Zarzadzanie ryzykiem - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Zarzadzanie ryzykiem - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (191 KB)
4 strony
433Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: zarzadzanie ryzykiem. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

1. Istota ryzyka finansowego. Wskaż i omów zależność między ryzykiem a dochodem.  Ryzyko finansowe‐ istota ryzyka wynika z transakcji finansowych, na przykład wzrost stóp procentowych, zmiany  kursów walut.   Ryzyko finansowe dotyczy działalności instytucji finansowych, firm i prywatnych inwestorów. Wiąże się ono z  nieoczekiwanymi zmianami przepływów pieniężnych, wynikających z aktywności na rynkach finansowych bądź  działalności operacyjnej.  Zależność pomiędzy ryzykiem a dochodem:  . W rozumieniu ryzyko wiąże się z możliwością uzyskania dochodu odmiennego od zakładanego.   . zależnośc pomiędzy ryzykiem a dochodem powstaje wtedy kiedy nie osiągamy zakładanego dochodu    2. Ryzyko a pojęcia powiązane: niepewność, ryzykanctwo, hazard. Omów relacja pomiędzy pojęciami.  Pojęcia powiązane z ryzykiem  •Niepewność ‐ działania, między którymi trzeba dokonać wyboru, mogą prowadzić do różnych konsekwencji, a  przy tym osoba decydująca nie wie, co się wydarzy;  •Ryzykanctwo – działania podejmowane bez dostatecznego rozpoznania szans ich powodzenia oraz przy bardzo  niskich szansach powodzenia. Wiąże się z pewnymi cechami osobowymi, związanymi ze skłonnością do  podejmowania ryzyka;  •Hazard ‐  oznacza działanie  lub decyzje przy niskim lub nawet bardzo niskim prawdopodobieństwie powodzenia.  Jest to jednak prawdopodobieństwo znane lub możliwe do oszacowania.     3. Omów istotę i przesłanki ryzyka wg standardu FERMA.  Istota ryzyka:  skumulowany efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, które mogą korzystnie lub niekorzystnie  wpływać na realizację projektu.  mierzalne jak i niemierzalne dewiacje od oczekiwanych efektów podejmowanych decyzji i działań  Ryzyko wg standardu FERMA  Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków, które stanowią bądź  szansę na dodatkowe korzyści, bądź też zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia.    4. Ryzyko utraty płynności ‐ przyczyny jego zaistnienia.  Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązania się z bieżących  obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie –  skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać się przyczyną braku  płynności banku.  Przyczyny:   zagrożenie płynności może być wywołane nieplanowanym wydłużeniem zaangażowania kapitału w aktywach 

operacyjnych banku (ryzyko terminu). Zwykle są to opóźnienia spłat rat kapitału i odsetek.   niebezpieczeństwo utraty płynności może być spowodowane transformacją terminu kapitałów pozyskanych i 

inwestowanych (niezgodność okresów, na jakie pozyskano i zainwestowano kapitał)   ryzyko zawartych umów, ryzyko to może występować jako aktywne, gdyż istnieje prawdopodobieństwo 

wystąpienia oczekiwanych roszczeń beneficjentów do realizacji przyrzeczonych kredytów i gwarancji  (operacje pozabilansowe). Może występować także jako ryzyko pasywne, jeśli istnieje niebezpieczeństwo  nieoczekiwanego wycofania depozytu. 

 Równoczesne niespłacenie kredytów przez kredytobiorców – wtedy wpływy banku zmniejszą się i wystąpi  duża luka płynności. 

 Gwałtowny spadek kredytów lub masowe wycofanie lokat – może to nastąpić wtedy, gdy ukaże się  negatywny artykuł o danym banku, a zarząd nie potrafi odpowiednio zareagować. 

 Nieprzewidziane koszty ponoszone przez bank    5. Ryzyko utraty płynności; metoda luki płynności (maturity ladder) ‐ omów podstawowe zasady i etapy.  Metoda luki płynności opiera się na zestawieniu wartości aktywów i pasywów w ustalonych przedziałach  czasowych. Umożliwia to określenie wysokości niedopasowania.   Zasady luki:    luka( dodatnia) wartość aktywu przewyższa wartość pasywów, oznacza to podaż płynności pieniądza dla  danego okresu (wysokie zasoby gotówki, przez co pogarsza rentowność    luka (ujemna) przewaga pasywów nad aktywami, wskazuje to niedobór środków pieniężnych do wywiązywania  się banku z wymaganych płynności w danym przedziale czasowym ( pojawia się ryzyko ze deponenci nagle  zaczną żądać swoich depozytów) 

  brak luki  ‐ występuje dopasowanie.    Ryzyko utraty płynności finansowej związane jest z wytworzeniem się „potencjalnej luki płynności”(wydatki  bieżące są wtedy przejściowo większe od wpływów. Z ryzykiem utraty płynności związana jest także „luka  płynności”. Jest to sytuacja, gdy pasywa wymagalne  są wyższe od aktywów zapadalnych.    6. Ryzyko utraty płynności; metoda puli zasobów finansowych ‐ scharakteryzuj.  Metoda puli zasobów finasowych traktuje każde źródło zasobów finansowych jako oddzielne źródło. Dzięki temu,  posiadane przez bank środki finansowe, można odpowiednio rozdzielić na poszczególne rezerwy z  uwzględnieniem szybkości obrotu, poziomu zmienności oraz innych aspektów związanych z poszczególnymi  grupami zasobów finansowych. Przy wykorzystaniu tej metody środki finansowe są alokowane odpowiednio do  ich płynności. Środki bardziej płynne są alokowane na rezerwę podstawową i rezerwę drugiej linii. Mniej płynne  zasoby finansowe są rozdzielane na później wymagane zobowiązania. Zaletą tej metody jest to, że większą wagę  przywiązuje się tu do rentowności zgromadzonych środków, wadą natomiast jest brak całościowego podejścia do  zagadnień pasywów i aktywów finansowych banku.    7/ Ryzyko utraty płynności; omów metodę aktywnego zarządzania pasywami.  Metoda aktywnego zarządzania pasywami kładzie szczególny nacisk na pasywa oraz ich efektywne  wykorzystanie w zarządzaniu finansami banku. Przez metodę tą rozumiemy, że środki pieniężne pozyskane z  rynku nie tylko przez depozyty ale też przez emisję papierów wartościowych o różnych terminach wykupu można  przeznaczyć na rezerwy kasowe  w okresie zwiększonych wypłat depozytów bądź można skierować je na  zwiększenie poziomu udzielonych kredytów. (Wyróżniamy tu dwa podejścia, kasowe i kredytowe.) 

Celem tej metody jest zwiększanie wolumenu aktywów dochodowych i tym samym rentowności. Warunkiem  koniecznym dla skutecznego stosowania tej metody jest dostępność środków na rynku. Rynek musi być  dostatecznie rozwinięty, przede wszystkim musi mieć odpowiednią liczbę uczestników i dostateczną ilość  zasobów finansowych, by działalność pojedynczych banków lub innych uczestników nie wpływała na poziom  rynkowych stóp procentowych. Kluczowe znaczenie dla tej metody ma niski poziom ryzyka dostępności środków.    8. Wymień i scharakteryzuj instrumenty rynku pieniężnego wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem utraty  płynności.  Opcja jest to instrument finansowy, dający nabywcy prawo do zawierania transakcji określonym instrumentem  bazowym ( a więc do kupna lub sprzedaży akcji, walut, indeksów giełdowych itd.) w przyszłym terminie po z góry  określonej cenie.  Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia, a  druga do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym terminie po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji  cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia  finansowego.  Bony skarbowe‐ krótkoterminowe papiery dłużne emitowane i zabezpieczane przez rządy krajów.  Certyfikaty depozytowe‐ kwity eurodolarowych czy eurowalutowych depozytów terminowych najczęściej w  formie papierów na okaziciela i dzięki temu są łatwo zbywalne na rynku wtórnym, co gwarantuje im wysoką  płynność. Minimalna kwota dla certyfikatu depozytowego, to 25 tys. $ bądź równowartość w innej walucie.  Stawka oprocentowania w oparciu o LIBOR (ok. 0,1/0,2% niższa niż dla depozytów terminowych głównie, dlatego  że certyfikaty są płynne).    9. Likwidacja przyspieszona aktywu omów istotę i przesłanki akceptacji likwidacji przyspieszonej.  Sprzedaż płynnych aktywów mi. in:  ‐bonów skarbowych do roku  ‐ złota  ‐ zapasów i materiałów  ‐ krótkoterminowych kredytów   W celu pozyskania gotówki.    10. Płynność aktywu a płynność podmiotu ‐ scharakteryzuj.  płynność aktywu – to jego zdolność do szybkiej i łatwej zmiany na pieniądz dowolnym momencie i bez  straty,  kiedy życzy sobie tego posiadacz aktywu.   Płynność podmioty – to zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań ( płatnych w   okresie nie dłuższym niż rok)    11. Ryzyko operacyjne. scharakteryzuj istotę i podaj jego przyczyny. 

Ryzyko operacyjne to każde ryzyko, które nie może zostać sklasyfikowane jako ryzyko rynkowe lub kredytowe,  Ryzyko operacyjne to ryzyko wynikające z wszelkiego rodzaju błędów ludzkich lub błędów spowodowanych  przez wykorzystywane środki techniczne,  Ryzyko operacyjne to kombinacja ryzyka rozliczeniowego, płatniczego, administracyjnego, prawnego oraz  ryzyka przerwania ciągłości funkcjonowania.  Ryzyko operacyjne to ryzyko związane ze wszystkimi czynnikami ryzyka, które mają wpływ na zmienność  struktury kosztów firmy, nie zaś na strukturę przychodów.  Ryzyko operacyjne to zmienność zysków spowodowana przez: realizację operacji, procesy, ludzi, technologię,  aspekty prawne, regulacje, reputację firmy i zdarzenia zewnętrzne.  Przyczyny powstawania: stosowanie nieodpowiednich systemów, niewłaściwej kontroli,  błędów ludzkich lub  zarządzania.  12.  Podstawowe klasy ryzyka operacyjnego – wymień i krótko scharakteryzuj.  Klasy ryzyka operacyjnego:  Ryzyko relacji z otoczeniem –   wiąże się m.in. z utratą reputacji przez daną instytucję, czyli z możliwością wystąpienia sytuacji, w której  negatywna opinia na temat instytucji (prawdziwa lub nie) spowoduje:  – utratę zaufania klientów,   – redukcję zysków,  – obniżenie płynności.  Ryzyko kadrowe –   źródłem tego rodzaju ryzyka są celowe lub niezamierzone działania pracowników na szkodę pracodawcy.  Ryzyko technologiczne –   wiąże się z wadliwymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi dokonywanych transakcji.  Operacyjne ryzyko dokumentacji –   związane jest z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.    13. Ryzyko aktywów materialnych omów i podaj przykłady.  Ryzyko aktywów materialnych. ‐ ryzyko, że uszkodzenie lub utrata aktywów materialnych może mieć negatywny  wpływ na bieżącą działalność firmy, (obejmuje też zdarzenia losowe);     14. Ryzyko technologiczne omów i podaj przykłady.  Ryzyko technologiczne wiąże się z wadliwymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi transakcji  dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych. ryzyko związane z błędnym działaniem lub awarią systemów  elektronicznych i ich środowiska, ograniczeniami lub przerwaniem dostępu do nich, niską jakością danych lub  oprogramowania  Mogą  dotyczyc:  ‐nieprawidłowości w działaniu¸ systemów i wyborzemodeli wyceny instrumentów pochodnych   ‐błędów w kanałach komunikacyjnych   ‐niewłaściwego wyposażenia do dokonywanych  transakcji na rynku instrumentów pochodnych    15. Ryzyko kadrowe; omów i podaj przykłady.   Ryzyko kadrowe wiąże się  z zaniedbaniami osób odpowiedzialnych za pracę  działu dokonującego transakcji  instrumentami pochodnymi lub bezpośrednio z błędami osób dokonujących tych transakcji. Zarówno oszustwa,  jak i niecelowe działania na szkodę instytucji dotycz. m.in. błędnego wprowadzania danych, zagubienia umów, nie  wprowadzania bieżących danych, nie kontrolowania dopuszczalnych limitów prowadzonych transakcji na rynku  instrumentów pochodnych, błędów natury rachunkowej  ryzyko, że cele biznesowe nie zostaną osiągnięte z powodu niewłaściwej polityki kadrowej, nieodpowiedniego  systemu zarządzania i motywacji lub błędów, nadużyć albo przestępstw personelu.    16.  Ryzyko związane z relacjami z otoczeniem biznesowym omów i podaj przykłady.  Ryzyko związane z relacjami z otoczeniem biznesowym ‐ ryzyko wynikające z nieodpowiednich relacji z osobami  trzecimi, problemów z klientami wiąże się m.in. z utratą reputacji przez daną instytucję, czyli z możliwością  wystąpienia sytuacji, w której negatywna opinia na temat instytucji (prawdziwa lub nie) spowoduje: utratę  zaufania klientów,  redukcję zysków, obniżenie płynności.    17. Przedstaw i omów klasyfikację zdarzeń ze względu na ich częstotliwość. 

Klasyfikacja zdarzeń ze względu na częstotliwość ich występowania i skali strat w wyniku ich zaistnienia  Straty oczekiwane (expected losses)zdarzenia bardzo często występujące w działalności operacyjnej  instytucji, ale o bardzo niskiej szkodliwości finansowej.  Posiadana baza danych historycznych pozwala efektywnie przewidywać i samodzielnie pokrywać straty z tytułu  takich zdarzeń.  Straty nieoczekiwane (unexpected losses) – zdarzenia mające znacznie wyższy wpływ na wyniki finansowe, ale  też występujące znacznie rzadziej; bazy danych historycznych są zbyt ubogie, aby instytucje finansowe mogły  określić dokładnie stopień ekspozycji, a tym bardziej wyeliminować zagrożenie.       Straty katastroficzne (catastrophic losses) ‐zdarzenia których liczba nie przekracza 0,1% wszystkich zdarzeń  operacyjnych ale w przypadku ich wystąpienia instytucja nie jest w stanie samodzielnie zrekompensować strat.      Rozwiązaniem jest transfer ryzyka na zewnątrz poprzez np. polisy ubezpieczeniowe.       

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument