Wymogi związane z udzieleniem kredytu - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Wymogi związane z udzieleniem kredytu - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (216 KB)
3 strony
482Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: wymogi związane z udzieleniem kredytu; analiza danych przez pożyczkodawcę.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Pytanie 36 - Wymogi związane z udzieleniem kredytu Udzielenie pożyczki, kredytu – kroki wstępne: Aby wystąpić o udzielenie pożyczki należy poznać kwotę oraz rodzaj potrzebnego finansowania. Małe przedsiębiorstwo chce uzyskać ile się da, a nie tyle ile jest mu potrzebne. Koniecznie trzeba przeanali- zować preliminarze budżetowe, przepływy gotówkowe i dopasowanie funduszy do aktywów. Ważne zbadanie jak można zminimalizować inwestycje w środki trwałe i kapitał obrotowy. Dopiero wtedy należy rozpocząć proces aplikacyjny. Aby skłonić pożyczkodawcę do przychylnej reakcji, często potencjalny pożyczkobiorca „podretuszowuje” podawane informacje i przedstawia obraz sytuacji zbyt optymistyczny, uwydatniając nadmiernie jej aspekty. Dobry analityk kredytów to dostrzeże, ale ukrywanie ważnej informacji z obawy przed nieotrzymaniem pożyczki może sprawić, że on też jej nie zidentyfikuje. Będzie to działać na niekorzyść wnioskodawcy,

który otrzyma fundusze w niewłaściwej kwocie i rodzaju, co zmniejszy jego zdolność kredytową, kiedy cały obraz wyjdzie na światło dzienne. Pożyczkodawca (kredytodawca) nie lubią niespodzianek. Informacje we wniosku kredytowym:  Kwota potrzebnych funduszy  Okres, na jaki będą one potrzebne  Forma (y) otrzymania  Cele, na które są potrzebne (na spłatę zobowiązań)  Krótki szkic historyczny przedsiębiorstwa (strategie i plany)  Główne procedury, systemy produkcji i operacji  Liczba pracowników  Zweryfikowane przez rewidentów rachunki spółki za ostatnie 3-5 lat  Projektowane rachunki zysków i strat, bilans prognozy przepływów gotówkowych na okres

umowy

 Struktura zarządzania systemem informacyjnym dla kierownictwa i kontroli  Lista dyrektorów i wyższych rangą kierowników wraz z życiorysami  Szczegóły dotyczące zabezpieczeń wraz z wyceną (osobiste, rzeczowe)  Szczegóły dotyczące innych umów zawieranych z bankiem i instytucjami finansowymi

docsity.com

Pytanie 37 - Analiza danych przez pożyczkodawcę Wskaźniki – analiza danych przez pożyczko-; kredytodawcę Należy wiedzieć przedstawiając dane kredytodawcy, czego będzie on poszukiwał w rachunkach i zamie- rzeniach prezentowanych przez klienta wnioskującego o udzielenie pożyczki. Podstawowym celem ana- lizy kredytowej jest dokonania oceny zdolności klienta do spłacenia odsetek i rat kapitałowych długu. Analizy będą badać grupy wskaźników:  Rentowność  Płynność  Wspomaganie długiem

Rentowność (zyskowność) Analiza rentowności stosowana będzie przez analityków do oceny zdolności przedsiębiorstwa w zakre- sie generowania gotówki. Dostarczy też ona informacji na temat skuteczności lub innych aspektów strategii, jaką przedsiębiorstwo zamierz wdrażać i ułatwiać analitykom – kredytodawcy wyrobienie so- bie niezależnego osądu na temat ograniczeń kompetencyjnych kierownictwa przedsiębiorstwa. Główne wskaźniki rentowności:  Zysk brutto  Zysk netto  Zysk przed opodatkowaniem  Zysk operacyjny  Stopa zwrotu kapitału zaangażowanego  Rotacje aktywów netto (obrót aktywów netto)

Płynność

Przy ocenianiu płynności przedsiębiorstwa analitycy zechcą ustalić czy jego zdolność w zakresie gene- rowania gotówki wyrażona wskaźnikami zyskowności skrystalizowała się w środkach płynnych czy też została wchłonięta przez inne aktywa. Wskaźnikami określającymi płynność będą:  Wskaźnik płynności bieżącej  Wskaźnik podwyższonej płynności  Okres inkasa, okres zapasów  Okres płatności

Wspomaganie długiem Przy ocenianiu stopnia wspomagania przedsiębiorstwa długiem pożyczkodawca zechce dokonać pomia- ru ryzyka finansowego, a zwłaszcza tego, które jest związane z jego własnym udziałem w strukturze kapitału kredytodawcy, kredytodawców. Głównymi wskaźnikami wspomagania długiem są:  Wskaźnik zadłużenia całkowitego  Wskaźnik wspomagania długiem bankowym  Wskaźnik dźwigni finansowej  Pokrycie odsetek zyskiem  Cash flow (płynność gotówkowa)

Jaki jest akceptowalny poziom wspomagania długiem? Poziom wspomagania długiem akceptowalny z punktu widzenia pożyczkodawcy jest w odniesieniu do

różnych przedsiębiorstw inny i silnie uzależniony od postrzegania przez kredytodawcę zdolności przed- siębiorstwa do generowania gotówki oraz ryzyka związanego z jego działalnością.

Pytanie 38 - Akcje zwykłe

Są emitowane dla właścicieli spółki. Dają im one prawa w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa po- przez głosowanie w walnym zgromadzeniu wspólników oraz udziału w zyskach lub stratach. Akcje zwykłe dają też prawo uzyskania spłaty kapitału w przypadku likwidacji spółki, ale dopiero po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań tzn. ostatniej kolejności.

docsity.com

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność spółek w Polsce jest rozporządzenie Prezyden- ta RP z 1934r. – Kodeks Handlowy.

Pytanie 39 – Akcje preferencyjne. Akcje preferencyjne (uprzywilejowane) różnią się od akcji zwykłych tym, iż z ich posiadaniem związane są dodatkowe uprawnienia. W Polsce uprzywilejowanie akcji może dotyczyć wysokości wypłacanej na jedną akcje dywidendy, liczby głosów przypadających na jedną akcję na zgromadzeniu oraz prawa ak- cjonariusza co do przypadającego na daną akcję majątku likwidowanej spółki. Rodzaje i sposób uprzy- wilejowania określa dokładnie statut spółki, natomiast kodeks handlowy reguluje w niektórych przy- padkach jego zakres, np. uprzywilejowanie odnośnie liczby głosów dających na jedną akcję nie może

przekroczyć pięciu głosów. Uprzywilejowanie akcji co do wypłaty dywidendy oraz podziału likwidowa- nego majątku spółki oznacza, iż akcjonariusze posiadający te akcje w pierwszej kolejności otrzymają część wypracowanego zysku lub majątku spółki, zanim zostaną wielkości te podzielone pomiędzy ak- cjonariuszy posiadających akcje zwykłe.

Pytanie 40 – Źródła kapitału własnego. Zasadniczą substancję kapitałów firmy powinny stanowić kapitały własne na które składają się:  wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp., tworzące ka-

pitał podstawowy, noszący różne nazwy – w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (np. kapitał założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny),

 zyski pozostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa (tj. reinwestowane w firmie), przeznaczone na pokrycie przyszłego ryzyka i umocnienie ogólnego standingu finansowego (np. na kapitał za-

pasowy, rezerwowy) lub na z góry określony cel (np. na fundusz inwestycyjny).

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument