Etykiety logistyczne - Notatki - Logistyka - Część 1, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Etykiety logistyczne - Notatki - Logistyka - Część 1, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (1 MB)
26 strona
983Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: etykiety logistyczne. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 26
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument

ETYKIETY LOGISTYCZNE

Zakres celowy prezentacji: Zapoznanie z istotą etykiety logistycznej Wyjaśnienie podstawowych funkcji i celów etykiety logistycznej Przybliżenie znajomości podstawowych pojęć związanych z oznaczaniem jednostek logistycznych Przedstawienie przykładów etykiet logistycznych

Spis treści, czyli zagadnienie poruszane w niniejszej prezentacji:

Wstęp, czyli czym jest tak naprawdę etykieta logistyczna? SSCC czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej Zawartość danych w etykietach logistycznych wg standardów EAN Informacje tekstowe umieszczane na etykietach logistycznych Kody kreskowe stosowane na etykietach logistycznych EAN Struktura etykiety logistycznej Przykłady etykiety logistycznej

Wstępnie o etykiecie logistycznej… W trakcie przemieszczania jednostek logistycznych w łańcuchu dostaw zachodzą różne wydarzenia, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z tymi jednostkami. W całym łańcuchu dostaw procesu produkcji, dystrybucji wyrobów gotowych, transportu oraz wprowadzania na rynek, dodawane są kolejne informacje dotyczące kolejnych jednostek logistycznych. Np. fizyczna zawartość jednostki jest zwykle określana w trakcie pakowania wyrobów gotowych. W tym momencie możliwa jest identyfikacja jednostki logistycznej jako całości. Inne elementy informacji, takie jak miejsce przeznaczenia, skład dostawy, złożonej z wielu jednostek, są zazwyczaj znane dopiero w dalszych etapach łańcucha dostaw. W wymianie towarowej elementy informacji są generowane i nanoszone przez dostawcę, przewoźnika i odbiorcę. Optymalny sposobem przesyłania informacji w obrocie towarowym jest: Elektroniczna Wymiana Danych (EDI).

…ciąg dalszy… W praktyce jednak nie zawsze możliwa jest całkowicie zautomatyzowana komunikacja pozwalająca uzyskiwać informacje dotyczące przepływu dóbr wyłącznie na drodze elektronicznej. Istnieje zatem potrzeba umieszczania odpowiednich informacji na samych produktach, w uzupełnieniu ich identyfikacji. Różne pola informacyjne muszą być standardowo uporządkowane, dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania przez zainteresowanych odbiorców. Zapewnia to standardowa etykieta logistyczna EAN, wcześniej zwana też etykietą transportową EAN. Odpowiada ona postanowieniom normy CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego), EN 1573: „ Międzynarodowa etykieta transportowa”.

…ciąg dalszy (2)… W naszym kraju norma ta została wdrożona jako Norma Polska w 1999 roku. Norma ta w krajach Unii Europejskiej jest obowiązująca dla wszystkich firm uczestniczących w realizacji kontraktów w ramach zamówień publicznych o wartości przewyższającej 150 000 ECU. Informacje na etykietach logistycznych przedstawia się w 2 podstawowych formach. Informacje w postaci czytelnej wzrokowo są przeznaczone dla ludzi i składają się z tekstu oraz grafiki. Informacje czytelne maszynowo przeznaczone są do automatycznego wprowadzania do systemu komputerowego i ich przetwarzania. Służą temu kody kreskowe, stanowiące bezpieczną i efektywną metodą, przedstawiania danych o określonej strukturze, natomiast informacje tekstowe umożliwiają powszechny dostęp do podstawowych informacji w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.

…ciąg dalszy (3)… Kodem kreskowym stosowanym na standardowych etykietach logistycznych EAN jest kod EAN-128. Jest to standard obejmujący zarówno symbolikę kodu kreskowego, jak i format danych. Symbolika ta jest alfanumeryczna, kodująca dane z dużą gęstością i dobrze zabezpieczona. Format danych natomiast, jest to system Identyfikatorów Zastosowania (IZ). Każdy IZ jest dwu, trzy, lub czterocyfrowym prefiksem, który definiuje znaczenie następujących po nim danych. IZ umożliwiają przedstawianie danych w kodzie kreskowych w postaci, w której są one jednoznacznie i bezbłędnie interpretowane w trakcie skanowania.

Podsumowując wstęp: celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której się znajduje, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo umożliwia ona identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw

… podsumowując wstęp: stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i ich grup, stanowiących część tego samego transportu standard etykiety opracowany został przez EAN International przy współpracy przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych EAN

Numer Seryjny Jednostki Wysyłkowej (SSCC)

Jedynym obowiązującym polem na etykietach logistycznych jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Serial Shipping Container Code – SSCC). Jest to numer identyfikacyjny, niepowtarzalny dla każdej jednostki logistycznej.

Ogólna struktura SSCC w Polsce: IZ Cyfra

Uzup. Prefiks

EAN Numer

Jednostki Kod.

Numer seryjny Cyfra Kontr.

00 00 00 00

P P P P

590 590 590 590

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6

K K K K

Gdzie: IZ = Identyfikator zastosowania dla SSCC zawsze wynosi 00 i definiuje strukturę danych P = cyfra uzupełniająca może przyjmować wartość dowolną od 0 do 9 590 = prefiks EAN dla Polski wynosi zawsze 590 J..J = numer jednostki kodującej ma zmienną długość od 4 do 7 cyfr S..S = numer seryjny nadawany przez jednostkę kodującą o długości od 6 do 9 cyfr, w zależności od długości numeru jednostki kodującej K = cyfra kontrolna danych, obliczana wg standardowego algorytmu określonego przez EAN International. Oblicza się ją z 17 cyfr, z pominięciem IZ

SSCC zawsze przedstawia się w postaci symbolu kodu kreskowego EAN-128

SSCC nadawany jest tylko raz, w momencie formowania danej jednostki logistycznej i identyfikuje ją przez cały czas jej trwania. Od tej chwili może być wykorzystywany prze wszystkich partnerów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

SSCC jako Identyfikator Jednostki Logistycznej

…ciąg dalszy na temat SSCC… SSCC jest w zasadzie wystarczający dla wszystkich aplikacji logistycznych tam, gdzie do przekazywania szczegółowych informacji na temat jednostek logistycznych wykorzystywana jest Elektroniczna Wymiana Danych (EDI). Dostawca, po otrzymaniu zamówienia od swojego odbiorcy kompletuje zamówiony towar, tworząc jednostkę logistyczną i oznacza ją etykietą zawierającą SSCC. Zanim nastąpi fizyczna dostawa towaru, dostawca wysyła do odbiorcy komunikat EDI „Awizo wysyłki”. Zawiera on, oprócz SSCC również informacje o zawartości przesyłki, czyli numery identyfikacyjne EAN, ilość towaru w każdej jednostce logistycznej, ostateczne miejsce dostawy towaru, itp. Awizo jest u odbiorcy porównywane ze złożonym zamówieniem i przekazywane do bazy danych. Dzięki temu, że komunikat EDI znacznie wyprzedza nadejście dostawy, odbiorca może odpowiednio zareagować, jeżeli występują rozbieżności pomiędzy towarem zamawianym a otrzymanym. Może również rozpocząć jego wcześniejszą sprzedaż. Kiedy dostawa nadejdzie, odczytywane są numery SSCC, oprogramowanie uruchamia procedurę płatności i uaktualnia stany magazynowe

… Jeżeli jednak nie w każdym punkcie łańcucha dostaw jest stosowanie EDI lub istnieje potrzeba powielenia informacji, niezbędne jest podanie pewnych dodatkowych danych. Są one również przedstawiane przy pomocy IZ.

Zawartość danych

Segment dostawcy Segment odbiorcy Segment przewoźnika

Segment dostawcy Segment ten zawiera informacje, które są znane w chwili pakowania towaru przez dostawcę. Są to przede wszystkim: identyfikator jednostki logistycznej oraz identyfikator produktu. Można tu również umieścić informacje dodatkowe, które interesują zwłaszcza dostawcę, ale mogą się też okazać użyteczne dla odbiorców i przewoźników. Są to informacje dotyczące produktu, takie jak: wariant produkt, daty, np. produkcji, pakowania, przydatności oraz numery serii produkcyjnej i numery seryjne.

Identyfikacja jednostki Jednoznaczną identyfikacje jednostki zapewnia Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC). Każda jednostka logistyczna musi mieć przydzielony własny numer SSCC. Jest to pole obowiązkowe. SSCC umożliwia wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw uzyskiwanie wg potrzeb informacji związanych z przemieszczaniem i zawartością jednostek logistycznych. Zazwyczaj jest on stosowany jako odnośnik do wysłanego wcześniej za pośrednictwem EDI komunikatu „Awizo wysyłki”.

Identyfikacja towaru Identyfikacje towaru zapewnia standardowy numer towaru EAN jednostki wysyłkowej. Dla jednostek o zmiennej wadze, identyfikacja powinna być obowiązkowo uzupełniona ilością. Jeżeli numer towaru EAN jest już wydrukowany na jednostce w postaci symbolu EAN lub ITF, to nie ma potrzeby nanoszenia go na etykietę. Standardowe numery towaru EAN nie zawsze są dostępne w każdym etapie pakowania jednostek logistycznych. W tej sytuacji identyfikator jednostek zawartych w jednostce logistycznej może być przedstawiony przy pomocy Identyfikatora Zastosowań 02, który oznacza numer identyfikacyjny EAN towarów zawartych w innej jednostce, jednostce po nim następuje rzeczywista liczba zawartych jednostek (IZ 37). Możliwość ta jest jednak ograniczona tylko jednorodnych jednostek wysyłkowych, tj. zawierających jednostki identyczne. Przykład; 48 kartonów zawierających słoiki miodu w celu ich przetransportowania zapakowano w jeden kontener. Każdy karton ma numer EAN-14 2 590 8888888 33 0. Oznaczenie kontenera będzie zatem następujące: (02) 2 590 8888888 33 0 (37) 48.

Dodatkowe informacje dostawcy Na etykiecie logistycznej można umieścić tyle dodatkowych informacji dostawcy, ile jest konieczne. Obejmują one następujące elementy danych: wariant produktu, data pakowania, produkcji, maksymalna data trwałości, minimalna data trwałości, numer serii produkcyjnej, numer seryjny i miary logistyczne. Dodatkowe informacje producenta są zazwyczaj połączone z numerem towaru przy pomocy IZ 01 lub IZ 02, ale mogą być połączone bez pośrednio z SSCC (IZ 00).

Podsumowując zawartość danych: Elementy danych IZ (**) Format (***)

IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI (OBOWIĄZKOWA)  Seryjny numer jednostki wysyłkowej 00 n18

IDENTYFIKACJA TOWARU (DOWOLNA)  Numer towaru EAN (Obowiązkowy, jeżeli jednostka wysyłkowa jest

jednostką handlową, a numer towaru nie został wcześniej nadrukowany w postaci symboli EAN lub ITF)

 Wariant produktu  Zmienna ilość  Miary handlowe (obowiązkowe dla jednostek wysyłkowych o zmiennej

ilości)  Numer identyfikacyjny EAN towarów zawartych w danej jednostce

transportowej (tylko dla jednostek logistycznych o jednorodnej zawartości), jeżeli IZ 02 jest stosowany, to musi być uzupełniony o:

 Ilość

01

20 30 31(*)

02

37

n14

n2 n..8 n6

n14

n..8

DODATKOWE INFORMACJE PRODUCENTA (DOWOLNE) (tylko dla jednostek o jednolitej zawartości)

 Wariant produktu  Data produkcji  Data pakowania  Minimalna data trwałości  Maksymalna data trwałości  Numer serii produkcyjnej  Numer seryjny  Miary logistyczne

20 11 13 15 17 10 21 31 (*) do 36 (*)

n2 n6 n6 n6 n6 an..20 an..20 n6 n6

Uwagi do tabeli: (*) - plus dwie cyfry dla rodzaju miary i zaznaczenia miejsca dziesiętnego (**) – IZ jak w standardowych identyfikatorach Zastosowania EAN (***) – Format danych bez Identyfikatora Zastosowania

Segment dostawcy połączony z danymi:

Segment odbiorcy Segment ten zawiera informacje, które są znane w momencie złożenia zamówienia i przetwarzania przez dostawcę. Są to informacje, których naniesienia na jednostce logistycznej wymaga odbiorca, dotyczące niego samego oraz zamówienia, takie jak numer zlecenia zakupu, numer lokalizacyjny „ Dostarczyć do” oraz informacje dotyczące sposobu manipulowania (np. przeładunku) i trasy przemieszczania danej jednostki logistycznej, określane przez odbiorcę. Są to informacje dowolne i mogą być nanoszone, jeżeli jednostki logistyczne są tworzone na zamówienie klienta.

Segment odbiorcy - podsumowanie

Uwagi: (**) – IZ jak w standardowych Identyfikatorach Zastosowania EAN (***) – format danych bez Identyfikatora Zastosowania

Elementy danych IZ (***) Format (***)

INFORMACJE O ODBIORCY (DOWOLNE) Numer zlecenia zakupu Numer lokalizacyjny „Wysłać do – Dostarczyć do” z użyciem numeru lokalizacyjnego EAN Kod trasy

400 410

403

an..30 n13

an..30

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument