Produkty końcowe, badania - Notatki - Rachunkowość - Część 1, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Produkty końcowe, badania - Notatki - Rachunkowość - Część 1, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz

PDF (221 KB)
9 strona
739Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu rachunkowości: produkty końcowe, badania. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

OPRACOWANIE PRODUKTÓW KOŃCOWYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

Prace zakończeniowe w opracowaniu produktów końcowych badania

sprawozdań finansowych

PRACE ZAKOŃCZENIOWE

ETAP I przegląd wątpliwych

zobowiązań i należności

ETAP II badanie zdarzeń po dniu

bilansowym

ETAP III pozyskiwanie

ostatecznych danych finansowych

ETAP IV ocena wyników

przeprowadzonych badań

ETAP V komunikacja z

kierownictwem badanej jednostki

2

ETAP 1

W celu wykrycia niepewnych zobowiązań używa się określonych procedur rewizji

jak na przykład:

 zapytania kierowane do zarządu (zarówno ustnie jak i pisemnie) odnośnie

możliwości istnienia nieudokumentowanych niepewnych zobowiązań,

 przegląd raportów ze sprawozdań podatkowych bieżącego i przeszłych lat,

 przegląd zapisków ze spotkań kierowników oraz akcjonariuszy w poszukiwaniu

wyjaśnień niepewności,

 analiza wydatków okresu badanego oraz przegląd faktur oraz opinii adwokatów

w poszukiwaniu niepewnych zobowiązań, głównie opłat sądowych,

 zyskanie opinii od prawników,

 przegląd dokumentów w celu uzyskania informacji wskazujących potencjalne

wątpliwości.

ETAP 2

Istnieją dwa rodzaje zdarzeń pozabilansowych:

1. zdarzenia korygujące:

 ogłoszenie upadłości głównych odbiorców jednostki,

 sprzedaż wyposażenia nie wykorzystanego w działalności operacyjnej po cenach

niższych od wartości księgowej,

 sprzedaż inwestycji poniżej zaksięgowanego kosztu,

2. zdarzenia nie korygujące:

 obniżenie wartości rynkowej papierów wartościowych przeznaczonych do

obrotu,

 emisję akcji lub innych papierów wartościowych,

 spadek wartości rynkowej środków trwałych jako konsekwencji działania rządu

w przypadku zaprzestania dalszej sprzedaży,

 nie ubezpieczoną stratę środków trwałych w wyniku pożaru,

 pozyskanie nowych technologii.

3

Procedury rewizyjne w obszarze zdarzeń następujących po dacie bilansu można

podzielić na dwie kategorie:

1. procedury stanowiące integralną część procesu weryfikacji sald kont na koniec

roku,

2. procedury mające na celu identyfikację zdarzeń i transakcji, które muszą być

ocenione jako zdarzenia następujące po dacie bilansu. Do tych procedur zaliczamy na

przykład:

♦ zapytania do zarządu,

♦ korespondencja z prawnikami,

♦ przegląd wewnętrznych sprawozdań przygotowanych po dacie sporządzenia

bilansu,

♦ przegląd zapisów i not sporządzonych po dacie bilansu,

♦ pisemne oświadczenie kierownictwa jednostki skierowane do biegłego

rewidenta, w którym informuje on o wydarzeniach zaistniałych po sporządzeniu bilansu i

o innych ważnych kwestiach związanych z działalnością jednostki.

ETAP 3

To pozyskiwanie ostatecznych danych finansowych, na które składają się

następujące czynności:

 przeprowadzenie analizy finansowej,

 ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności,

 pozyskanie przez audytora listu od zarządu firmy.

ETAP 4

Istnieje pięć aspektów oceny wyników:

1. wystarczalność dowodów,

2. dowody popierające opinię audytora,

3. ujawnienie danych w sprawozdaniach finansowych,

4. przegląd dokumentacji roboczej,

5. podsumowanie oceny dowodów.

4

Sposób przeprowadzania prac zakończeniowych, nie jest do końca nigdzie

regulowany prawnie, a charakter przeprowadzania tych prac zależy od wypracowanej

własnej praktyki przez podmiot uprawniony do badania.

Na przykład Z. Fedak podaje, iż na prace zakończeniowe składają się następujące

pozycje, nie następujące zawsze w następującej kolejności:

 przegląd zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu oraz przyszłych i

warunkowych zobowiązań,

 ocena kompletności badania i jego wyników, połączona z końcową analizą

finansową rocznego sprawozdania finansowego badanej jednostki i rozważeniem, czy

zagrożona jest kontynuacja jej działalności, a dalej spotkaniem z kierownictwem badanej

jednostki,

 przegląd zebranej dokumentacji rewizyjnej, sprawdzenie jej kompletności,

 sporządzenie raportu, opinii i – w miarę potrzeby – pisma do zarządu.

Formy i struktura sprawozdań z badania

W praktyce międzynarodowej spotkać można dwa rozwiązania co do formy

sprawozdania z badania, a mianowicie:

 krótkie sprawozdanie (short report),

 długie sprawozdanie (long report).

Krótkie sprawozdanie zawiera wyłącznie zwięzłą opinię o zbadanym sprawozdaniu

finansowym, poszerzoną o dodatkowe wyjaśnienia (noty) do niektórych pozycji

sprawozdania. Jest ono stosowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych - o czym

będzie mowa w odrębnym podrozdziale - oraz w Wielkiej Brytanii.

Długie sprawozdanie zawiera, oprócz opinii, informacje o statusie badanej

jednostki, jej rachunkowości, treści poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,

elementy analizy finansowej itp. Obowiązuje ono przede wszystkim w Niemczech.

5

Bez względu na formę i zakres sprawozdania sporządzanego przez biegłego

rewidenta:

 dotyczy ono wyłącznie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego,

 jest ono formułowane według zasady wyjątków, tzn. podkreśla się w nim to, co

odbiega od stanu poprawnego,

 ogólnie przedstawia się w nim metody i zakres przeprowadzonych przez

biegłego rewidenta badań,

 jest ono przedstawione w języku polskim, a każda strona opinii powinna być

przez biegłego rewidenta w rogu cyfrowana, aby uniemożliwić ewentualne podmiany

stron.

W Polsce przyjęto rozwiązanie pośrednie: biegły rewident sporządza krótką opinię i

oddzielnie raport zawierający informacje podobne do zasad przyjętych w Niemczech.

Biegły rewident formułuje rezultaty dokonanej oceny w pisemnej opinii i uzasadniającym

ją raporcie, a opinia i raport powinny być przedstawiane łącznie.

Norma nr 1 wyraźnie określa, iż sprawozdanie z badania powinno w sposób

bezstronny, kompletny, rzetelny i jasny przedstawiać wyniki badania sprawozdania

finansowego.

Wymóg bezstronności oznacza obiektywne naświetlenie w opinii i raporcie stanu

faktycznego, przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych biegłemu rewidentowi

informacji.

Wymóg kompletności jest spełniony, gdy opinia i raport zawierają stwierdzenia

przewidziane ustawą o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego

rewidenta.

Natomiast wymóg rzetelności jest spełniony, gdy treść opinii i raportu

odzwierciedla - w przekonaniu biegłego rewidenta - stan rzeczywisty.

Wymóg jasności jest uwzględniony, jeżeli sposób przedstawienia zagadnień jest

zrozumiały i jednoznaczny.

6

BUDOWA SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Sprawozdanie wg MSRF 700

( zawiera poniższe podstawowe elementy)

Opinia wg Normy nr 1

(zawiera co najmniej poniższe elementy)

a) tytuł a) tytuł wraz z adresatem b) adresat

b) nazwa, określenie formy prawnej oraz siedziby jednostki

c) akapit wstępny lub wprowadzający c) akapit określający przedmiot

d) akapit określający odpowiedzialność podmiotu sporządzającego sprawozdanie finansowe

d) akapit określający zakres e) określenie zasad według których przeprowadzono badanie

e) akapit opiniujący f) opinia właściwa

f) data sprawozdania

g) podpis biegłego rewidenta

g) adres biegłego rewidenta

h) podpis biegłego rewidenta

h) data sprawozdania i adres biegłego rewidenta

7

Na opinię składają się, co najmniej w poniższej kolejności:

tytuł wraz z adresatem, tytuł wskazuje na odpowiedzialność audytora za

wyrażenie opinii, natomiast adresatem jest organ powołujący podmiot uprawniony do

badania;

określenie nazwy jednostki badanej, formy prawnej oraz siedziby;

wstęp identyfikujący elementy sprawozdania finansowego, datę na którą bilans

sporządzono i okres trwania roku obrotowego, jak również stwierdzenie o

odpowiedzialności kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe, a biegłego rewidenta

za wyrażenie opinii o rzetelności i prawidłowości i jasności tego sprawozdania

finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych;

określenie zasad według których przeprowadzono badanie, po zaplanowaniu

obejmującym zbadanie poprawności przyjętych i stosowanych zasad (polityki)

rachunkowości, ocenę szacunków, sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych w sposób

wyrywkowy, całościową ocenę sprawozdania finansowego;

opinia właściwa określająca przyjęte do oceny kryteria, jednoznacznie

stwierdzająca czy badane sprawozdanie finansowe obejmuje dane liczbowe oraz czy:

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,

sporządzono je zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach

szczególnych zasad, sporządzono na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa, statutem lub umową spółki;

kończące opinię podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

uprawnionego, osób przeprowadzających badanie wraz z ich numerem ewidencyjnym

biegłego rewidenta, miejscowość oraz datę.

8

Czynniki kształtujące formy prezentacji wyników z badania sprawozdań

finansowych w Polsce

Opinia biegłego rewidenta zawiera według polskich przepisów ogólny wniosek

(konkluzję) wynikający z przeprowadzonego badania, potwierdzający prawidłowość,

rzetelność i jasność informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Podlega

ona publikacji wraz ze sprawozdaniem finansowym w Monitorze Polskim B, przedkładana

jest organowi zatwierdzającymi roczne sprawozdanie finansowe, dostarczana sądowi

rejestrowemu lub innemu organowi prowadzącemu ewidencję badanej jednostki.

Zarówno międzynarodowa tradycja jak i uwzględniająca ten dorobek polska ustawa

o rachunkowości dość ściśle określają postać i treść opinii. Ogranicza to swobodę

manewru biegłego rewidenta przy formułowaniu jej tekstu. Wzór opinii został

przedstawiony w załączniku 1. Krajowe normy wskazują, iż jest możliwe wystąpienie

innych jej rodzajów:

 opinia z zastrzeżeniami, co oznacza- że mimo ogólnie pozytywnej opinii pewne

wielkości zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym budzą zastrzeżenia,

 opinia negatywna o rzetelności i/lub prawidłowości zbadanego rocznego

sprawozdania finansowego,

 odmowa wyrażenia opinii, świadcząca o znacznej niepewności i wątpliwości,

jakie wywołuje obraz zarysowany w rocznym sprawozdaniu finansowym.

9

Przyczyną wydania opinii innej niż bez zastrzeżeń może być:

a) ograniczenie - z przyczyn zawinionych lub niezawinionych - zakresu badań,

których przeprowadzenie biegły rewident uważa za niezbędne, by mógł z całą pewnością

wypowiedzieć się na temat poprawności badanego rocznego sprawozdania finansowego,

b) niezgodność badanego rocznego sprawozdania finansowego lub ksiąg

rachunkowych z prawdą lub przepisami o rachunkowości. Niezgodność z przepisami

może ona polegać na:

- różnych nieprawidłowościach ksiąg rachunkowych,

- naruszeniu przepisów dotyczących wyceny,

- nie wykonaniu uchwal zgromadzenia wspólników, dotyczących np. podziału

wyniku,

- niekompletnym wykazaniu danych w informacji dodatkowej.

Zależnie od tego, jak znaczny wpływ na obraz przekazywany przez zbadane roczne

sprawozdanie finansowe, a wiec na obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wynik i

rentowność jednostki wywierają:

 ograniczenia zakresu badania, wywołując brak pewności biegłego rewidenta co

do stanu rzeczywistego - wydaje on opinię z zastrzeżeniami lub odmawia wyrażenia

opinii,

 niezgodność z przepisami lub prawdą - biegły rewident wydaje opinię z

zastrzeżeniem lub wydaje opinię negatywną.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument