Zasady zamówień publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Zasady zamówień publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (113 KB)
2 strony
911Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasady zamówień publicznych; mechanizmy preferencyjne, mechanizm przetargu, elementy przetargu, obowiązki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zasadą systemu zamówień publicznych jest przeprowadzenie postępowania w sposób

gwarantujący uczciwą konkurencję w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Umożliwia on

zamawiającemu wybór wyżej wycenionej oferty krajowej jeżeli różnice między ofertą

niżej wyceniona ze wszystkich ofert zagranicznych jeżeli różnica między tymi ofertami

zawierające się w tzw. przedziale preferencji.

Mechanizmy preferencyjne:

- zachowanie preferencji cenowej – możliwość wyboru droższej wyceny krajowej

pod warunkiem zachowania standardów jakościowych

- w warunkach zamówienia mogą być wpisane zalecenia o konieczności stosowania

polskich produktów i surowców

- w warunkach umowy zawarta postanowienia mogą sterować podmioty

zagraniczne mające swoją siedzibę w kraju (Polsce).

Mechanizm przetargu:

- organizuje zamawiający przetarg umożliwia wspólne warunki wyjściowych dla

potencjalnych dostawców i wykonawców

- wybór najkorzystniejszej oferty przy zachowaniu obiektywnych wymiernych oraz

niezmiennych w toku postępowania kryteriów zapewniających porównywalność

zgłoszonych ofert

- zminimalizowanie wpływów poza formalnych grup nacisku na wybór oferty.

Elementem przetargu jest:

 decyzja o wyborze oferty

 zawarcie umowy między zamawiającym a wykonawcą lub dostawcą

 realne wykonanie umowy

 rozliczenie umowy i zapłata

Uprawnienia i obowiązki zamawiającego:

- zbadanie kwalifikacji oferenta

- oceny spełnienia przez oferenta istotnych warunków zamówienia

- domagania się wyjaśnień i uzupełnienia oferty

- do zawarcia umowy z wybranym oferentem na warunkach podanych przez niego

w ofercie

- ma prawo do zatrzymania wadium gdy oferent odmówi zawarcia umowy na

oferowanych przez siebie warunkach

Obowiązki zamawiającego względem oferenta:

docsity.com

- udzielenie oferentom względem umożliwienia zabrania dodatkowych informacji

dotyczących przedmiotu zamówienia

- określenie uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków

zamówienia

- zapewnienie warunków do uczciwej konkurencji

- zachowanie tajemnicy przebiegu procedury przetargowej do jej zakończenia

- zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu

- zwrócenie wadium oferentom, których ofert nie przyjęto

- rozpatrywanie reklamacji i protestów oraz uczestniczenie w postępowaniu

odwoławczym

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument