Nie spalić drugiego podejścia czyli o czwartej i piątej godzinie wychowania fizycznego - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Nie spalić drugiego podejścia czyli o czwartej i piątej godzinie wychowania fizycznego - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (109 KB)
2 strony
620Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące podejścia do wychowania fizycznego w szkole.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Nie spalić drugiego podejścia czyli

Nie spalić drugiego podejścia czyli

o czwartej i piątej godzinie wychowania fizycznego ( niekoniecznie w szkole ) .

Jak bumerang z końcem kadencji kolejnego Sejmu wróciła sprawa urzeczywistnienia idei wprowadzenia większej ilości obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w naszych szkołach . Pomijam powody wykazywania powyższej troski szczególnie u schyłku parlamentarnych kadencji, ponieważ dla pracy nauczyciela nie są one nazbyt ważne . Myślę , że z zadowoleniem przyjęta przez nauczycieli wychowania fizycznego Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 , poz. 113) , a szczególnie jej zapisy ,, o zapewnieniu obowiązkowej liczby 5 godzin zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i pierwszych dwóch latach nauki w szkołach ponadpodstawowych” nieco utraciły na wartości dla nauczycieli wychowania fizycznego z powodu odroczenia realizacji przedmiotowego zapisu w dalszych części tego samego dokumentu . Trudno odrzucić niektóre racje wówczas przedstawiane za opóźnieniem realizacji pięciu godzin zajęć wychowania fizycznego w naszych szkołach . Największe znaczenie dla owego odroczenia , jak sądzę, miał fakt nie zapewnienia w odpowiednim budżecie źródła pokrycia kosztów wprowadzenia dwóch kolejnych godzin zajęć lekcyjnych . I tak dobre intencje musiały ustąpić twardym rygorom ekonomicznej rzeczywistości . Niestety niedawno obserwowaliśmy powtórkę niekorzystnej dla całej kultury fizycznej legislacyjnej translacji . Z satysfakcją przyjmuję informacje o decyzji wprowadzenia czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2000/2001. Stare przysłowie mówi , że ten przesunął górę , kto zaczął od małych kamieni . Jeżeli niemożliwa jest kompleksowa realizacja zapisu o pięciu godzinach w-f należy zrobić wszystko aby doskonale wykorzystać wprowadzone formy choćby cząstkowe , z nadzieją , że systematycznie wprowadzane będą kolejne zmiany w siatkach godzin szkół podstawowych , gimnazjalnych a także zawodowych i licealnych . O konieczności tych zmian napisano tyle , że nastał już chyba najwyższy czas by zacząć je realizować . Przed nauczycielami wychowania fizycznego stoją bardzo trudne ale możliwe a nawet konieczne do zrealizowania zadania . Punktem zawodowego honoru jest wytrącenie sceptykom czwartej i piątej godziny wychowania fizycznego , ich koronnego argumentu o nieprzystosowanej do tego bazie sportowej szkół jako jednego z wielu ale generalnego elementu warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego . To prawda , że nie doświadczyliśmy ostatnio sportowego boomu budowlanego , że nie powstawały w zadziwiającym tempie boiska , stadiony , pływalnie , kluby ... To fakt , że dane o niezadowalającej ilości infrastruktury sportowej w naszym środowisku są bardzo wysokie . Co prawda zwiększona liczba samorządowych inwestycji oświatowych , w tym sportowych, przyczynia się do poprawy sytuacji , jednak wobec wieloletnich zaległości oraz licznych zadaniach własnych gmin w połączeniu z ich niedofinansowaniem , nie sądzę by można oczekiwać szybkiej , kompleksowej i radykalnej poprawy szeroko rozumianego sportowego wyposażenia szkół .

Różnorodne codziennie z coraz większą mocą przejawiające się zagrożenia społeczne wynikające między innymi z niedostatecznej podaży możliwości ciekawego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży są bardzo poważne . Wobec powyższego nie tylko z powodu, delikatnie mówiąc, niezadowalającej zdrowotnej kondycji młodej populacji Polaków należy zaoferować im całą gamę zajęć , w których jak największa część dzieci i młodzieży

docsity.com

mogłaby znaleźć właściwą do potrzeb propozycję , szansę uzewnętrznienia własnej energii intelektualnej czy fizycznej , możliwość zaspokojenia wielu potrzeb , także głodu ruchu. Czwarta i piąta godzina wychowania fizycznego są bardzo dobrym narzędziem temu sprzyjającym.

Jak najbardziej efektywne , racjonalne zagospodarowanie , wykorzystanie kolejnych godzin wychowania fizycznego czy też innej formy mniej lub bardziej obowiązkowych szkolnych zajęć relaksacyjnych ,wypoczynkowych , rekreacyjnych , zdrowotnych , w końcu sportowych uzależnione jest oczywiście głównie od nauczycieli , jednak dzisiaj jesteśmy skazani na niewielkie efekty lub wręcz niepowodzenia bez zaangażowania w tej dziedzinie organów prowadzących, rodziców czy instytucji pozornie mających z oświatą niewiele wspólnego a mogących przyczynić się do osiągnięcia wyżej wskazanych celów.

Od zawsze różne formy zajęć odbywają się z wykorzystaniem istniejących w obrębie szkoły możliwości wynikających z ciekawego ukształtowania terenu , obecności lasu , jeziora czy mniejszych zbiorników wodnych , plaży , gór itd. itd... Ich liczniejsze wyliczanie mija się z celem wobec niezwykle różnorodnych cech środowisk , w których nasze szkoły się znajdują . I tak doskonałe uwarunkowania sportowe jednej szkoły mogą okazywać się zupełnie egzotycznymi dla innej , zlokalizowanej w zupełnie różnych warunkach geograficznych , społecznych , urbanizacyjnych etc. etc...

Dzisiaj jest już oczywiste , że żadna szkoła bez względu na jej podstawowy , gimnazjalny czy licealny charakter nie może wykonywać swych statutowych funkcji w oderwaniu od środowiska , w którym się znajduje , bez szerokiej z nim współpracy . Co raz częściej dochodzi do porozumień w sprawie korzystania przez dzieci i młodzież z obiektów sportowych należących do osób prywatnych i podmiotów gospodarczych . Właściciele stadnin koni, kortów tenisowych , siłowni , mini pół golfowych , kręgielni i wielu, wielu innych urządzeń w taki czy inny sposób sportowych coraz chętniej wykazują wolę nieodpłatnego ich udostępniania . Podobnie zachowują się także inne instytucje szukające na przykład źródeł pokrycia rosnących kosztów utrzymania swoich obiektów . Wdrożenie koncepcji finansowego karnetu sportowego przedstawionej w jednym z poprzednich wydań Lidera wydaje się być rozwiązaniem , z którego powyżsi staraliby się w jak najbardziej efektywny sposób skorzystać . Po drugie młodzież wychowana do uczestnictwa w kulturze fizycznej staje się w niedługim czasie doskonałą grupę klienteli wykazującą zapotrzebowanie na atrakcyjną podaż usług rekreacyjno- wypoczynkowych z jakich wcześniej poprzez szkołę w tych ośrodkach korzystała. A to przecież jeden z najważniejszych nawyków ,w który swoich uczniów chcemy wyposażyć . Inne korzyści są nader oczywiste .

Jestem przekonany , że nauczyciele staną na wysokości stojących przed nimi zadań i zrealizują je w sposób adekwatny do współczesnych potrzeb. Oczekujemy jedynie na konieczne do tego narzędzia .

Teraz przed drugim podejściem do ich stworzenia stoją decydenci . Oby go nie spalili .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument