3 tryby nadzwyczajne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Bialystok
Filip_B
Filip_B30 May 2013

3 tryby nadzwyczajne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Bialystok

PDF (112 KB)
Pagina
786Numero di visite
Description
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające 3 tryby nadzwyczajne
20points
Punti download necessari per scaricare
questo documento
Pobierz dokument
AnteprimaPagina / 1
Pobierz dokument

3 tryby nadzwyczajne to:- wznowienie postępowania, - stwierdzenie nieważności decyzji, - uchylenie lub zmiana decyzji prawidłowej dotkniętej wadami niekwalifikowanymi. II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Kpa:Kodeks reguluje 4 postępowania: 1. Postępowanie administracyjne-ogólne,

2. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość miedzy organami administracji publicznej, a sądami powszechnym,

3. Postępowanie w sprawie zaświadczeń, 4. Postępowanie skargowo-wnioskowe. Wyłączenia - Kodeks wyłącza (nie stosuje się kodeksu) art.3.: 1. w sprawach karnych skarbowych 2. w sprawach podatkowych z wyjątkiem działów IV,V,VII,VIII. 3. w sprawach należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 4. sprawy z tzw. strefy wewnętrznej administracji o ile przepisy szczególne nie stanowią

inaczej. Strefa wewnętrzna obejmuje stosunki między przełożonym a podwładnym oraz między organami

Cztery warunki, które muszą być spełnione łącznie, żeby można było stosować Kpa w danej sprawie: 1. charakter organu (sprawę musi załatwiać organ administracji publicznej), 2. właściwość organu – musi być właściwy rzeczowo – działać na określonym terenie, 3. rodzaj sprawy (sprawa musi być indywidualna i administracyjna) 4. forma rozstrzygnięcia (przepisy przewidują wydanie decyzji w tej sprawie)

III. ORGAN PROWADZĄCY PA - organ administracji publicznej (art.5 par.2 pkt3 Kpa) do niego zaliczamy:

docsity.com

comments (0)
non sono stati rilasciati commenti
scrivi tu il primo!
Pobierz dokument