Projekt inwestycyjny - Notatki - Inwestycje, Notatki'z Zarządzanie inwestycjami oraz portfelem inwestycyjnym. Opole University
Collage
Collage27 lutego 2013

Projekt inwestycyjny - Notatki - Inwestycje, Notatki'z Zarządzanie inwestycjami oraz portfelem inwestycyjnym. Opole University

PDF (358 KB)
8 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Przykład projektu inwestycyjnego na podstawie firmie "Słodycz".
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

PROJEKT INWESTYCYJNY

docsity.com

Wstęp

Firma „Słodycz” od trzech lat prowadzi swoją działalność na rynku wyrobów

cukierniczych w Polsce. W ciągu tego okresu udało jej się zdobyć mocną pozycję na rynku.

Firma produkuje następujący asortyment:

 czekolada mleczna z bakaliami

 cukierki czekoladowo – karmelowe

 baton czekoladowy “Dormar”

W 1998 roku firma otrzymała trzy oferty zakupu wyrobów przez nią produkowanych.

Oferty dotyczyły jednego roku i przedstawiały się następująco:

OFERTA I

Firma A chciała zakupić:

 100 000 tabliczek czekolady bakaliowej po 1,2 zł. za tabliczkę

 82 000 opakowań cukierków czekoladowo – karmelowych po 2,5 zł. za opakowanie

Oferta zakupu opiewała łącznie na kwotę 325 000 złotych

OFERTA II

Firma B chciała zakupić:

 80 000 tabliczek czekolady bakaliowej po 1,2 zł. za tabliczkę

 20 000 opakowań cukierków czekoladowo – karmelowych po 2,5 zł. za opakowanie

 140 000 batonów czekoladowych po 1,4 zł za batonik

Oferta zakupu opiewała łącznie na kwotę 342 000 złotych

OFERTA III

Firma C chciała zakupić:

 30 000 opakowań cukierków czekoladowo – karmelowych po 2,5 zł. za opakowanie

 190 000 batonów czekoladowych po 1,4 zł za batonik

Oferta zakupu opiewała łącznie na kwotę 341 000 złotych

W celu wyboru optymalnej oferty firma dokonała analizy finansowej ofert.

Można wybrać tylko jedno z trzech zleceń.

Przy realizacji każdej z ofert linia produkcyjna będzie wykorzystywana w tym samym

stopniu.

W pierwszym przypadku stale koszty pośrednie rozliczane będą według robocizny,

natomiast w drugim przypadku koszty te rozliczane będą według innego klucza –

materiałów.

docsity.com

Przypadek I

OFERTA A B C Przychody ze sprzedaży 325 000 342 000 341

000 Koszty: materiały 65 000 68 400 68

200 Robocizna 32 500 34 200 34

100 Zmienne koszty pośrednie 16 250 17 100 17

050 Stałe koszty pośrednie 26 000 27 360 27

280 Suma kosztów 139 750 147 060 146

630 Zyski 185 250 194 940 194

370

Przypadek II

OFERTA A B C Przychody ze sprzedaży 325 000 342 000 341

000 Koszty: materiały 65 000 68 400 68

200 Robocizna 32 500 34 200 34

100 Zmienne koszty pośrednie

16 250 17 100 17 050

Stałe koszty pośrednie 32 500 34 200 34 100

Suma kosztów 146 250 153 900 153 450

Zyski 178 750 188 100 187 550

Jak widać na powyższych przykładach w zależności od podejścia księgowych i

zastosowanych przez nich technik uzyskujemy różne oceny efektywności przedsięwzięć. W

pierwszym przypadku największy zysk 194 940 złotych firma osiągnie wybierając ofertę

firmy B. Natomiast w drugim przypadku kiedy koszty pośrednie były rozliczane według

materiałów najkorzystniejszą okazała się ponownie oferta firmy B w przypadku której zysk

wynosi 188 100 złotych.

Firma nasza policzyła tzw. kontrybucję ( wkład ) – różnica między przyrostowymi kosztami,

a przyrostowymi dochodami .

docsity.com

Obliczony wkład dla trzech ofert:

1. Oferta firmy A: 325000 - ( 65000 + 32500 +16250 ) = 211250

2. Oferta firmy B : 342000 - ( 68400 + 34200 + 17100 ) = 222300

3. Oferta firmy C : 341000 - ( 68200 + 341000 + 17050) = 221650

Kierując się analizą wkładu, a także poprzednimi analizami najkorzystniejszą ofertą jest

przedstawiona przez firmę B i dlatego ona została przez nasze przedsiębiorstwo przyjęta.

I przypadek II przypadek

A B C A B C

Wkład 211 250 222 300 221 650 211 250 222 300 221 650

Zyski 185 250 194 940 194 370 178 750 188 100 187 550

Stałe koszty pośrednie 26 000 27 360 27 280 32 500 34 200 34 100

Powyżej nastąpiła identyfikacja składników kosztów i dochodów, oszacowanie wartości

liczbowych.

Widać tutaj , że na cash flow wpływają wyselekcjonowane pozycje.

Strumień gotówki netto w fazie uruchomienia projektu

Dzięki przyjęciu tej oferty firma wypracowała zysk, który miał być przeznaczony

zgodnie ze strategią firmy na poszerzenie działalności firmy. Wobec tego firma chce

otworzyć filię firmy w Poznaniu. Inwestycję rozpoczęto w styczniu 1998 roku i

przewidywany czas budowy i przygotowania do eksploatacji nowej fabryki wynosi rok. Na

początku 1999 roku miałaby się zacząć produkcja w filii. Jednak przed rozpoczęciem

budowy spróbowano określić, czy takie przedsięwzięcie będzie korzystne.

Przewidywane wydatki firmy „Słodycz”będą kształtować się następująco:

 zakup działki budowlanej 1 stycznia 1998 roku 150 000 zł

 koszty wzniesienia budynku ponoszone na początku inwestycji 120 000 zł

 koszty wzniesienia budynku ponoszone na końcu inwestycji 350 000 zł

razem : 620 000

 po oddaniu budynku zostanie zakupiona linia produkcyjna 80 000 zł

docsity.com

 oraz wyposażenie dodatkowe o wartości 15

000 zł

Obiekt zostanie oddany do użytkowania 1 stycznia 1999 roku wtedy też:

 stan zapasów zwiększy się o 10

000 zł

 ubezpieczenie wynosić będzie 8 000 zł

 zobowiązania bieżące (kredyt kupiecki i płace ) wzrosną o 15 000 zł

 koszty rekrutacji pracowników wyniosą 1 200 zł

 koszty szkolenia pracowników wyniosą 1 700 zł

 kampania promocyjna na przełomie 1998 i 1999 r.

56 000 zł

Właściciele firmy żądają 18% stopy zwrotu.

Poszczególne wydatki firmy przedstawiają się następująco:

WYDATKI początek 1998 r.

Koniec 1998 r. -początek 1999 r.

I Wpływające na oszczędności podatkowe : 1 Koszty rekrutacji i szkolenia 2 900 2 Koszty promocji 56 000 Razem 58 900 Oszczędności podatkowe (45%) 22 382 Wydatki netto 36 518

II Kapitał pracujący 1 Przyrost aktywów bieżących 18 000 2 Przyrost pasywów bieżących 15 000 Razem 3 000

III 1 Ziemia 150 000 2 Budynki 120 000 350 000 3 Linia produkcyjna 80 000 4 Inne wyposażenie 15 000

Wydatki kapitałowe 170 000 445 000 Strumień gotówki netto: 484 518

Aby określić rzeczywistą wielkość wydatków firmy należy sprowadzić wydatki z

końca 1998 roku na jego początek, czyli zdyskontować i sprowadzić na moment zerowy:

170 000 zł + 484 518 zł / ( 1 + 0,18 ) = 580 608,47 zł

docsity.com

Firma musiałaby więc zapłacić 580 608,47 zł, gdyby wszystkie koszty musiała

ponieść na początku 1998 roku. Gdyby natomiast musiała za wszystko zapłacić na końcu

1998 roku

(dyskontujemy pierwszą kwotę) wyniosłoby ją to 628 585,79 zł.

Strumień gotówki netto w fazie eksploatacji projektu

Przewiduje się, że filia będzie działać przez 10 lat a następnie zostanie

zlikwidowana. Majątek jej będzie amortyzowany liniowo, a na podstawie obserwacji

działalności firmy przewiduje się, że aktywa bieżące będą wzrastać o 12% w stosunku do

przyrostów dochodów ze sprzedaży, a pastwa bieżące o 4% w stosunku do wzrostu płac i

kosztów operacyjnych. W roku 1999 oraz następnych będą generowane następujące

przychody ze sprzedaży i koszty operacyjne:

1999 2000 i następne Przychody ze sprzedaży 500 000 750 000 Płace 70 000 140 000 Pozostałe koszty operacyjne (bez amortyzacji) 55 000 85 000

Na podstawie tych informacji firma zbada przyszłe wpływy i wypływy gotówki - od

kiedy filia zacznie przynosić korzyści. Na podstawie nett cash flow będzie możliwe

określenie tego (gdy nett cash flow będzie dodatni będzie to oznaczać wpływy).

1999 2000 2001

Przychody ze sprzedaży 500 000 750 000 750 000

Płace 70 000 140 000 140 000

Pozostałe koszty operacyjne 55 000 85 000 85 000

EBIT 375 000 525 000 525 000

Amortyzacja budynków 35 000 47 000 47 000

Amortyzacja wyposażenia 1 500 1 500 1 500

Amortyzacja linii 8 000 8 000 8 000

Amortyzacja razem 44 500 56 500 56 500

docsity.com

EBT (EBDT - D) 330 500 468 500 468 500

Podatek (45%) 148 725 210 825 210 825

Przychód netto 181 775 257 675 257 675

+ amortyzacja razem 44 500 56 500 56 500

Wzrost aktywów bieżących 60 000 90 000 0

Wzrost pasywów bieżących 5 000 9 000 0

- przyrost kapitału pracującego netto 55 000 81000 0

Przepływy gotówkowe netto 171275 233175 314175

NPV = 1 232 655 zł

Wartość zdyskontowanych przychodów w okresie działalności firmy wyniesie 1 232 655 zł.

Jak widać w pierwszym roku działalności przedsięwzięcie będzie już generować

wpływy gotówki, i podobnie w następnych latach. Mniejsze wpływy spowodowane są

mniejszą produkcją filii w pierwszym roku działalności (1998). Różnica w wielkości

przepływów w 1999 i 2000 roku spowodowana jest przyrostem kapitału pracującego netto

w 1999 roku.

Strumień gotówki netto w fazie likwidacji projektu

Po dziesięciu latach oddział będzie zlikwidowany. Grunt kupiony za 150 000 będzie

można sprzedać za 100 000. Budynek nie jest jeszcze do końca umorzony i jego wartość

jest równa 12 000 zł. Pozostałe składniki rzeczowego majątku trwałego (wyposażenie i

meble) będą całkowicie zamortyzowane. „Słodycz”, a właściwie jego kierownictwo, chce

spieniężyć posiadany majątek. Ziemię wraz z budynkiem zaoferował się kupić jeden z

kontrahentów za 350 000 zł. Aktywa bieżące będą spieniężone za 280 000 ( w tym 50 000

zł nieściągalnego długu), a pasywa bieżące za 120 000 zł.

Firma oblicza przepływy gotówkowe netto na koniec 2009 roku.

Rok 2009

Sprzedaż 750 000

docsity.com

- podatek (38%) 337 500

Sprzedaż netto 412 500

Likwidacja majątku obrotowego 230 000

+ podatek (45%) 22 500

- zobowiązania 120 000

Przychody netto z likwidacji 132 500

Przepływy gotówkowe netto 545 000

Taka będzie wartość sprzedaży za 10 lat. Aby dowiedzieć się jaką wartość likwidacja

ta będzie miała w roku zerowym należy przepływy gotówkowe netto zdyskontować na rok

zerowy.

545 000 * 1/ (1+0,18)11 = 88 245,88 zł

Ocena projektu

Po rozpatrzeniu wszystkich etapów inwestycji obliczamy jej NPV, czyli sprowadzamy

wszystkie wpływy i wydatki generowane w ciągu 10 lat. W naszym przypadku wyniesie ona

(obecna wartość netto) na początku 1998 roku:

NPV = -580 608,47 + 1 232 655 + 88 245,88 = 740 292,41 zł.

Jak widać po sprowadzeniu do wartości z roku 1998 wszystkich wydatków i przychodów i

zsumowaniu ich ze sobą okazuje się, że inwestycja, polegająca na otwarciu nowej filii, dla

firmy, która działa w danych warunkach gospodarki jest opłacalna, ponieważ NPV > 0.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument