Istota zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Istota zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (2 MB)
42 strony
738Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: istota zarządzania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 42

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 42 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 42 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 42 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 42 pages

Pobierz dokument
Slajd 1

ISTOTA ZARZĄDZANIA

© Agnieszka Sopińska docsity.com

ZARZADZANIE – TO ZNACZY CO? Zarządzanie przedsiębiorstwem; strategiczne; domem; ludźmi; projektami; finansami; wiedzą; transportem; produkcją; czasem; edukacją; kulturą; w kryzysie; międzynarodowe; nieruchomością…….

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Zarządzanie zestaw działań (obejmujący: planowanie i podejmowanie

decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie pracy członków organizacji)

skierowanych na wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów organizacji

dla osiągnięcia jej celów.

Planowanie i

podejmowanie

decyzji

Przewodzenie

(kierowanie;

motywowanie)

Organizowanie

Kontrolowanie

Zasoby

•Ludzkie

•Finansowe

•Fizyczne

•Informacyjne

Cele organizacji

•Przetrwanie i rozwój

•Zrównoważone funkcjonowanie

•Maksymalizacja zysku

•Wzrost wartości

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Składowe zarządzania: Funkcje: planowanie

organizowanie

motywowanie

Kontrolowanie

Zasoby: ludzie, finanse, rzeczy, informacje • Materialne

Niematerialne

Cele: długookresowe i krótkookresowe • Strategiczne

Taktyczne

Operacyjne

© Agnieszka Sopińska

docsity.com

FUNKCJE-Planowanie

Planowanie - określenie trybu działania

Wyznaczenie celów organizacji

Określenie sposobu ich realizacji (planów)

Elementem planowania jest podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji - wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości

© Agnieszka Sopińska docsity.com

FUNKCJE- Organizowanie

Organizowane – koordynacja działań i zasobów (logiczne ich grupowanie)

Porządkowanie i przydzielanie pracy, uprawnień decyzyjnych i

zasobów poszczególnym członkom organizacji

Projektowanie struktur działania

Różne cele wymagają różnych struktur organizacyjnych

© Agnieszka Sopińska docsity.com

FUNKCJE-Przewodzenie (kierowanie; motywowanie)

Przewodzenie - kierowanie ludźmi i ich motywowanie

do realizacji zamierzonych celów organizacji.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

FUNKCJE- Kontrolowanie

Kontrolowanie – obserwowanie postępów organizacji w

realizacji jej celów.

Obserwowanie i ocena działań,

Wprowadzanie bieżących korekt

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Proces zarządzania – teoria a praktyka

Teoria – systematyczny ciąg następujących po sobie funkcji zarządzania

Praktyka – realizacja kilku funkcji jednocześnie

Planowanie i

podejmowanie

decyzji

Przewodzenie

(kierowanie;

motywowanie)

Organizowanie

Kontrolowanie

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Klasyfikacja zasobów przedsiębiorstwa:

Klasyczne podejście- 2 (3) podstawowe kategorie zasobów: Kapitał Praca (Ziemia)

Współczesne podejście wyróżnia wiele kategorii zasobów

Zasobem jest wszystko to, co można traktować w kategoriach

silnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Systematyzacja zasobów przedsiębiorstwa

ZASOBY

MATERIALNE

Zapasy

Rzeczowy majątek trwały

Finanse

NIEMATERIALNE

Relacje

Wiedza

Systemy zarządzania

Kompetencje

Kultura organizacyjna

© Agnieszka Sopińska docsity.com

CELE ORGANIZACJI-

TO PRZYSZŁY POŻĄDANY STAN LUB REZULTAT DZIAŁANIA ORGANIZACJI

3 ZASADY USTALANIA CELÓW:

• muszą być sformułowane w kategoriach MIERZALNYCH

• należy określić TERMIN ICH REALIZACJI

• powinny stanowić WYZWANIE dla przedsiębiorstwa ale muszą być OSIĄGALNE

© Agnieszka Sopińska docsity.com

ZARZĄDZANIE- RÓŻNE PERSPEKTYWY

PRYZMAT FUNKCJI (planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie)

PRYZMAT POZIOMÓW (strategiczne, taktyczne, operacyjne)

PRYZMAT DZIEDZIN ORGANIZACJI (marketingiem, zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą, finansami…..)

PRYZMAT PROBLEMÓW (wartością, wiedzą, projektami, w kryzysie…)

PRYZMAT ZASOBÓW (finansami, ludźmi, majątkiem trwałym, wiedzą, czasem, ….)

PRYZMAT KATEGORII ORGANIZACJI (w organizacjach nastawionych na zysk, organizacjach non-profit; TNK, MSP….)

PRYZMAT PODEJŚĆ/KIERUNKÓW (klasyczne, behawioralne, ilościowe, systemowe, sytuacyjne…)

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Poziomy zarządzania

Obszar zarządzania (dziedzina)

Sz cz

e b

e l z

ar zą

d za

n ia

Marketing, Finanse, B&R, Produkcja, Zaopatrzenie, Zasoby ludzkie itp.

strategiczny

operacyjny

taktyczny

© Agnieszka Sopińska docsity.com

EWOLUCJA NAUK OZARZĄDZANIU

© Agnieszka Sopińska docsity.com

GENERACJE W ZARZĄDZANIU Generacja Okres

rozwoju Główny nacisk Osiągnięcia Prekursorzy/ główni

przedstawiciele

Pierwsza generacja

Koniec XIX i pocz. XX w.

Wydajność pracy; Produktywność środków wytwórczych.

Naukowe zarządzanie; Harmonogramy; System taśmowy; Struktury hierarchiczne;

F.W. Taylor; H. Fayol; H. Emerson; H. LeChatelier; K. Adamiecki; F. B. Gilberth; H. Gantt; E. Mayo; H. Ford

Druga generacja

Koniec II w. św.; lata 50 i 60 XXw.

Jakościowe podejście do zarządzania

Teoria podejmowania decyzji; Badania operacyjne; Podejście systemowe; Zarządzanie przez cele; Początki zarządzania strategicznego

H. A. Simon; P.F. Drucker; J. C. March; R. L. Ackoff; L. F. Forrester; G. Nadler; T. Kotarbiński

Trzecia generacja

Lata 70 i 80- te XX w.

Zwrócenie uwagi na ludzi

Humanizacja pracy; Systemy motywacyjne; Partycypacja; Elastyczne systemy pracy; Zarządzanie strategiczne; Marketing i controling

P. F Drucker; P.R. Cateor; L.M. Hess; K.M. Dunst; S. Blumental; J. O. Brien

© Agnieszka Sopińska docsity.com

GENERACJE W ZARZĄDZANIU

c.d. Czwarta generacja

Lata 80 i 90-te XX w.

Nacisk na ostatnią funkcję zarządzania- kontrolowanie

Nowoczesne zasady zarządzania organizacyjnego; Twórcze zarządzanie; Rozwijanie zdolności i sprawności ludzkich; Zarządzanie strategiczne i innowacyjne; Marketing i controlling strategiczny; Struktury sieciowe;

R.W. Webber; P.F. Drucker

Piąta generacja

Przełom XX i XXI w.

Sprostanie globalizacji i wirtualizacji organizacji

Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie dynamiczne; Zarządzanie wiedzą; Kapitał intelektualny; Struktury sieciowe; Zarządzanie firmami globalnymi; Outsourcing; Zarządzanie scenariuszowe; Postmodernizm w zarządzaniu

Z. Strategiczne: H.I. Ansoff; R. L. Ackoff; H. Mintzberg; M.E Porter; E. Wrapp; C.K. Prahalad; G. Hamel; Z. Wiedzą: G. Probst; S. Raub; K. Ramhard; KI: L. Edvinsson; T.A. Stewart; R. S. Kaplan; S.M. Malone; A. Brooking; K. Sveiby

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu:

Poszerzenie perspektywy zainteresowań (od stanowiska pracy do złożonych sieci organizacji)

Przeniesienie zainteresowania z organizacji na jej otoczenie (od zainteresowania wnętrzem do koncentracji na zmianach otoczenia)

Ewolucja traktowania organizacji (od analogii organizacja-maszyna do analogii organizacja-ameba)

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Nowe koncepcje zarządzania

Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym;

Postmodernizm w zarządzaniu

© Agnieszka Sopińska docsity.com

© Agnieszka Sopińska

Zarządzanie wiedzą:

Ogół procesów umożliwiających

tworzenie, upowszechnianie i

wykorzystywanie wiedzy do realizacji

celów organizacji .

docsity.com

Zarządzanie wiedzą- różne interpretacje

Grupa zainteresowanych

Interpretacja

Stratedzy, przedsiębiorcy

Wzrost konkurencyjny poprzez poszukiwanie nowych zastosowań wiedzy, tworzenie nowych przedsięwzięć opartych na wiedzy; rozwój wiedzy i kompetencji…

Informatycy Tworzenie systemów informatycznych, baz danych, systemów eksperckich, sztucznej inteligencji; odpowiednia kodyfikacja, system zbierania i udostępniania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi IT…

Finansiści, księgowi Budowanie wartości firmy w oparciu o wiedzę; pomiar kapitału intelektualnego, aktywów niematerialnych firmy…

HR-owcy Rozwój kapitału ludzkiego; dzielenie się wiedzą; budowanie kultury wiedzy; wspieranie kreatywności…

Marketing-owcy Zdobywanie wiedzy o rynku i konkurentach; wykorzystanie wiedzy do rozwoju nowych produktów/ usług…

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Postmodernizm w zarządzaniu

Gareth Morgan (1986). Podstawowa refleksja: Świat nieuporządkowany, zmienny, chaotyczny, podzielony

na fragmenty o nieostrych granicach.

• W wątpliwość poddawane są wszelkie systemy wartości jako arbitralne i determinujące człowieka.

• Nie formułuje się normatywnych wniosków, a jedynie przedstawia wizję świata i obrazy organizacji.

• Istnieją dwie możliwe reakcje na otaczający świat chaosu:

Fundamentalizm (redukcja niepewności przez radykalne uproszczenia rzeczywistości, lansowanie chwytliwych haseł, poszukiwanie magicznych formuł sukcesu)

Konstruktywizm (komplikowanie świata przez tworzenie z elementów rzeczywistych własnych konstrukcji, umożliwiających na pewien czas zrozumienie pewnego fragmentu otaczającej nas siatki powiązań i poruszania się w niej).

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Światowe tendencje w zarządzaniu XXI wieku:

Globalizacja

Wzrost rozmiarów i wartości przedsiębiorstw

Wzrost specjalizacji- odejście od konglomeratów

Wzrost znaczenia rozwoju zewnętrznego przez fuzje i przejęcia

Wzrost roli informacji i kapitału intelektualnego

Wirtualizacja i nowe formy struktur działalności gospodarczej (struktury macierzowe, sieciowe)

Zastępowanie konkurencji – kooperacją

Wzrost znaczenia zarządzania międzykulturowego

Stawianie na innowacje i zarządzanie wiedzą

© Agnieszka Sopińska docsity.com

ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA

Innowacyjne

Adaptatywne

Elastyczne

Efektywne

Szybkie

CECHY MENEDŻERA

Umiejętności działania w

zmienionym, turbulentnym i

nieprzewidywalnym otoczeniu.

Gotowość do porzucenia

dotychczasowych działań.

Gotowość do ustawicznej nauki.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

PODSTAWOWE KIERUNKI ZARZĄDZANIA

© Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 42 pages

Pobierz dokument