Co to jest motywacja - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Co to jest motywacja - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (149 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: główne podejścia motywacyjne; koncepcja Herzberga.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

28. Co to jest motywacja i jak motywować pracowników.

Motywacja – to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania,

to pobudzanie do pracy, wysiłku, by pracownicy działali zgodnie z celami

organizacji w dłuższym czasie. Organizacje tworzą systemy motywacyjne, czyli zestwy bodźców

wywierających wpływ na zachowanie ich uczestników, których celem jest

zachęcenie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania

zachowań niekorzystnych z punktu widzenia firmy. Motywacja może być ukształtowana przez:

Przymus – tworzenie zagrożeń, które nie dają wolnego wyboru

(szczegółowe polecenia, ostre kary).

Przetarg – konkurencyjne cele, dające złudzenie wolnego wyboru (polecenia ogólne, zrównoważony system kar i nagród).

Morale – dążenie do wpajania norm i wartości, lojalność (bodźce w

postaci idei, haseł, wartości)

3 główne podejścia motywacyjne: 1) Podejście poznawcze – uzależnia zachowanie człowieka od

zakresu i struktury posiadanych przez niego informacji o

rzeczywistości, tworzących sieć poznawczą. Sieć poznawcza

kształtuje się w ciągu całego życia jednostki ludzkiej pod wpływem

informacji pochodzących z zewnątrz i generowanych wewnątrz niej. Informacja występuje tu jako czynnik motywujący. W tym podejściu

ważne jest założenie, że pracownik pracuje lepiej, gdy wie, że swoja

pracą może wpływać na funkcjonowanie całej organizacji.

2) Podejście behawioralne – określa zachowania człowieka jako reakcje na działające na niego bodźce pochodzące z otoczenia.

Bodźce zewnętrzne dzieli się na:

- Dodatnie czyli nagrody – wywołuja pozytywne emocje, które

sprzyjają kształtowaniu lub utrwaleniu zachowań pożądanych w osiąganiu celó organizacyjnych.

- Ujemne czyli kary – wywołują negatywne emocje, które

sprzyjają osłabieniu lub eliminacji zachowań niepożądanych

poprzez zarządzjących organizacją.

Jakie powinny być kary i nagrody: - Zróżnicowane

- Proporcjonalne do czynów

- Powinny następować tuż po wykonanym działaniu

Należy pamiętać, że zarówno kary jak i nagrody odbierane są subiektywnie – to co dla przełożonego jest nagrodą, dla pracownika

może być karą.

3) Podejście humanistyczne (psychodynamiczne) – zakłada, że na

zachowania człowieka wpływają wewnętrzne wyznaczniki, a w szczególności potrzeby i emocje. Podkreśla się tu, że bodźce

zewnętrzne dopiero po obróbce w każdym człowieku nabierają

znaczenia motywującego. W tym podejściu należy pamiętać o

piramidzie potrzeb człowieka wg A. Maslowa, który twierdził, że ludzie są motywowani poporzez hierarchiczny system pięciu

podstawowych potrzeb. Tymi potrzebami są:

docsity.com

- Fizjologiczne

- Bezpieczeństwa

- Afiliacji

- Szacunku - Samorealizacji

4) Koncepcja Herzberga – patrz strona poprzednia.

Z takich psychologicznych modeli korzysta się w celu pobudzenia

pracowników, spowodowania bardziej intensywnej pracy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument