Gospodarcze scalanie organizmów narodowych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Gospodarcze scalanie organizmów narodowych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (138 KB)
2 strony
699Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: gospodarcze scalanie organizmów narodowych; stadia międzynarodowej integracji, cele integracji, pojęcie modelu integracji
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Gospodarcze scalanie organizmów narodowych widoczne szczególnie w działalności korporacji trans-narodowych poszerza i przyspiesza zjawisko globalizacji tzn. dokonujący się na świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby krajowych gospodarek dzięki rozszerzaniu oraz identyfikowaniu wzajemnych powiązań inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych i kooperacyjnych w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny o dużej współzależności i znaczących reperkusjach działań podejmowanych i toczących się nawet w odległych krajach. Stadia międzynarodowej integracji:

1. strefy wolnego handlu 2. Unie celne 3. wspólny rynek 4. Unie gospodarcze

5. pełna integracja W strefie wolnego handlu – następuje eliminacja ceł i ograniczeń ilościowych importu w obrębie krajów członkowskich z pozostawieniem ograniczeń wobec krajów trzecich. Brak jest tu zaawansowanej integracji. W obrębie Unii celnej – eliminowane są wszelkie formy dyskryminacji handlu a ustanowiona jest wspólna taryfa celna zewnętrzna wobec krajów trzecich. Nie realizowana jest pozytywna integracja w szerszym znaczeniu. Wspólny rynek – albo inaczej wspólnota gospodarcza – charakteryzuje się tym że definicja Unii celnej jest uzupełniana o eliminację dyskryminacji na rynkach usług i czynników produkcji. Brak elementów pozytywnej integracji. W ramach Unii gospodarczej – występuje pewien stopień harmonizacji polityki gospodarczej gdzie celem jest liberalizacja gospodarki, eliminacja różnic traktowanych jako element dyskryminacji. W pełnej integracji wyróżnia się 2 etapy:

1. następuje unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej, społecznej i koniunkturalnej, szereg decyzji podejmuje się na szczeblu centralnym, pojawia się wizja unitarnego państwa

2. przewiduje się ustanowienie ponadnarodowego organu podejmującego obowiązujące decyzje w imieniu krajów członkowskich.

Tworzenie Unii celnej przynosi wg J. Vinera przynosi 2 efekty: 1. tworzenia handlu – tj. zwiększenie obrotów handlowych w krajach tworzących

unię a także w pewnym stopniu w obrotach z krajami trzecimi ( eliminacja ceł i

ograniczeń ilościowych). Efekt tworzenia handlu oznacza w praktyce poprawę koniunktury gospodarczej w krajach unii co powoduje zwykle zwiększenie importu także z krajów trzecich.

2. przesunięcia handlu – związany jest z eliminacją ograniczeń protekcyjnych i otwarciem szerokiej przestrzeni dla swobodnego przepływu towarów wewnątrz ugrupowania oraz z zachowaniem barier i restrykcji handlowych z krajami trzecimi. Udział dostaw z ugrupowania integracyjnego ulega zwiększeniu a z krajów trzecich zmniejszeniu. Jeśli towary gorsze są zastępowane lepszymi to społeczeństwo na tym korzysta gorzej gdy jest odwrotnie.

Cele integracji: 1. cel ogólny to zespalanie narodów, państw , potencjałów gospodarczych, rynków

i w ostatecznym efekcie pojedynczych osób różnych narodowości 2. cele szczegółowe:

- zwiększenie efektywności gospodarowania

- ułatwienia w przepływie towarów i usług - ułatwiony dostęp do zewnętrznych zasobów produkcji ( surowce, wiedza

techniczna, zasoby pracy ) - eliminowanie narodowych barier wzrostu gospodarczego - wzrost dochodu narodowego i dobrobytu społecznego - rozwój międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji - rozwój nauki i techniki

docsity.com

- poprawa sytuacji krajów małych i średnich które pojedynczo nie są w stanie sprostać wymaganiom współczesnego rozwoju ekonomicznego i technicznego.

Pojęcie modelu integracji – całościowy obraz ugrupowania integracyjnego obejmujący zespół jego głównych właściwości a zwłaszcza podział kompetencji miedzy organami międzynarodowymi i ponadnarodowymi a rządami krajów członkowskich.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument