Analiza finansowa - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Analiza finansowa - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics

PDF (1 MB)
8 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z finansów przedsiębiorstwa: analiza finansowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Analiza finansowa

Materiały do wykładu

Finanse przedsiębiorstwa

Analiza finansowa

na podstawie

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005 Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

2

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje

1. Analizę otoczenia przedsiębiorstwa:  ocena warunków społecznych

i prawnych,  analiza rynku,  analiza konkurencji.

2. Analizę ekonomiczną:  analiza finansowa,  analiza techniczno – ekonomiczna.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Sposoby analizy finansowej

1. Analiza strukturalna

2. Analiza porównawcza

3. Analiza wskaźnikowa

Rodzaje analiz finansowych

1. Z punktu widzenia przeznaczenia:  analiza zewnętrzna,  analiza wewnętrzna.

2. Według kryterium czasu:  analiza retrospektywna (ex-post),  analiza bieżąca,  analiza prospektywna (ex-ante).

3. Z punktu widzenia przyjętej metody badań:  analiza funkcjonalna (problemowa),  analiza kompleksowa,  analiza decyzyjna.

4. Z uwagi na stopnie szczegółowości:  analiza ogólna,  analiza szczegółowa.

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

3

Podstawowe metody analizy finansowej

1. Analiza jakościowa (opisowa)

2. Analiza ilościowa

3. Metody deterministyczne

4. Metody stochastyczne

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego:

bilans,

rachunek zysków i strat,

rachunek przepływu środków pieniężnych,

informacja dodatkowa.

Schemat bilansu

BILANS

Zapasy

Kapitały własne

Aktywa trwałe

Zobowiązania długotermi- nowe

Zobowiązania bieżące

Należności

Gotówka Zysk (+) Strata (-)

AKTYWA + PASYWA

Śr od

ki o

br ot

ow e

K ap

ita ły

st ał

e

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

4

Analiza bilansu

1. Wstępna  porównawcza (pozioma)  analiza struktury (pionowa)

2. Wskaźnikowa

Dwie podstawowe zasady finansowania

1. Złota reguła bilansowa

2. Złota reguła finansowania (złota reguła bankowa)

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów - Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów

= Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - Koszty sprzedaży - Koszty ogólnego zarządu

= Zysk (strata) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne

= Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe

= Zysk (strata) z działalności gospodarczej - Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

= Zysk (strata) brutto - Podatek dochodowy - Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

= Zysk (strata) netto

Rachunek z przepływów środków pieniężnych

Jest cennym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, których nie mogą dostarczyć bilans czy rachunek zysków i strat, z uwagi na fakt, że sporządzane są wyłącznie metodą memoriałową.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

5

Przepływy pieniężne ujmowane są w trzech obszarach

1. Działalności operacyjnej

Wpływy Wydatki ■ ze sprzedaży ■ inne wpływy z działalności operacyjnej

■ dostawy i usługi ■ wynagrodzenia netto ■ ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia ■ podatki i opłaty oraz inne koszty operacyjne

2. Działalności inwestycyjnej

Wpływy Wydatki ■ zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ■ zbycie inwestycji i wpływy z aktywów finansowych ■ inne wpływy inwestycyjne

■ nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ■ inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne ■ na aktywa finansowe oraz inne wydatki inwestycyjne

3. Działalności finansowej

Wpływy Wydatki ■ Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych ■ Kredyty i pożyczki ■ Emisja dłużnych papierów wartościowych i inne finansowe

■ Nabycie udziałów (akcji własnych), dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli ■ Spłaty kredytów i pożyczek ■ Wykup papierów dłużnych, inne zobowiązania finansowe, płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, odsetki

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej + Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej + Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

= Zmiana stanu środków pieniężnych netto + Środki pieniężne na początek roku obrotowego

= Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

6

Analiza wskaźnikowa obejmuje:

 rentowność,  płynność finansową,  zdolność przedsiębiorstwa do obsługi

zadłużenia,  sprawność działania,  wskaźniki rynku kapitałowego.

O czym mówią wskaźniki?

Wskaźniki płynności – o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa i jego zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia – jaka część majątku firmy finansowana jest z kapitałów obcych a jaka z kapitałów własnych

Wskaźniki obrotowości – jak efektywnie wykorzystywany jest majątek firmy

Wskaźniki rentowności – jaka część zainwestowanego kapitału przez właścicieli może zostać wypłacona w postaci dywidendy

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Sprawozdania finansowe powinna cechować:

 rzeczowość,  zrozumiałość,  wiarygodność,  kompletność,  sprawdzalność,  obiektywizm,  prawidłowość,  porównywalność,  aktualność.

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

7

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH

Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika

Wskaźniki zyskowności Zyskowność sprzedaży nettosprzedaż

nettozysk Marża zysku na sprzedaży

Zyskowność ogółem majątku ogółemmajątek

nettozysk Efektywność wykorzystania majątku

Zyskowność kapitałów własnych łasnekapitały w

nettozysk Stopa zyskowności zainwestowanych w firmie

kapitałów własnych

Dźwignia finansowa Zyskowność własnych kapitałów minusskorygowana zyskowność majątku Efektywność wykorzystywanych

kapitałów obcych Wskaźniki bieżącej płynności finansowej

Bieżąca płynność bieżąceiazobowiazan ogółemobrotoweśrodki Możliwość spłacenia zobowiązań

krótkoterminowych środkami obrotowymi

Szybkość spłaty zobowiązań bieżąceiazobowiazan

obrotoweśrodkipłynne Zdolność do szybkiego uregulowania krótkoterminowych

zobowiązań

Obrót należnościami należnościstanprzeciętny nettosprzedaż Ilość cykli obrotu należnościami

w ciągu okresu

Cykl inkasa należności w dniach aminależnościobrót

okresie wdniliczba Kredytowanie odbiorców mierzone liczbą dni przeciętnie

niezbędnych na inkaso należności

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych 365:nettosprzedaż

nowychkrótotermizobowiazaństanprzeciętny Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych przychodami

ze sprzedaży

Obrót zapasami zapasówstanprzeciętny nettosprzedaż Ilość cykli obrotu zapasami

w ciągu okresu

Stan zapasów w dniach zapasamiobrót okresie wdniliczba Liczba dni potrzebna na jeden

cykl obrotu zapasami

Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia Pokrycie odsetek zyskiem odsetki

odsetkipłaconebruttozysk  Zdolność do obsługi długookresowych pożyczek

Obciążenie majątku zobowiązaniami ogółemmajątek

ogółemaobowiązaniz Stopień pokrycia majątku kapitałami obcymi

Pokrycie majątku kapitałami własnymi ogółemmajątek

rezerwyasneapitały wł k Stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi

Relacja zobowiązań do kapitałów własnych rezerwyłasnekapitały w

aobowiazani 

z Stopień ryzyka finansowego kredytodawców

Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową iazobowiązan

finansowanadwyżka Zdolność do pełnej spłaty zobowiązań z nadwyżki

finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego

Zysk na 1 akcję akcjihemitowanycliczbaogólna nettosprzedaż Marża zysku przypadająca

na 1 akcję

Relacja ceny do zysku na 1 akcję akcję1nanettozysk

akcji1rynkowacena Cena, jaką trzeba zapłacić za jednostkę zysku przy kupnie

akcji

Stopa dywidendy akcji1rynkowacena akcję1nadywidenda Skala korzyści udziałowców

w stosunku do ceny rynkowej akcji

Stopa wypłat dywidendy akcję1nanettozysk akcję1nadywidenda Skłonność spółki do

przeznaczenia zysku na dywidendy

docsity.com

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

8

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument