Strategia personalna - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Strategia personalna - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (173 KB)
2 strony
990Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: strategia personalna; etapy jej opracowania:
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

STRATEGIA PERSONALNA Etapy jej opracowania: 1. Dokonanie analizy i oceny sytuacji obecnej (wyjściowej): sporządzenie dobrej

diagnozy obecnego systemu personalnego. Ten system to ludzie, których firma teraz zatrudnia oraz wszystkie działania, które składają się na politykę personalną. W analizie tej posługujemy się typowym narzędziem planowania strategicznego – analizą SWOT, która określa silne i słabe strony obecnego systemu personalnego oraz szanse i zagrożenia z obecnej organizacji. a) silne strony systemu personalnego

- wysokie kwalifikacje personelu i jego zaangażowanie

- operatywność kadry menedżerskiej - dobra polityka płac - właściwe podejście do pracowników przyjmowanych do pracy - skuteczne metody motywowania - relatywnie wysokie zarobki - niekonfliktowość i aktywność pracowników - brak oporów wobec zmian

b) słabe strony

- niskie kwalifikacje załogi - niskie płace - konfliktowość załogi - mało operatywna kadra menedżerska - brak dobrych rozwiązań w dziedzinie motywacji

- duży opór przed zmianami

c) zagrożenia z otoczenia - konkurencja płacowa innych firm na rynku pracy - trudność w zwolnieniu profesjonalnych pracowników - migracje pracowników wypromowanych - negatywne opinie o firmie - niski poziom kształcenia w regionie

d) szanse dla firmy

- rynek pracy pracodawców - dobre lokalne zaplecze absolwentów szkół i uczelni - ogólnie niski poziom płac w regionie - pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy

2. Sformułowanie założeń wyjściowych strategii – powinny zawierać:

a) cele strategii personalnej b) kluczowe obszary tej strategii c) opracowanie strategii, która przeważnie składa się z 3 części:

- rekrutacja, selekcja i wprowadzenie do pracy nowych pracowników (tzw. strategie wejścia)

- kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe, wynagradzanie,

kształtowanie stosunków pracy, sposoby integrowania pracowników, stylów zarządzania zasobami ludzkimi (tzw. strategia utrzymania i rozwoju)

- redukcja personelu, planowane zwolnienia, leasing pracowników 3. Ustalenie wymiaru finansowego strategii personalnej – określenie ile firmy

będzie kosztowała realizacja zadań tej strategii. 4. Plan wdrożenia strategii – określa konkretne terminy realizacji zadań i wskazuje

osoby odpowiedzialne za wdrożenie. 5. Monitoring przebiegu realizacji strategii – dotyczy to stałej obserwacji przebiegu

realizacji strategii.

docsity.com

6. Ewentualna modyfikacja strategii. Wyrazem dążenia do elastyczności zatrudnienia jest podział pracowników o odmiennych prawach i pozycji w przedsiębiorstwie: I grupa – trzon załogi tworzy wysoce wykwalifikowana kadra i fachowcy. Jest stała umowa o pracę z nimi, dobre wynagrodzenie, są dokształcani. Planowanie potrzeb kadrowych w odniesieniu do tej grupy jest bardzo szczegółowe. II grupa – trzon załogi to pracownicy peryferyjni, którzy mogą być łatwo zastąpieni przez innych. Wykonują stosunkowo ważną pracę ale są gorzej opłacani, czasami angażowani w niepełnym wymiarze czasu pracy, w razie redukcji są pierwsi do zwolnienia. Planowanie tutaj jest mniej dokładne i precyzyjne. III grupa – ludzie, którzy nie mają stałej umowy z firmą. Wykonują różne zlecenia dla

firmy na podstawie umowy – zlecenia lub są zatrudniani przez przedsiębiorstwa, które współpracują z daną firmą. Wykonują pewne specyficzne rodzaje płac np. w reklamie, przy remontach, konserwacji itp.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument