Aby dostać licencje - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Aby dostać licencje - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (108 KB)
1 strona
421Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: aby dostać licencje; warunki, rzecznik ubezpieczeniowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Aby dostać licencje należy spełnić warunki: 1. Złożyć wniosek o prowadzenie tej działalności, określić nazwę, siedzibę, zakres

działania, wysokość kapitału akcyjnego, wykaz założycieli i rady nadzorczej, nazwisko akcjonariusza, wybrać formę organizacyjną: 1) spółka akcyjna, 2) towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych ma charakter regionalny i przyjmuje małe ryzyka, nie może prowadzić działalności reasekuracyjnej. Spółka akcyjna prowadzi działalność na terenie całego kraju, może prowadzić dział reasekuracyjny.

2. Do wniosku musi być dołączony plan działania i dowód posiadania środków własnych. 3. W załączeniu wniosku powinien znajdować się statut działalności i projekt ogólnych

warunków ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych. Istnieje pośrednictwo ubezpieczeniowe, agent ubezpieczeniowy – jego działalność nie jest

działalnością ubezpieczeniową działa on jedynie w imieniu ubezpieczyciela, powinien mieć koncesje. Pośrednictwo ubez. polega na wykonywaniu czynności fakt. i prawnych określonych w umowie. Pośred. ubez. regulowane jest ustawą. Każdy pracownik danego zakładu ubez. może zawierać umowy lub dokonują tego pośrednicy w imieniu zakładu. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych. OC pojazdów zrzeszają się PBUK. Przedmiotem tej działalności jest zawieranie umów z zakładami innych państw (pozwolenie na poruszanie się pojazdem za granicą), organizuje likwidację szkód za granicą. PBUK jest

finansowane przez członków tego biura, działalność reguluje statut.

Rzecznik ubezpieczeniowy – jest powoływany przez ministra finansów na kadencję 4 lat, jest rzecznikiem praw ubezpieczeniowych, rzecznik co roku składa sprawozdanie ministrowi finansów ze swej działalności, powołuje on radę jako organ doradczy i pomocniczy. Funkcje rzecznika. - reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczeń

- opiniuje projekty ustaw - informuje PUN o nie wywiązywaniu się z umów jakiegoś zakładu - inicjuje prowadzenie edukacji i zakresu ubezpie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument