Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Notatki - Finanse publiczne - Część 3, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra
Abraxas88
Abraxas88

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Notatki - Finanse publiczne - Część 3, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra

PDF (468 KB)
12 str.
422Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają gminę jako podstawową jednostkę samorządową i pozyzkiwanie środków pozabudżetowych na jej rozwój.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 12
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument

kontrolnych oraz dokumentów, które umożliwią realizację programu. To one

ustalają sposób realizacji programu w Polsce, wskazują kto może być

beneficjentem oraz na co można przeznaczać środki. Dokument ten

powstawał przez kilka miesięcy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w

oparciu o konsultacje z regionami i ostatecznie 13 września 2000 roku został

zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia programu w życie, czego

najważniejszym elementem jest zorganizowanie sieci agencji powstałych na

bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiadomo już, że program SAPARD będzie realizowany w następujących

obszarach tematycznych:

a. poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,

b. inwestycje w gospodarstwach rolnych,

c. rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej,

d. zróżnicowanie działalności gospodarczej, które zapewni mieszkańcom

alternatywne źródła dochodu,

e. projekty pilotażowe,

f. szkolenia zawodowe,

g. pomoc techniczna.

2. Programy Wspólnotowe51

Poza korzystaniem z funduszy przedakcesyjnych Polska bierze również

udział w programach wspólnotowych Unii Europejskiej. 17 lipca 1995 roku Polska

podpisała Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego. Dzięki niemu po

wniesieniu składki do budżetu odpowiedniego programu Polska może

uczestniczyć w niektórych programach wspólnotowych na podobnych zasadach

jak kraje członkowskie.

Programy wspólnotowe są inicjowane przez władze Unii Europejskiej w

celu pogłębiania współpracy krajów członkowskich w różnych dziedzinach.

Poprzez te programy Unia Europejska wspiera działania w zakresie rozwoju

kultury, edukacji czy też alternatywnych źródeł energii.

Ze środków tych programów mogą korzystać rządy, organizacje

pozarządowe oraz podmioty prywatne. Programy są planowane przez Komisję

Europejską wspólnie z krajami członkowskimi.

Obecnie Polska bierze udział w następujących programach

wspólnotowych:

- SOCRATES, 51 Ibidem

docsity.com

- LEONARDO DA VINCI,

- MŁODZIEŻ 2000,

- NOWY WIELOLETNI PROGRAM DLA PRZEDSIĘBIORSTW I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

- V RAMOWY PROGRAM BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I

PREZENTACJI,

- SAVE II – Polska korzysta z tego programu już trzeci rok; z jego

budżetu mogą być finansowane działania w zakresie rozpowszechniania

wiedzy o energooszczędnych rozwiązaniach i pilotażowe projekty

wprowadzające w życie innowacyjne metody w tym zakresie i jest to

jedyny program wspólnotowy, z którego gmina może otrzymać środki

na realizację zadań.

- FISCALIS,

- CUSTOMS.

3. Programy Bilateralne52

Oprócz pomocy, jaką Polska otrzymuje ze źródeł Unii Europejskiej,

istnieje także możliwość otrzymania środków ze strony poszczególnych krajów

członkowskich Unii oraz od Stanów Zjednoczonych. Jest to pomoc przekazywana

dla polskich inicjatyw na podstawie umów dwustronnych miedzy Polską a krajami

przyznającymi wsparcie. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności,

modernizację polskiej gospodarki, wzmacnianie rządów prawa i demokracji w

naszym kraju, poszerzanie współpracy między podmiotami polskimi i

zagranicznymi. Poszczególne kraje przeznaczają też środki na wsparcie

specyficznych, wybranych przez nie inicjatyw.

Samorządy, jako podmioty pozarządowe, mogą również korzystać z

pomocy jaką oferują nam kraje członkowskie Unii Europejskiej i Stany

Zjednoczone. Jest ona przeznaczona głównie na małe projekty (miękkie

projekty) nie związane z inwestycjami w majątek trwały. To właśnie ta cecha

pomocy w znacznym stopniu różni programy bilateralne od pomocy unijnej. Poza

tym w ramach programów bilateralnych obowiązują o wiele prostsze procedury

przyznawania wsparcia – środki finansowe można uzyskać w mniej

zbiurokratyzowanym trybie. Oto przykłady:

1. Francja

- Fundacja Francja-Polska kładzie szczególny nacisk na tworzenie i

wzmacnianie partnerstwa między francuskimi i polskimi instytucjami i

organizacjami o podobnych kompetencjach i randze. 52 Ibidem

docsity.com

- Fundacja dla Polski powstała w roku 1990 jako przedstawicielstwo

Fondation de France w Polsce. Fundacja macierzysta udziela jej stale

swego wsparcia merytorycznego i finansowego. Środki finansowe

fundacja uzyskuje również od firm francuskich i polskich, od polskich i

zagranicznych organizacji pozarządowych, a także od osób prywatnych.

Od roku 1997 Fundacja dla Polski działa jako niezależna fundacja

polska. Główne zadania jej to wspieranie rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego poprzez wspomaganie działań na rzecz uniknięcia

patologii społecznych i zagrożeń z nimi związanych, a także

przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych opartych o

regułę non profit w dziedzinach edukacji, pomocy społecznej, kultury i

samorządności lokalnej.

2. Holandia

Mały Projekt Ambasady Niderlandów (KAP) jest częścią programu

MATRA, który wspiera zmiany społeczne w krajach Centralnej i

Wschodniej Europy: Białorusi, Republice Czeskiej, Estonii, Węgrzech,

Łotwie, Litwie, Polsce, Federacji Rosyjskiej, Słowacji, Słowenii i

Ukrainie. Pomoc kierowana jest do grup interesów i organizacji

samorządowych. Wyboru projektów dokonuje sama Ambasada, co

znacznie przyspiesza proces rozpatrzenia podania. Przy przyznawaniu

subwencji MATRA/KAP pod uwagę brane są projekty sprzyjające

reformom społecznym i budowaniu pluralistycznego, demokratycznego,

konstytucyjnego państwa. Głównymi celami programu są natomiast:

- wzmocnienie ochrony i gwarancji prawnej;

- poprawa procedur konsultacji publicznych;

- organizacja seminariów na temat praw człowieka, wolnych

wyborów, środowiska naturalnego, zaangażowania w sprawy

samorządu lokalnego itp.;

- wydawnictwa informacyjne;

- publikacja czasopism dotyczących zagadnień związanych

z procesem reform.

Organizatorzy projektu nie przewidują określonych terminów

składania wniosków oraz specjalnych formularzy aplikacyjnych

Dodatkowe informacje na temat wniosków oraz procedur aplikacyjnych

można otrzymać w Ambasadzie Królestwa Holandii.

3. Szwajcaria

Polsko-Szwajcarska Komisja Środków Złotowych zarządza środkami

pochodzącymi ze spłaty polskich długów wobec rządu Szwajcarii.

docsity.com

Projekty inwestycyjne mogą składać instytucje, urzędy, firmy i

fundacje. Pomoc oferowana jest w następujących dziedzinach:

- ochrona środowiska

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna

- kultura

- sektor energetyczny

4. Szwecja

Pomoc Szwecji dla Polski udzielana jest na podstawie "Strategii

Szwedzkiego Programu Współpracy z Polską w latach 1999-2001".

Promotorem programu jest Sida (Szwedzka Agencja ds. Rozwoju

Międzynarodowego)53, która zajmuje się głównie pomocą techniczną i

transferem know - how. Zgodnie ze strategią, głównym zadaniem

programu jest pomoc dla procesu integracji Polski z Unią Europejską na

różnych szczeblach (centralnym i regionalnym, jak również poprzez

organizacje pozarządowe). Najważniejszymi priorytetami tej pomocy są

natomiast:

- wsparcie dla pogłębienia kultury demokracji – rozumiane jako

wsparcie dla samorządu terytorialnego/gmin w ramach

współpracy miast bliźniaczych i powiatów;

- wsparcie ekologicznie zrównoważonego rozwoju- tj. wsparcie dla

projektów ukierunkowanych na poprawę czystości Morza

Bałtyckiego; ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery, rozwój

instytucji monitorujących stan środowiska naturalnego oraz

gospodarki leśnej, a także efektywne wykorzystanie energii.

5. Włochy

Bezzwrotna pomoc włoska - środki w ramach włoskiej Ustawy o

współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej z 1992 r.: Wsparcie

finansowe przeznaczone jest na wspólne przedsięwzięcia polsko - włoskie.

Pomoc w wysokości 50% wartości projektu kierowana jest na takie cele

jak: środowisko naturalne, higiena i ochrona zdrowia, konserwacja

zabytków i komunalne prace remontowe.

6. Republika Federalna Niemiec

Od 1990 roku rząd niemiecki wspierał proces dostosowywania

polskich przepisów, struktur gospodarczych o socjalnych do zasad

obowiązujących w Unii Europejskiej. Pomoc ta opierała się na programie

TRANSFORM, który złożony z ponad 60 różnorodnych programów

doradczych obejmował, dziś przejęte przez szereg niemieckich fundacji

53 www.sida.se

docsity.com

działających w naszym kraju, szkolenia i doskonalenia fachowych kadr w

dziedzinach gospodarki, polityki, zatrudnienia, średniego i drobnego

przemysłu oraz rolnictwa.

Fundacje niemieckie oferujące pomoc polskim odbiorcom to np.:

a. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für Deutsch-

Polnische Zusammenarbeit) działająca na mocy umowy między

rządami RFN i RP z 7 listopada 1990 roku, która przeznacza pieniądze

na:

- projekty w dziedzinie ochrony środowiska, transportu,

telekomunikacji oraz inne inwestycje infrastrukturalne;

- kształcenie oraz dokształcanie specjalistów z zakresu

gospodarki;

- utworzenie i działalność instytutów kultury oraz wspólne projekty

badawcze i inne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne;

- restaurowanie i zachowanie pomników kultury o europejskim,

historycznym znaczeniu, jak też tworzenie, rozbudowa i

utrzymanie miejsc pamięci;

b. Fundacja Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung)54

Niemiecka fundacja polityczna związana z CDU, której filia w Polsce

istnieje od 1989 roku.

Działalność fundacji koncentruje się wokół następujących priorytetów:

- współpraca transgraniczna,

- restrukturyzacja przemysłu,

- rozwój regionalny,

- administracja publiczna,

- zarządzanie gminą,

Ta ogólna prezentacja krajowych i zagranicznych podmiotów pomocowych

obrazuje jak szeroki i różnorodny istnieje wachlarz możliwości poszukiwania i

pozyskiwania środków na realizację zadań własnych, które spoczywają na gminie

samorządowej. Odejście po roku 1989 od gospodarki nakazowo – rozdzielczej

pozwoliło i pozwala społeczności lokalnej na kreowanie własnej wizji rozwoju

i podejmowania działań w celu pozyskania niezbędnych środków

pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć pozwalających na przyspieszenie

procesu integracyjnego z Unią Europejską.

54 www.kas.pl

docsity.com

ROZDZIAŁ V

WYBRANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE W ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA NA PRZESTRZENI 1995 – 2000

Transformacja społeczno – ekonomiczna minionego dziesięciolecia

oceniana jest przede wszystkim wskaźnikami ekonomicznymi. O jej dynamice

świadczą głównie takie wskaźniki jak:

- przyrost produktu krajowego brutto

- procent spadku inflacji

- spadek lub wzrost bezrobocia

Te makroekonomiczne elementy mają swoje przełożenie także

na funkcjonowanie samorządu lokalnego. By utrzymać dynamiczne tempo

takiego rozwoju, wszystkie gminy samorządowe zabiegają o pozyskanie różnego

rodzaju środków pozabudżetowych na zadania własne. W jakim więc stopniu

środki pozabudżetowe pozyskane przez samorząd Gminy Miejskiej Iława miały

wpływ na jej rozwój w minionych latach? Postaram się w sposób wybiórczy to

poniżej zaprezentować.

1. Środki pozyskane do gminy z kraju w latach 1998 – 2000.

W roku 1998 pozyskano następujące środki pozabudżetowe55:

- dotacja celowa na dofinansowania zadania własnego polegająca na

dożywianiu dzieci w szkołach - 52 900 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i

modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 – 200 000 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji objętych „Strategią

rozwoju woj. olsztyńskiego” – 230 000 zł,

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc

dla kombatantów i osób represjonowanych podczas wojny – 4 880 zł.

W roku 1999 pozyskano następujące środki pozabudżetowe56:

- dofinansowanie przez „Iławskie Wodociągi” inwestycji „Stacja

uzdatniania wody” – 3 000 000 zł,

- dofinansowanie przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu inwestycji

„Budowa hali sportowej” – 1 167 000 zł.

W 2000 roku pozyskano następujące środki pozabudżetowe57:

55 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1998 56 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1999. 57 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 2000.

docsity.com

- dofinansowanie przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu inwestycji

„Budowa hali sportowej” – 3 593 000 zł

- dofinansowanie przez PFRON inwestycji „Budowa hali sportowej” –

400 000 zł

- kanalizacja sanitarna osiedle Ostródzkie ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie –

140 000 zł

W 2000 roku ilość procentowa pozyskanych środków do budżetu roku

2000 to 9,44%. Natomiast procentowy udział środków pozyskanych do

budżetu tego samego roku to aż 32,26% całości planowanych zadań na

inwestycje.

2. Korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie

Iławy w latach 1995 – 199958.

Przemiany ustrojowe przyczyniły się niewątpliwie także do szeroko

pojętego rozwoju Iławy. Pierwsza kadencja samorządu określała kierunki

rozwoju Iławy jako miasta turystycznego z nieuciążliwym przemysłem. Podstawą

takiego kierunku rozwoju stanowią jeziora i lasy znajdujące się wokół Iławy. W

środku miasta znajduje się jezioro Jeziorak Mały, który przez wiele lat był

zanieczyszczany. Charakteryzował się zaniedbanymi brzegami porośniętymi

krzewami, hangarami szpecącymi jezioro i obiektami w złym stanie technicznym.

Tereny te były omijane przez mieszkańców. Stały się siedzibą lokalnego

marginesu społecznego. Iławianie ze wstydem obserwowali ten zakątek miasta.

Dlatego też samorząd miejski postanowił, iż te tereny muszą zostać

zagospodarowane. Możliwością zrealizowania tych zamierzeń było przede

wszystkim pozyskanie środków na ten cel z Unii Europejskiej. Realizacja została

podzielona na trzy etapy:

a. etap I – w roku 1995 otrzymano dofinansowanie w kwocie 39 647 zł z

programu PHARE STRUDER na dokładne rozplanowanie inwestycji.

b. etap II – w 1996 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 207 584 zł

z programu PHARE STRUDER na:

- wykonanie elementów deszczówki

- uregulowano brzeg

- wykonano oświetlenie części ciągów spacerowych

- ułożono kostkę brukową

- założono separatory na kolektorach burzowych

c. etap III w latach 1997/98 dofinansowanie wyniosło 200 000 zł na:

58 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1995 - 1999

docsity.com

- wykonanie ułożenia sieci deszczowej

- wykonanie małej architektury

- dokończenie oświetlenia ciągów spacerowych

- posadzono zieleń.

W 1997 roku dofinansowanie w kwocie 229 343 zł z programu PHARE

RAPID na modernizację układu drogowego (ul. Biskupska, ul. Mickiewicza), czyli

dwóch ulic otaczających Mały Jeziorak od południa i zachodu.

W 1999 z programu PHARE STRUDER otrzymano kwotę 96 637 zł na

zagospodarowanie handlowo-turystyczne u zbiegu ulic Wojska Polskiego i gen.

Andersa.

Łącznie dofinansowanie wynosiło ok. 40% kosztów całej inwestycji.

Jednak możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych dała asumpt

do rozpoczęcia całego przedsięwzięcia i stworzenia klimatu poparcia społecznego

dla całej inicjatywy.

3. Dofinansowanie otrzymane od Fundacji Polsko – Niemieckiej59.

W latach 1996 – 1997 Iława otrzymała 1 003 000 zł od Fundacji Polsko –

Niemieckiej na modernizację ratusza miejskiego. Ta kwota została wykorzystana

na następujące zadania:

- dobudowa części obu skrzydeł budynku

- kompleksowe prace remontowe wewnątrz ratusza

- elewacja zewnętrzna

Ta inwestycja spowodowała przeniesienie się Urzędu Miasta Iławy

do odnowionego budynku, który obecnie jest wizytówką miasta. Ponadto miała

istotny wpływ na bezkolizyjne zafunkcjonowanie powiatu i starostwa w

pomieszczeniach, które uprzednio zajmował Urząd Miasta Iławy. Z punktu

widzenia tempa wdrażania reformy powiatowej, było to posunięcie korzystne

ekonomicznie i społecznie.

W 2000 roku Iława otrzymała fundusze w wysokości 49 000 zł

na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Ratusza Miejskiego”.

59 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za lata 1996 - 1997

docsity.com

ROZDZIAŁ VI

PODSUMOWANIE ROZWAŻAŃ I WNIOSKI.

W swojej pracy chciałem przedstawić, jak Iława pozyskuje środki

pozabudżetowe. Zainteresował mnie ten fakt, ponieważ dużo słyszałem w

mediach o programach pomocowych- pochodzących z Unii Europejskiej, z

pomocy, których korzystała również Iława. W trakcie pierwszych poszukiwań

materiałów okazało się, że publikacji książkowych czy też skryptów naukowych

na ten temat jest niewiele. Doskonałym rozwiązaniem okazał się internet. Po

rozpoczęciu poszukiwań w internecie okazało się, że większość instytucji, które

zajmują się przyznawaniem środków finansowych i nie tylko, posiada swoje

strony internetowe z wiarygodnymi danymi. Nawet nie przypuszczałem, iż w

efekcie moich poszukiwań otrzymam bardzo dużą liczbę informacji, że jest aż

tyle podmiotów gotowych nieść pomoc gminom samorządowym. Dlatego też

postanowiłem, iż moja praca będzie ogólnym zarysem możliwości pozyskiwania

środków pozabudżetowych do gmin.

Na podstawie materiału przedstawionego w pracy można na gminę

spojrzeć jako na instytucję w całkiem innym świetle, ponieważ to od gminy

zależy czy będzie miała szansę na rozwój, czy też będzie wykorzystywać tylko

środki zagwarantowane i przyznane przez państwo.

Moim zdaniem nie sztuką jest rozpoczynać inwestycje z własnych

środków, ale sztuką jest rozwijać się bez lub też przy minimalnym wkładzie

własnych środków. Przykładem może być fakt, iż udział środków

pozabudżetowych przeznaczonych na inwestycje w gminie miejskiej Iława w

2000 roku to ponad 30% całości zadań na ten cel.

Należy zauważyć, że temat pozyskiwania środków pozabudżetowych do gmin nie

leży w kwestii zainteresowania samych gmin, ale również sięga sfery polityki

państwa, Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów. To nie gminy

zainicjowały powstawanie organizacji i fundacji pomagających, ale to wyżej

wymienione zewnętrzne struktury dają szansę na niwelowanie różnic

gospodarczych, ochronę środowiska itp.

Po dogłębnym zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi pozyskiwania

środków pozabudżetowych dla gmin wypracowałem następujące wnioski:

1. Samorząd jest tworem administracyjnym opartym na zasadzie

samogospodarowania. Decyduje, kiedy i w jakim momencie

rozpoczynać inwestycje, kiedy starać się o te środki pozabudżetowe.

Przykładem tego jest analiza zawarta w pracy.

docsity.com

2. W obecnym stanie przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej jest

rzeczą niemożliwą, ażeby samorządy mogły realizować inwestycje

mniejsze lub większe bez pozyskiwania środków pozabudżetowych.

3. Środki te często inspirują rozpoczęcie całych przedsięwzięć

inwestycyjnych lub stanowią podstawę ich dalszej realizacji.

4. Biorąc pod uwagę, że pozyskiwanie środków jest procesem złożonym

składającym się z odpowiednio przygotowanych i złożonych wniosków

do odpowiednich organów i komórek, niezbędnym staje się

przygotowanie służby publicznej (samorządowej) do umiejętnego

redagowania wniosków pomocowych a tym samym, by w każdym

urzędzie był pracownik lub pracownicy, którzy będą potrafili dotrzeć

do źródła informacji, gdzie można środki pozabudżetowe pozyskać, taki

wniosek opracować i złożyć do odpowiednich komórek, ponieważ

oprócz zadań drobnych stoją również duże wyzwania w ramach

regionu. Pozyskanie środków przez małe miasta jest coraz większym

problemem, gdyż gmin samorządowych, które chcą te środki

pozyskiwać, jest coraz więcej. Dlatego też dopracowanie takiego

wniosku, znalezienia stowarzyszenia lub innego podmiotu, z którego

można pozyskać środki stanowi jeden z głównych celów władzy

samorządowej.

5. Ilość środków pozabudżetowych pozyskanych z zewnątrz w danym

roku kalendarzowym lub całej kadencji rady przez samorząd stanowi

często miernik jego oceny przez społeczność lokalną. Jest dowodem

sprawności i operatywności urzędników samorządowych w ich

codziennej pracy na rzecz samorządu lokalnego.

docsity.com

WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH WYKORZYSTANYCH W PRACY.

1. Dz.U. z 1933 r., nr 35, poz. 294

2. Dz.U. z 1944 r., nr 2 poz. 8

3. Dz.U. z 1944 r., nr 5 poz. 23

4. Dz.U. z 1944 r., nr 14 poz. 74

5. Dz.U. z 1947 r., nr 18 poz. 71

6. Dz.U. z 1950 r., nr 14 poz. 130

7. Dz.U. z 1985 r., nr 14, poz. 60

8. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 94

9. Dz.U. z 1990 r., nr 21, poz. 123 z późn. zm.

10. Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31 z późn. zm.

11. Dz.U. z 1992 r., nr 84, poz. 426

12. Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z późn. zm.

13. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483

14. Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 759

15. Dz.U. z 1998 r., nr 150, poz. 983

16. Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz. 1014

17. Dz.U. z 2000 r., nr 90, poz. 1041

18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1995

19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1996

20. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1997

21. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1998

22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 1999

23. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za rok 2000

docsity.com

BIBLIOGRAFIA

1. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno – finansowy.

Warszawa 1997,

2. A. Borodo, Wydatki gminy w świetle regulacji ustawowych, Toruń

1993,

3. D. J. Malec „Historia administracji nowożytnej”, wyd. 1, Kraków 1997,

4. W. Nykiel, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w

latach 1999 i 2000, Mat. Szk. RAP, zeszyt 9, Warszawa 1999,

5. E. Ochendowski, „Prawo administracyjne”, Toruń 1998,

6. M. Olszewski Programy pomocowe – informacja dla samorządów,

Warszawa luty/marzec 2001 r.,

7. „Porozumienia Okrągłego Stołu”, Olszyn 1989 r.,

8. http://www.ekofundusz.org.pl/

9. http://www.lgpp.pl/

10. http://www.epce.org.pl/

11. http://www.edudemo.org.pl/rita.html

12. http://www.batory.org.pl/

13. http://www.batory.org.pl/brat-siostra/

14. http://www.fww.org.pl/

15. http://www.fundacjasos.org.pl/

16. http://www.kronenberg.org.pl/

17. http://www.efrwp.com.pl/

18. http://www.nfosigw.gov.pl

19. http://www.sida.se

20. http://www.kas.pl

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument