Warunki pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Warunki pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (271 KB)
4 strony
892Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: warunki pracy; charakterystyka składników materialnego środowiska pracy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Warunki pracy- kształtowanie rzeczowych i społ. elementów

określających w sposób bezpośredni sytuację pracownika w

przedsiębiorstwie.

Elementy tworzące warunki pracy pracownika: 1) czas pracy- wykorzystanie czasu pracy, długości czasu pracy,

rozwiązania w dziedzinie organizacji pracy tzw. czasu pracy

2) materialne środowisko pracy- techniczne i technologiczne warunki

pracy, warunki fizykochemiczne 3) działalność socjalno-bytowa- związane z kulturą, rozrywką, świadczenia

socjalno-bytowe

4) stosunki pracy, w tym stosunki przemysłowe- ogół relacji między

pracodawcą a pracownikiem, po to by dokładnie sprecyzować warunki w jakich praca będzie trwała, inne zasady ( przyjmowania do pracy,

wynagrodzeń, itd.)

Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy

1.elementy rzeczowe ( wyposażenie stanowiska pracy, maszyny,

urządzenia, ukształtowanie wewnętrznej przestrzeni roboczej i

ukształtowanie płaszczyzny, pomieszczenia, przejścia, pokoje socjalne,

przebieralnie, umywalnie) 2.elementy fizyczne, mikroklimat: ciśnienie, temperatura powietrza,

wilgotność, jonizacja, oświetlenie, oddziaływanie na pracownika za

pomocą barw, hałas w miejscu pracy, energia promienista, zapylenie, pyły

itd., estetyka miejsca pracy. 3.elementy chemiczne : aerozole, gazy techn., chemiczne czynniki

organiczne, rozpuszczalniki, substancje chemiczne stosowane w rolnictwie,

polimery, nieorg. gazy, pary.

4.elementy biologiczne- mikroorganizmy chorobotwórcze itd.( odzwierzęce, tężec) Czynniki od których zależą warunki pracy

1. wewnętrzne ( występujące w przedsiębiorstwie, związane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu przedsiębiorstwa)

a)profil działania przedsiębiorstwa ( wpływa na dobór form organizacji

pracy, czasu pracy, ciągłości produkcji) b)czynniki natury techniczno- technologicznej

c)sytuacja ekonomiczno – finansowa ( poziom wydatków jakie

przedsiębiorstwo może przeznaczyć na ochronę pracy, wyposażenie pracy,

unowocześnienia i postęp na stanowisku pracy) d)lokalizacja przedsiębiorstwa, lokalizacja stanowiska pracy: wyposażenie

pomieszczeń, wielkość wnętrza, ukształtowanie samych stanowisk pracy

2. zewnętrzne

a)regulacje prawne zawarte w Kodeksie Pracy b)innego rodzaju normy i przepisy ogólnokrajowe i międzynarodowe

dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy ( ważne przepisy

UE)

instrumenty ekonomiczne i finansowe państwa np. ulgi w podatku

dochodowym, preferencje kredytowe ( praca nie podlega rynkowi, muszą

docsity.com

więc istnieć regulatory państw., na zachodzie takim regulatorem jest

system ubezpieczeń)

Korzyści, gdy warunki pracy dobrze ukształtowane: -dla pracownika: pozytywny wpływ na motywację, m.in. motywację wewn

(nasze zadowolenie jest większe)

-dla pracodawcy: większa efektywność pracowników, większe

zaangażowanie, wyższa jakość, spada liczba wypadków i zachorowań, więc niższe koszty ( w Polsce warunki pracy ulegają pogorszeniu, głównie

materialne środowisko pracy i działalność socjalno-bytowa

przedsiębiorstw)

3 rodzaje pracodawców ( ze wzg. na podejście do warunków pracy):

1. najlepsze w przedsiębiorstwie skomercjalizowanym , z dużym udziałem

kapitału zagranicznego, te przedsiębiorstwa w największym zakresie

podejmują działania na rzecz polepszenia warunków pracy ale brak tu bezpieczeństwa pracy, pracownicy czują się zagrożeni zwolnieniami.

2. przedsiębiorstwa prywatne, małe, zatrudniające do kilkudziesięciu

pracowników, duże zaniedbania, najbardziej widoczne są braki w :

ukształtowaniu materialnych środków pracy, pracodawcy minimalizują

koszty warunków pracy i świadczeń socjalnych a żądają wysokiego wysiłku od pracowników, takiemu traktowaniu sprzyja sytuacja na

rynku i duże bezrobocie

3. przedsiębiorstwa państwowe, gdzie występuje trudna sytuacja

ekonomiczno- finansowa, przedsiębiorstwo koncentruje uwagę na tym co może przynieść od razu korzyści: marketing, finanse ale o

warunkach się zapomina, spadają na dalszy plan

Składniki warunków pracy:

czas pracy-ważna kategoria ekonomiczna i prawna . Wg. definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy jest to okres, w którym pracownik

pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Ważna kategoria pracy bo istotny

element umowy o pracę. Prawna regulacja czasu pracy uwzględnia:

rozmiary czasu wolnego i długość czasu pracy, ile czasu na zdrowie,

wypoczynek, jaka jakość życia. Jako kategoria ekonomiczna- jeden z elementów systemu gospod. oddziałuje na wielkość produkcji i koszty, jest

elementem określającym efektywność gospodarowania.

Czynniki decydujące o wymiarze czasu pracy:

- silne presje związków zawodowych - odpowiednia ilość czasu wolnego, ma on swoją ekonomiczną wartość(

tę prawidłowość dostrzegł H. Farol)

- ludzie muszą coraz więcej swojego czasu przeznaczać na kształcenie,

to wszystko wymaga ↑ umiejętności - warunki i tryb życia w nowoczesnych miastach( wydłuża się czas

dojazdu)

- zmienia się charakter samej pracy, większy wysiłek psychonerwowy,

więc musi to być odreagowane

docsity.com

PKB wg. parytetu siły roboczej na 1 mieszkańca w $

1995 rok z liczbą godzin przepracowanych

1 grupa krajów (biedniejsze)

Kraj PKB w$ Czas fakt. przepracowany w tyg.

Węgry 9.200 33,9

Polska 7.320 34,1

Bogate kraje 2 grupy

I wysoki PKB i wysoka liczba godzin przepracowanych

W. Brytania 21.170 $ 43,4 h

Niemcy 22.835 $ 38 h Holandia 23.082 $ 39,8 h

USA 30.514 $ 42 h

bogaci bo długo pracują

II wysoki PKB niska liczba godzin przepracowanych Dania 26.280 $ 31,5 h

Belgia 24.097 $ 33 h

Austria 23.985 $ 32,5 h

tu efektywność pracy wpływa na wysoką wydajność Czynniki rozstrzygające o długości czasu pracy:

- sytuacja na rynku pracy ( redukcja czasu pracy przy dotychczasowych

zarobkach, ↑ kosztów, ↑ cen, ↓ popytu, ↓ koniunktury)

- skracanie czasu pracy przy niskim poziomie stopy życiowej wywoła efekt odwrotny, ludzie będą chcieli jak najwięcej pracować ( po co im

wolny czas pracy jak nie ma pieniędzy by go wykorzystać)

- poprawa jakości pracy,

Fizjologowie szwedzcy prowadzili badania nad czasem pracy, skracali i

wydłużali czas pracy w tygodniu a następnie obserwowali reakcję. Optimum czasu pracy- taka ilość czasu pracy, przy której produkcja

osiąga swoje maksimum ( to też zależy od technologii, techniki, itp.)

Wnioski:

- 40-42 godziny tygodniowo to optymalny czas pracy - nie warto skracać czasu pracy poniżej 38 godzin bo, zwiększa się

wydajność ale nie ą tak by zrekompensować wolne godziny

- wzrost powyżej 42 godzin to obniżenie wydajności

Te czynniki wpływają na prawną regulację czasu pracy. W Polsce od 1981 maksymalny czas pracy tygodniowo to 42 h, 8 godzin

dziennie. Kodeks Pracy mówi, że każdy pracownik powinien mieć 39

wolnych sobót, ich terminy powinny być ustalone w zakładowych

układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy. Regulacje dotyczące

czasu pracy są w dziale 6 Kodeksu Pracy, pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych dłużej niż 4 godziny dziennie i 150 godzin

rocznie.

Labour relations- ogół relacji między pracodawcami i pracownikami

reprezentującymi a organizacjami i rządem. Stosunki te mogą być kształtowane:

-na szczeblu zakładu pracy

docsity.com

-branży

-na szczeblu kraju

Różne podmioty - na szczeblu przedsiębiorstwa: pracodawcy, pracownicy,

związki zawodowe, - branży: zrzeszenia pracowników, -szczebel krajowy: rząd.

2 rodzaje stosunków:

1.indywidualne (relacje między pracodawcą a pracownikami, zewnętrzny

wyraz umowy o pracę) 2.zbiorowe (pracodawcę lub pracownika zastępuje więcej podmiotów)

Stosunki przemysłowe- dotyczą konkretnego pracodawcy i pracowników.

Stosunki przemysłowe obejmują ogół zasad wśród których określa się

procedury naboru pracowników, warunki ich pracy, dyscyplina, przepisy związane z wykorzystaniem czasu pracy, wynagrodzenia oraz tryb i formę

rozstrzygania sporów zbiorowych. Stosunki pracy są elementem ustroju

pracy. Ustrój ten obejmuje także pewne zasady, które są przestrzegane w

uzgodnieniach między pracownikami i pracodawcą. Ustrój pracy obejmuje także ustalenia dotyczące wpływu państwa na kształtowanie stosunków

pracy. Ustrój ten uzależniany jest od ustroju społeczno- gospodarczego i

politycznego. W 1990- istotny problem o decyzji ustroju pracy. Zasady i cechy ustroju pracy w Polsce

1.ustrój pracy ma charakter demokratyczny, to oznacza:

-równość stron stosunku pracy, równouprawnienie związków zawodowych

i związków pracodawców

-wolność umów o pracę (swobodę nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę przez każdą ze stron)

-demokratyzacja ustroju oznacza też ograniczenie roli prawa państwa na

rzecz prawa zakładowego i umów społecznych.

2.ma charakter pokojowy, bo podstawą tworzenia prawa są w nim

procedury negocjacyjne, chodzi o zawieranie układów pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców i chodzi też o pokojowe

rozstrzyganie sporów.

3.rola państwa jest ograniczona tylko do ściśle określonych sytuacji:

-państwo jako podmiot pol. społecznej i rynku pracy więc określa tu poziom płacy minimalnej, poziom zasiłków, przeznacza część pieniędzy ze

swojego budżetu na realizację aktywnej pol. personalnej czyli ogranicza

bezrobocie.

-państwo jako uczestnik negocjacji trójstronnych, porozumień reprezentuje rząd, oprócz państwa rozstrzygają organizacje związkowe i

organizacje pracodawców

-państwo występuje jako arbiter lub mediator gdy są sprawy zbiorowe.

4.zasada internacjonalizacji i europeizacji prawa pracy, chodzi o

uwzględnienie przy dokonywaniu ustaleń w Polsce tendencji międzynarodowych.

Instrumenty kształtowania stosunków o pracę:

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument