Polityka społeczna a problemy ludnościowe - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Polityka społeczna a problemy ludnościowe - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna

RTF (41 KB)
3 strony
679Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki społecznej opisujące politykę społeczną a problemy ludnościowe; cele polityki ludnościowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

1. Polityka ludnościowa w świecie 2. Polska a polityka ludnościowa. Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc. Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej. 2 grupy działań polityki ludnościowej: Pronatalistyczna- wzrost liczby ludności i Antynatalistyczna- wstrzymanie wzrostu liczby urodzeń. Europa prowadzi pierwszy typ polityki. Wynika to z faktu demograficznego starzenia się społeczeństwa. (w Polsce 17, 5% ludności w wieku poprodukcyjnym- próg starości zaawansowanej to 18%) Polityka ludnościowa- Celowe i długoterminowe oddziaływanie państwa na ruch naturalny i wędrówkowy ludności. Cele ogólne polityki ludnościowej: 1. Osiągnięcie pożądanego stanu i struktury ludności- odpowiadający rynkowi pracy, służbie zdrowia, ubezpieczeniom społecznym. 2. Tworzenie korzystnych warunków dla pożądanego stanu społeczeństwa- czynniki polityczne, kulturowe, społeczne i prawne 3. Biologiczne przetrwanie narodu. 4. Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno- ekonomicznego(uwzględnienie zarówno celów gospodarczych i społecznych)- dopasowanie do tego rozwoju czynników demograficznych. Podmioty realizujące Ply Władza publiczna- centralna i lokalna na szczeblu samorządowym., Kościoły Zw wyznaniowe, Organizacje pozarzadowe, Inne organizacje które są w stanie wykonywać zadania PL. Cele szczegółowe PL: 1. Zmiana postanowień jednostkowych odnośnie zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Propagowanie idei rodziny, małżeństwa. 2. Kształtowanie postaw prokreacyjnych- Kształtowanie na rzecz zwiększania dzietności- poziomu urodzeń. 3. Podnoszenie jakości życia młodego pokolenia- osób wstępujących w wiek reprodukcji, zawierania małżeństw. Poprzez Rozwój ochrony zdrowia i edukacji. 4. Wspieranie aktywnego uczestnictwa wszystkich pokoleń w...................Obszary polityki ludnościowej: Praca, Zabezpieczenia społeczne, Mieszkalnictwo, Edukacja, Służba zdrowia, Polityka narodowościowa Cele w Polsce współcześnie Rządowa Rada Ludnościowa opracowała program 4 celów: 1. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin- najbardziej rozbudowany segment-

2. Tworzenie warunków do integracji w starzejącym się społeczeństwie- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2050 roku % osób pow. 60 roku życia to niemal 40%. 3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa i ograniczenie umieralności- kluczowy cel- odwołując się do materiału- najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce- choroby układu krążenia i choroby nowotworowe- chodzi o propagowanie badań. Ograniczenie umieralności- nadumieralność wśród mężczyzn. 4. Określenie kierunków i zasad polityki migracyjnej. Demograficzne uwarunkowania PS. Nie ulega wątpliwości, że na te sprawy wpływa szereg czynników- kulturowe(pozycja mężczyzny i kobiety, dostępność zawodów dla kobiet, równouprawnienie), strukturalne(sytuacja na rynku pracy), ekonomiczne(warunki i poziom życia), czynniki instytucjonalne(polityka rodzinna- z natury zorientowanej na wspieranie rodzin) W społeczeństwie polskim najczęstsza jest rodzina nuklearna- rodzice i dzieci. Po pierwsze świadczenia społeczne związane z urodzeniem dziecka. Dodatek do zasiłku rodzinnego zależny od dochodów.)- w innych krajach świadczenia nie są jednorazowe- trwają kilka miesięcy do kilku lat. Po drugie działania zmierzające do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Tutaj możemy sobie pogrupować działania na kilka grup: prawne- rozwiązania związane z urlopem macierzyńskim- zwiększono go do 20 tygodni, jak również ze wielorakościom porodu, urlop ojcowski, ekonomiczne(ulga prorodzinna- odliczenie sobie kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po odliczeniu skladek na ubezpieczenie zdrowotne), organizacyjne- przedszkola żłobki etc. Pojawiają się też nowe rodzaje pracy- telepraca- stanowisko pracy w domu wyposażone przez pracodawcę- wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Do tego działu zaliczyć też możemy- wprowadzenie jako obowiązkowy przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie jako obowiązkowy przedmiot. Polityka rodzinna w krajach UEDwa cele: Dobrostan dzieci- dziecko w centrum zainteresowania władzy publicznej i Równouprawnienie- pogodzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych. Grupy państw UE 1. Francja i Belgia- koncentrują się na pierwszym i polityce pronatalistycznych. 2. Kraje skandynawskie- koncentracja na indywidualizacji i prawach dziecka- obrona przed przemocą w rodzinie na przykład. 3. Kraje germańskie- RFN AUSTRIA HOLANDIA- wspieranie konserwatywnego modelu rodziny- jeden żywiciel- rodzina z dziećmi. 4. Anglosasi- koncentracja na walce z ubóstwem 5. Południowe- Włochy, Hiszpania, Portugalia- solidarności rodzinna- współodpowiedzialność rodziców w wychowaniu dziecka. Bardzo dużą wage przywiązuje się do zdrowia- ważny jest cel trzeci- tutaj kwestie zapobiegania chorobom- zapobieganie rozwoju chorób etc. Polityka

migracyjna jako jeden z elementów PL- Ważne bo Polska staje się krajem wysyłającym i przyjmującym migrantów z przewagą osób wyjeżdżających. Poza granicami Polski przebywa 1 mln 830 tys. osób. Polityka Migracyjna w Polsce 1. Wynika z prawodawstwa UE- swobodnego przepływu pracowników 2. Kieruje się dwoma założeniami- napływ migrantów powinien wynikać z potrzeb rynku pracy i konkurencyjności Polskiej gospodarki- zapełniać miejsca pracy, których nikt nie chce ich piastować. 3. Powinna umożliwiać powroty do kraju- traktować Polaków jako realną siłę kapitału ludzkiego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument