Jak sprawdzić czy bilans jest zrównoważony - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Jak sprawdzić czy bilans jest zrównoważony - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (168 KB)
1 strona
328Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: jak sprawdzić czy bilans jest zrównoważony; analiza.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Jak sprawdzić czy bilans jest zrównoważony? Trzeba podzielić te transakcje na 2 grupy:

1. transakcje autonomiczne ( podstawowe ) 2. transakcje przystosowawcze ( wyrównawcze )

autonomiczne – dokonywane z pobudek ekonomicznych a więc będą to: - transakcje handlowe eksportowe i importowe, - związane z nimi płatności natychmiastowe i odroczone, - obroty kapitałowe w postaci inwestycji bezpośrednich i portfelowych, - lokaty bankowe, - transfery zarobków

przystosowawcze – to te które są podejmowane dla pokrycie deficytów czy lokowania nadwyżek powstających jako saldo wszystkich operacji autonomicznych. Do takich operacji zaliczymy więc:

- wykorzystywanie kredytów dla sfinansowania płatności za import, - korzystanie z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, - sprzedaż złota monetarnego przez bank centralny

Zdaniem Meade ekonomiczny deficyt bilansy płatniczego występuje wtedy gdy saldo transakcji autonomicznych jest ujemne i dla pokrycia tego salda muszą być podejmowane transakcje przystosowawcze. W praktyce dla określenia ekonomicznych sald bilansów płatniczych stosuje się podział na transakcje podstawowe i wyrównawcze. Podstawowe:

- wszystkie wpływy i wydatki objęte rachunkiem obrotów bieżących ( część A bilansu płatniczego )

- oraz z rachunku obrotów kapitałowych i finansowych ( część B ) inwestycje bezpośrednie i kapitałowe,

- saldo długoterminowych udzielonych i otrzymanych kredytów. Wyrównawcze:

- saldo krótkoterminowych udzielonych i otrzymanych kredytów, - pozostałych operacji krótkoterminowych kapitałem, - saldo błędów i opuszczeń, - zmiany rewaloryzacyjne, - zmiany rezerw oficjalnych

W tej konwencji ekonomicznym deficytem bilansu płatniczego określa się ujemne saldo transakcji podstawowych . Równowaga rzeczywista bilansu – gdy należności i zobowiązania handlowe podejmowane są bez ograniczeń, nie towarzyszy im utrzymująca się przez dłuższy czas nadwyżka ani deficyt należności i zobowiązań. Równowaga pozorna – gdy równowaga transakcji autonomicznych jest osiągana wskutek restrykcyjnej polityki handlowej lub dewizowej. Bilans płatniczy jest zrównoważony gdy nie występują transakcje wyrównawcze których celem jest zrównoważenie bilansy płatniczego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument