Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (104 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: międzynarodowe stosunki gospodarcze; korporacje, siły oddziaływujące na handel.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Międzynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozwoju MSG należy doszukiwać się w istnieniu niezależnych, suwerennych państw poprzedzielanych granicami państwowymi. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego i różnych perspektywach rozwojowych. Podmiotami są:

- przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa międzynarodowe tzw. korporacje

- organizacje gospodarcze i finansowe międzynarodowe - ugrupowania integracyjne

Korporacje- wielkie ugrupowania gospodarcze o ogromnych potencjałach ekonomicznych. - 2/3 udziału w handlu zagranicznym przypada na kraje wysokorozwinięte - ¼ przypada na kraje rozwijające się - kilka procent na kraje transformujące się

Handel międzynarodowy to handel między wieloma narodami. Handel zagraniczny odnosi się do handlu jednego kraju. Siły oddziaływujące na handel:

- przymus - korzyści

Handel międzynarodowy obejmuje wszystkie możliwe relacje wymiany towarowej między uczestniczącymi w niej krajami. Pojęcie handlu zagranicznego wiąże się z poszczególnymi krajami. Zasadza się na relacji kraj- zagranica i obejmuje stosunki każdego kraju z

innymi krajami. Handel zagraniczny otwiera gospodarkę narodową w stosunku do świata zewnętrznego, umiędzynaradawia ją, przekształca w podmiot międzynarodowej wymiany towarowej. Tu widać wyraźnie pojęcie gospodarki otwartej : Jest to gospodarka powiązana ze światem zewnętrznym, z której wypływają na rynki zagraniczne strumienie krajowych dóbr i usług, a w charakterze ekwiwalentu wpływają do niej dobra i usługi pochodzenia zagranicznego. Drugą warstwę tych przepływów stanowią środki pieniężne.

Gospodarka zamknięta jest przeciwieństwem gospodarki otwartej. Zakłada izolację gospodarki narodowej od otoczenia zewnętrznego i handlu , zorientowanie na własne siły i środki oraz na wymianę dóbr i usług wyłącznie w granicach państwowych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument