Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce, determinanty polityki - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce, determinanty polityki - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna

RTF (50 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
943Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki dotyczące determinantów polityki: ideologia, ekonomika, prawo, moralność, kultura.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Determinanty Polityki Wstęp do nauki o państwie i polityce DETERMINANTY POLITYKI 1. Podstawowe determinanty polityki: a) ideologia b) ekonomika c) prawo d) moralność e) kultura 2. Charakterystyka poszczególnych determinantów: a) Polityka a ideologia- Pojęcie ideologii: sensu stricto usystematyzowany zbiór idei na podstawie którego można dokonać oceny stosunków społecznych sensu largo usyst. zbiór idei będący wyrazem interesów danej grupy społecznej, dyrektyw do działania lub formułowania dyrektyw w celu utrwalenia lub zmiany obecnych stosunków społecznych- Relacje zachodzące między polityką a ideologią Na płaszczyźnie metodologicznej - struktura ideologii Elementy składowe: ogólne przekonania wartościujące ogólne wyobrażenia o świecie warunki realizowania celów politycznych programy działania Kryteria klasyfikacji: wg. społecznej bazy ideologii wg. wewnętrznej struktury ideologii wg. siły i zasięgu ideologii Funkcje ideologii przez pryzmat polityki ideologia może dawać obraz świata ideologia może oddziaływać na politykę przez stosunki społeczno-ekonomiczne ideologia może zespalać ruchy polityczne może stanowić zespół czynników emocjonalnych (miłość do Ojczyzny) Na płaszczyźnie ideologii i programów politycznych Doktryny założenia programu politycznego: jeżeli ideologia stanowi ogólne uzasadnienie całokształtu działań politycznych to doktryna jest ich konkretyzację działań ze względu na ich doniosłość dla praktyki politycznej - w trojakim wymiarze: konkretno-historycznym (na tle wydarzeń hist.) zakresowym (na tle działalności ludzkiej) poziomu analizy (analiza i uzasadnienie polityki) Program polityczny definicja formalny wyraz uświadomienia sobie przez grupę jej obiektywnej sytuacji oraz kierunków i możliwości działania w zak. przekształcania struktury społecznej, ekonomicznej i politycznej. na treść programów politycznych składają się pogl.dot: = ustroju ekonomicznego = organizacji życia społecznego = instytucji publicznych = rozwiązania problemów narodowych = współpracy lub walki politycznej Na płaszczyźnie celów politycznych, wartości, norm oraz środków ich realizacji Wartości rodzą się w sytuacjach konfliktowych Normy próba ich rozwiązania (sytuacji konfliktowych) Adekwacja polityczna zgodność między wartościami zawartymi w programach, a realizowanymi (normy) brak adekwacji politycznej niezgodność między normami a wartościami politycznymi elementy adekwacji: zgodność realizowanych wartości, ich hierarchii i celów programowych Cele władzy politycznej: wskazanie odpowiedniego ustroju dążenie do jego realizacji dyrektywy działania - Ideologia w Polsce Polska Ludowa ideologia była świecką religią , czymś najważniejszym Po 1989 pozornie ideologia zanikła, ale lewicę zastąpiła prawica, potem znowu rządziła lewica -Wniosek ideologia się ma do polityki jak teoria do praktyki. Nie ma możliwości całkowitego zlikwidowania

ideologii w polityce (przykład Polska po 1989, kiedy wydawało się ze ideologia zaniknie na zawsze) b) Polityka a ekonomika: - Definicja ekonomiki - dział ekonomii zajmujący się poszczególnymi gałęziami gospodarki wraz z relacjami pomiędzy nimi-Relacje łączące politykę z ekonomiką: Prymat ekonomiki nad polityką polityka uzależniona od gospodarki może doprowadzić do anarchizacji stosunków polit. Prymat polityki nad ekonomiką przez wzrost władzy realizuje się interes klasowy (ekonomiczny). Wada: władza formułując cele nie zapewniła ich realizacji. Dobre na krótką mete (np. do odbudowy po wojnie, mobilizuje społeczeństwo),ale na dłuższa nie(np: ZSRR) Względna niezależność obu nauk kraje Europy Zachodniej. Wady: może dojść do koncentracji kapitału u małej, najbogatszej grupy inwestorów i mogą chcieć wykorzystać to do uzyskania wladzy- Wniosek: związek polityki i ekonomiki nie jest automatyczny, ale nie jest też możliwe całkowite uniezależnienie c) Polityka a prawo - Definicja prawa: zespół norm i reguł politycznych, których stosowanie zagwarantowane jest przymusem ze strony państwa-Relacje między polityką prawem: prymat prawa nad polityką państwo prawne, naczelną ustawą jest konstytucja prymat polityki nad prawem: naginanie prawa do indywidualnych interesów warstw rządzących. Wady: Może doprowadzić do przemocy politycznej absolutna władza polityczna: władza ma nieograniczone uprawnienia. Przykład Neron i jego Rzym. Wady: Uprzedmiotowienie społeczeństwa- Prawo składa się z norm i reguł będących dla obywateli i instytucji nakazami i zakazami. Normy dzielimy na: normy polityczne ustalają normy prawne (określają możliwość ustanawiania) normy prawne regulują postawy obywateli i organów państwa (legitymują)Podział norm wg. Pałeckiego: prawo represyjne prawo obywatelskie prawo społeczne- Wniosek: polityka i prawo to dwie siostrzane nauki, choć prawo powinno górować nad polityką. d) Polityka a moralność: - Definicja moralności: ogół norm, zasad wzorów, regulujących stosunki międzyludzkie - Relacje między polityką a moralnością konkretne stanowiska: amoralistyczne odmienność moralności i polityki, np.: amoralne nieograniczone przywileje prezydenta w konstytucji kwietniowej (odpowiada przed Bogiem i historią) moralistyczne jedność polityki i moralności, sprawiedliwość ponad wszystko, np.: bezkrwawa walka Martina Luthera Kinga makiawellizm cel uświęca środki realizm politycznypolityka bez sentymentów, ale i bez utraty zdrowego rozsądku. W amoralności też nie można się posuwać za daleko. Najlepsze stanowisko - Wniosek: polityka nie ma wiele wspólnego z moralnościa amoralne zachowania charakteryzujące polityke: prawo silniejszego niszczenie wewnętrznej opozycji zrywanie sojuszy łupieskie krucjaty na przykładach ustrojów: faszyzm naginał moralność do własnych potrzeb marksizm nakazywał postrzegać jako jedność moralność i politykę e) Kultura Polityczna - Pojęcia: Kultura - ogół produktów działalności ludzkiej, nasze dziedzictwo Kultura polityczna różne ujęcia: Psychologiczne całokształt indywid.postaw i orientacji

wśród polityków Socjologiczne różne wytwory działań politycznych, normy, idee, etc. Systemowe (wyznaje je DOBROWOLSKI, stąd te głupie schemaciki systemowego ujęcia kultury) kultura polityczna to część kultury globalnej, dotycząca sfery polityki, a więc działań skierowanych na realizację interesów i zaspokajanie potrzeb przez system władzy państwowej (Groszyk i Korybski) Ogólne pojęcie kultury politycznej to całokształt wartości, norm i reguł zachowania , utrwalonych w świadomości podmiotów biorących udział w działaniach politycznych. - Funkcje kultury politycznej regulacyjna porządkowanie i ujednolicanie działań politycznych, za pomocą norm i różnych instytucji socjalizacji politycznej proces przygotowywania ludzi do polityki integracyjna koordynacja działań politycznych i współpracy ludzi lub grup w celu osiągnięcia określonych celów - Elementy składowe kultury politycznej różne koncepcje: Pustelnik i Wołoch: postawy polityczne uznane wzory zachowań i działań politycznych Sobolewski: wartości i cele polityczne metody działania politycznego podstawowe instytucje polityczne i ich role Wiatr: wiedza o polityce i znajomość faktów ocena zjawisk politycznych emocjonalna strona postaw politycznych (np.: miłość do Ojczyzny) uznane wzory zachowań Mojsiewicz: element intelektualny (wiedza) element normatywny (wartościowanie) element emocjonalny (miłość do Ojczyzny) element czynnościowy (postępowanie w praktyce) - Czynniki oddziaływania na politykę (Młyniec): tradycje historyczne (główne elementy: mit, stereotyp) system polityczny i ekonomiczny (ZSRR przez to dało d***) otoczenie socjologiczne (środowisko wyznaniowe, etniczne, etc) - Typy kultury politycznej różne koncepcje: Almond i Verba (typy czyste w praktyce nie występują): parafialna (parochial)bak zainteresowań polityką, np. plemiona afrykańskie. Wodzowie, kacykowie, szamani wykorzystują religię poddańcza (subject) chęć uczestniczenia jednostek w polityce, ale małe możliwości dojścia do władzy systemy autorytarne uczestnicząca (participant) aktywny stosunek do polityki, demokracja Mielecki : demokratyczna: konserwatywno-liberalna: swobody obywatelskie, polityka antysocjalna liberalno-demokratyczna: reformy socjalne, demokracja parlamentarna autorytarna Nizio-Baronowa (wg. Chmaj- Żmigrodzki podział mylny): regionalna narodowościowa elity władzy klasa rządząca -Wniosek: społeczeństwo jest rozwinięte, gdy tworzy system społeczny i jest zorganizowane, gdy występują pewne zorganizowane instytucje polityczne (np. partia, etc) lub ogólne (rodzina, itp.)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument