Definicje makroekonomia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Definicje makroekonomia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (134 KB)
4 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące definicje z makroekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Ograniczoność zasobów—sytuacja, w której dostępne środki nie są w danej chwili wystarczające do zaspokojenia potrzeb

Ograniczoność zasobów—sytuacja, w której dostępne środki nie są w danej chwili wystarczające do zaspokojenia potrzeb.

Potrzeba—odczucie braku zaspokojenia czegoś (na tle psychologicznym), doprowadza do dokonywania wyborów. Aby jednostka miała więcej czegoś to: albo musi mieć czegoś innego mniej, albo ktoś inny musi być tego

pozbawiony. Społeczeństwo—ma określoną wielkość, posiada pewne zdolności i kwalifikacje, dysponuje określonymi

technologiami oraz wyposażeniem kapitałowym. Mając dostępne zasoby trzeba zdecydować jakmająbyćużywane, które dobra mają być z tych zasobów produkowane i w jakich ilościach mają być produkowane.

Ekonomia—nauka badająca jak ludzie radzą sobie z brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych potrzeb, aby

zaspokoić ich tyle, ile w danej sytuacji możliwe. Alokacja—rozdysponowanie pozytywna (jak jest? Np. fizyka)

normatywna (jak być powinno?) Rynek—Zespół warunków, które doprowadzają do kontaktów między kupującymi i sprzedającymi w procesie

wymiany dóbr i usług. (2 def proces, w którym uczestniczą sprzedający i kupujący (ustalają się relacje wymienne-cena).Na rynek składają się 3 warunki: Popyt—ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy każdym poziomie cen.

Podaż—ilość dobra, jaką sprzedawcy gotowi są zaoferować przy różnym poziomie cen. Cena—ilość jednostek pieniężnych potrzebnych do zakupienia jednego dobra. Cokolwiek, z czego dana

jednostka musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego dobra lub usługi zakupionej i otrzymanej lub spożytej. Zmianypopytu bez zmiany ceny zależą od:

mody reklamy

sezonowości dostępności zwiększenia ceny substytutu (zastępczej rzeczy)

komplementarności (samochód = benzyna) wzrostu dochodów (na ogół)

przewidywań Zmianypodaży bez zmiany ceny zależy od: tańszych kosztów produkcji

zmian opodatkowania zmiany ceny konkurencyjnych produktów

lepszego dostępu do materiałów Model—jest to odwzorowanie rzeczywistości. Gospodarstwo może tworzyć jedna lub wiele osób.

Gospodarstwodomowe oparte jest na więzi rodzinnej. Podmiot gospodarczy ma autonomie i ma świadomość gospodarowania Gospodarstwa domowe są właścicielami dóbr i czynników wytwórczych:

Praca—siła robocza- obejmuje każdy sposób w jaki ludzka energia fizyczna lub umysłowa może być sensownie wykorzystana Zasób—to wielkość mierzona w jednostce czasu

Zasóbpracy—jest to nagromadzenie energii w danym czasie Strumień odpływu—strumień oferowanej pracy

Ziemia—obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w strukturze produkcji. Kapitał—obejmuje wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcji.

Technologia—to wiedza o tym jak zasoby mogą być łączone w produkcyjny sposób.

Przedsiębiorca—to osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produkcyjny charakter.

motywem poszukiwań jest zysk poszukują idei zysk przedsiębiorcy jest wynagrodzeniem ryzyka

animator działań gospodarczych. Przedsiębiorstwo—to instytucja systemu ekonomicznego organizująca zasoby produkcyjne w celu pomnożenia

wyłożonego kapitału czyli uzyskania zysku. Kryteria wyodrębnieniaprzedsiębiorstwa: techniczno-produkcyjne- określone przeznaczenie

organizacyjne- stanowi zespół ludzi, którzy pod kierunkiem realizują pewną względnie wyodrębnioną fazę procesu gospodarczego.

ekonomiczno-finansowe- przedsiębiorca podejmuje decyzje we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko prawne- posiadać osobowość prawną Oszczędności—to część dochodu przeznaczona na zaspokojenie potrzeb przyszłych.

PKB—miara wielkości produkcji wytworzonej z czynników wytwórczych zlokalizowanych na terenie danego kraju, nie zależnie kto jest ich właścicielem (dobra nie musza być własnością GD).

Dobrapośrednie—dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w innym przedsiębiorstwie, w którym są wykorzystywane. Dobrafinalne—dobra przeznaczone dla GD

Y ≡ PKB ≡ C + I => tożsamość Wartośćdodana—przyrost wartości w procesie produkcji, tworzy dochód z tytułu czynników wytwórczych.

Windykacja—ściąganie podatek akcyzowy = AKCYZA- obejmuje towary wybrane: **używki (alkohol papierosy)

**paliwa (dobra powszechnie sprzedawane) **perfumy- kosmetyki luksusowe

semi podatek = CŁO- ogranicza sfery transakcji międzynarodowych W gospodarce zamkniętej równość oszczędności i inwestycji oznacza konieczność równowagi budżetowej Wielkość wydatków = wielkość dochodów

Deficytbudżetowy—to większe wydatki niż dochody. Funkcjepaństwa:

wytwarzanie dóbr publicznych zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego—organizacje paramilitarne (wyposażenie policji, straży pożarnej itp.)

rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej (mosty, drogi, linie energetyczne) kieruje wydatki na wytworzenie dóbr

Aby wypełniać te funkcje państwo musi skierować wydatki do przedsiębiorstw, aby one wytworzyły dobra i usługi. Innefunkcjepaństwa:

przekazywanie środków pieniężnych do różnych grup społecznych (transfery B) państwo kieruje pieniądze do gospodarstw domowych, a konkretnie osób starszych nie zdolnych już do pracy

(ale pracujących kiedyś) => EMERYTURY państwo kieruje pieniądze do gospodarstw domowych, a konkretnie osób „posiadających dysfunkcje, defekty” uniemożliwiające im pracę => RENTY

państwo kieruje pieniądze do ludzi bezrobotnych => ZASIŁKIDLABEZROBOTNYCH Jest różna skala możliwości dokładania pieniędzy na transfery→ są one bezzwrotne (nic nie dostaje w zamian,

nie występuje żadne bezpośrednie wytwarzanie dóbr) Państworealizuje2kategoriewydatków: typu G (gouern)- wiążą się z wytwarzaniem bezpiecznych dóbr i usług

typu B (budżetowe) = transfery Państwo czerpie dochody z podatków

Współczesnepaństwo pozbywa się własności, lepiej robi to sektor prywatny. W rozwiniętym państwie udział własności waha się w granicach od 10-15%

Podatki: bezpośrednie Td (directly)- odbierane od dochodów, które gospodarstwa domowe uzyskują z usług i dóbr

pośrednie Te- zawarte w cenie towaru, nabywają finalni nabywcy od wartości dodanej VAT- przyrost wartości w procesie produkcji (przeciętnie 22%). Nadwyżka budżetowa to większe dochody niż wydatki

X-eksport—dobra wytworzone w kraju i sprzedane za granicą wielkość importu ogranicza strumień wydatków w kraju

tam gdzie nie ma alternatyw nie ma ekonomii im większy import tym mniejszy PKB NX (eksport netto) = X – Z

PNB—miara całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju nie zależnie od miejsca świadczenia usług czynników wytwórczych

PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności za granicą ╚ część pieniędzy na odnowę kapitału trwałego Amortyzacja = konsumpcjakapitałutrwałego—to miara szybkości zmniejszania się wartości zasobu kapitału

w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. PNB — A = PNN

PNN—to wielkość dochodu, którą obywatele mogą przeznaczyć na zakup dóbr i usług PNNccw = dochód narodowy Dochódnarodowy—to ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarstwo na dobra i usługi po odłożeniu

odpowiedniej jego części na sfinansowanie amortyzacji utrzymania istniejącego zasobu kapitału na określonym poziomie.

Jakie czynniki kształtują wielkość dochodu? Produkcja potencjalna—to taka wielkość produkcji, którą gospodarka wytworzyłaby, gdyby wszystkie czynniki

wytwórcze były w pełni wykorzystane (powinna być równowaga rynkowa popyt = podaż) Bardzo małe zmiany cen—zwiększamy produkcję, ale do pewnego stopnia, ponieważ po „E” będą wzrastać

ceny, a nie produkcja. Produkcja ponad potencjalna—występuje przy nierównowadze rynków, efekt ten dla gospodarstwa nie jest korzystny.

Wpływ popytu na rozmiar produkcji. Zapotrzebowanie da dobra kapitałowe ╗

Popyt zagregowany = globalny = AD = C + I + G + NX ╚ Zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne C = A + KSK× Y dochody z tytułu czynników wytwórczych

Autonomicznyskładnikkonsumpcji—to taki poziom konsumpcji, który gospodarstwa domowe starają się utrzymać nie zależnie od dochodów.

Podateknetto: T – B = NT = t × Y t—stopa opodatkowania dochodu z czynników wytwórczych Yd = Y – NT = Y – t × Y = Y (1 – t)

C = Co + KSK (1 – t) Y └ KSK z dochodu narodowego

doch

netto z tyt

własn

PNBcr

A

PKB

NX

PNB

G

PNNcr

Te

I

PNNccw

Doch z c czw

C

Zysk

Praca na własny rach.

Płace i

wynagr z tyt

pracy najem

D.N

KSI—krańcowa skłonność do importu Popytzagregowany—funkcja popytu zagregowanego jest tak samo nachylona jak funkcja konsumpcji.

Gospodarka może zwiększać rozmiary produkcji (nie zadłużając się) poprzez uatrakcyjnienie naszych produktów, co spowoduje zwiększenie eksportu. Mnożnik—to relacja pomiędzy przyrostem bieżącej produkcji i dochodu niezbędnej do zrównoważenia

przyrostu autonomicznych składników popytu zagregowanego. Celem BN jest utrzymanie wartości pieniądza

BC(N) ustala nominalną wartość pieniądza, ma niewielki wpływ na realną wartość pieniądza bo o tym decyduje rynek dóbr i usług. Konsumpcja

jeśli stopa procentowa rośnie to bieżąca wartość przyszłego dochodu maleje spadek stóp procentowych doprowadza do wzrostu konsumpcji

zmiany realnej podaży pieniądza przy niezmienionym popycie powodują wzrost konsumpcji (zmiany w autonomicznym składniku konsumpcji) Inwestycje w dobra kapitałowe (inwestycje w papiery wartościowe)

stopa procentowa ↓ → I ↑ stopa procentowa ↑ → I ↓

Na popyt inwestycyjny wpływają także ceny. Ceny dóbr kapitałowych (inwestycyjnych) rosną stopa procentowa ↓ → I ↑ oraz C ↑ (auton.) stopa procentowa ↑ → I ↓ oraz C ↓ (auton.)

Wydatkirządowe Efekt tłumienia—efekt na wtórne zmiany

Politykę pieniężną prowadzi dla państwa bank centralny: wpływa na podaż pieniądza stopa procentowa (okres długoterminowy)

Polityka fiskalna prowadzona przez zarząd (rynek dóbr) wydatki państwa ↑ → ↑ Md → wzrost produkcji i dochodu

oddziaływanie poprzez stopę podatkową Rynekczynnikówwytwórczych: rynek pracy

rynek kapitału rynek technologii

Zasóbsiłyroboczej—zbiór wszystkich pracujących oraz osób, które SA skłonne podjąć pracę (pod pewnymi warunkami). W zasobie siły roboczej mieszczą się osoby akceptujące warunki pracy. Od czego zależy: czynniki obiektywne (ograniczenia wiekowe)

czynniki subiektywne (wynik pewnych regulacji- względy administracyjne) zależy od stawki realnego wynagrodzenia (zestaw dóbr, które można nabyć za stawkę nominalną)

Wolontariat—przy zerowej stawce wynagrodzenia jest pewna liczba osób skłonnych podjąć prac: intencje moralno-etyczne intencje przyszłościowych zarobków- staż

Podaż pracy na rynku pracy—oferty, jakie członkowie gospodarstw wystawiają na rynku pracy. Zmiana popytu (w dół) jest spowodowana wprowadzeniem nowych technologii do przedsiębiorstw.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument