Postępowanie egzekucyjne w administracji  - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu
kfiotek
kfiotek24 lipca 2013

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu

RTF (63 KB)
8 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki z zakresu administracji przedstawiające 68 pytań i odpowiedzi z postępowania egzekucyjnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Postępowanie egzekucyjne w administracji test 68 pytań + poprawne odpowiedzi

1.Zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest skuteczne:a)tylko w odniesieniu do tych rachunków, których numery zostały wskazane przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, b)w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał ich numery w zawiadomieniu, z wyjątkiem rachunku bankowego prowadzonego dla zobowiązanego i jego małżonka, c)w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego, również w odniesieniu do rachunków bankowych prowadzonych dla kilku osób fizycznych, których zobowiązany jest współwłaścicielem, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał ich numery w zawiadomieniu o zajęciu. POPRAWNA 2.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji następuje:a)w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego, POPRAWNA b)w razie braku wymagalności należności pieniężnej, c)jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu. 3.Podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może stanowić:a)niewykonalność obowiązku o charakterze pieniężnym, b)niezakończenie postępowania odwoławczego w sprawie należności pieniężnej, c)prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny. POPRAWNA 4.Osobie niebędącej zobowiązanym, która rości sobie prawo do rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym służy prawo:a)wniesienia zażalenia na czynność egzekucyjną, b)wystąpienia do organu egzekucyjnego z żądaniem wyłączenia spod egzekucji tej rzeczy, POPRAWNA c)wniesienia skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego. 5.Egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, oraz z ich majątków osobistych jest prowadzona na podstawie:a) tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, b) tytułu wykonawczego wystawionego na oboje małżonków, POPRAWNA c) dwóch odrębnych tytułów wykonawczych wystawionych na zobowiązanego i na małżonka zobowiązanego. 6.Co do zasady, sprzedaż ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym nie może nastąpić wcześniej niż:a)siódmego dnia od daty zajęcia, POPRAWNA b)czternastego dnia od daty zajęcia, c)dwudziestego pierwszego dnia od daty zajęcia. 7.Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej, jeżeli:a)kwota należności przekracza 1 mln zł, b)zobowiązany pomimo

posiadanych środków finansowych nie reguluje zobowiązania,c)brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. POPRAWNA 8.Odpis tytułu wykonawczego jest doręczany zobowiązanemu:a)przed każdą podejmowaną przez organ egzekucyjny czynnością egzekucyjną, b)jednoczenie z zastosowaniem pierwszego środka egzekucyjnego, POPRAWNA c)równocześnie z przesłaniem zobowiązanemu upomnienia. 9.Postępowanie egzekucyjne dotyczące objętego tytułem wykonawczym obowiązku, który przeszedł na osobę trzecią może być kontynuowane na podstawie:a)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, b)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, o ile postępowanie to dotyczy środków egzekucyjnych zastosowanych przed przejęciem obowiązku na osobę trzecią, POPRAWNA c)tytułu wykonawczego wystawionego na osobę trzecią. 10.Sprzedaż nieruchomości przez zobowiązanego po jej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym:a)powoduje odstąpienie przez organ egzekucyjny od egzekucji z tej nieruchomości, b)powoduje konieczność unieważnienia czynności sprzedaży, c)nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. POPRAWNA 11.Zobowi zany może dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ egzekucyjny wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego:a)w postępowaniu administracyjnym przed organem nadzoru nad organem egzekucyjnym, po okazaniu dowodów potwierdzających poniesienie szkody, b)na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, POPRAWNA c)w postępowaniu karnym. 12.W przypadku braku w Polsce majątku pozwalającego na egzekucję zaległości podatkowych z tytułu VAT ciążących na zobowiązanym, który wyjechał do pracy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej: a)postępowanie egzekucyjne wszczęte w Polsce podlega umorzeniu, b)zaległości mogą być egzekwowane przez państwo obce na podstawie wniosku o pomoc w egzekucji przesłanego do tego państwa przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, POPRAWNA c)polski organ egzekucyjny może kontynuować egzekucję na terenie państwa obcego z wynagrodzenia zobowiązanego za pracę u obcego pracodawcy. 13.Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej może zostać wszczęta:a)jeżeli egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, POPRAWNA b)niezależnie od egzekucji prowadzonej z majątku podatnika, c)jeżeli egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości bezskuteczna. 14.Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis obwieszczenia o licytacji najpóźniej:a)7 dni przed licytacja, b)5 dni przed licytacja, c)3 dni przed licytacja. POPRAWNA

15.Z rachunku bankowego zajętego w celu zabezpieczenia:a)nie mogą być dokonywane żadne wypłaty, b)wypłaty mogą być dokonywane za zgodą organu egzekucyjnego, po przedstawieniu przez zobowiązanego wiarygodnych dokumentów świadczących o konieczności poniesienia wydatków dla wykonywania działalności gospodarczej, POPRAWNA c)wypłaty mogą być dokonywane za zgodą organu egzekucyjnego, po przedstawieniu przez zobowiązanego dokumentów świadczących o konieczności poniesienia wydatków niezbędnych na utrzymanie zobowiązanego i jego rodziny. 16.Uprawnienie organu egzekucyjnego do przeprowadzania kontroli realizacji zastosowanego w postępowaniu egzekucyjnym środka egzekucyjnego:a)obejmuje wszystkie podmioty będące dłużnikiem zajętej wierzytelności, b)nie obejmuje banków, POPRAWNA c)nie obejmuje banków i organów rentowych. 17.Koszty egzekucyjne obejmuj:a)wydatki egzekucyjne, opłaty za czynności egzekucyjne i opłatę manipulacyjną, POPRAWNA b)koszty upomnienia, opłaty za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne, c)wydatki egzekucyjne i opłatę komorniczą. 18.Stwierdzenie nabycia w postępowaniu egzekucyjnym praw własności następuje w drodze:a)zaświadczenia organu egzekucyjnego, b)postanowienia, POPRAWNA c)decyzji. 19.Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane przez organ egzekucyjny:a)podlegają zniszczeniu komisyjnemu, b)podlegają zniszczeniu przez poborcę skarbowego, c)podlegają zwrotowi zobowiązanemu. POPRAWNA 20.Wydatkami egzekucyjnymi są:a)opłaty za czynności egzekucyjne, opłata manipulacyjna i opłata komornicza, b)koszty upomnienia i opłata komornicza, c)koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji. POPRAWNA 21.Zabezpieczenie należności pieniężnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji następuje na podstawie:a)tytułu wykonawczego wystawionego przez wierzyciela, b)decyzji o zabezpieczeniu, c)zarządzenia zabezpieczenia. POPRAWNA 22.Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:a)grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej, POPRAWNA b)kwoty otrzymane jako stypendia, c)kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych. 23.Organ egzekucyjny bada z urzędu:a)zasadność obowiązku objętego tytułem wykonawczym, b)wymagalność obowiązku objętego tytułem wykonawczym, c)dopuszczalność egzekucji administracyjnej. POPRAWNA 24.Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego:a)powoduje zawieszenie postępowania,

b)nie wstrzymuje tego postępowania, POPRAWNA c)wstrzymuje postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. 25.Zobowi zany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc w terminie:a)7 dni, POPRAWNA b)14 dni, c)bez zbędnej zwłoki. 26.Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzula tajności to:a)odstępuje od jego egzekucji, POPRAWNA b)przed przystąpieniem do egzekucji, zawiadamia o tym fakcie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, c)nie ma prawa odstąpić od jego egzekucji. 27.W przypadku złożenia zarzutu organ egzekucyjny może wstrzymać postępowanie egzekucyjne do czasu jego rozpatrzenia :a)wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny, b)ze względu na interes zobowiązanego, c)w uzasadnionych przypadkach. POPRAWNA 28.Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zgłoszonych zarzutów następuje w terminie:a)7 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu, b)14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu, POPRAWNA c)bez zbędnej zwłoki. 29.W sytuacji, gdy z rzeczy przeprowadzona została egzekucja przez sprzedaż:a)nie może być zgłoszone żądanie wyłączenia tej rzeczy spod egzekucji, POPRAWNA b)służy jedynie prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego, c)wyłączenie spod egzekucji wymaga zgody wierzyciela. 30.Organ egzekucyjny zezwoli osobie przeprowadzającej czynności egzekucyjne na dokonanie czynności egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiędzy godziną 21 a godziną 7 jeżeli:a)inne obowiązki uniemożliwiają mu wykonanie tych czynności w godzinach pracy, b)cel egzekucji tego wymaga, POPRAWNA c)takie postępowanie jest uzasadnione z przyczyn technicznych. 31.O ile przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie stanowią inaczej, skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub osoby przeprowadzającej czynności egzekucyjne wnosi się w terminie:a)14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności, POPRAWNA b)14 dni od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego, c)niezwłocznie po zakończeniu postępowania egzekucyjnego. 32.Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:a)na wniosek dłużnika zajętej wierzytelności, b)na prośbę zobowiązanego, c)na żądanie wierzyciela. POPRAWNA 33.Postępowanie egzekucyjne umarza się:a)w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej uzyska się kwotę nieznacznie przewyższając wydatki egzekucyjne, b)jeżeli

obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania, POPRAWNA c)na żądanie dłużnika zajętej wierzytelności. 34.Zajęcie ruchomości następuje przez:a)powiadomienie zobowiązanego o zamiarze podjęcia czynności zmierzających do zajęcia ruchomości, b)wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez poborcę skarbowego. POPRAWNA c)doręczenie zobowiązanemu odpisu protokołu zajęcia. 35. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej do tej samej nieruchomości organ egzekucyjny:a)występuje do organu nadrzędnego z zapytaniem o dalszy tryb postępowania, b)wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sadowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, POPRAWNA c)zawiesza postępowanie egzekucyjne. 36. Zajęciu nie podlega:a)prawo do utworu nieopublikowanego, jeżeli spadkobiercy sprzeciwiaj się egzekucji z tego prawa i sprzeciw ten jest zgodny z ujawniona włos twórcy nierozpowszechniania utworu, POPRAWNA b)prawo do projektu racjonalizatorskiego, c)prawa z rejestracji znaku towarowego. 37. Przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków dokonuje:a)osoba przeprowadzająca czynności egzekucyjne, b)komisja powołana przez organ egzekucyjny, POPRAWNA c) poborca skarbowy. 38.Pieni dze zajęte w celu zabezpieczenia:a)wpłaca się na wydzielony oprocentowany rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie, POPRAWNA b)składa się do depozytu organu egzekucyjnego, c)wpłaca się na dowolny rachunek bankowy organu egzekucyjnego. 39.Wła ciwo ć miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości, co do zasady ustala się według:a)miejsca jej położenia, POPRAWNA b)miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, c)miejsca pobytu zobowiązanego. 40.Wykonanie zastępcze stosuje się:a)w przypadku dłuższej nieobecności zobowiązanego, b)gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, która można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt, POPRAWNA c)w stosunku do następców prawnych zobowiązanego. 41.Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje:a)w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, POPRAWNA b)na drodze powództwa cywilnego, c)w trybie egzekucji sadowej. 42.W tytule wykonawczym wykazuje się należności pieniężne po zaokrągleniu do:a)pełnych dziesiątek groszy, POPRAWNA b)pełnych

złotych, c)pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot (grosze) pomija się. 43.Wezwanie zobowiązanego do podania informacji o miejscu znajdowania się przedmiotu, którego egzekucja dotyczy, następuje w oparciu o przepisy:a)Ordynacji podatkowej. b)Kodeksu cywilnego, c)Kodeksu postępowania cywilnego. POPRAWNA 44.Grzywnę w celu przymuszenia w czasie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym nakłada:a)naczelnik urzędu skarbowego, b)dyrektor izby skarbowej, c)organ egzekucyjny. POPRAWNA 45.Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia powinno zawierać:a)dołączone postanowienie komornika o zajęciu wierzytelności, b)dołączona decyzję administracyjna, na podstawie której nakładana jest grzywna, c)wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku jej nieuiszczenia w terminie zostanie ona ciągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. POPRAWNA 46.Na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia zobowiązanemu przysługuje:a)odwołanie na postanowienie o nałożeniu grzywny, b)zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny, POPRAWNA c)skarga do WSA. 47.Egzekucja nałożonej grzywny w celu przymuszenia, nie zapłaconej w terminie podlega ciągnięciu w trybie:a)egzekucji należności pieniężnych określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, POPRAWNA b)egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, c)ustalonej w sposób dowolny przez komornika. 48.Obowi zek uiszczenia nałożonych grzywien w trybie ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:a)przechodzi na spadkobierców i prawonabywców zobowiązanego, b)nie przechodzi na spadkobierców i prawonabywców zobowiązanego, POPRAWNA c)przechodzi na spadkobierców i prawonabywców zobowiązanego jeżeli spadkodawca i prawo zbywca tak wcześniej postanowi. 49.W przypadku wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone a nie uiszczone lub nieciągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu:a)na wniosek zobowiązanego, POPRAWNA b)na wniosek wierzyciela, c)z urzędu. 50.W sprawie umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia, organ egzekucyjny wydaje:a)decyzję na wniosek strony, b)postanowienie na wniosek wierzyciela, c)postanowienie na wniosek zobowiązanego. POPRAWNA a)zwrócić grzywnę w oparciu o swój proces decyzyjny do wysokości 25%, b)zwrócić grzywnę po uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia, POPRAWNA c)zwrócić grzywnę w oparciu o swój proces decyzyjny w wysokości 50%.

52.Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dokonywana w oparciu o ustawę o postępowaniu administracyjnym w administracji dotyczy obowiązku wykonania czynności:a)która można zlecić innemu komornikowi, b)która można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt, POPRAWNA c)która można zlecić innemu organowi egzekucyjnemu. 53.Ż danie wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego odbywa się na podstawie:a)postanowienia wydanego przez organ egzekucyjny, POPRAWNA b)odpisu tytułu egzekucyjnego, c)tylko wezwania do wpłacenia zaliczki, przekazanego zobowiązanemu. 54.Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego zobowiązanemu:a)przysługuje skarga do WSA, b)przysługuje zażalenie, POPRAWNA c)nie przysługuje żaden rodem zaskarżenia. 55.Jeżeli zobowiązany uchyla się od obowiązku wydania rzeczy ruchomej w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, to:a)organ egzekucyjny może ta rzecz odebrać i wydać wierzycielowi, POPRAWNA b)organ egzekucyjny nie może tej rzeczy odebrać, c)decyzję o odebraniu tej rzeczy podejmuje organ odwoławczy w porozumieniu z wierzycielem. 56.Odebrania rzeczy ruchomej dokonuje:a)komornik skarbowy wraz z wierzycielem, b)osoba przeprowadzająca czynności egzekucyjne, wyznaczona przez organ egzekucyjny, POPRAWNA c)pracownik komornika skarbowego z pomoc techniczna. 57.Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej:a)jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, POPRAWNA b)w każdej sytuacji, c)tylko na żądanie organu nadrzędnego. 58.Organ egzekucyjny może stosować:a)jeden sposób zabezpieczenia, b)dwa sposoby zabezpieczenia c)kilka sposobów zabezpieczenia. POPRAWNA 59.W drodze zabezpieczenia można:a)stosować przymus bezpośredni względem zobowiązanego, b)nie można stosować przymusu bezpośredniego względem zobowiązanego, POPRAWNA c)można stosować przymus bezpośredni względem zobowiązanego, jeżeli wynika to z wniosku wierzyciela. 60.Zajęte w postępowaniu zabezpieczającym pieniądze na okres 5 miesięcy, na podstawie wniosku zobowiązanego wpłaca się:a)do depozytu sadowego, b)na konto funduszu emerytalnego, c)na rachunek lokaty terminowej. POPRAWNA 61.Na osobę, która wbrew ciszącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może być nałożona kara:a)w wysokości 4.000,00 złotych, b)do

wysokości 3.800,00 złotych, POPRAWNA c)maksymalnie do wysokości najniższego wynagrodzenia. 62.Na postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:a)przysługuj zarzuty, b)przysługuje zażalenie, POPRAWNA c)nie przysługuje rodem zaskarżenia. 63.Wysokość kaucji jako zabezpieczenia należności pieniężnej w postępowaniu zabezpieczającym określa:a)sąd, b)organ egzekucyjny, POPRAWNA c)organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela. 64.Celem doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanego obowiązku opuszczenia nieruchomości, w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:a)można stosować przymus bezpośredni, POPRAWNA b)nie wolno stosować przymusu bezpośredniego, c)można stosować przymus bezpośredni dopiero wtedy, gdy wierzyciel wyrazi na to zgodę. 65.Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednoczenie wierzycielem, wniosek o obciążenie nieruchomości hipotek przymusowa składa:a)organ egzekucyjny, b)wierzyciel, POPRAWNA c)organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela. 66.Zajęcie zabezpieczające należności pieniężnych może dotyczyć:a)rzeczy zwolnionych z egzekucji, b)praw zwolnionych z egzekucji, c)wynagrodzenia za pracę. POPRAWNA 67.Egzekucję zmierzając do odebrania nieruchomości prowadzi się przeciwko:a)wyłącznie zobowiązanemu, b)wyłącznie zobowiązanemu i członkom jego rodziny oraz domownikom, c)zobowiązanemu, członkom jego rodziny i domownikom, oraz innym osobom zajmującym nieruchomość. POPRAWNA 68.Organ egzekucyjny:a)w każdym czasie nie może zmienić sposobu lub zakresu zabezpieczenia, b)w każdym czasie nie może uchylić lub zmienić sposobu lub zakresu zabezpieczenia, c)w każdym czasie może zabezpieczenie uchylić, lub zmienić sposób lub zakres zabezpieczenia. POPRAWNA 69.Podstaw żądania od zobowiązanego wyjawienia informacji, gdzie znajduje się przedmiot, którego egzekucja administracyjna dotyczy, nie może być:a)tytuł egzekucyjny, b)zarządzenie zabezpieczenia wydane na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, c)postanowienie komornika. POPRAWNA

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument