Stowarzyszenie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Stowarzyszenie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (129 KB)
2 strony
466Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące stowarzyszeń; członkowie i formy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wg ustawy stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

zrzeszeniem o charakterze niezarobkowym, samodzielnie określającym

swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne i opierającym

swą działalność na pracy społecznej swych członków. Stowarzyszenie ma prawo uchwalać akty wew dotyczące jego działalności, a także zatrudniać

pracowników do prowadzenia swych spraw.

Członkami stow mogą być w zasadzie osoby fizyczne; przepisy

przewidują szczególne członkostwo osób prawnych, a mianowicie jedynie w charakterze członków wspierających. Prawo tworzenia i uczestniczenia

w stow przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do

czynności prawnych oraz nie pozbawionym praw publicznych. Małoletni w

wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stow, ale nie mogą wchodzić w skład ich zarządów. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa zrzeszania się

w stow z niewielkimi ograniczeniami. Otóż cudzoziemcy mający miejsce

zamieszkania w Polsce mogą zrzeszać się w stow na zasadach

przewidzianych dla obywateli polskich. Mogą oni więc zarówno tworzyć stow, jak i wstępować do stow już istniejących. Natomiast cudzoziemcy

nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski mogą jedynie

wstępować do stowarzyszeń, i tylko wtedy, gdy statuty tych stow na to

pozwalają. Nie mają oni zaś prawa do tworzenia stow.

Prawo o stow przewiduje dwie formy stow: stowarzyszenia (stow właściwe, rejestrowe) oraz stow zwykłe (stow o

formie uproszczonej). Stowarzyszenie (właściwe, rejestrowe) może

być utworzone przez co najmniej 15 osób.

Osoby w tej liczbie, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stow i wybierają komitet założycielski. Komitet ten składa następnie do

sądu rejestrowego wniosek o rejestrację stow wraz ze statutem, listą

założycieli, protokołem wyboru komitetu założycielskiego oraz informacją

o adresie tymczasowej siedziby stow. Sąd rejestrowy po przeprowadzeniu rozprawy orzeka w formie postanowienia o zarejestrowaniu lub odmowie

zarejestrowania. Stow może posiadać swój majątek, który składa się ze składek, spadków, zapisów, dochodów. Prawo o stowarzyszeniach określa zasady nadzoru nad stow i przewiduje, iż nadzór ten sprawuje organ adm-wojewoda oraz sąd rejestrowy.

Rozwiązanie stow znajduje zastosowanie jeżeli działalność stow

wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa lub postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub

statutem. Do rozwiązania stow może dojść jeszcze w innych

okolicznościach. Mianowicie sąd na wniosek wojewody wydaje

postanowienie o rozwiązaniu stow jeśli: a) liczba członków stow zmniejszyła się poniżej liczby wymaganej do jego założenia, b) stow nie

posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich

wyłonienia w okresie dłuższym niż rok.

Przepisy ustawy przewidują możliwość tworzenia związków stow. Mogą go

założyć co najmniej trzy stowarzyszenia; założycielami i członkami związku mogą być również inne osoby prawne.

Drugi rodzaj stow, stow zwykłe są uproszczoną formą i nie posiadają

osobowości prawnej. Założyć je mogą co najmniej trzy osoby prawne,

docsity.com

które uchwalają regulamin działalności określając nazwę, cel, teren i

środki działania, a także przedstawiciela reprezentującego stow. Stow

zwykłe nie podlega rejestracji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument