Strategia promocji Sokółki - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Strategia promocji Sokółki - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (494 KB)
40 strona
679Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: strategia promocji Sokółki. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 40
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument

46  

VI. LOGO  

W projektach logo Sokółki zawarliśmy najbardziej charakterystyczne elementy miasta,

którymi są:

 Wielokulturowość

 Wielowyznaniowość

 Naturalne, nieskażone środowisko

47  

48  

VII. TYPOLOGIA GRUPY DOCELOWEJ SOKÓŁKI ORAZ CELE PROMOCJI I DZIAŁANIA JE REALIZUJĄCE.  

Grupy docelowe, czyli osoby do których kierowana jest strategia promocji miasta została

podzielona na dwie główne grupy: turystów i mieszkańców miasta. Te z kolei podzieliliśmy

na podgrupy. Ich krótka charakterystyka oraz najważniejsze cele i działania je realizujące

opisane są poniżej:

 

TURYŚCI:

Turyści poznawczy

Turyści przyjeżdżają w celu poznania i zgłębienia wiedzy o tamtejszych Tatarach, ich religii,

tradycjach i świętach. Są to turyści kilkudniowi, w głównej mierze są to turyści krajowi, w

wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym

Cele promocji:

 nadanie miastu większego charakteru „stolicy orientu”, aby każdy odwiedzający od

momentu przyjazdu mógł poczuć kulturę tatarską.

 umieszczenie na terenie miasta różnego rodzaju symboli, posągi tatarów,

 stworzenie centrum tatarskiego.

 zwiększenie dostępu do informacji o infrastrukturze turystycznej dostępnej w mieście

 wprowadzenie informatora turystycznego

 rozmieszczenie na terenie miasta i okolic punktów informacyjnych o pobliskich

atrakcjach i zabytkach, jak również miejscach gastronomicznych, noclegowych,

ich cenach i najdogodniejszym dojazdem

 ulepszanie infrastruktury turystycznej

 ulgi podatkowe na początku zakładanych działalności turystycznych,

 dotacje na otwarcie działalności jak hotel, restauracja, itp.,

 budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcję kultury i turystyki,

 remont i rozbudowa Sokólskiego Ośrodka Kultury,

49  

Turyści rekreacyjni

Turyści przyjeżdżają w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych gdyż wokół miasta znajduje

się dużo gospodarstw agroturystycznych, które ukazują życie na prawdziwej polskiej wsi, a

także pozwalają odpocząć od codziennego zgiełku dużych miast.

Cele promocji:

 Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

 wykorzystanie nieużytkowanych zagród wiejskich i działek we wsiach o

atrakcyjnym położeniu do celów letniskowych. Działania takie pozwalają

aktywizować życie wsi,

 popularyzacja agroturystyki wśród rolników i pomoc w rozwoju jej działalności,

 wspierania hodowli koni rasy zimnokrwistej, w tym konia sokólskiego,

 uczestnictwo na różnych targach turystycznych i prezentowanie walorów miasta i

okolicy,

 wstawienie tablic informacyjnych w mieście i poza nim o najlepszych

okolicznych ośrodkach agroturystycznych,

 utworzenie portalu informacyjnego o miejscach wypoczynkowych aby można

było łatwo zdobyć o nich informacje dla poszukujących potencjalnych turystów,

 promocja gospodarstw agroturystycznych na targach, kiermaszach, piknikach

agroturystycznych.

Amatorzy sportów

Innym czynnikiem przyciągającym turystów do Sokółki jest tamtejszy zalew, na którym

odbywają się coroczne zawody skuterów wodnych. W mieście jest też nowoczesna hala

sportowa, basen i kort tenisowe. Są to głównie młode osoby.

Cele promocji:

 Zwiększenie atrakcyjności i poczucia komfortu podczas pobytu

 poprawa ogólnego wyglądu i rozbudowa całego kompleksu gastronomiczno-

noclegowego oraz wypożyczalni sprzętu wodnego (skutery wodne, rowery

wodne) nad zalewem,

 umożliwienie wypożyczenia sprzętu sportowego ( rowery, rolki, łyżwy, rakiety

tenisowe),

 wykorzystanie szlaków w celach rekreacyjno poznawczych.

50  

 Wzrost zainteresowania sportami

 rozwój działalności klubów i stowarzyszeń sportowych,

 nagłaśnianie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i

międzynarodowym.

Turyści powracający

Są oni związani z danym wydarzeniem, które ich w jakiś określony sposób interesuje( np.

święta tatarskie ściągające wyznawców islamu) i łączy z daną kulturą( korzenie rodzinne).

Cele promocji:

 Przywiązanie turystów do danego wydarzenia i zachęcanie ich do powrotów

 zamieszczanie harmonogramu poszczególnych imprez na portalu informacyjnym,

gazetach lokalnych,

 stworzenie gadżetów okolicznościowych i pamiątkowych związanych z danym

świętem i identyfikujących z miastem, tj. pocztówki, breloczki, kubki itp.

 Zwiększenie różnorodności atrakcji turystycznych

 stworzenie imprez towarzyszących danym wydarzeniom np. koncerty-

zapraszanie w tym celu popularnych gwiazd.

51  

MIESZKAŃCY SOKÓŁKI

Osoby w wieku przedprodukcyjnym

Do tej grupy należą osoby do lat 18, najczęściej uczące się, często uprawiające sport,

aktywnie spędzające wolny czas.

Cele promocji:

 Rozwój form aktywizacji młodzieży oraz wsparcie ich samoorganizowania

 promocja organizacji młodzieżowych skupiających młodzież szkolną,

 zapewnienie możliwości aktywnego sportowo spędzania wolnego czasu poprzez

organizowanie zajęć treningowych o różnej tematyce, np. gra w tenisa,siatkówka,

pływanie, taniec towarzyski, karate itp.,

 wyremontowanie kina „Sokół” i wznowienie seansów filmów starszych i

nowszych, po zniżkowej cenie dla najmłodszych osób,

 stworzenie punktów opieki dla najmłodszych w czasie wakacji i ferii aby

pracujący rodzice mieli gdzie zostawić dziecko.

 Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobistego mieszkańców

 identyfikacja potrzeb młodzieży oraz istniejących grup nieformalnych,

 stworzenie oferty skierowanej do grup młodzieży.

Osoby w wieku produkcyjnym

Mężczyźni pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 60. rokiem życia.

Ludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz zarejestrowani bezrobotni

Cele promocji:

 Poprawa jakości życia mieszkańców

 poszerzenie granic monitoringu dla zwiększenia bezpieczeństwa,

 budowa obwodnicy, która zmniejszy natężenie ruchu i zanieczyszczenie

powietrza,

 uregulowanie i racjonalizacja gospodarki odpadami,

 utworzenie nowoczesnej restauracji w której ludzie mogliby zjeść posiłek w miłej

atmosferze,

 stworzenie sprawnego systemu pomocy społecznej,

 przeciwdziałanie bezrobociu (finansowe wsparcie dla firm w trudnych sytuacjach,

doradztwo z zakresie wyboru ścieżki kariery, szkolenia przekwalifikujące)

budowa nowych bloków mieszkalnych.

52  

 Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej

 zachęcanie mieszkańców do inwestowania, stworzenie bardziej dogodnych

warunków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw w celu budowania nowych

miejsc pracy,

 stworzenie możliwości kształcenia mieszkańców, odbywania kursów, szkoleń w

zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności.

Osoby w wieku poprodukcyjnym

Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej. Osoby mające dużo

wolnego czasu, którego nie mają jak spożytkować.

Cele promocji:

 Poprawa warunków życia osób w podeszłym wieku

 zapewnienie opieki instytucjonalnej osobom w podeszłym wieku, pozbawionym

opieki lub posiadającym ja w niewystarczającym zakresie,

 wspomaganie działań w funkcjonowaniu Klubu Seniora,

 organizowanie pomocy przy codziennych czynnościach dla najbardziej

potrzebujących, samotnych osób starszych.

 Rozwój opieki zdrowotnej

 restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej i modernizacja istniejącej bazy

szpitalnej.

53  

VIII. KARTY DZIAŁAŃ

TURYŚCI POZNAWCZY

Tabela 6. Karty działań NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie Centrum Tatarskiego CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści poznawczy, chcący zgłębić wiedzę o tamtejszych Tatarach, ich religii, tradycjach i świętach.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Utworzenie muzeum stanowiące centrum kultury tatarskiej mającego na celu skupienia wszystkich najważniejszych elementów związanych z Tatarami, w którym można byłoby dokładnie zapoznać się z ich historią, przedmiotami życia codziennego, zwyczajami, obrzędami, świętami. Byłoby to miejsce spotkań tatarskich, w których mogłyby odbywać się konkursy takie jak: „ Konkurs wiedzy o Tatarach polskich”

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI W KTÓRE WPISUJE SIĘ DZIAŁANIE:

Nadanie miastu większego charakteru „stolicy orientu”

NAZWA DZIAŁANIA: Umieszczenie na terenie miasta różnego rodzaju symboli, posągów, tablic z ciekawymi informacjami historycznymi, legendami, tradycjach i opowieściami dotyczącymi Sokółki

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści poznawczy

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Rozmieszczenie w centralnej części miasta różnego typu symboli (takich jak półksiężyc), posągów np. dawnych Tatarów, elementów architektonicznych, nadających miastu charakter orientalny i tworzących atmosferę tatarską, co u turystów cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Dodatkowo w strategicznych miejscach miasta umieszczenie tablic z ciekawostkami dotyczącymi Sokółki i pobliskich miejscowości, które byłyby ciekawe nie tylko dla turystów jak również mieszkańcom.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Nadanie miastu większego charakteru „stolicy orientu”

54  

NAZWA DZIAŁANIA:

Rozmieszczenie na terenie miasta i okolic tablic informacyjnych o pobliskich atrakcjach i zabytkach, jak również miejscach gastronomicznych, noclegowych z najdogodniejszym dojazdem

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści poznawczy

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Rozmieszczenie w kluczowych miejscach miasta stałych tablic informacyjnych w których znajdowałaby się mapa miasta z zaznaczonymi miejscami wartymi obejrzenia, tablice informujące o lokalizacji pobliskich restauracji, pubów, miejsc noclegowych. Przy każdym zabytkowym obiekcie umieszczenie tablicy z najważniejszymi informacjami o danym punkcie ( najważniejsze daty i charakter obiektu).

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Zwiększenie dostępu do informacji infrastrukturze turystycznej dostępnej w mieście

NAZWA DZIAŁANIA: Ulgi podatkowe na początku zakładanych działalności turystycznych oraz dotacje na otwarcie działalności jak hotel, restauracja

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy miasta bądź inne osoby chcące założyć działalność w branży turystycznej

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Wspomaganie rozwoju działalności mieszkańców poprzez pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie z UE, ulgi podatkowe z tytułu lokaty kapitału. Miasto też mogłoby oddawać za symboliczną cenę zabytkowe budynki, których nowi właściciele zobowiązaliby się do wyremontowania i stworzenia z nich miejsca do użytku publicznego bądź turystycznego.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, konserwator zabytków budowlanych

CEL PROMOCJI: Poprawa infrastruktury turystycznej

55  

AMATORZY SPORTÓW

NAZWA DZIAŁANIA:

Poprawa ogólnego wyglądu i rozbudowa całego kompleksu gastronomiczno- noclegowego oraz wypożyczalni sprzętu wodnego (skutery i rowery wodne) nad zalewem oraz umożliwienie wypożyczenia sprzętu sportowego (rowery, rolki, łyżwy,)

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Wszyscy miłośnicy sportów

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działanie będzie miało na celu podniesienie standardu kompleksu nad zalewem poprzez generalny remont budynków i infrastruktury wodnej ( pomostu i trampoliny) jak również stworzenie miejsca w którym każdy będzie miał możliwość wypożyczenia na własne potrzeby sprzętu sportowego bez konieczności przywożenia go ze sobą

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Inwestor, który kupi od miasta obiekt za symboliczną cenę ale z przeznaczeniem turystycznym obiektu

CEL PROMOCJI: Zwiększenie atrakcyjności i poczucia komfortu podczas pobytu

NAZWA DZIAŁANIA: Wykorzystanie szlaków w celach rekreacyjno poznawczych CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści rekreacyjni

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Turystyczne przygotowanie szlaków turystom poprzez postawienie tablic informacyjnych na których będą zawarte ważne daty i obiekty związane z danym szlakiem, drogowskazów pokazujących właściwy kierunek podążania. Należy też poprawić infrastrukturę drogową prowadzącą do danego szlaku ze względu na słaby dojazd do niektórych punktów szlaku. Zorganizowanie miejsc postojowych, na których każdy mógłby chwilę odpocząć.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Zwiększenie atrakcyjności i poczucia komfortu podczas pobytu.

56  

NAZWA DZIAŁANIA: Rozwój działalności klubów i stowarzyszeń sportowych CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy Sokółki oraz turyści

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, zapobieganie w ten sposób patologiom społecznym, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Poszczególne kluby sportowe

CEL PROMOCJI:: Wzrost zainteresowania sportami

NAZWA DZIAŁANIA:

Nagłaśnianie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Osoby zainteresowane daną dyscypliną sportową

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działanie to ma na celu zwiększenie zainteresowania danym wydarzeniem sportowym szerszego grona osób. Aby to osiągnąć należy z wyprzedzeniem około 2 miesięcy podawać do publicznej wiadomości informacji o planowanych zawodach sportowo- rekreacyjnych. Informacje takie powinny być umieszczane w prasie zarówno lokalnej, regionalnej jak i ogólnopolskiej( w przypadku ważniejszych rozgrywek). Zapowiedzi imprez powinny być również umieszczane na portalu miejskim. Wszystkie te działania pomogą ludziom zainteresowanym danym wydarzeniem we wcześniejszym zaplanowaniu w nich udziału.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Wzrost zainteresowania sportami

57  

TURYŚCI POWRACAJĄCY

NAZWA DZIAŁANIA: Zamieszczanie harmonogramu poszczególnych imprez na portalu informacyjnym, gazetach lokalnych

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści powracający

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Umieszczanie dokładnych informacji o planowanych imprezach, harmonogramu ich przebiegu oraz miejscu ich odbywania się na stronie promocyjnej miasta oraz gazetach lokalnych. Dodatkowo zamieszczenie krótkiego opisu bądź relacji z mającego miejsce wydarzenie, relacje te zawierałyby opinie, wrażenia i spostrzeżenia zarówno uczestników jak i obserwatorów zdarzenia w formie forum dyskusyjnego. Strona taka ułatwi to dostęp do tego typu informacji dla potencjalnych turystów, zaś organizatorom ułatwi udoskonalenie imprezy.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Administrator strony we współpracy z organizatorami imprez

CEL PROMOCJI: Przywiązanie turystów do danego wydarzenia i zachęcanie ich do powrotów

NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie gadżetów okolicznościowych i pamiątkowych związanych z danym świętem i identyfikujących z miastem.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści powracający

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Zaprojektowanie ciekawych, pomysłowych pamiątek z pobytu w mieście o unikatowym stylu. Mają to być niebanalne przedmioty, odzwierciedlające charakter miasta i jednocześnie niepozwalające o nim zapomnieć.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z okolicznymi artystami i osobami wykonującymi rękodzieła

CEL PROMOCJI: Przywiązanie turystów do danego wydarzenia i zachęcanie ich do powrotów

58  

NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie imprez towarzyszących danym wydarzeniem np. koncerty popularnych gwiazd, festyny

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści powracający

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Organizacja imprez towarzyszących w czasie świąt bądź w bliskich odstępach czasu od nich, takich jak koncerty większych gwiazd lub festyny, kiermasze tematyczne jak chociażby o zabarwieniu orientalnym z różnego typu pokazami. Imprezą taką mógłby być pokaz jazdy konnej w tradycyjnych strojach tatarskich, czy strzelanie z łuku. Takie działanie zatrzymałoby turystów nieco dłużej w mieście a zarazem poprawiło atrakcyjność miasta również mieszkańcom.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Sokólski Ośrodek Kultury

CEL PROMOCJI: Zwiększenie różnorodności atrakcji turystycznych

TURYŚCIE REKREACYJNI

NAZWA DZIAŁANIA: Popularyzacja działalności agroturystycznej agroturystyki wśród rolników oraz pomoc w tworzeniu i rozwoju jej działalności.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Właściciele gospodarstw agroturystycznych

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Sokółka postrzegana jest jako kraina rolnicza i region o walorach rekreacyjno-turystycznych. Atutem gminy jest czyste, nieskażone środowisko, wysoki stopień zalesienia oraz brak uciążliwego przemysłu. Naturalne warunki tego obszaru, położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski, a przede wszystkim bogata przyroda pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej, pozwalają rozwijać tutaj gospodarkę związaną z agroturystyką. Agroturystyka jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób,

59  

które posiadają gospodarstwo rolne, ale nie są w stanie utrzymać się z samego rolnictwa. Dzięki agroturystyce będą mogli uzyskać dodatkowe dochody, poprawić standard i atrakcyjność życia a także łatwiej sprzedać niektóre produkty ze swego gospodarstwa. Poza tym mają szansę poznać ciekawych ludzi i nawiązać wartościowe kontakty. Agroturystyka w całej Polsce, z roku na rok, coraz bardziej się rozwija. Jest to forma wypoczynku, dla osób które preferują spokojny odpoczynek z dala od dużych miast i zatłoczonych kurortów, ale daje także możliwość spędzenia urlopu poza miejscem zamieszkania przez tych, których nie stać na drogie hotele czy domy wczasowe. Aby zachęcić rolników do stworzenia lub rozwoju gospodarstw agroturystycznych, potrzebne są niezbędne narzędzia w postaci pożyczek i dotacji, finansowane zarówno przez władze lokalne jak i państwowe. Dodatkowo władze miasta będą informować zainteresowanych mieszkańców, gdzie można uzyskać dotacje i kredyty, zachęcać rolników, by starali się o dodatkowe dofinansowania oraz pomagali im w wypełnianiu wniosków. W Polsce pomoc finansową na inwestycje turystyczne na wsi można uzyskać m.in.: w Regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wsparcie finansowe przyznawane jest na zasadzie refundacji ( zwrot 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, czyli rolnik, który zainwestuje środki na przystosowanie swojego gospodarstwa dla celów agroturystycznych może otrzymać zwrot połowy tej sumy)

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, Władze Gminy

CEL PROMOCJI: Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

60  

NAZWA DZIAŁANIA: Wspieranie rozwoju szerszego wachlarza atrakcji w gospodarstwach agroturystycznych

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści rekreacyjni

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Głównym założeniem jest pomoc gospodarstwom agroturystycznym, które poza zapewnieniem podstawowych wygód (nocleg), powinny skupić uwagę na oferowaniu szerszego wachlarza atrakcji, jakie przybysz z miasta może znaleźć w wiejskiej zagrodzie i jej otoczeniu. Rozwój atrakcji gospodarstw będzie możliwy dzięki dotacjom z budżetu miasta, m.in. na rozpoczęcie hodowli żywności ekonomicznej, ważna jest też promocja kuchni domowej- regionalnej. Gospodarze powinni skupić się na oferowaniu specjałów kuchni regionalnej (podtrzymywanie tradycji kulinarnych regionu) opartych na produktach z własnych gospodarstw (i żywności ekologicznej). Z uwagi na powiązania Regionu z Tatarami warto byłoby dodać do kulinarnej oferty także specjały kuchni tatarskiej. Jednak głównym zadaniem władz miasta będzie promocja gospodarstw i ich atrakcji. Trzeba uświadomić ludziom, że turystyka wiejska to nie tylko pokój z noclegiem, ale i miejsce gdzie można uczestniczyć w codziennych zajęciach gospodarzy, zdobywać różne umiejętności (np. dojenie krowy, wypiek chleba) korzystać z produktów gospodarstwa i zbierać samodzielnie owoce i warzywa w gospodarstwie, kupić domowe przetwory, wędliny, wytwarzać pamiątki. Można także organizować ogniska, kuligi, wycieczki krajoznawcze zarówno piesze jak i rowerowe (duża ilość ścieżek rowerowych).

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Władze Miasta, Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

61  

NAZWA DZIAŁANIA: Wspierania hodowli koni rasy zimnokrwistej, w tym konia sokólskiego.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Hodowcy koni, właściciele gospodarstw

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Nawiązanie współpracy Hodowców koni z właścicielami gospodarstw agroturystycznych dotyczące możliwości organizacji wspólnych jedno- i kilkudniowych nauk jazdy konnej, z myślą o wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się jeździć konno, jak i tych, którzy chcieliby swoje umiejętności doskonalić. Nauka jazdy i rajdy konne odbywałyby się na terenach hodowcy i gospodarzy. Dodatkową atrakcją byłaby wspólna organizacja pikników, ognisk i innych imprez plenerowych. W słoneczne dni gospodarstwo oferować może przejażdżki po leśnych szosach zabytkową bryczką. Taka współpraca gwarantowałaby zyski obu stronom, hodowcy uzyskają dochody z nauki jazdy natomiast gospodarze prowadzący działalność zyskają dodatkowe pieniądze poprzez napływ klientów do gospodarstw agroturystycznych.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, hodowcy koni

CEL PROMOCJI: Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

NAZWA DZIAŁANIA: Promocja gospodarstw agroturystycznych CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Najważniejszą rolą samorządu lokalnego jest promocja gminy i jej atrakcji, w tym związanych z gospodarstwami agroturystycznymi. Działanie te będzie wykonywać m.in. poprzez organizowanie i wspieranie lokalnych targów agroturystycznych, klubów gospodyń wiejskich, lokalnych rzemiosł oraz szerzyć informacje o nich. Promocja gospodarstw odbywać się będzie także poprzez prezentację gospodarstw agroturystycznych na targach regionalnych,

62  

krajowych, a także zagranicznych. Działania promocyjne i informacyjne o gminie i gospodarstwach zapewniona będzie również przez podpisanie porozumienia z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dzięki któremu oferty gospodarstwa prowadzące usługi turystyczne będą mogły zostać przedstawione w licznych prospektach, targach i giełdach turystycznych, katalogach regionalnych i krajowych oraz w Internecie, radiu i telewizji. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, w którym będzie można telefonicznie lub przez Internet (portal informacyjny) dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych w regionie a także zamówić miejsce noclegowe w wybranym przez siebie hotelu czy gospodarstwie agroturystycznym. Powiązany z główną stroną internetową Sokółki portal informacyjny, który zawierać będzie szczegółowe informacje o miejscach wypoczynkowych np. zdjęcia obiektów wewnątrz i na zewnątrz, trasy dojazdowe, informacje dotyczące liczby pokoi, ceny, dojazdu i możliwości zarezerwowania pokoju w gospodarstwie agroturystycznym.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, Miejski Ośrodek Kultury

CEL PROMOCJI: Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

NAZWA DZIAŁANIA: Wstawienie tablic informacyjnych w mieście i poza nim o najlepszych okolicznych ośrodkach agroturystycznych.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Turyści i mieszkańcy miasta

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Aby promocja gospodarstw agroturystycznych była jak najefektywniejsza należy wprowadzić, zarówno w mieście jak i poza nim, zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie ( w tym ośrodków agroturystycznych). Będzie on zawierał m.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji. Ważnym elementem będzie także stworzenie turystycznej mapy gminy, która umiejscowiona będzie obok urzędu miasta. Będzie to znaczne ułatwienie dla turystów, którzy dzięki niej

63  

usprawni im poruszanie się po nowym dla siebie terenie, z łatwością znajdą interesujące ich atrakcje oraz dojazd do nich.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

MIESZKAŃCY - OSOBY W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM

NAZWA DZIAŁANIA: Promocja organizacji młodzieżowych skupiających młodzież szkolną

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Działanie te jest w głównej mierze skierowanego do młodzieży w wieku szkolnym

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Głównym założeniem tego zadania jest obrona interesów uczniowskich, rozwój osobowości i świadomości społecznej uczniów jak również promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie różnych form zainteresowań i spędzania wolnego czasu. Zawiera się tu także wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży takich jak np.: działania na rzecz środowiska naturalnego, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży. Działania mające na celu współpracę z innymi organizacjami znajdującymi się w sąsiednich miastach, jak również spotkania, wykłady o różnej tematyce, pomoc w organizacji wyjazdów wakacyjnych obozów integracyjnych.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce - Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, organizacje młodzieżowe, rodzice

CEL PROMOCJI: Rozwój form aktywizacji młodzieży oraz wsparcie ich samoorganizowania

64  

NAZWA DZIAŁANIA:

Zapewnienie możliwości aktywnego sportowo spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć treningowych o różnej tematyce, np. gra w tenisa, siatkówka, pływanie, taniec towarzysz, karate

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Działanie te jest w głównej mierze skierowanego do młodzieży w wieku szkolnym

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Zadanie o którym mowa ma na celu zachęcenie i stworzenie możliwości do prowadzenia zdrowego trybu życia i krzewienie kultury sportu od najmłodszych lat. Ważne jest by młodzież miała alternatywę i inne opcje zagospodarowania czasu wolnego niż tylko spędzanie go przed komputerem czy telewizorem. Działania te zapobiegną niekorzystnemu trendowi, który polega na obniżeniu aktywności fizycznej i przyczynia się do późniejszego wzrostu zainteresowania czynnym uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym celu powinny powstać nowe sekcje sportowe względem zainteresowania takie jak np.: gra w tenisa, siatkówka, pływanie, taniec towarzysz, sztuki walki, jazda konna

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Rozwój form aktywizacji młodzieży oraz wsparcie ich samoorganizowania

NAZWA DZIAŁANIA: Wyremontowanie kina „Sokół” i wznowienie seansów, wyświetlanie filmów starszych (kultowych) i nowszych, po zniżkowej cenie dla najmłodszych osób

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Młodzież w wieku szkolnym

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działanie te ma na celu przywrócenie możliwości korzystania z kina i możliwość obcowania z kulturą poprzez seanse filmowe. Kino działałoby w nieco oryginalny i może trochę specyficzny jak na dzisiejsze realia sposób. Wyświetlane obrazy skierowane byłyby do młodych osób jednak nie były to najnowsze produkcje tylko uznane, ale mające już „swoje lata” filmy.

65  

Również ceny biletów dostosowane będą do możliwości finansowych młodych ludzi. Młodzież mogłaby tworzyć, zgłaszać bądź uzgadniać z kierownictwem kina proponowane seanse.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury

CEL PROMOCJI: Rozwój form aktywizacji młodzieży oraz wsparcie ich samoorganizowania

NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie punktów opieki dla najmłodszych w czasie wakacji i ferii aby pracujący rodzice mieli gdzie zostawić dziecko

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Miasto, powinno zadbać o możliwość stworzenia i funkcjonowania miejsc, punktów placówek w którym to pracujący rodzice mogliby zostawić pod profesjonalną opieką swoje dzieci. W Sokółce istnieje bardzo wiele budynków obecnie niezagospodarowanych, które po odpowiednim remoncie mogłyby być używane pod tego typu działalność a potrzeby lokalne w tej kwestii są bardzo duże. Miejsc w przedszkolach jest mało. Nie każdy ma możliwość zostawienia dzieci pod opieka rodziny, tym bardziej zatrudnienia np.: opiekunki. Być może istnieje możliwość dofinansowania takiej inicjatywy ze Środków Unii Europejskiej

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Rozwój form aktywizacji młodzieży oraz wsparcie ich samoorganizowania

66  

NAZWA DZIAŁANIA: Identyfikacja potrzeb i stworzenie oferty skierowanej do grup młodzieży

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Młode osoby w wieku do lat 18

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działania te mogą być zorganizowane w postaci spotkań przedstawicieli lokalnej władzy z młodzieżą czy to w szkołach czy na różnego rodzaju spotkaniach plenerowych tj. festyny, koncerty. Młode osoby powinny mieć możliwość swobodnego zgłaszania swoich potrzeb i postulatów. Być może przedstawiciele władzy powinny przeprowadzić ankiety które dostarczyłyby informacji o istniejących potrzebach. Władza sama z siebie niewiele robi w tej kwestii. Postulaty te muszą być brane pod uwagę ponieważ młodzi ludzie, powinni mieć szansę spędzania wolnego czasu w swoim mieście, bez konieczności wyjeżdżania do miast sąsiednich.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce,

CEL PROMOCJI: Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobistego mieszkańców

MIESZKAŃCY- OSOBY W WIEKU PRODUKCYJNYM

NAZWA DZIAŁANIA: Poszerzenie granic monitoringu dla zwiększenia bezpieczeństwa

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy miasta oraz osoby, które przyjeżdżają do miasta

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Dokonywane powinny być działania, które spowodują poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta ale również wśród osób odwiedzających Sokółkę, powinno się w tym celu zamontować większą ilość kamer szczególnie w miejscach skupiających młodzież. Spowoduje to, iż w mieście wzrośnie poczucie bezpieczeństwa, łatwiej będzie przeciwdziałać aktom wandalizmu, zmniejszy się przestępczość

67  

a przede wszystkim miasto zacznie sprawować pełną kontrole nad ruchem ulicznym gdyż przez miasto przebiega międzynarodowa trasa prowadząca do przejścia granicznego.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Poprawa jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Budowa obwodnicy, która zmniejszy natężenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza w mieście

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Kierowcy przejeżdżający przez miasto jak również sami mieszkańcy.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działania dokonywane spowodują wyprowadzenie ruchu tranzytowego, szczególnie ciężarowego poza centrum Sokółki. Zwiększy to dostępność ekonomiczną i komunikacyjną regionu, poprzez skrócenie czasu podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu, zmniejszając ilości wypadków drogowych oraz paraliżu drogowego w Sokółce. Aby to osiągnąć miasto powinno ubiegać się o środki z Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój Polski Wschodniej” by jak najszybciej rozpocząć budowę obwodnicy.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z Urzędem Powiatowym i Wojewódzkim.

CEL PROMOCJI: Poprawa jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki odpadami CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy miasta

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Miasto powinno wprowadzić stałą opłatę za wywóz śmieci aby zapobiec nielegalnemu wywożeniu śmieci do lasów. W szkołach natomiast powinny być prowadzone zajęcia edukacyjne mówiące o konieczności stosowania recyclingu oraz innego typu akcje społeczne skierowane do mieszkańców Sokółki. Działania te spowodują zmniejszenie ilości

68  

nieprzetworzonych odpadów komunalnych, w tym ulęgających biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie. Dostosowanie składowisk odpadów komunalnych do wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Polepszenie jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Utworzenie nowoczesnej restauracji w której ludzie mogliby zjeść posiłek w miłej atmosferze

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy miasta i osoby odwiedzające Sokółkę.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Ze względu na brak typowej restauracji w mieście działanie to spowoduje stworzenie miejsca o nowoczesnym designie, w którym mieszkańcy i osoby przyjezdne będą mogły spożyć smaczne i estetycznie podane posiłki w rozsądnej cenie. Lokal taki będzie mógł również służyć przedsiębiorcom jako miejsce do spotkań biznesowych.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Osoba prywatna przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce

CEL PROMOCJI: Polepszenie jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie sprawnego systemu pomocy społecznej

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy Sokółki, którzy potrzebują pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej czyli osoby samotne i rodziny patologiczne bądź też nie zaradne życiowo.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Organizowanie pomocy instytucjonalnej w sytuacjach kryzysowych, tworzenie systemu wsparcia dla rodzin i osób samotnych; tworzenie systemu instytucjonalnych form pomocy rodzinie i osobom samotnym; organizowanie pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w procesie usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem;

69  

zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Polepszenie jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Przeciwdziałanie bezrobociu (finansowe wsparcie dla firm w trudnych sytuacjach, doradztwo z zakresie wyboru ścieżki kariery, szkolenia przekwalifikujące)

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Osoby bezrobotne bądź zagrożone bezrobociem.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Działania, które zostaną podjęte przez koordynatorów spowodują aktywizowanie lokalnego rynku pracy. Stworzenie warunków dla rozwoju istniejących oraz powstawania nowych podmiotów gospodarczych poprzez dofinansowanie z budżetu gminy bądź też udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” UE, dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, podejmowanie działań na rzecz zahamowania odpływu ludzi z regionu tj. doradztwo z zakresie wyboru ścieżki kariery, szkolenia przekwalifikujące, kreowanie aktywnych postaw wśród przedsiębiorców w odniesieniu do problemów lokalnej społeczności, udrożnienie kanałów informacyjnych między instytucjami rynku pracy tworząc odpowiednią zakładkę na stronie portalu miejskiego poświęconej wolnym miejscom pracy.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Powiatowy Urząd pracy i Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Poprawa jakości życia mieszkańców

70  

NAZWA DZIAŁANIA: Budowa nowych bloków mieszkalnych

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy Sokółki poszukujący mieszkań

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Gmina powinna tworzyć nowe mieszkania, które miałyby niewielka powierzchnię ale byłyby w zasięgu finansowym mieszkańców.Działanie te spowodują, iż zmniejszy się liczba osób samotnych oraz rodzin z dziećmi, które poszukują mieszkań za niższą cenę.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce, prywatni inwestorzy

CEL PROMOCJI: Poprawa jakości życia mieszkańców

NAZWA DZIAŁANIA: Zachęcanie mieszkańców do inwestowania, tworząc bardziej dogodne warunki dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw w celu budowania nowych miejsc pracy

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Osoby, które zainteresowane są rozwijaniem własnej przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Tworzenie bardziej dogodnych i atrakcyjnych warunków z punku widzenia inwestorów czyli między innymi ulgi na rozpoczęcie działalności, pomoc przy pisaniu wniosków o dofinansowanie, rozbudowa infrastruktury drogowo technicznej na terenach inwestycyjnych.Sprawi, że w mieście pojawią się nowe zakłady co stworzy szereg nowych miejsc pracy a także zachęci innych do działania i rozwoju.

KOORDYNATOR DZIAŁANIA:

Urząd Miejski w Sokółce

CEL PROMOCJI: Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej

NAZWA DZIAŁANIA: Stworzenie możliwości kształcenia mieszkańców, odbywania kursów, szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW:

Mieszkańcy chcący zmienić swoje kwalifikacje bądź otworzyć własną działalność ale nieposiadający wiedzy w tej dziedzinie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument