Otrzymywanie materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Otrzymywanie materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
12 strona
423Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: otrzymywanie materiałów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
11-12 Otrzymywanie materialow cz2.pdf

• W przypadku odprowadzania przez ciecz

ciep a topnienia du!a jest liniowa szybko"#

krystalizacji.

• Tarasy tworz$ si% wg mechanizmu i

"rubowego, i schodkowego.

• Tarasy po o!one blisko siebie przesuwaj$

si% z ma $ szybko"ci$ wzrostu.

docsity.com

Kinetyka procesów krystalizacji

• Szybko"# krzepni%cia zale!y od:

– szybko"ci zarodkowania, tj. liczby zarodków

krystalizacji tworz$cych si% w ci$gu jednostki czasu w

jednostce obj%to"ci cieczy

– liniowej szybko"ci krystalizacji, tj. szybko"ci

przesuwania si% frontu krystalizacji, mierzonej w

jednostkach d ugo"ci na jednostk% czasu

docsity.com

Wp yw przech odzenia

docsity.com

• Ze zwi%kszeniem szybko"ci przech odzenia liniowa

szybko"# krystalizacji wzrasta wolniej od szybko"ci

zarodkowania, metal ma struktur% drobnoziarnist$

• Maksimum szybko"ci zarodkowania odpowiada

wi%kszemu przech odzeniu ni! maksimum liniowej

szybko"ci krystalizacji, a wi%c metal osi$ga w tym zakresie

najmniejsz$ wielko"# ziarna

• Przy bardzo du!ych szybko"ciach ch odzenia szybko"#

zarodkowania i liniowa szybko"# krystalizacji s$ równe

zeru i metal posiada amorficzn$ struktur% szk a.

docsity.com

Krystalizacja czystych metali

Wzrost dendrytyczny

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Kierunki wzrostu dendrytów

docsity.com

Wzrost komórkowy

docsity.com

Wzrost dendrytyczny

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument