Otoczenie ogólne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Otoczenie ogólne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (88 KB)
1 strona
686Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: otoczenie ogólne są to bliżej niesprecyzowane wymiary i siły, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na funkcjonowanie organizacji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Otoczenie ogólne.

Są to bliżej niesprecyzowane wymiary i siły, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na

funkcjonowanie organizacji. W przypadku otoczenia ogólnego, pomijając nieliczne ogromne

korporacje, które poprzez lobby w organach władzy mają jakiś wpływ, generalnie rzecz biorąc są to

wymiary i siły, wśród których działa organizacja i organizacja nie ma na nie absolutnie żadnego

wpływu.

Pierwszym wymiarem jest wymiar ekonomiczny. Jest to ogólnie sytuacja gospodarcza kraju. Sytuacja

ekonomiczna kraju, środowiska w którym organizacja funkcjonuje. Rozpoczynając od tak ogólnych

wskaźników jak poziom dochodu narodowego który określa poziom życia i poziom rozwoju w kraju;

tutaj będą wchodziły takie czynniki jak np. stopa inflacji, stopa bezrobocia, idąc dalej oprocentowanie

kredytów. Sytuacja gospodarcza kraju ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Wymiar

ekonomiczny stymuluje bądź ogranicza możliwości rozwojowe każdej firmy, organizacji. W związku z

tym jeśli analizujemy sytuację organizacji, również dla potrzeb planowania strategicznego my

bezwzględnie musimy zwrócić uwagę na poziom rozwoju gospodarczego. Wymiar technologiczny z

kolei to jest poziom techniki i technologii. Problem polega na tym, że niewielka liczba firm w świecie

określa ten poziom rozwoju technicznego i technologicznego. Natomiast obowiązuje pewien poziom

techniki i technologii, wiąże się to np. z jakością produktu, z jakością wytwarzania. Przy pomocy

gorszych metod nie ma możliwości utrzymania np. odpowiednich parametrów jakościowych. Poziom

techniki i technologii wyznacza pewien standard działania, wyznacza minimalny poziom który musi być

wykorzystany w każdej firmie. Zresztą poziom, wymiar technologiczny jest stymulatorem rozwoju.

Wymiar socjokulturowy tj. sfera społeczno-demograficzna. Musimy określić jaka jest struktura wieku,

wykształcenia, płci, może struktura zawodów, miejsca zamieszkania. Tutaj istotne są migracje między

różnymi częściami kraju, czy wieś-miasto. Jeśli mówimy o aspekcie demograficznym, to czynniki

demograficzne wyznaczają nam możliwości rynku pracy, czyli z kim będziemy mieć do czynienia.

Aspekt demograficzny jest stosunkowo prosty do przewidzenia, szczególnie jeśli chodzi o wiek i liczbę

ludzi, bo jeśli mówimy o rynku pracy, to w wiek produkcyjny ludzie wchodzą mając lat kilkanaście. W

związku z tym można przewidzieć na kilkanaście lat wcześniej jaki ten rynek będzie, ilu będzie

potencjalnych pracowników. Z drugiej strony aspekt demograficzny wyznacza nam klientów Inne są

potrzeby ludzi młodych, ludzi dojrzałych i ludzi w wieku podeszłym. To jest już kwestia potrzeb,

kwestia produktów, być może kwestia stopy życiowej. Stopa życiowa jest nie bez znaczenia w

przypadku aspektu socjokulturowego. Jeśli mówimy o drugim członie tego wymiaru czyli aspekcie

kulturowym, to tutaj bardzo istotnym elementem jest środowisko, np. stosunek do pracy, podejście do

życia, etos pracy. To jest związane z aspektem kulturowym w wielu przypadkach: kwestia podejścia

do pracy, stosunków międzyludzkich, potrzeb, które pojawiają się w określonych środowiskach. To

charakteryzuje zarówno potencjalny rynek pracy (pracowników) jak również klientów. W przypadku

aspektu socjokulturowego bierzemy pod uwagę model życia, czyli jak ludzie spędzają wolny czas, co

robią, jakie są ich potrzeby, na co przeznaczają środki, czy są bardzo oszczędni czy raczej nastawieni

do życia bardzo konsumpcyjnie itd. To są te czynniki, które znacznie wpływają na sytuację firmy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument