Podatki dochodowe - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Warsaw
Lady_Pank
Lady_Pank4 marca 2013

Podatki dochodowe - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Warsaw

PDF (415 KB)
7 str.
780Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące podatków dochodowych, stawka podatkowa, podatek od spadków i darowizn itp.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.

Pobierz dokument
WYKŁAD IV

1

WYKŁAD IV- 23.12.2007 R.

PODATKI DOCHODOWE

PODATEK TONAŻOWY jest także ryczałtem w podatkach dochodowych, który obejmuje

armatorów.

Pod pojęciem armatora ustawodawca wskazuje różne podmioty (osoby fizyczne, osoby

prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) , które spełniają

przynajmniej jeden z warunków przewidzianych w ustawie.

Ten podatek jest formą do wyboru.

Armator jeśli wybierze tę formę opodatkowania podlega jej przez okres wskazany w

oświadczeniu o wyborze tej formy, ale okres nie może być krótszy niż 3 lata podatkowe.

Amator ponownie może po przerwie wybrać tę formę po upływie 3 lat.

Podstawa opodatkowania- stanowi ją dochód odpowiadający iloczynowi dobowej stawki

oraz okresu eksploatacji statków w danym miesiącu.

Tabela stawek służąca do obliczenia dochodu dot. statków zawarta jest w ustawie. Opłata

liczona jest w EURO.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (Ustawa z 15 lutego 1992 r)

Podatkowa grupa kapitałowa – mogą do niej wejść tylko sp. z o.o. i spółka akcyjna.

Umowa występuje w postaci aktu notarialnego. Musi być zarejestrowana w Urzędzie

Skarbowym. Wybiera się jeden Urząd właściwy dla obu spółek jako spółki reprezentującej

przed organem podatkowym. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję w sprawie

rejestracji umowy lub przy odmownie wydania takiej zgody. Umowa musi trwać co najmniej

3 lata. Skład podmiotu w tym czasie nie może ulec zmianie. By umowa mogła być zawarta to

muszą być spełnione pewne wymogi.

Korzyści wypływające z wejścia w grupę kapitałową.

 Możliwość przerzucania kosztów między spółkami

 Sporządzanie jednego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 Koszty badania sprawozdania ponoszone tylko 1 raz

 Koszty ogłoszenia sprawozdania w Monitorze Polskim B tylko 1 raz (jest to koszt wysokości 6.000,00 zł za każdą rozpoczętą stronę sprawozdania)

Jest to forma korzystna ale nie wszyscy mogą z niej skorzystać.

Obecnie w Polsce jest 13 takich spółek kapitałowych.

Warunki zawiązania takiej grupy kapitałowej.

 Średni kapitał musi wynosić co najmniej 1 mln złotych

 Spółka dominująca musi posiadać bezpośredni udział w kapitale spółek zależnych w wysokości 95 %

 Spółki nie mogą mieć zaległości podatkowych

 Nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie odrębnych ustaw

 Nie może istnieć związek osobowy pomiędzy władzami spółek (Prezes Jednej nie może być prezesem drugiej- nie może być w obu podmiotach)

 Udział dochodów w przychodach za każdy rok wynosił co najmniej 3 %

docsity.com

2

PODMIOT OPODATKOWANIA

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób

prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych

niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z

zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości

prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa

podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

PRZEDMIOT

Prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku której osiągany jest przychód lub dochód.

Opodatkowaniu podlega przychód lub dochód. Przedmiotem opodatkowania w podatku od

osób prawnych jest prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku której osiąga się

dochód lub przychód.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku

podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica

jest stratą.

Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są:

1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi 2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, jeżeli równowartość

odpisów zwiększy środki funduszu, 3) wpłaty z tytułu, określonego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, nadzoru nad działalnością

zakładów ubezpieczeń. 1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego, 2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego, 3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli środki

zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na pokrycie tego niedoboru,

4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny

Wyjątki zawiera artykuł 16 ustawy- Rozszerzenie kosztów nastąpiło gdy koszty ponoszone

są by zabezpieczyć źródło przychodów.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Istotne znaczenie ma instytucja kosztów, które można odliczyć zgodnie z przepisami.

Wydatki związane z prowadzeniem działalności nie zawsze stanowią koszty uzyskania

przychodu, są to tzw. koszty niepotrącalne – poniesione ale odliczyć ich nie można.

Przychód pomniejszony o koszty stanowi podstawę opodatkowania.

Istnieje możliwość zastosowania ulg pomniejszających podstawę opodatkowania. Są to:

docsity.com

3

1. darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego 2. na cele kultu religijnego

Łącznie do 10 % dochodu

3. wydatki poniesione na nabycie nowych technologii art. 18 b 4. możliwość odliczenia przez banki 20 % wartości kredytów bądź pożyczek

zakwalifikowanych do straconych, które w całości zaliczone zostały w ciężar kosztów

działalności banków (te które podlegały restrukturyzacji, które były zagrożone).

STAWKA PODATKOWA

Stawka stała procentowa(19%) jest stosowana w odniesieniu do dochodu, natomiast przy

przychodzie są stawki ryczałtowe. (10 do 20%).

WAŻNE!!!!-Do egzaminu nie uczyć się wysokości stawek tylko jak jest stosowana.

Podatki regulowane są poprzez system zaliczek odprowadzanych miesięcznie.

WPŁATA Z ZYSKU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Obejmuje 2 kategorie podmiotów:

 Jednoosobowe spółki skarbu państwa

 Przedsiębiorstwa państwowe

P - K = D (ZYSK) BRUTTO

Minus Podatek dochodowy od osób prawnych (19%)

= zysk netto

Minus wpłata z zysku do budżetu państwa (15%)

= zysk do podziału

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wiąże się z podatkami od czynności cywilno – prawnych. Ustawa z 28.VII.1983 r.

Klasyfikowany jest czasem jako podatek majątkowy a czasami jako dochodowy.

PODATNIK

Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne

Jest podział na 3 grupy

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Nabycia w drodze spadku lub darowizny własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw

majątkowych w kraju.

Nabyciu podlega też zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek. Nabycie

prawa do wkładu oszczędnościowego i jednostek uczestnictwa w przypadku dyspozycji.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

docsity.com

4

Wartość spadku i darowizn po potrąceniu długów i ciężarów. Wartość wg cen rynkowych

uwzględnia się stan i stopień zużycie pomniejszoną kwotę wolną od opodatkowania po

zakwalifikowaniu do którejś grupy.

STAWKA

Stawka progresywna, szczeblowa, procentowa. Przy zasiedzeniu stawka stała, procentowa.

Istnieje obowiązek złożenia zeznania w terminie 30 dni od nabycia.

Na podstawie tego Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję o wysokości zobowiązania

podatkowego.

W przypadku grupy uprzywilejowanej podstawą zwolnienia od płacenia podatku jest:

1) warunek zgłoszenia o nabyciu w terminie 1 m-ca SDZ1 – zgłoszenie o nabyciu spadku

SD3 zeznanie podatkowe o nabyciu spadku

2) Udokumentowanie faktu nabycia. (jeśli kwota jest wyższa od kwoty wolnej od opodatkowania).

Kiedy przekroczymy termin zgłoszenia płaci się stawkę 20 %

ZASADY USTALANIA PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Bierze się pod uwagę wartość rynkową nabytych rzeczy i praw wg ich stanu i stopnia

zużycia z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wartość tę określa podatnik w zeznaniu (SD3) w tabeli się wpisuje.

Jeśliby podatnik nie określił wartości lub ją zaniżył to organ wyznacza w terminie 14

dniowym obowiązek dokonania tego, po czym proponuje tę wartość wskazując wysokość

podatku.

W przypadku sporu powołuje biegłego, który szacuje wartość i gdy w jego opinii różni się

ona od niego więcej niż o 33 % to koszty biegłego pokrywa podatnik.

Od ustalonej kwoty odliczamy jeszcze przed uiszczeniem podatku kwotę wolną od

opodatkowania.

Kwoty wolne :

I grupa podatkowa kwota 9.637,00

II grupa podatkowa kwota 7.276,00

III grupa podatkowa kwota 4.902,00

Obliczenie: Wartość rynkowa minus długi i ciężary minus kwota wolna od podatku = wynik

do zapłaty. Przy zasiedzeniu stawka stała 7%

Przywilej określa art. 16

1. nabycie lokalu 2. spadkobranie 3. spadkobranie pod warunkiem podpisania umowy o sprawowanie opieki (musi być

obywatelem polskim, i musi to być zaspokojenie potrzeb lokalowych i

zamieszkiwanie przez 5 lat).

Jeżeli warunki nie są spełnione to jest opodatkowanie na zasadach ogólnych

Gdy warunki są zachowane to wtedy wyłącza się powierzchnię 110m 2.

Przy darowiźnie piwnice są wyłączone od opodatkowania.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH PCC- podatek gminny,

obrotowy, Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

docsity.com

5

PODATNIK

Podatnikami są wszyscy.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Jest zróżnicowana. Np. sprzedaż – wartość rynkowa rzeczy

Umowa spółki wartość wkładów

Dożywocie – wartość nieruchomości

Umowa pożyczki, kupno-sprzedaż, zamiana, darowizna,(długi i ciężary), zniesienie

współwłasności, depozyt nieprawidłowy, orzeczenia sądów, ugody zawarte przed sądami.

Wartość rynkowa na podstawie przeciętnych cen jest ustalona, stosowana w danej

miejscowości.

STAWKA

Stawki stałe, procentowe.

W dwóch przypadkach stawka kwotowa, generalnie stawka procentowa.

Podatnik składa sam deklarację w terminie 14 dni. W zeznaniu sam dokonuje obliczenia i

wpłaca bez wezwania Urzędu Skarbowego.

Płatnikiem może być notariusz, gdy darowizna jest w postaci aktu notarialnego.

Ustawa 09.09.2000 r. PCC

Zawierając umowę trzeba mieć formularz, bo trzeba w nim umieścić podpisy osób.

Rozporządzenie z 2006 roku Kiedyś była odpowiedzialność solidarna, obecnie wg art. 4

istnieje obowiązek przeniesienia odpowiedzialności na nabywcę.

Zmiany od 01.01.2007 roku dot. sytuacji w zakresie ponoszenia odpowiedzialności w

przeważającej części odchodzi się od odpowiedzialności solidarnej. Mamy odniesienia w

PCC do przepisów dot. spadków i darowizn, np. art. 4a

Art. 7.5 określa stawkę podatku 20 %

PCC3 art. 9.10.p na tym samym zeznaniu wpisuje się w części B dane osoby, która korzysta

ze zwolnienia.

Czy korzystamy ze zwolnienia czy nie należy złożyć deklarację.

Albo VAT albo PCC.

Jeśli ktoś jest Vatowcem to nie ma wtedy PCC.

Podatnikami są osoby fizyczne, chociaż czasem inne podmioty mogą stać się podatnikami.

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE

Zwolnione są : Skarb Państwa,, osoby nabywające na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny,

organizacje pożytku publicznego.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym. Jest

dochodem budżetu gminy.

Opodatkowaniu podlegają umowa pożyczki, sprzedaży, zamiany, depozytu nieprawidłowego

(oddajemy pieniądze do depozytu i chodzi o zwrot tej samej kwoty, która musi być oddana w

tej samej kwocie, albo nawet w walucie obcej).

Wyrok NSA

Zawieranie umów depozytów nieprawidłowych.

Treść umowy osądził NSA nakazując, że to treść umowy powinna decydować o rodzaju

umowy a nie jej nazwa.

docsity.com

6

Luka prawna pozwalała w tej umowie depozytu nieprawidłowego na brak opodatkowania.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Uzależniona jest od rodzaju umowy.

Sprzedaż – wartość rynkowa rzeczy lub praw.

Różnice- wartość rzeczy lub prawa od której jest wyższy podatek.

Darowizna – wartość długów i ciężarów

Wartość rzeczy lub prawa

Umowa prawidłowego depozytu – wartość

Umowa spółki – wartość wkładów wniesionych

Te, które są określone w art. 1 ustawy.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Zróżnicowana

STAWKA

Stałe procentowe.

 Przy pożyczce 2%

 sprzedaż nieruchomości 2%

 umowy spółki 0,5%

 hipoteka 19,00 zł – w jednym przypadku

PODATEK OD GIER

Prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych jest koncesjonowane.

Warunki ubiegania się o koncesję określa ustawa.

Dla otrzymania stosownej koncesji wymagane jest m.in. wniesienie pewnych zabezpieczeń,

gwarantujących możliwość wypłaty wygranych przez podmiot prowadzący działalność w tym

zakresie.

Zabezpieczenia mogą być wnoszone w gotówce, papierach wartościowych, w postaci polis

ubezpieczeniowych itp.

Działalność ta jest działalnością niosącą ryzyko przestępczości zorganizowanej dlatego

państwo kontroluje tę działalność.

Określone zasady dot. prowadzenia działalności automatów o niskich wygranych.

KONSTRUKCJA PODATKU

Określa rozdział IV ustawy.

PODATNICY

Forma organizacyjna nie ma znaczenia. Każdy kto na podstawie koncesji lub zezwolenia

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gier i loterii.

PRZEDMIOT

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier i zakładów.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Zróżnicowana w zależności od rodzaju gry. Np. loterie, telebingo, zakłady wzajemne – suma

wpływów uzyskanych za sprzedane losy lub inne dowody za udział. Gry liczbowe – suma

wpłaconych stawek. Bingo – pieniężne – wartość nominalna kartoników kupionych przez

spółkę. Bingo – fantowe – wartość użytych kartoników do gry

docsity.com

7

Gry cylindryczne – różnice między wartością żetonów zakupionych przez grających o kwotę

wypłaconą z kasy za zwrócone żetony. Poker – opłata tzw. „za stolik” suma wpływów kasyna

z tego tytułu

STAWKA

Są stałe procentowe za wyjątkiem stawek dla automatów

45% w salonach

20% od gier liczbowych

10% fantowe

Preferencyjna stawka – dla zakładów o współzawodnictwo zwierząt np. wyścigi hartów, i

Myszorom – w korytkach.

Automaty dla niskich wygranych – stawka 125 EURO – miesięcznie na każdym automacie.

Dopłaty do stawek 25% do stawki

10% videoloterie

Spowodowały one, że z tych pieniędzy utworzone zostaną 2 fundusze celowe

1. Fundusz Promocji Kultury 2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Z tych dopłat tworzone są właśnie te fundusze i pieniądze są odprowadzane.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.

Pobierz dokument