Analiza SWOT firmy wytwórni Kostki Brukowej MAR-BRUK - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Analiza SWOT firmy wytwórni Kostki Brukowej MAR-BRUK - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse

PDF (190 KB)
8 strona
10Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Finanse i bankowość: notatki z zakresu finansów przedstawiające analizę SWOT firmy wytwórni Kostki Brukowej MAR-BRUK.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

Z A C H O D N I O P O M O R S K A S Z K O Ł A B I Z N E S U

Analiza SWOTWytwórnia Kostki Brukowej MAR-BRUK

Wydział Ekonomii Kierunek Zarządzanie i Organizacja

Adres: os. Hallera 9c/13 Stargard Szcz.telefon:(0 - prefix - 91) 576 62 20

poczta elektroniczna:[email protected]autor opracowania: Robert Stelmachowski

S t a r g a r d 2 0 0 4

2

I. Opis przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MAR-BRUK s.c. powstało w 1999 roku. Działalność swoją rozpoczynało w szczególnie trudnych warunkach ze względu na stosunkowo bogatą ofertę firm produkujących kostkę brukową już istniejących na rynku tej branży. Początkowo produkcja kostki brukowej oparta była na wykorzystaniu tylko jednej niewielkiej maszyny produkcyjnej - wibroprasy. W ciągu niespełna pół roku - dzięki zakupowi kolejnej maszyny - podwojono zdolności produkcyjne firmy.

W roku 2001 wzbogacono ofertę dzięki uruchomieniu produkcji bloczków fundamentowych. W wyniku analizy potrzeb klientów (zarówno hurtowych jak i indywidualnych), firma zakupiła 2 specjalistyczne pojazdy wraz z urządzeniami rozładunkowymi do przewozu kostki brukowej i galanterii betonowej. Pozwoliło to uelastycznić ofertę poprzez zapewnienie usług transportowych w miejsca wskazane przez klienta. W związku z coraz większym zainteresowaniem rynku wyrobami MAR- BRUK, w 2001 firma zakupiła nową linię technologiczną do produkcji kostki brukowej o wydajności 1500m2/dobę. Na początku 2002 roku wystąpiła do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie o udzielenie aprobaty technicznej na swoje produkty. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań, w kwietniu tego oku uzyskała Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2002-04-1273 na betonową kostkę brukową MAR-BRUK. Naturalną konsekwencją przyjętej polityki stałego rozwoju firmy było podjęcie w 2002 roku decyzji o rozpoczęciu procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MAR-BRUK s.c. jest firmą rodzinną ze 100% kapitałem polskim.

3

II. Identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa metodą SWOT

Przedstawię teraz analizę strategiczną firmy MAR-BRUK by określić słabe

i mocne strony działalności przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju. Kryteria zastosowane w poszczególnych obszarach podlegają względnej ocenie w skali ocen w przedziale 1-10 punktów.

Ocena w skali 1-4 punktów oznaczają niespełnienie kryteriów lub spełnienie ich tylko w niewielkim stopniu, stąd też są to oceny niskie lub bardzo niskie (słabe strony). Natomiast oceny na poziomie 7-10 punktów są ocenami dobrymi lub bardzo dobrymi i oznaczają mocne strony przedsiębiorstwa. Suma iloczynów wag i ocen poszczególnych kryteriów pozwala ustalić mocne i słabe strony firmy.

OBSZARY KRYTYCZNE I ICH KRYTERIA OCENY WAGA OCENA

W SKALI 1-10

WYNIK OCENY

1. Warunki naturalne dotyczące zasobów surowcowych ilość 0,35 5,0 1,75 jakość 0,35 6,0 2,10 dostępność 0,20 4,0 0,80 kosztochłonność 0,10 4,0 0,40

Razem 1,00 5,05 2. Produkcja atrakcyjność produktu 0,30 9,0 2,70 koszt produkcji podstawowego asortymentu 0,25 7,0 1,75 jakość produkcji, braki 0,15 8,0 1,20 głębokość i szerokość struktury asortymentu 0,10 6,0 0,60 istnienie substytutów (zagrożeń) 0,20 4,0 0,80

Razem 1,00 7,05 3. Wyposażenie techniczne zużycie techniczne 0,20 7,0 1,40 wydajność urządzeń 0,15 8,0 1,20 nowoczesność 0,15 9,0 1,35 kompletność 0,10 9,0 0,90 elastyczność i wykorzystanie 0,15 8,0 1,20 gospodarka remontowa 0,10 6,0 0,60 inwestycje 0,15 7,0 1,05

Razem 1,00 7,70 4. Zasoby ludzkie (pracownicy) doświadczenie 0,25 9,0 2,25 dyspozycyjność 0,20 6,0 1,20 motywacyjność systemu wynagrodzeń 0,20 8,0 1,60 wydajność 0,25 9,0 2,25 wielkość i struktura zatrudnienia 0,10 5,0 0,50

Razem 1,00 7,80 5. Kierownictwo firmy kwalifikacje 0,35 9,0 3,15 doświadczenie 0,35 7,0 2,45 dokształcanie 0,20 4,0 0,80 rezerwa kadrowa 0,10 1,0 0,10

Razem 1,00 6,50 6. Marketing

4

strategia rynkowa 0,20 1,0 0,20 informacja o rynku branżowym 0,25 2,0 0,50 system dystrybucji 0,30 4,0 1,20 polityka cenowa 0,25 5,0 1,25

Razem 1,00 3,15 7. Technologia nowoczesność technologii kluczowej 0,20 8,0 1,60 zdolności wytwórcze 0,25 6,0 1,50 istnienie technologii alternatywnych 0,25 3,0 0,75 skutki ekologiczne (stopień uciążliwości) 0,20 3,0 0,60 faza cyklu życia technologii 0,10 6,0 0,60

Razem 1,00 5,05 8. Stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego przyrost zdolności produkcyjnych 0,10 6,0 0,60 stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych 0,20 6,0 1,20 zmianowość produkcji 0,15 1,0 0,15 stopień dekapitalizacji parku maszynowego 0,20 6,0 1,20 dynamika produkcji kostki brukowej 0,25 8,0 2,00 gospodarka remontowa 0,10 6,0 0,60

Razem 1,00 5,75 9. Zdolności handlowe struktura klientów 0,20 6,0 1,20 warunki sprzedaży 0,25 5,0 1,25 system dystrybucji 0,20 8,0 1,60 wpływ na koszty i ceny 0,15 7,0 1,05 dynamika wzrostu sprzedaży 0,20 5,0 1,00

Razem 1,00 6,10 10. Pozycja rynkowa firmy charakter rynku (lokalny) 0,20 4,0 0,80 udział w rynku w ujęciu dynamicznym 0,20 3,0 0,60 struktura asortymentowa 0,15 5,0 0,75 atrakcyjność produktu 0,20 7,0 1,40 image firmy 0,25 5,0 1,25

Razem 1,00 4,80 11. Ocena rynku (branży) potencjał rynku 0,25 5,0 1,25 stopień zmonopolizowania rynku 0,10 4,0 0,40 perspektywy rozwoju branży 0,15 7,0 1,05 uzależnienie od koniunktury 0,30 6,0 1,80 rentowność branży 0,20 6,0 1,20

Razem 1,00 5,70 12. Ocena ryzyka działalności firmy uzależnienie od koniunktury 0,30 6,0 1,80 innowacyjność branży 0,15 5,0 0,75 dywersyfikacja odbiorców 0,20 5,0 1,00 zależność od dostawców 0,20 4,0 0,80 przestawialność parku maszynowego 0,15 3,0 0,45

Razem 1,00 4,80 13. Ekologia uciążliwość dla środowiska 0,35 5,0 1,75 toksyczność produktów 0,20 3,0 0,60 tolerancja władz terenowych 0,15 3,0 0,45 wpływ na wyniki finansowe (opłaty ekologiczne) 0,20 3,0 0,60 ekologiczny wizerunek firmy 0,10 4,0 0,40

Razem 1,00 3,80 14. Organizacja struktura organizacyjna 0,35 4,0 1,40 obieg informacji 0,30 5,0 1,50

5

organizacja produkcji 0,25 6,0 1,50 stopień komputeryzacji 0,10 3,0 0,30

Razem 1,00 4,70 15. Ocena systemu zarządzania styl kierowania 0,25 8,0 2,00 system podejmowania decyzji 0,35 6,0 2,10 system motywacji 0,20 8,0 1,60 atmosfera pracy 0,20 7,0 1,40

Razem 1,00 7,10 16. Ocena standingu rentowność 0,20 7,0 1,40 płynność finansowa 0,20 8,0 1,60 wskaźniki aktywności (sprawności) 0,10 6,0 0,60 zadłużenie 0,15 5,0 0,75 dynamika sprzedaży i kosztów 0,20 5,0 1,00 optymalizacja wykorzystania wolnych środków finansowych 0,15 4,0 0,60

Razem 1,00 5,95 17. Potencjał wzrostu efektywności dynamika rentowności 0,30 6,0 1,80 samofinansowanie rozwoju 0,15 6,0 0,90 zdolność akumulowania funduszy rozwojowych 0,15 5,0 0,75 zdolność do pozyskiwania środków finansowych 0,10 4,0 0,40 perspektywy rozwojowe 0,30 6,0 1,80

Razem 1,00 5,65

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

W ar

un ki

n at

ur al

ne d

ot yc

zą ce

z as

ob ów

su ro

w co

w yc

h

P ro

du kc

ja

W yp

os aż

en ie

te ch

ni cz

ne

Za so

by lu

dz ki

e (p

ra co

w ni

cy )

K ie

ro w

ni ct

w o

fir m

y

M ar

ke tin

g

Te ch

no lo

gi a

S to

pi eń

w yk

or zy

st an

ia p

ot en

cj ał

u pr

od uk

cy jn

eg o

Zd ol

no śc

i h an

dl ow

e

P oz

yc ja

ry nk

ow a

fir m

y

O ce

na ry

nk u

(b ra

nż y)

O ce

na ry

zy ka

d zi

ał al

no śc

i f irm

y

E ko

lo gi

a

O rg

an iz

ac ja

O ce

na s

ys te

m u

za rz

ąd za

ni a

O ce

na s

ta nd

in gu

P ot

en cj

ał w

zr os

tu e

fe kt

yw no

śc i

Czynniki

Pu nk

ty

Graficzny obraz mocnych i słabych stron firmy MAR-BRUK.

- mocne strony firmy

- słabe strony firmy

6

III. WNIOSKI Z przeprowadzonej analizy wynika, że najsłabszymi stronami działalności firmy jest:  marketing;  ekologia; Stosunkowo nikłe umiejętności marketingowe (brak zorganizowanego działu

marketingu) powodują, że ma ono problemy z rozszerzeniem swojej działalności nie tylko na rynku regionalnym ale także na krajowym czy też po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na rynku międzynarodowym. Brak marketingu powoduje, że mimo wzbogacenia oferty w 2001 roku, dzięki uruchomieniu produkcji bloczków fundamentowych oraz własnymi usługami transportowymi poziom sprzedaży oraz pozycja na rynku pozostała bez zmian.

Inwestycja w nowoczesne maszyny oraz w sposób tradycyjny traktowanie w Polsce środowiska naturalnego (w szczególności przez małe przedsiębiorstwa) spowodowało, że ekologia w firmie pozostała na dalszym planie.

Do mocnych stron firmy należą:  produkcja;  wyposażenie techniczne;  zasoby ludzkie (pracownicy);  ocena systemu zarządzania. Te mocne strony wiążą się z posiadaniem przez firmę dobrze wykwalifikowanych

pracowników, którzy są związani z tym zakładem, systemem motywacji i bardzo dobrej atmosfery panującej w zakładzie oraz z kupnem w 2001 roku nowej linii technologicznej do produkcji kostki brukowej. Poprawiając słabe strony (szczególnie marketing), dzięki dobremu produktowi, własnemu transportowi oraz dobrych pracowników firma jest w stanie w krótkim czasie poziom sprzedaży a co za tym idzie pozycje na rynku. IV. Strategia firmy za pomocą metody SWOT Po zbadaniu mocnych i słabych stron firmy, należy zastosować analizę SWOT do projektowania jej strategii. W celu ustalenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa należy dokonać kwantyfikacji słabych i mocnych stron firmy oraz szans i zagrożeń z jej otoczenia. W pierwszej kolejności ustaliłem listę czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie dokonałem kwantyfikacji poszczególnych czynników stosując następującą skalę:  dla czynników określających atuty wewnętrzne firmy (AT) oraz szanse w jego

otoczeniu (SO) – od oceny najniższej + 1 do oceny najwyższej + 5;  dla czynników określających słabości wewnętrzne firmy (SW) oraz zagrożenia

w jej otoczeniu (ZO) – odpowiednio oceny od –1 do –5. Po zbadaniu czynników poddawanych analizie firmy MAR-BRUK zostanie wybrany wybór strategii firmy na podstawie modelu alternatywnych strategii.

7

ANALIZA SWOT DLA FIRMY

SZANSE OCENA 1-5 WAGA OCENA

WAŻONA ZAGROŻENIA OCENA

1-5 WAGA OCENA

WAŻONA

Dostęp do nowych technologii

3

0,15 0,45 Relacje z bankiem obsługującym firmę 3 0,10 0,30

Podstawowe regulacje prawne 2 0,10 0,20

Stopień przetestowania głównego produktu firmy

3 0,15 0,45

Przyjmowane w społeczeństwie systemy wartości

3 0,10 0,30 Stały wzrost poziomu technologicznego

3 0,20 0,60

Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

4 0,15 0,60 Ryzyko związane ze specyfiką działalności firmą

4 0,20 0,80

wejście na nowe rynki 4 0,25 1,00

Zmiany w systemie podatkowym 4 0,15 0,60

rozszerzenie linii produktów 4 0,25 1,00

zmieniające się potrzeby i gusty klientów

3 0,20 0,60

Razem szanse (ocena ważona) + 1,00 3,55

Razem zagrożenia (ocena ważona) - 1,00 3,35

ATUTY OCENA 1-5 WAGA OCENA

WAŻONA SŁABOŚCI OCENA

1-5 WAGA OCENA

WAŻONA

Zdolność kredytowa 4 0,20 0,80 Udział w rynku 4 0,20 0,80

Logistyka dystrybucji 5 0,15 0,75 nikłe umiejętności marketingowe 4 0,15 0,60

Zaangażowanie kadry menedżerskiej w sprawy firmy

4 0,10 0,40 Szkolenia pracowników 3 0,15 0,45

Stabilność zespołu pracowniczego 5 0,15 0,75

słaba lojalność konsumentów 2 0,10 0,20

Pojemność rynku 3 0,10 0,30

niewykorzystanie kluczowych zdolności i umiejętności

2 0,20 0,40

Korzystne tendencje rozwoju rynku 4 0,10 0,40

słaby wizerunek firmy 4 0,20 0,80

Doświadczenie pracowników5 0,20 1,00

Razem atuty (ocena ważona) + 1,00 4,40

Razem słabości (ocena ważona) - 1,00 3,25

Wartość współrzędnych x i y ustala się następująco: x = SO + ZO; y = AW + SW; x = 3,55 + (-3,35) = 0,20; y = 4,40 + (-3,25) = 1,15;

8

POZYCJA STRATEGICZNA FIRMY MAR-BRUK V. OKREŚLENIE STRATEGII

Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć następujące wnioski: Firma może przyjąć kilka wzajemnie uzupełniających się strategii:  koncentracji;  rozwoju rynku;  rozwoju produktu;  innowacji.

W wyniku optymistycznych prognoz rozwoju rynku budowlanego w Polsce, a w szczególności dzięki pozytywnym uwarunkowaniom zewnętrznym (wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) rozwinie się rynek i zapotrzebowanie na produkty firmy (szczególnie po wdrażaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001), przez co zwiększy się sprzedaż i udział w rynku firmy MAR-BRUK.

Dobrym posunięciem będzie rozszerzenie gamy produktów o np.: elementy betonowe (płyta chodnikowa), bloczki fundamentowe, kręgi betonowe. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest innowacja czyli wprowadzenie nowego nietypowego produktu albo usługi np.: układanie kostki klientom.

1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -5 -6 -4

SO

AW SW

ZO

P (0,20;1,15) 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument