Cele kształcenia - Notatki - Dydaktyka - Część 1, Notatki'z Socjologia Edukacji. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz21 marca 2013

Cele kształcenia - Notatki - Dydaktyka - Część 1, Notatki'z Socjologia Edukacji. University of Podlasie in Siedlce

PDF (179 KB)
8 strona
640Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z dydaktyki: cele kształcenia. Część 1. cele,kształcenie
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

Cele kształcenia

Pojęcia w pedagogice Edukacja –podstawowe pojęcie w pedagogice, obejmujące ogół

wielowymiarowych działań oraz procesów służących wychowaniu i kształceniu osób czy grup społecznych.

Wychowanie –świadome, zamierzone i specyficzne działania osób, których celem jest osiągnięcie względnie trwałych zmian osobowości jednostki.

Kształcenie –ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury a zarazem uczestnictwo w ich przekazywaniu, jak również możliwie wszechstronny rozwój sprawności fizycznych i umysłowych, zainteresowań i zdolności, a także wyrobienie odpowiednich postaw i przekonań.

Pojęcia w pedagogice Nauczanie – wspomaganie naturalnych zainteresowań ucznia, jego

dążeń do poszukiwania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Kierowanie procesem uczenia się.

Uczenie się – proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń przez jednostkę, w wyniku którego powstają nowe formy zachowania się i działania lub następuje modyfikacja zachowań wcześniej nabytych, a także opanowany zostaje cały system wiadomości, umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń i przekonań

EWKNUCZENIE SIĘ

Pojęcie celów kształcenia. Cele kształcenia – kierunkowskazy, świadomie

założone skutki, które chcemy osiągnąć w procesie kształcenia; działania, które mają doprowadzić do danego stanu rzeczy.

Celami kształcenia nazywamy zamierzone osiągnięcia uczniów, to jest oczekiwane wyniki uczenia się.

Znaczenie celów kształcenia w procesie edukacyjnym

 stanowią podstawowy czynnik wyznaczający rozwiązania innych elementów procesu kształcenia. Są wyznacznikiem doboru i układu treści kształcenia, podstawowym kryterium w doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych.

 stanowią podstawę planowania i organizowania działań uczestników procesu kształcenia

 są kryterium oceny efektywności procesu dydaktycznego.

Rodzaje celów kształcenia: I podział wg czasu:  Potencjalne – funkcjonują one do momentu rozpoczęcia procesu

dydaktyczno-wychowawczego, czyli do czasu zanim zacznie się je osiągać

 Aktualne – symbolizują one rozpoczęcie procesu edukacyjnego (do realizacji włącza się nauczyciel i uczniowie)

II podział wg przedmiotu i podmiotu kształcenia:  Rzeczowe (przedmiotowe) – oznaczają określenie zmian w zasobie

wiedzy, umiejętnościach jej stosowania w praktycznych i teoretycznych działaniach uczniów.

 Podmiotowe – mamy na uwadze zmiany w rozwoju sprawności umysłowych, postaw i systemu wartości wywołane procesem dydaktyczno-wychowawczym.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument