Umowa agencyjna - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Umowa agencyjna - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (84 KB)
12 strona
813Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do umowy agencyjnej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

UMOWA AGENCYJNA

Umowa agencyjna należy do umów o świadczenie usług,

a dokładniej do umów pośrednictwa.

Przepisy prawne regulujące zawieranie umów agencyjnych znajdują sie w

Kodeksie Cywilnym w Rozdziale XXIII.

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w

zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za

wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie

przedsiębiorcy albo do zawierania ich

w jego imieniu.1

Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego

oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.2

Umowa agencyjna to:

1. umowa konsensualna – do jej skuteczności wystarcza złożenie przez strony

tylko tych samych oświadczeń woli co do jej istotnych składników,

2. umowa dwustronnie obowiązująca, zawarta przeważnie w formie pisemnej,

3. umowa dwustronnie podmiotowo kwalifikowana – ograniczenia podmiotowe

istnieją w zakresie podejmowania się czynności agencyjnych, jak i do osób na

rzecz których czynności mają być świadczone.

Umowa agencyjna stwarza stosunek agencyjny między dającym zlecenie a

agentem, klient jest związany pośrednio - jest to strona stosunku zewnętrznego, osoba

trzecia.

Podłożem stosunku agencyjnego jest chęć dokonania wymiany ekonomicznej między

dwoma partnerami, przedmiotem wymiany może być rzecz, usługa, prawo.

Agent posiada status samodzielny, powinien być przedsiębiorcą

i osobą kwalifikowaną w zakresie podejmowanych czynności agencyjnych. Pełni rolę

pośrednika, którego czynności polegają na poszukiwaniu odpowiedniego kontrahenta

dla dającego zlecenie. Jeżeli jest zarazem pełnomocnikiem, to może zawierać umowę.

Jest ona zawarta między "klientem" a "dającym zlecenie".

PAGE 13

1 Art. 758§1 Kodeksu Cywilnego. 2 Art. 758§2 Kodeksu Cywilnego.

Działalność agencyjna może przybrać postać spółki prawa cywilnego (art.860-875

k.c.). W tej sytuacji agentami są wspólnicy. W umowie agencyjnej mogą występować

łącznie albo osobno.

Elementy przedmiotowe umowy agencyjnej:

1. Określony zakres

- pośrednictwa agenta- pośredniczenie w zawieraniu umów na rzecz dającego

zlecenie; w umowie powinien być określony zakres działania agenta ze

względu na rodzaj kontraktów w zawarciu których ma pośredniczyć. Czynności

faktyczne: wyszukiwanie osób z którymi ma zawrzeć umowę; ułatwianie

spotkań w celu prowadzenia rokowań; przedstawienie spisu rzeczy

wystawionych na sprzedaż; wskazanie wolnych adresów mieszkań

- przedstawicielstwa agenta- agent występuje w formie przedstawiciela

(pełnomocnika) w/g przepisów o pełnomocnictwie. Często agent występuje w

formie mieszanej: pośrednika

i pełnomocnika.

W razie gdy agent zawierający umowę w imieniu dającego zlecenie nie

ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za

potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości

o zawarciu umowy nie oświadczy klientowi, że umowy nie potwierdza.3

2. stałość stosunku zobowiązaniowego

W umowie jest wskazany czas trwania stosunku prawnego. Do jego

wygaśnięcia nie dochodzi z chwilą spełnienia określonego

w umowie świadczenia, ale po upływie określonego przez strony czasu, lub gdy

chodzi o umowę zawartą na czas nieoznaczony,

z nadejściem daty określonej w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy. Czas

może zostać określony w sposób wyraźny lub dorozumiały. Dany stosunek

prawny charakteryzuje się trwałością

i powtarzalnością w podanym czasie. Wskazane jest zawieranie umowy na

PAGE 13

3 Art. 7603 Kodeksu Cywilnego.

okres próbny, ułatwia to odstąpienie od umowy

w pewnym okresie.

3. odpłatność (art. 758¹, 761)

Za wykonaną czynność agentowi należy się wynagrodzenie. Jeżeli

sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się

prowizja4. Prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub

wartości zawartych umów.5 Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie

określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach

danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta,

a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się

prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniając wszystkie okoliczności

bezpośrednio związane z wykonywaniem zleconych mu czynności.6

Wyróżniamy następujące rodzaje prowizji:

- stała: jednolita lub zróżnicowana

- ruchoma: progresywna i degresywna (znaczenie ma wartość kontraktu,

pozycja dającego zlecenie, agenta na rynku), wyższa, niższa, umowna,

dyskrecjonalna(liczy się uznanie dającego zlecenie)

- dodatkowa: konsygnacyjna, techniczna, del credere (agent za odrębnym

wynagrodzeniem, w uzgodnionym zakresie, odpowiada za wykonanie

zobowiązania przez klienta7), inkasowa ( z tytułu zawarcia umowy z klientem).

Agent może żądać prowizji:

- od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej, jeżeli do ich

zawarcia doszło w wyniku jego działalności lub jeżeli zostały one zawarte z

klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego

rodzaju,8

PAGE 13

4 Art. 758¹§1 Kodeksu Cywilnego. 5 Art. 758¹§2 Kodeksu Cywilnego. 6 Art. 758¹§3 Kodeksu Cywilnego. 7 Art. 7617§1 Kodeksu Cywilnego. 8 Art. 761§1 Kodeksu Cywilnego.

- jeżeli agentowi zostało przyznane prawo wyłączności

w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego, a w

czasie trwania umowy agencyjnej została bez udziału agenta zawarta umowa z

klientem z tej grupy lub obszaru, agent może żądać prowizji od tej umowy.

Dający zlecenie obowiązany jest w rozsądnym czasie zawiadomić agenta o

zawarciu takiej umowy.9

Prowizja należy mu się po rozwiązaniu umowy, gdy propozycję zawarcia

umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed

rozwiązaniem umowy agencyjnej10 lub gdy do jej zawarcia doszło

w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy

agencyjnej, a zarazem

w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.11

Agent nie może żądać prowizji, gdy oczywiste jest, że umowa

z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które dający

zlecenie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś została już agentowi

wypłacona, podlega ona zwrotowi.12

Wynagrodzenie może być ryczałtowe (niemożność zamiany wysokości w

trakcie spełniania świadczenia), stałe, dodatkowe, wypłacane w określonym

terminie.

Agent może domagać się zwrotu wydatków związanych

z wykonaniem zlecenia o tyle, o ile były uzasadnione

(Art. 762 K.C.).

Obowiązki agenta:

- wykonywanie czynności z należytą starannością, dbałością o interes dającego

zlecenie,

- w zasadzie powinien realizować obowiązki osobiście, gdy jest następca, to on ponosi

odpowiedzialność wobec agenta i dającego zlecenie. Również agent odpowiada

solidarnie z następcą przed dającym zlecenie,

PAGE 13

9 Art. 761§2 Kodeksu Cywilnego. 10 Art. 7611§1 Kodeksu Cywilnego. 11 Art. 7611§2 Kodeksu Cywilnego. 12 Art. 7614 Kodeksu Cywilnego.

- gdy agent ponosi winę (np. nieumyślną), to dający zlecenie może uzyskać roszczenie

odszkodowawcze, chyba że winę spowodowały zdarzenia losowe,

- powinien obserwować rynek i jego chłonność, tendencje, starać się

o nowych klientów, dobre kontakty z bieżącymi, sprawdzać wypłacalność i zdolność

kredytową klientów,

- obowiązek lojalności (art. 760 k.c.)

- obowiązek uprzedzenia, ze działa na rzecz innego zleceniodawcy,

- zachowania tajemnicy,

- przekazywania informacji i przestrzeganie wskazówek - agent obowiązany jest w

szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla dającego

zlecenie oraz przestrzegać jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach,

a także podejmować, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebne do

ochrony praw dającego zlecenie,13

- ochrony praw dającego zlecenie

- odwiedzanie klientów, współdziałanie przy załatwieniu reklamacji, prowadzenie

reklamy, udostępnianie ksiąg handlowych, zwrot dokumentacji, prowadzenie serwisu

technicznego, udzielanie pomocy

w razie sporów z klientami, szkolenie pracowników dającego zlecenie, udzielenie

pomocy w ściąganiu zapłaty.

Skutki naruszenia obowiązków:

Najpierw roszczenie o wykonanie w naturze, następnie naprawienie szkody związanej

z niewykonaniem. Jeżeli szkoda jest o większym rozmiarze to może być podstawą

wypowiedzenia.

Obowiązki dającego zlecenie:

- lojalność (art. 760 k.c.)

- uwzględnienie interesów agenta,

- przekazywanie agentowi dokumentów i udzielanie informacji potrzebnych do

prawidłowego wykonania umowy14,

PAGE 13

13 Art. 760¹§1 Kodeksu Cywilnego. 14 Art. 7602§1 Kodeksu Cywilnego.

- dający zlecenie obowiązany jest zawiadomić w rozsądnym czasie agenta o przyjęciu

lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz

o niewykonaniu umowy, przy której agent pośredniczył lub zawarł

w imieniu dającego zlecenie15,

- dający zlecenie obowiązany jest zawiadomić w rozsądnym czasie agenta o tym, że

liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie

znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się normalnie spodziewać16.

Skutki naruszenia:

mimo, że nie dojdzie do zawarcia umowy przez złe działanie dającego zlecenie to jest

on zobligowany do wypłacenia prowizji, jeśli agent wypowiedział umowę agencyjną

to przysługuje mu roszczenie

o świadczenie wyrównawcze.

Świadczenie wyrównawcze nie przysługuje agentowi, gdy:

- dający zlecenie wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi agent, usprawiedliwiających wypowiedzenie umowy bez

zachowania terminów wypowiedzenia,

- agent wypowiedział umowę, chyba że wypowiedzenie jest uzasadnione

okolicznościami, za które odpowiada dający zlecenie, albo jest usprawiedliwione

wiekiem, ułomnością lub chorobą agenta, a względy słuszności nie pozwalają

domagać się od niego dalszego wykonywania czynności agenta,

- agent za zgodą dającego zlecenie przeniósł na inną osobę swoje prawa

i obowiązki wynikające z umowy17.

Świadczenie wyrównawcze nie jest roszczeniem o zaopatrzenie, wynagrodzenie.

Należy się ono niezależnie czy umowa była na czas oznaczony czy nie oznaczony.

Ustanie stosunku agencyjnego następuje poprzez złożenie oświadczenia woli:

- na skutek zwykłego wypowiedzenia tzn. z zachowaniem stosownych terminów

pomiędzy złożeniem oświadczenia woli a rozwiązaniem umowy agencyjnej. Według

PAGE 13

15 Art. 7602§2 Kodeksu Cywilnego. 16 Art. 7602§3 Kodeksu Cywilnego. 17 Art. 7644 Kodeksu Cywilnego.

ustawy umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc

naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy

miesiące naprzód

w trzecim i następnych latach trwania umowy.18 Ustawowe terminy wypowiedzenia

nie mogą być skracane. Wypowiedzenie nie wymaga wskazania przyczyny, może się

odbyć przez pełnomocnika, jeżeli ma pełnomocnictwo szczególne,

- na skutek wypowiedzenia nadzwyczajnego. Rozwiązanie następuje bezzwłocznie po

podaniu ważnych powodów np. naruszenie obowiązków,

skargi klienta, naruszenie umowy,

- jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa

z końcem miesiąca kalendarzowego.19

Rozwiązanie umowy:

- po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie

świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał

nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi

klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami.

Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności,

a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie

z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności.

- Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta

za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia

uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż

pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej

trwania.

- Uzyskanie świadczenia wyrównawczego nie pozbawia agenta możności dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W razie śmierci agenta, świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w § 1, mogą

żądać jego spadkobiercy.

PAGE 13

18 Art. 7641§1 Kodeksu Cywilnego. 19 Art. 7641§3 Kodeksu Cywilnego.

- Możliwość dochodzenia roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od

zgłoszenia przez agenta lub jego spadkobierców odpowiedniego żądania wobec

dającego zlecenie przed upływem roku od rozwiązania umowy20.

Agent powinien powstrzymać się od działalności konkurencyjnej

wobec dającego zlecenie. Wynika to z obowiązku lojalności

i staranności. Nie ma znaczenia czy agent prowadzi działalność we własnym zakresie

i na własny rachunek, czy na rzecz innych pośredników. Zakaz działalności

konkurencyjnej może być objęty umową agencyjną lub odrębną, ale do jej zawarcia

dochodzi w czasie trwania stosunku agencyjnego. Strony mogą, w formie pisemnej

pod rygorem nieważności, ograniczyć działalność agenta mającą charakter

konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej (ograniczenie działalności

konkurencyjnej). Ograniczenie działalności konkurencyjnej nie może być zastrzeżone

na okres dłuższy niż 2 lata od rozwiązania umowy.21 Ograniczenie jest ważne, jeżeli

dotyczy grupy klientów lub obszaru geograficznego, objętych działalnością agenta,

oraz rodzaju towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy.22 Ma ona charakter

odpłatny. Dający zlecenie obowiązany jest do wypłacania agentowi odpowiedniej

sumy pieniężnej za ograniczenie działalności konkurencyjnej w czasie jego trwania,

chyba że co innego wynika

z umowy albo że umowa agencyjna została rozwiązana na skutek okoliczności, za

które agent ponosi odpowiedzialność.23 Dający zlecenie

może do dnia rozwiązania umowy odwołać ograniczenie działalności

konkurencyjnej, z takim skutkiem, że po upływie 6 miesięcy od chwili odwołania jest

on zwolniony z obowiązku wypłacenia odpowiedniej sumy.24 Jeżeli przed upływem

tego terminu wygaśnie umowa agencyjna to dający zlecenie będzie zobowiązany

wypłacić agentowi sumę ustaloną w umowie.

Jeżeli wysokość sumy, nie została w umowie określona, należy się suma w wysokości

odpowiedniej do korzyści osiągniętych przez dającego zlecenie na skutek ograniczenia

PAGE 13

20 Art. 7643 Kodeksu Cywilnego. 21 Art. 7646§2 Kodeksu Cywilnego. 22 Art. 7646§1 Kodeksu Cywilnego. 23 Art. 7646§3 Kodeksu Cywilnego. 24 Art. 7647 Kodeksu Cywilnego.

działalności konkurencyjnej oraz utraconych z tego powodu możliwości zarobkowych

agenta.

Jeżeli agent wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi dający zlecenie, może on zwolnić się

z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej przez złożenie

dającemu zlecenie oświadczenia na piśmie przed upływem miesiąca od dnia

wypowiedzenia.25

Umowa jest nieważna, gdy jest sprzeczna z przepisami kodeksowymi

bezwzględnie obowiązującymi. Nie ma obowiązku zachowywania formy ogólnej,

może być ustna, pisemna zwykła, inna szczególna. Jeżeli została zawarta na piśmie to

odstąpienie od dniej również powinno być na piśmie. Umowa powinna określać rodzaj

pośrednictwa agenta i formę wynagrodzenia.

Po rozwiązaniu umowy agent może się o nie starać, gdy pozyskał nowych

klientów, doprowadził do wzrostu obrotów, dający zlecenie czerpie w danym czasie

znaczne korzyści. Nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia za jeden rok,

obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie

ostatnich pięciu lat.

W załączeniu przedstawiam przykład umowy agencyjnej.

(Przykład) Umowa agencyjna

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr KRS . . . . . . . . . ., NIP . . . . . . . . . . reprezentowana przez . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dalej zwana Zleceniodawcą,

PAGE 13

25 Art. 7648 Kodeksu Cywilnego.

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON. . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . . .dalej zwanym Agentem.

§ 1 1. Zleceniodawca zleca Agentowi prowadzenie działalności polegającej na zawieraniu w imieniu Zleceniodawcy umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Strony ustalają, że Agent będzie zawierał umowy wyłącznie z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§2 Agent jest upoważniony do zawierania umów opisanych w §1 w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Agent jest upoważniony do odbierania oświadczeń woli od osób trzecich ze skutkiem dla Zleceniodawcy. Agent jest upoważniony do przyjmowania dla Zleceniodawcy zapłaty za świadczenie, które spełnia za Zleceniodawcę.

§ 3 Agent będzie prowadził działalność określoną w §1 osobiście. Za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną na piśmie określone czynności może powierzyć osobom trzecim.

§ 4 Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności wobec drugiej

§ 5 Agent zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o każdej zawartej w jego imieniu umowie i jej głównych postanowieniach w terminie . . . . . . . dni od dnia zawarcia. Agent zobowiązuje się składać Zleceniodawcy miesięczne raporty z wyników prowadzonej działalności do . . . . . . dnia miesiąca następującego po miesiącu będącym przedmiotem raportu.

§ 6 Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) przekazywania Agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy, b) zawiadamiania Agenta o niewykonaniu umowy przez klienta pozyskanego przez Agenta, w terminie . . . . . . dni od pozyskania informacji o takim zdarzeniu.

§ 7 1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, która wynosi . . . . % wartości każdej umowy zawartej z klientem przez Agenta w imieniu Zleceniodawcy. 2. Wartość o której mowa w pkt. 1 stanowi wartość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązany jest klient. 3. Zleceniodawca wypłacać będzie Agentowi wynagrodzenie z tytułu prowizji za

PAGE 13

umowy zawarte w danym miesiącu do . . . . . dnia miesiąca następnego, przelewem na rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8 Za odrębnym wynagrodzeniem w wysokości . . . . . % wartości umowy, o której mowa w § 7 pkt 1 i 2 (prowizja del credere) Agent ponosi odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez klienta, z którym w imieniu Zleceniodawcy zawarł umowę, jeśli jego wartość przenosi . . . . . . . . . . . . . zł.

§ 9 1. Zleceniodawca będzie wypłacał Agentowi, tytułem pokrycia wszystkich wydatków związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, kwotę . . . . . . . . . . . . . zł płatną co miesiąc wraz z prowizją w terminie określonym w § 7 pkt 3.

§ 10 Zleceniodawca na bieżąco będzie udostępniał Agentowi materiały reklamowe i promocyjne dotyczące działalności jego przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego towarów w ilościach odpowiednich do liczby zawieranych przez Agenta umów.

§ 11 Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

§ 12 1. W okresie roku po rozwiązaniu niniejszej umowy Agent zobowiązuje się do nie zawierania umów określonych w § 1 niniejszej umowy z klientami Zleceniodawcy. 2. Z tytułu przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1 Agentowi przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie . . . . . . . . . . . . . zł płatne do . . . . . . . dnia każdego miesiąca. 3. W wypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 1, Agent jest zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy tytułem kary umownej kwoty . . . . . . . . . . . . . zł.

§ 13 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14 Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................... ......................................... Zleceniodawca Agent

PAGE 13

PAGE 13

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument