Istota relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Istota relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (330 KB)
10 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: istota relacji inwestorskich.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Wykład 1. Istota relacji inwestorskich Alicja Janusz dr Katedra Finansów i Rachunkowości WGRiT Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Struktura wykładu

1. Istota i geneza relacji inwestorskich 2. Cele i zadania relacji inwestorskich 3. Czynniki odróżniające zadania RI od zadań departamentów Public relations i marketingu

1. Istota i geneza relacji inwestorskich – def., pojęcia

Istota relacji inwestorskich (inwestor relations) (RI) wynika ze zobowiązania spółek giełdowych do podawania do publicznej wiadomości informacji, które mogą wywierać wpływ na decyzje inwestorów co do tego, czy kupić, sprzedać czy też zatrzymać akcje firmy.

Źródło: Public relations w praktyce, F.Seitel

Relacje inwestorskie (RI) to zarządzanie przepływem informacji z zakresu finansów, marketingu i strategii pomiędzy spółką giełdowa a społecznością inwestorska, mające na celu budowanie zaufania wśród uczestników rynku kapitałowego. Efektywne działania w zakresie relacji inwestorskich powinny pozytywnie wpływać na wizerunek spółki, urzeczywistniać jej wycenę rynkowa i w efekcie obniżać koszt kapitału spółki.

Źródło: www.irp.pl

Relacje inwestorskie to public relations wobec osób mających wpływ na sytuacje kapitałową organizacji. Działania zmierzające do budowania pozytywnych relacji z akcjonariuszami.

Źródło: www.proto.plRelacje inwestorskie to proces polegający na gospodarowaniu informacjami z zakresu

zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności w aspekcie takich obszarów jak marketing, finanse, planowanie, kontrola oraz produkcja, pomiędzy spółką giełdowa a inwestorami.

Źródło: Public relations – teoria i studia przypadków, D. Tworzyło, WSIiZ w Rzeszowie, 2003

Inwestorskie public relations to wysiłki mające na celu zniwelowanie luki pomiędzy tym, jak firma jest postrzegana, i rzeczywistością – innymi słowy podejmowanie działań mających na celu zagwarantowanie, że akcje firmy osiągną właściwą cenę rynkowa.

Źródło: Public relations w praktyce, F.SeitelGdzie mająswoje korzenie?

• Według F.Seitel’a, początki relacji inwestorskich sięgają połowy lat 30. i wiążą sie z przyjęciem w USA ustawy o papierach wartościowych w 1933 roku oraz ustawy o

obrocie papierami wartościowymi 1934 roku. Wprowadzono je w celu ochrony społeczeństwa przed nadużyciami w emisji i obrocie papierami wartościowymi.

2. Cele i zadania relacji inwestorskich Cel RI - osiągnięcie optymalnej wartości giełdowej. Profesjonalnie prowadzona komunikacja daje możliwości opowiedzenia o firmie w strategiczny, całościowy sposób, pokazania wizji, planów, możliwości. W efekcie w pierwszym rzędzie zadaniem IR jest ciągłe dbanie o reputację firmy giełdowej (lub szukającej inwestorów, kapitału itp.), budowa płaszczyzny porozumienia i zaufania między inwestorami, a w konsekwencji — zdobycia kapitału po najniższych kosztach. Zadania RI

• przygotowywanie wszelkich publikacji, prospektów emisyjnych, folderów, plakatów informacyjno-reklamowych;

• poszukiwanie inwestorów; • przygotowywanie raportów rocznych (główne finansowe narzędzie komunikacyjne

spółki) i kwartalnych spółek giełdowych; • przygotowywanie informacji prezentowanych podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy; • organizacja konferencji prasowych, telekonferencji i spotkań z dziennikarzami w celu

przedstawienia przez firmę informacji ważnych z punktu widzenia spółki notowanej na giełdzie lub wprowadzanej na parkiet;

• prowadzenie działań, które mają na celu promować wejście spółki na parkiet; • monitorowanie środków masowego przekazu (giełdowe programy informacyjne).

3. Czynniki odróżniające zadania RI od zadań departamentów PR (public relations) i marketingu

• adresaci • regulacje • informacje • wykorzystywane środki przekazu • zakres odpowiedzialności

Adresaci

• W centrum uwagi osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie znajdują się obecni i potencjalni inwestorzy. To oni są najważniejszymi odbiorcami przekazywanych informacji.

• Szczególna rolę zajmują tu inwestorzy instytucjonalni oraz analitycy i agencje ratingowe. Oczekiwania tej grupy adresatów kształtują model relacji inwestorskich oraz normy dotyczące zawartości i jakości informacji przekazywanych na rynek.

• Obecni i przyszli potencjalni inwestorzy ostatecznie weryfikują również jakość i wiarygodność relacji inwestorskich. Ich wysoka ocena pozytywnie wpływa na atrakcyjność papierów wartościowych spółki jako alternatywy inwestycyjnej i prowadzi do ich wyższej wyceny i płynności na rynku kapitałowym.

Regulacje

• Część informacji przekazywana w ramach RI wynika z obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki giełdowe przez prawo oraz regulacje giełdowe i w tym zakresie pokrywa się z kompetencjami departamentów sprawozdawczych.

• Najważniejsza funkcja osób odpowiedzialnych za RI obejmuje natomiast informacje przekazywane dobrowolnie, w odpowiedzi na oczekiwania uczestników rynku kapitałowego. W tym zakresie relacje inwestorskie bazują w większym stopniu na dobrych praktykach niż regulacjach prawnych, co zbliża RI do public relations.

Informacje

• Rodzaj i zakres informacji przekazywanych przez dział IR uzależniony jest od oczekiwań rynków kapitałowych (te zorientowane są na informacje o możliwości generowania przez spółkę wartości dla akcjonariuszy w przyszłości).

Kompleksowość informacji dotyczących potencjału kreowania zwrotu dla akcjonariuszy odróżnia funkcje relacji inwestorskich od funkcji pozostałych departamentów, w tym sprawozdawczości, której uwaga jest skierowana na wyznaczone przepisami dane finansowe (głównie o charakterze historycznym).

Wykorzystywane środki przekazu

• Ze względu na krąg odbiorców, różnorodną treść, liczbę i częstotliwość przekazywanych informacji w relacjach inwestorskich, wykorzystywane są różne środki przekazu

( np.: bieżące komunikaty giełdowe, publikacje prasowe, sprawozdania finansowe oraz prospekty, konferencje prasowe, walne zgromadzenia, spotkania, prezentacje dla inwestorów, spotkania, prezentacje dla analityków i pozostałych uczestników rynku, strony internetowe, serwisy elektroniczne).

Szeroki zakres wykorzystywanych środków przekazu sprawia, że relacje inwestorskie łączą w sobie instrumenty wykorzystywane zarówno w sprawozdawczości zewnętrznej, jak i w marketingu lub public relations.

Zakres odpowiedzialności

• Relacje inwestorskie stanowią element zarządzania strategicznego, wymagający zaangażowania osób pełniących funkcje na najwyższych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

• Dlatego relacje inwestorskie powinny należeć do kompetencji zarządu, który musi poświęcić temu zagadnieniu odpowiednio dużo czasu i środków.

• Uczestnicy rynku kapitałowego domagają się pełnego zakresu informacji, zarząd musi zapewnić osobom, którym powierzono IR, dostęp do informacji strategicznych (to

gwarantuje leprze zrozumienie zamierzeń spółki i ich komunikację na rynku kapitałowym).

• Relacji inwestorskich nie da się przez to ograniczyć do jednego działu w przedsiębiorstwie, a konieczność ich powiązania z całokształtem działalności zarządu jest niezbędnym czynnikiem sukcesu.

Dlaczego RI?

• W polskim środowisku giełdowym zaczynają zachodzić zmiany – większe możliwości zwiększają także konkurencje na rynku inwestycyjnym. Efektem jest konieczność stosowania oczywistych na innych rynkach standardów, miedzy innymi fachowych narzędzi w komunikacji z rynkiem inwestorskim – w tym: RI.

• Inwestycje na giełdzie są w znacznym stopniu zależne od czynników niematerialnych, czyli m.in. od skuteczności przekonania inwestorów do planów firmy (badania Ernst & Young z 1997 roku pokazują, że w 35%, a według ostatnich badan Boston Consulting Group - w 40%). Służy temu odpowiednia i profesjonalna strategia komunikacyjna, która ma na celu wytłumaczenie misji i wizji firmy.

• Inwestorzy przesuwają ostatnio swoje pieniądze w kierunku akcji nawet o niskiej stopie

zwrotu z zainwestowanego kapitału, ale bezpiecznych( np. takich jak Philip, Morris). Gwarancje bezpieczeństwa stanowią dla nich silna marka i produkty, które są znane i zrozumiałe.

• Charakterystyczne jest również to, że im silniejsza marka, tym większą przyciąga uwagę inwestorów. Stad coraz głośniejsze opinie ekspertów finansowych i specjalistów od marketingu, że w przyszłości wartość marki będzie stanowić o wartości akcji firmy, a nie odwrotnie.

Źródło: Investor relations - giełdowa komunikacja, Grażyna Drażba-Derdej,http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/investorelations.htmlWykład 1. Narzędzia RI Narzędzia RI

Relacje z mediami (Media relations)Raporty analityczneCykliczne otwarte spotkaniaRaporty roczneWalne zgromadzenie akcjonariuszyStrona internetowaPromowanie marki

Relacje z mediami (Media relations) zbiór określonych działań i czynności, który skutkuje świadomym przekazywaniem mediom informacji ważnych dla firmy i jej otoczenia. Efektywne media relations pozwalają świadomie zarządzać informowaniem określonych grup docelowych za pośrednictwem mediów. Świadomie, zatem

• zgodnie ze strategią danej firmy, • we właściwym czasie i formie, • w oparciu o bieżące zapotrzebowanie mediów na informacje.

Funkcje relacji z mediami

mocne wsparcie procesu komunikowania się organizacji z rynkiem. (Firma skuteczniej informuje o sobie, swoim doświadczeniu i rzeczach dla niej ważnych).

• wpływ na sposób postrzegania firmy przez rynek: na wyobrażenia o niej, jej wiarygodność, zasięg znajomości nazwy firmy, jej oferty, osób z nią związanych, propagowanych przez nią idei.

• w długim okresie mają poważny udział we wsparciu kluczowych obszarów działania firmy, które umożliwiają jej byt – głównie procesów sprzedaży i szeroko rozumianego marketingu.

Informacja dla mediów musi być rzetelna i wiarygodna oraz istotna dla inwestorów.

1. Najlepiej tym warunkom odpowiadają dane o: wynikach sprzedaży i realizacji prognoz finansowych, realizacji celów emisyjnych podpisanych nowych umowach. 2. Mało interesujące są rocznice i jubileusze, zamiary na trzy lata, wywiady prywatne czy

plotki. 3. Wykorzystuje się przede wszystkim prasę ogólną i specjalistyczną . (Szczególnie gdy RI

dotyczą niewielkich firm). 4. Oprócz oficjalnych komunikatów prasowych, pomocne są osobiste spotkania z

przedstawicielami mediów, na których można odpowiedzieć na wszelkie pytania i zainteresować nowym tematem.

Raporty analityczne

• Raporty analityczne to publicznie dostępne analizy spółki i rynku wykonane przez profesjonalistów.

• Z doświadczeń spółek wynika, że raporty są bardzo ważne dla inwestorów indywidualnych, którzy skazani są na szukanie informacji o spółce w różnych publicznych źródłach.

• Inwestorzy instytucjonalni maja swoich analityków, którzy na bieżąco monitorują rynek i spółkę.

Wykaz analityków PKO BP Kraj Firma Analityk Kontakt Polska - Warszawa

ING Securities SA

Piotr Palenik tel. +48 22 820 50 20 fax +48 22 820 50 93

KBC Securities

Mark MacRae Marta Czajkowska

tel. +48 22 581 08 06 tel. +48 22 581 08 09 fax +48 22 581 08 01 [email protected] [email protected]

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA

Marta Jeżewska tel. +48 22 697 47 37 fax +48 22 697 47 43 [email protected]

CAIB Iza Rokicka tel. +48 22 586 2387; fax: +48 22 586 2969 [email protected]

Millennium Dom Maklerski

Marcin Materna tel. +48 22 598 26 82 fax +48 22 598 26 99 [email protected]

Dom Maklerski BZ WBK

Marek Juraś tel. +48 22 586 81 00 fax +48 22 586 80 80 [email protected]

Dom Maklerski IDMSA

Michał Sobolewski

Tel. +48 22 489 94 62, Fax. +48 22 489 94 01, [email protected]

Dom Maklerski Banku Handlowego SA (Citigroup)

Andrzej Powierża

tel. +48 22 690 35 66

Espirito Santo Investment Poland

Tomasz Bursa tel: +48 22 347 40 41 fax: +48 22 347 40 99 [email protected]

Firma Analityk Kontakt

ING Bank Andrzej Nowaczek

tel. +44 207 767 6635 fax. +44 207 767 7106 [email protected]

HSBC Bank plc

Maciej Barański tel. +44 207 991 6782 fax +44 207 992 4851 [email protected]

Merrill Lynch

Cristina Marzea tel. +44 207 996 3949 fax +44 207 996 2992 [email protected]

JP Morgan Paul Formanko tel: +44 207 325 6028 fax: +44 207 325 8086 [email protected]

Fox-Pitt, Kelton Limited

Geoffrey Elliott tel. +44 (0)20 7663 6043 [email protected]

Citigroup Global Markets Inc.

Simon Nellis tel. +44 20 7986 4012 fax +44 20 8636 3855 [email protected]

Keefe, Bruyette & Woods Ltd.

Matthew Clark tel. +44 20 7663 5280 fax +44 20 7663 5278 [email protected]

UBS Tomasz Walkowicz

tel. +44 20 7568 0069 fax +44 20 7568 1002 [email protected]

Erste Bank Günter Hohberger

tel. +43 0 50 100 17354 fax +43 0 50 100 9-17354 [email protected]

Raiffeisen Centrobank AG

Jovan Sikimić tel. +43 (1) 515 20 184 fax. +43 (1) 515 20 5184 [email protected]

Wood Company

Jiri Stanik tel. +420 222 096 258 fax +420 222 096 222 [email protected]

Landsbanki Kepler

Robert Hoerberg

tel. +49 69 7 56 96 0; fax. +49 69 7 56 96 218 [email protected]

Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15%

TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Cykliczne otwarte spotkania

• Dla spółki istotne są otwarte spotkania z analitykami i inwestorami, szczególnie po publikacji wyników półrocznych i rocznych lub przy okazji ważnych zmian w biznesie spółki.

• Na takich spotkaniach firmy mogą sie w odpowiedni sposób zaprezentować i przekazać najistotniejsze informacje oraz nawiązać dialog z inwestorami.

• Nie należy zaniedbywać też indywidualnych spotkań, podczas których możemy "zarażać" innych entuzjazmem oraz poznawać ich oczekiwania do firmy jako celu.

• Reprezentanci spółki na zewnątrz powinni przejść szkolenie z zakresu wystąpień publicznych oraz trening medialny.

Raporty roczne

• Te instrumenty komunikacji powinny zawierać rzetelną analizę sytuacji spółki i jej rynku, dane i wskaźniki operacyjne, szczegółowe informacje finansowe i kalendarium wydarzeń istotnych dla biznesu firmy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy • Standardowo odbywa sie ono raz w roku, najlepiej w miejscu i czasie ułatwiającym jak

najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Często spotkania takie organizowane są w siedzibie spółki, co daje dodatkową możliwość promocji firmy.

• Na każde zgromadzenie powinny zostać przygotowane materiały reklamowe i raport roczny.

Strona internetowa

• Strona, w porównaniu z raportem i jakakolwiek inną informacją drukowaną, ma wiele zalet.

• Informacje na niej powinny być ciągle aktualizowane, a nawigacja ma być łatwa. • Strona powinna zawierać kontakt do osoby odpowiedzialnej za RI. • Spółka może też wysyłać elektroniczny biuletyn informacyjny do wszystkich

zainteresowanych, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania. • Ze stron www korzystają bardzo często inwestorzy indywidualni, którzy poszukują tam

aktualnych i skondensowanych informacji o spółce.

Promowanie marki Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) — znak

określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, „podpisując” go, gwarantuje jego jakość. Stąd „marka” jest synonimem opinii.

• W krajach rozwiniętych, gdzie znana marka korzystnie wpływa na wartość firmy, firmy

nią dysponujące przyciągają większą liczbę inwestorów. Przyjmuje sie wiec, że odpowiednio skomponowany mix w ramach relacji inwestorskich wydatnie wspiera ogólne wysiłki PR i reklamowe spółki giełdowej, a także może przyczynić sie do znaczącej redukcji kosztów ogólnej reklamy, w tym promocji marki, albo zwiększyć efektywność wydatków reklamowych.

• Spółki notowane dłuższy czas na giełdzie cieszą sie relatywnie większą rozpoznawalnością swojej marki niż prywatne spółki podobnej wielkości.

Zródło: Dar przekonywania inwestorów, Joanna Tauber,http://www.manager.infor.pl/index15.htmlP180=i10.2004.007.000000900 Dziękuję za uwagę.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument