Strategia jako konfiguracja organizacyjna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Strategia jako konfiguracja organizacyjna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (517 KB)
8 strona
604Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: strategia jako konfiguracja organizacyjna; analiza konfiguracyjna, analiza grup strategicznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

Pytanie 15 Strategia jako konfiguracja organizacyjna – która ze szkół strategii jest najbliższa tej koncepcji? Analiza konfiguracyjna – podobieństwa i różnice w porównaniu do analizy grup strategicznych. Konfiguracja jako dynamiczny system zależności pomiędzy głównymi wyborami strategicznymi. Proszę przeanalizować konfigurację strategiczną sklepu Makro w porównaniu ze sklepem Geant – w jaki sposób Geant mógłby skonfigurować część swojego systemu aby podważyć przewagi Makro?

Nie wiem czy Krzys O. się nie pomylił (!) i nie chciał napisać pytania w ten sposób:

"Strategia jako analiza konfiguracyjna - ...". Chodzi o to, że później

przyrównuje analizę konfiguracyjną do analizy grup strategicznych.

Problem w tym, że do analizy konfiguracyjnej wchodzi nie tylko konfiguracja organizacyjna ale również konfiguracja techniczno-

ekonomiczna i społeczna. I teraz nie wiadomo czy przy porównaniu do

AGS skupiać się na całej analizie konfiguracyjnej czy jedynie na

konfiguracji organizacyjnej??? Proszę weźcie to pod rozwagę...

Analiza konfiguracyjna służy przede wszystkim do projektowania

nowych organizacji i produktów oraz budowania nowych strategii działania. Pozwala jednocześnie wychwycić decydujące wartości

zmiennych oraz powiązania między nimi w firmach konkurencyjnych w

branży i dokonać ich porównań. Analiza ta umożliwia ponadto

poszukiwanie kreatywnych konfiguracji wartości zamiennych, w celu odróżnienia się od firm konkurencyjnych w branży – zbudowanie

odróżniającej i efektywnej konfiguracji.

Jednym z trzech wyborów strategicznych (obok wizji, rynków i produktów) jest architektura firmy, inaczej model funkcjonowania

organizacji czyli tworzenia i dostarczenia produktów / usług na wybrane

rynki.

Przy tworzeniu firmy najpierw należy pomyśleć globalnie o otoczeniu, w

którym firma będzie działać, o funkcji, jaką będzie pełnić (misja, domena, przewaga), i o pożądanym modelu firmy, który umożliwi jej

sprawne działanie w danym środowisku. Dopiero potem można

szczegółowo zaprojektować, w sposób powiązany ze sobą, konkretne

trzy konfiguracje: techniczno- ekonomiczną, społeczną i organizacyjną. W ramach każdej z nich trzeba podjąć pewne kluczowe decyzje, które

przesadzą o tym, czy architektura organizacji będzie spójna z misją i

domeną i umożliwi efektywną realizację strategii.

docsity.com

Konfiguracja techniczno – ekonomiczna

(pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych faz

działalności i ich kosztów, dotyczy spraw które rzutują przede wszystkim na relacje kosztowe i techniczne):

Można ja analizować jako sekwencję działań w obrębie

1) badań i rozwoju,

2) zakupów, 3) produkcji,

4) sprzedaży.

Doskonalenie tej konfiguracji:

Strategiczne znaczenie mają odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania: 1. Które elementy konfiguracji technicznej tworzą wartość z punktu

widzenia strategicznie istotnych odbiorców? (większość faz cyklu

technicznego jest niezbędna, ale nie tworzy żadnej specjalnej wartości

z punktu widzenia klienta). 2. Co wykonywać w ramach firmy, a co kupić na rynku („make or buy”)?

(ta decyzja ma dwa podstawowe wymiary: kosztowy i strategiczny;

kosztowy – zakup zewnętrzny, gdy koszt zakupu niższy niż koszt

produkcji, strategiczny – dotyczy głównie kontroli nad daną działalnością, kumulowaniem wiedzy i procesem budowania przewagi

strategicznej).

3. Jak zorganizować sprawne współdziałanie grup specjalistów w

poszczególnych fazach cyklu technicznego, aby skrócić czas całości cyklu i zmniejszyć koszty (nacisk na tworzenie i funkcjonowanie

zespołów międzyfunkcjonalnych, których celem jest skracanie czasu

potrzebnego na wprowadzenie udoskonaleń i nowych produktów, oraz

likwidacja typowych barier międzyfunkcjonalnych lub budowanie

mostów między nimi)?

Decyzje te przesądzają o pierwszym wymiarze wdrożonej strategii,

bowiem określają, jak przebiega proces transformacji zasileń w

produkty / usługi w trakcie realizacji strategii (czyli po ludzku: w jaki sposób z surowców i pracy ludzkiej i maszyn powstaje efekt końcowy).

Konfiguracja społeczna

(bada typ relacji między uczestnikiem a organizacją, typ relacji między

uczestnikami, proces zarządzania personelem);

Konfiguracje nowoczesnych firm będą zdążały w kierunku budowania

modelu, który nazywa się „konfiguracją inteligentnej, produktywnej społeczności”, w której mają kapitalne znaczenie trzy czynniki:

1) umiejętność rozwoju i sposób wykorzystania kapitału intelektualnego

pracowników;

2) poczucie przynależności, lojalności, sensu współpracy z daną grupą; 3) poczucie niezależności i własnej wartości pracowników.

Uwolnienie kapitału intelektualnego pracowników wymaga silnego związku

emocjonalnego z firmą, poczucia pewności zatrudnienia i motywacji.

docsity.com

Konfiguracja organizacyjna (tutaj więcej ze względu na dalszą część)Konfiguracja organizacyjna dotyczy trzech wymiarów: - konstrukcji struktury,

- centralizacji i formalizacji, - oraz mechanizmów koordynacji. Chodzi o to, aby organizacja była zdolna strukturalnie i proceduralnie do zrealizowania stworzonej strategii, przy czym strategia i struktura muszą się przenikać i radykalne zmiany strategii wymagają radykalnych modyfikacji struktury (Chandler „Strategy and Structures”). Budowanie strategii musi oprzeć się na konfiguracji organizacji dotyczącej trzech wymienionych obszarów. Analiza konfiguracyjna polega na zanalizowaniu trzech

wymiarów odpowiadając na pytania:

1. kryteria grupowania czynność(struktura): jak dzielimy zadania, odpowiedzialność i kompetencje, czyli jaka struktura: funkcjonalna,

dywizjonalna, macierzowa czy procesowa?

2. stopień centralizacji i formalizacji: jakie decyzje są sformalizowane, na

jakim szczeblu, czy jest formalny proces podejmowania decyzji?

3. mechanizm koordynacji: co jest instrumentem koordynacji: konfiguracja techniczna, ekonomiczna czy społeczna, a może są to

tylko procedury?

ANALIZA GRUP STRATEGICZNYCH

Grupy strategiczne stanowią ważny pośredni szczebel między analizą branży a strategii indywidualnej firmy. Właśnie tym analiza grup strategicznych różni się od analizy konfiguracyjnej, która skupia się tylko na danej firmie, nie wychodząc poza nią. Analiza grup strategicznych pozwala na analizę ograniczeń konkretnej strategii i przetestowanie, w jakim stopniu jest ona oryginalna, a w jakim imituje działanie innych firm członków danej grupy strategicznej.

Podstawowym celem analizy grup strategicznych jest określenie tych zmiennych, które maja decydujący wpływ na powstawanie barier

mobilności w sektorze. Drugim aspektem jest jasne określenie grup

dominujących, ważnych i marginalnych w sektorze i wreszcie trzecim

jasne sprecyzowanie konceptualnych możliwości przesunięć strategicznych firmy w ramach sektora.

Grupa strategiczna wg Hunta to zbiór firm mających podobne aktywa i dlatego realizujących podobne strategieczyli bardziej niż analiza konfiguracyjna skupia się na otoczeniu. Główne wybory strategiczne oraz konfiguracja muszą być poprzedzone analizą organizacji oraz analizą otoczenia. Natomiast z punktu widzenia firmy nowo wchodzącej do branży czy chcącej zmienić swoją konfigurację oraz z punktu widzenia konkurentów budujących swoją strategię, znacznie bardziej istotnym otoczeniem może być konkretna grupa strategiczna niż cała branża.Firma budująca strategię musi uwzględnić realia grupy, a nie całej branży. Strategia specjalizuje działanie i decyduje o elastyczności reakcji na zmiany decydując o możliwości manewru między grupami strategicznymi.

Analiza konfiguracyjna – podobieństwa i różnice w porównaniu do analizy

grup strategicznych

docsity.com

inny przedmiot analizy – analiza konfiguracyjna służy głównie do

projektowania nowych przedsiębiorstw lub porównywania profili

indywidualnych konkurentów w branży kiedy analiza grup

strategicznych ma na celu wyodrębnienia grup strategicznych w danym sektorze ze względu na dwie kluczowe zmienne i porównanie ich.

Pierwsza skupia się do wewnątrz a druga na zewnątrz.

horyzont czasowy – analiza konfiguracyjna analizuje stan na daną

chwilę zakładając możliwość zmian w przyszłości a analiza grup strategicznych uwzględnia historyczne uwarunkowanie rozwojowe w

danym sektorze.

ilość zmiennych – analiz konfiguracyjna porównuje lub projektuje

firmy w oparciu o zestaw istotnych zmiennych, a analiza grup strategicznych buduje kilka map strategicznych w oparciu o dwie różne

zmienne.

- badając grupy strategiczne analizujemy dlaczego w tej samej branży

stosowane są różne strategie; w analizie konfiguracyjnej badamy strategię jednej firmy,

- celem analizy grup strategicznych jest określenie zmiennych

decydujących o mobilności w sektorze, zaś analiza konfiguracyjna

zmierza do zdiagnozowania sytuacji wewnętrznej i dostosowania

strategii i struktury do siebie nawzajem,

Podobieństwa do analizy grup strategicznych:

- służą do porównywania strategii przedsiębiorstw

- wyodrębniania wartości decydujących zmiennych - obie dają wskazówki dla zakładających nową firmę,

- wybór innych zmiennych na podstawie tych samych informacji może

powodować wybór innych strategii,

- obie analizy biorą pod uwagę wartości, cele i nastawienie menedżerów do strategii (uwzględnienie czynnika ludzkiego przy

analizach),

- zmiany konfiguracyjne biorą pod uwagę m.in. wymiar

technologiczny, ekonomiczny i społeczny czyli to, co może być

podstawą analizy w grupach strategicznych (jako zmienne), - badane są regulacje rządowe, które są przyczyną powstawania grup

strategicznych ale i decydują o konfiguracji organizacyjnej, stopniu

formalizacji, centralizacji czy koordynacji, konfiguracji społecznej i

techniczno-ekonomicznej.

Analiza konfiguracyjna jest szczególnie ważna przy budowie strategii, jest

to poszukiwanie „luźnych cegieł” w murze otaczającym grupy strategiczne, a te analizuje AGS.

Czyli tak konfigurujemy organizację aby wykorzystać luki w działalności

grup strategicznych –zwierciadle naszych najbliższych i najgroźniejszych

konkurentów.

UPROSZCZENIE:

docsity.com

Analiza sektorowa => analiza grup strategicznych => analiza

konfiguracyjna

czyli:

Z lotu ptaka => zbliżenie i powiększenie => strategia konkretnej firmy

Konfiguracja jako dynamiczny system zależności pomiędzy głównymi wyborami strategicznymi

Ewoluowanie firmy w czasie i dostosowywanie do nowych warunków powoduje konieczność ciągłego dokonywania wyborów między wymiarami konfiguracji jako dynamicznym systemem zależności oraz głównymi wyborami strategicznymi: *wizją firmy (jaka jest dalekosiężna przyszłość?) *rynki i produkty (wybory dokonywane nie marketingowo, ale przez pryzmat

konkurentów, czyli wybór jednej z opcji: konfrontacja konkurencyjna (najczęściej ceną, jakością), budowa niszy (specjalizacja rynkowa lub produktowa), strategia unikania konkurencji (wyraźna segmentacja, unikalny image, współpraca z konkurentami), kooperacja (alianse, rozłożenie ryzyka, zaangażowania kapitału) *model działania firmy (na jakich aspektach się skupiamy, jaka jest polityka personalna?). Do modelu działania firmy zaliczamy też zbiór decyzji dotyczących stopnia centralizacji, przyjętej struktury, roli standardowych procedur operacyjnych, a wiec konfiguracji organizacyjnej. Konfiguracja pozostaje dynamicznym systemem zależności pomiędzy głównymi wyborami strategicznymi. Niepewność co do przyszłości i sytuacji w otoczeniu sprzyja różnorodności wyborów strategicznych i eksperymentowaniu. Firmy podejmują trudne do odwrócenia decyzje inwestycyjne, zawężają lub dywersyfikują działalność (to ściśle wiąże się ze wszystkimi wymiarami konfiguracji) np. rozwój określonego rynku może

spowodować potrzebę utworzenia dywizji odpowiedzialnej tylko za obsługę tego rynku, co pociąga za sobą potrzebę prowadzenia dodatkowej działalności marketingowej, budowy fabryki itp. Przykład: Główna inwestycja AMD w ostatnich latach do supernowoczesna fabryka w Dreźnie. Taka strategiczna decyzja (wizja nawiązania równej walki konkurencyjnej z Intelem w produkcji procesorów) wymaga szczegółowej analizy dotyczącej konfiguracji techniczno-ekonomicznej (nakłady, laboratoria), społecznej (wykwalifikowana siła robocza), organizacyjna (jaka struktura w laboratoriach, a jaka w wymagającej ścisłych

rygorów fabryce).

wizja firmy model

działania

firmy

rynki

i produkty

techniczno-ekonomiczna społeczna

organizacyjna

Konfiguracja firmy

Główne wybory

strategiczne

docsity.com

Proszę przeanalizować konfigurację strategiczną sklepu Makro w porównaniu ze sklepem Geant – w jaki sposób Geant mógłby

skonfigurować część swojego systemu aby podważyć przewagi Makro?

Zmienne Geant Makro

typ odbiorcy

indywidualny instytucjonalny

lokalizacja blisko centrum tylko peryferie

formy

płatności

gotówka / karta gotówka / karta tylko

1 rodzaj

produkt opakowanie

jednostkowe

opakowanie zbiorcze

asortymen

t

wielobranżowy wielobranżowy

dostępność powszechna ograniczona dla

posiadaczy karty

logistyka dostawa bez

zapisów

dostawa w określonej

godzinie

Logistyka: Makro: nie zajmuje się transportem towarów zamówionych u

producentów ani dostarczeniem zakupionych produktów do odbiorców,

pozbywając się w ten sposób zbędnych funkcji; z towarów importowanych niewielką część sprowadza na własną rękę, 90% kupuje od lokalnych

importerów; współpracuje z mniejszymi firmami – o ich wyborze decyduje

jakość wyrobów i analiza kosztów; skłania kooperantów do respektowana

wyznaczonych przez siebie standardów i wymagań, a potem współpracuje z nimi na zasadach partnerskich, zobowiązania wobec dostawców są

głównym źródłem finansowania majątku obrotowego, wskaźnik płynności

ok. 0,5) Geant: spoglądając na sprzedawane produkty to jakość nie jest

pierwszym kryterium wyboru dostawców!!! (AP)

Odbiorcy (Makro: terminy płatności są przedmiotem negocjacji, Gean: zalecana długość płatności 21 dni)

Można przyjąć, że przewagą (jest to relatywna przewaga dla klientów Makro) Makro jest sprzedaż artykułów w opakowaniach zbiorczych po relatywnie niższych cenach jednostkowych niż w Geant. Geant chcąc podważyć tą przewagę mógłby:  zastosować rabaty cenowe za kupno większej ilości danego produktu

docsity.com

 sprzedawać część swojego asortymentu w opakowaniach zbiorczych (wprowadzić dodatkowy rodzaj dużego wózka na zakupy)

 wprowadzić karty identyfikacyjne uprawniające do rabatów podmioty instytucjonalne,  wprowadzić negocjowalność okresu płatności dla podmiotów instytucjonalnych.

Strategia jako konfiguracja organizacyjna – która ze szkół strategii jest najbliższa tej koncepcji? KO jako pełne przechodzenie od struktury funkcjonalnej do dywizjonalnej lub procesowej sugeruje podobieństwo do szkoły ewolucyjnej tzn. firma pod wpływem potrzeb, nacisków, problemów, aspiracji zarządzających i szeregu innych czynników zmienia swoją strukturę organizacyjną w sposób powolny ale celowy (ewolucja). Również kształtowanie się struktury (docieranie) jest procesem powolnym i długotrwałym, który ewoluuje pod wpływem ogromnej ilości czynników. Oczywiście można znaleźć szereg przykładów zaprzeczających temu porównaniu np. elementy planowania przy zmianie struktury. Poniżej zaproponowane powiązania poszczególnych rodzajów struktur też mogą być

kontrowersyjne – w nawiasach poniżej nazw teorii zaznaczyłem kluczowe elementy, które moim zdaniem wskazują na te podobieństwa.

Rodzaj struktury

Cechy charakterystyczne Podobieństwa do Podobieństw a do

Funkcjonalna – głęboka specjalizacja – standardowe procedury

– stabilne otoczenia – planowanie – zarządzający jako „klamra

spinająca”

szkoła planistyczna

(stabilność, uporządkowanie, rola zarządu)

szkoła ewolucyjna (kształtowanie się struktury pod wpływem celowych

decyzji zarządu i różnych nacisków nieformalnych)

Dywizjonalna – różnorodność rynków i/lub produktów

– względna autonomia

– związek struktury z otoczeniem

szkoła pozycyjna (rynek / produkt decyduje o kształcie

struktury i o charakterze SBU 

skupienie na konkurencji)

Procesowa – płaska struktura – dynamika zmian – autonomia zespołów – globalna informacja

– kwalifikacje, szkolenia – efektywność – chaos

szkoła zasobowa (ludzie jako podstawowy zasób)

Lokując konfigurację organizacyjna w jednej ze szkół można bronić wielu tez. Wydaje się jednak, że najbliżej KO do szkoły ewolucyjnej. Zakłada ona ,że strategie powstają ewolucyjnie z całej masy szczegółowych decyzji operacyjnych. Świadome wybory oparte

na analizach powodują, że organizacja nie zmienia się z dnia na dzień, ale powoli ewoluuje. Firma, która się rozwija i dywersyfikuje swoją działalność, jak książkowy Bayer

docsity.com

str. 325, wymaga przejścia ze struktury funkcjonalnej i 3 wymiarów jakie się z tym wiążą do struktury dywizjonalnej. Są to typowe decyzje strategiczne (reorganizacja struktury, stosunki z otoczeniem. Firmy maja systemy formalnego planowania, które dyscyplinują myślenie, komunikacje, przetwarzanie danych. Zasadniczo procedura planowania jest wykorzystywana do tworzenia zarysów działania i napływające informacje korygują decyzje operacyjne. Naczelne kierownictwo ustala ramy działania, koordynuje strategiczne posunięcia, aby powstał logiczny spójny wzorzec funkcjonowania firmy, Kierownictwo rozpatruje decyzje w oparciu o 3 wymiary konfiguracji organizacyjnej. Sukces rynkowy zależy od zbudowania jasnego planu działania, wyraźnych przewag. Szkoła ewolucyjna ma charakter opisowy. W KO wszystko musi być opisane, ale istnienie systemów nie wyklucza wykorzystywania nadarzających się okazji do zmian strukturalnych, zmian koncepcji działania. Dlatego KO jest dynamicznym systemem

zależności między wyborami, o czym było napisane. Szkoła ewolucyjna zakłada doskonalenie wzorca, odchodzi zatem od czystego opisu i zmierza do budowania dyrektyw praktycznych. Konfiguracja organizacyjna jako struktura procesowa podchodzi najbardziej do szkoły zasobowej. Ewolucja struktury zmienia bowiem myślenie o organizacji i kolejne idee pasują do innych założeń. Zostańmy jednak generalnie przy szkole ewolucyjnej.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument