Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna

RTF (50 KB)
3 strony
447Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki opisujące wstęp do nauki o państwie i polityce; władza.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Władza

Władza 1. Definicja pojęcia władzy: a) Różne podejścia: - Behawioralne możliwość narzucenie komuś naszej woli M.Weber - Teleologiczne realizacja pewnych celów, produkcja pewnych skutków B. Russel - Instrumentalne możliwość stosowania szczególnych środków (np.: terror) w celu osiągnięcia określonych korzyści K. Opałek - Strukturalne stosunek między strukturą rządzącą, a rządzonymi H Przybylski - Władza jako możliwość wpływania na innych J. P. Gieorgic - Konfliktowe podejmowanie decyzji co do podziału dóbr konfliktowych, (nie koniecznie będąc jednocześnie stroną konfliktu) b) Dwupodział władzy: - rządzący - rzadzeni 2. Władza polityczna: a) Pojęcie władzy politycznej: system stosunków społecznych zachodzących pomiędzy określonymi podmiotami, polegających na możliwości stosowania trwałego i instytucjonalnego przymusu w celu zmuszenia drugiej strony do określonego postępowania. b) Władza a władza polityczna: - władza jako taka dotyczy zarówno małych jak i wielkich struktur społecznych - władza polityczna wiąże się z konfliktami w obrębie wielkich grup społecznych c) Trójpodział władzy politycznej: - Władza polityczna w znaczeniu węższym np.: dominująca część rządu (np.: koalicja rządząca) - Władza państwowa przysługuje podmiotom wskazanym konstytucyjnie - Władza publiczna wykazuje więź formalną z władzą polityczną jak i z władzą państwową d) Przesłanki władzy politycznej: - autorytet - siła fizyczna lub możliwość jej stosowania - połączenie tych dwóch elementówe) Funkcje władzy politycznej: - funkcje o charakterze ogólnym (sensu largo): integracyjna zapewnienie władzy centralnej najważniejszego znaczenia i ograniczenie tendencji odśrodkowych w społeczeństwie (np.: tak jak było za czasów szlacheckich) dystrybucyjna rozdział społecznie pożądanych dóbr ochronna: zewnętrzna ochrona granic państwa wewnętrzna zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa w kraju strukturotwórcza tworzenie mechanizmów umożliwiających obywatelom dostęp do władzy i tworzenie nowych struktur władzy- funkcje o charakterze szczegółowym (sensu stricto): ustanawianie prawa i norm uruchamianie środków i form instytucjonalnych zapewniających poszanowanie

norm tworzenie organów państwowych i ustalanie sposobu w jaki biorą w nich udział obywatele kierowanie środkami represji powoływanie instytucji publicznych mianowanie urzędników rozporządzanie finansami państwa decyzje dyplomatyczne o charakterze międzynar. wpływanie na kulturę f) Sprawowanie władzy politycznej: - Rządzenie (wg. W. Pietrasa): decydowanie o konkretyzacji interesów (kto ma jakie interesy, etc.) decydowanie o kompetencjach różnych podmiotów decydowanie o celach użycia poszczególnych środków (np.: przymusu) dec. o składzie grup rządzących i im podległych - Zarządzanie 3. Środki sprawowania władzy: a) Definicja takie dostępne formy oddziaływania, dzięki którym rządzący wpływają na określone zachowania rządzonychb) Podział (wg. J. Kowalskiego, W. Lamentowicza i P. Winczorka): - przymus fizyczny wymaga aparatu represji - bodźce materialne i moralne najskuteczniejsze - zabiegi perswazyjno-ideologiczne: wykazują przezorną zgodność interesów władzy z interesami rządzonych - regulacja dopływu oraz kontrola treści informacji nie zbędnych do podejmowania działań 4. Legitymizacja władzy a) Pojęcie - uzasadnienie wykonywania władzy (Wróbel, Dobrowolski) - proces prowadzący do legitymacji (prawomocności) b) Podobne pojęcia: - Legitymizm doktryna polityczna, reakcja na antyfeudalizm i antymonarchizm podczas rewolucji francuskiej. Nie zw.z legitymacją - Legitymacja prawomocność - Legitymizacja proces prowadzący do legitymacj i- Delegitymizacja odwrotność legitymizacji, rozpad praworządności. c) Koncepcje praworządności: - teoria tradycyjna (teokratyczna) posiadanie, lub dążenie do posiadania pewnych wartości (np.: teokratyczna zbawienie) - teoria zgody mówi, iż ta forma władzy jest dobra, która umożliwia uczestniczenie wszystkich obywateli w proc. politycznym (rządzenie) - koncepcja amerykańska (Easton, Lipset, Friedrich) przekonanie pośród społeczeństwa, iż określony obiekt systemu jest sluszny i władczy w sferze politycznej d) Szerzej na temat koncepcji praworządności: - Koncepcja Maxa Webera: Założenia - władza opiera się na: przymusie i przemocy przyzwoleniu na taki stan rzeczy ze strony rządzonych aktywnemu wsparciu ze strony rządzonych (np.:aktyw) podstawową cechą państwa jest użycie siły Panowanie może być legitymowane przez czynniki: afektywne (uczuciowe oddanie danej idei) racjonalno aksjologiczne interesy społeczeństwa Typy panowania: tradycyjne wiara rządzonych w prawomocność władzy sprawowanej tradycyjnie (np.: przez dynastię Burbonów). Wprow. reform godzi w tradycję.

Warianty: patrymonializm 100% zależn. sługi od pana feudalizm zależność sługi od pana z zachowaniem niewielkiej autonomii charyzmatyczne (charisma rzadki dar, talent) szczególna cecha, która powoduje zdobycie uznania i autorytetu przez jednostkę. Potrzebne w okresach kryzysowych. Kończy się z reguły po wyjściu z kryzysu legalne istnieje dzięki ustawie. Najlepsze, choć ma też złe strony (np.: biurokracja) - Inne koncepcje legitymacji legitymacja wg. D. Eastona: ideologiczna opiera się na wartościach, do których odwołuje się władza strukturalna przekonanie o praworządnym charakterze norm regulujących wzajemne stosunki między władzą a rządzonymi. Powinna (i jest) synonimem państwa praworządnego personalna osobisty stosunek ludu do sprawujących władzę. Charakteryzuje się autorytetem. J. Habermas państwo to system sprawujący prawomocną władzę. Charakteryzuje się podejmowaniem na wysokim szczeblu ważnych decyzji i ich akceptacji przez masy. Oczywiście może dojść do kryzysów. K. Pałecki źródło władzy politycznej jest samoistne, władza nie wymaga żadnego uzasadnienia 5. Władza w Polsce: a) Zgromadzenie narodowe: - Sejm: Organy: Marszałek Sejmu Prezydium Sejmu nadzoruje pracę Konwent Seniorów - doradczy Komisje sejmowe przygotowują materiały na posiedzenia, wysuwają wnioski, Struktura: 460 posłów wybieranych raz na 4 lata Funkcje sejmu: ustawodawcza kreacyjna kontrolna Sejm obecnej kadencji: Marszałek: Marek Borowski V-ce: Tomasz Nałęcz, Donald Tusk, Janusz Wojciechowski Przewodniczący klubów parlamentarnych: SLD - Jerzy Jaskiernia PO - Maciej Płażyński Samoobrona RP - Andrzej Lepper

PiS Ludwik Dorn PSL Zbigniew Kuźmiuk LPR Marek Kotlinowski UP Janusz Lisak Inicjatywa ustawodawcza przysługuje: Posłom: komisji sejmowej lub co najmniej 15 posłom Radzie Ministrów Senatowi Prezydentowi Grupie 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu - Senat: Organy: Marszałek Senatu RP V Kadencji:Longin Hieronim Pastusiak Wicemarszałkowie Senatu RP V Kadencji:Jolanta Danielak Ryszard Jarzembowski Kazimierz Kutz Prezydium Senatu Konwent Seniorów Komisje Senatu Funkcja senatu Kontrola i zatwierdzanie prac sejmu b) Prawo wyborcze: - bierne (kandydatury): Sejm 21 lat Senat 30 lat- czynne (wyborcy): 18 lat

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument