Podstawowe instytucje prawa karnego - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Podstawowe instytucje prawa karnego - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (143 KB)
3 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki przedstawiają podstawowe instytucje prawa karnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Podstawowe instytucje prawa karnego

1

Podstawowe instytucje prawa karnego

KK 1997

Wszedł w życie 1.09.1998

a) zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1 &1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. $ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest

znikoma.

$3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu

przypisać winy w czasie czynu.

TEN TYLKO – osoba fizyczna OBYWATEL I CUDZOZIEMIEC

1. terytorialna – odpowiada każdy znajdujący się na terytorium państwa

2. personalna – obywatel polski odpowiada z przestępstwa gdziekolwiek się znajduje

Cudzoziemiec nie odpowiada, gdy ma immunitet (może się zrzec).

WIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI – od 17 lat, ale wyjątkowo można traktować jak

dorosłego osobę, która ukończyła lat 15 (rozbój, zabójstwo, zamach na życie prezydenta, gwałt ze szczególnym okrucieństwem)

1. MŁODOCIANY – nie wiadomo kto to jest  Nie miała lat 21 w momencie popełnienia

czynu, a 24 – orzekanie.

2. NIELETNI – do lat 17, nie stosuje się KK, USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH

NIELETNICH (1982) a) do 13 lat – wolno wobec niego stosować tylko środki wychowawcze

b) powyżej 13 lat- wychowawcze oraz środki poprawcze

WYŁĄCZONA JAWNOŚĆ ROZPRAWY

Dorosły z nieletnim – zakłada się dwie sprawy (wydział karny i wydział rodzinny i nieletnich)

CZYN ZABRONIONY – PRZESTĘPSTWO

1. zbrodnie – co najmniej 3 lata więzienia (dolna granica kary), tylko z winy umyślnej

2. występki – może być z winy nieumyślnej

POD GROŹBĄ KARY:

1. kary

2. środki karne – można orzec nie orzekając kary PRZEZ USTAWĘ – nie ma przestępstwa bez ustawy (KODEKS KARNY – część

szczególna wymienia przestępstwa, podział na rozdziały; USTAWY ZAWIERAJĄCE

PRZEPISY KARNE – jest ich około 70; UMOWY MIĘDZYNARODOWE ZAWIERAJĄCE

PRZEPISY KARNE – niszczenie kabli podmorskich , zbrodnia przeciwko pokojowi,

ludzkości; zakaz niewolnictwa, zakaz fałszowania pieniędzy, zakaz piractwa

morskiego) OBOWIĄZUJĄCĄ W CZASIE JEGO POPEŁNIENIA – najpóźniej wejść w życie w dniu

popełnienia przestępstwa. OBOWIĄZUJE USTAWA NOWA, A WCZEŚNIEJSZA

WTEDY, GDY JEST WZGLĘDNIEJSZA DLA SPRAWCY (np. mniejszy wymiar kary)

WINA – stosunek psychiczny sprawcy do popełnionego czynu.

1. wina umyślna – a) zamiar bezpośredni – działanie jak i skutek

c) zamiar ewentualny

2. wina nieumyślna

a) lekkomyślność

b) kombinowana/ mieszana – wina umyślna – nieumyślna (umyślne

działanie, nieprzewidywalny skutek) c) niedbalstwo

c) wyłączenie odpowiedzialności karnej 1. obrona konieczna – odpieranie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na

jakiekolwiek dobro (życie, zdrowie, mienie własne i cudze). GRANICE OBRONY

KONIECZNEJ – jeżeli nie przekroczy, to sąd odstepuje od wymierzenia kary;

docsity.com

2

przekroczył – sąd może 1. Wymierzyć karę i zastosować nadzwyczajne złagodzenie

kary,

2. Odstąpić od wymierzenia kary

2. Stan wyższej konieczności – art. 26 KK GRANICE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI jak

w pkt. 1

3. Eksperymenty – ART. 27, 1. poznawczy

2. medyczny

3. techniczny

4. ekonomiczny

NIE WOLNO STOSOWAĆ WBREW WOLI UCZESTNIKA EKSPERYMENTU. Uczestnik może odstąpić na każdym etapie. Uczestnika trzeba natychmiast

poinformować o pozytywnych i negatywnych skutkach eks.

4. Błąd

5. nieświadomość bezprawności

6. niepoczytalność – choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, inne

zakłócenie czynności psychicznych (co najmniej 3 biegłych psychiatrów) 7. rozkaz (część wojskowa KK, art. 318) nie popełni przest. Żołnierz, który

dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba, że

wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo

DWA WYŁĄCZENIA DO KTÓRYCH NIE MA PRZEPISU

8. zgoda pokrzywdzonego (nie jest przestępstwem za zgodą pokrzywdzonego, a bez jego zgody jest przestępstwem) np. pozbawienie kogoś wolności za jego

zgodą, w przypadku eutanazji nie wyłącza odpowiedzialności

9. działanie w granicach uprawnień, lub obowiązku prawnego (komornik

zajmujący telewizor, karcenie dzieci).

d) kary i środki karne:

1. grzywna 2. ograniczenie wolności – od miesiąca do 12 miesięcy, nie wolno opuszczać miejsca

stałego pobytu bez zgody sądu, sąd mu może nakazać wykonywanie pewnej pracy

zawodowej – nie może z niej zrezygnować; prace społeczne i użyteczne; potrącanie

części wynagrodzenia na cele społeczne (10%- 25%) jeżeli nie zarządza pracy;

musi informować o przebiegu kary. 3. pozbawienie wolności

a) 1 miesiąc – 15 lat

b) do 25 lat

c) dożywotnio

można łączyć kary 

ŚRODKI KARNE 1. pozbawienie praw publicznych,

2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, lub

prowadzenia określonej działalności gosp. Od roku do lat 3

3. zakaz prowadzenia pojazdów (1 rok – 10 lat)

4. przepadek przedmiotów (pochodzących z przestępstwa lub służących do wykonania go) 5. obowiązek naprawienia szkody

6. nawiązka

7. świadczenie pieniężne

8. podanie wyroku do publicznej wiadomości na koszt oskarżonego

e) czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary 1. nadzwyczajne złagodzenie kary,

2. powrót do przestępstwa,

3. nowość  - warunkowe umorzenie postępowania karnego – prowadzi do tego, że

sąd nie wydaje wyroku – wypuszcza kogoś na okres próby, nie figuruje w rejestrze

karanych. Okres próby od roku do 2 lat 4. warunkowe zawieszenie wykonania kary – dotyczy kary pozbawienia wolności nie

przekraczającej dwa lata,

5. warunkowe zwolnienie – za dobre sprawowanie  może się ubiegać po połowie

kary, po odbyciu 2/3 kary, ¾ kary (recydywiści), po 15 latach – w przypadku 25

docsity.com

3

lat pozbawienia wolności, po 25 latach – dożywocie- do końca kary – okres

próbny, sąd może zastrzec, że nie można wyjść za zwolnienie warunkowym.

6. przedawnienie:

a) ścigania – za zabójstwo 30 lat

b) odbywania kary - wyrok zapadł, ale nie można zrealizować kary,

7. zatarcie skazania – p 10 latach lub 5 8. amnestia i abolicja – abolicja jest to rezygnacja ze ścigania niektórych

przestępstw (po wojnie najczęściej zwrot broni)

9. prawo łaski – głowa państwa, może dotyczyć każdego rodzaju kary.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument