Rodzaje spółek - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Rodzaje spółek - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (129 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające rodzaje spółek.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
RODZAJE SPÓŁEK

RODZAJE SPÓŁEK

Spółka (łac. societas) to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólnego poza nazwą.

Spółki systematyzuje się najczęściej według gałęzi prawa, która je reguluje.

SPÓŁKI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - są zrzeszeniami osób powoływanymi do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami. Należą do nich:

- spółki wodne - są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia

zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

- spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych

SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO:

- spółka cywilna - zawierając umowę wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, którym nie musi to być działalność zarobkowa - dopuszczalne jest np. powołanie spółki w celu wspólnej budowy drogi. Umowa spółki

powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Istotą spółki cywilnej jest stałość jej składu osobowego, wobec czego wspólnik nie może rozporządzać udziałem

w majątku wspólnym ani w jego składnikach, utrudnione jest także wystąpienie ze spółki.

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - są (w pewnym uproszczeniu) odrębnymi podmiotami

prawa, tworzonymi na podstawie odpowiednich umów. Należą do nich:

- spółki osobowe - opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki:

 spółka jawna - osobowa spółka handlowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie

posiada osobowości prawnej. Może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Posiada swój majątek, który stanowią

wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

 spółka partnerska - typ handlowej spółki osobowej wprowadzonym do

systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu

wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego

zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania

wolnego zawodu.  spółka komandytowa - spółka osobowa mającą na celu prowadzenie

przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec

wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego

wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Spółka komandytowa

powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Firma spółki powinna zawierać

nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.  spółka komandytowo-akcyjna - spółka osobowa mająca na celu

prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za

zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden

wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

- spółki kapitałowe - rodzaj spółki handlowej, w której najważniejszym elementem jest

jej majątek (kapitał):

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to określony umową związek kilku podmiotów (wspólników), w którym odpowiadają oni wobec wierzycieli spółki tylko do wysokości imiennych udziałów w

spółce, zapisanych w umowie spółki (wyjątkiem jest zadłużenie podatkowe).

 spółka akcyjna - jest formą działalności przeznaczoną dla średnich i dużych firm. Do jej założenia wymagany jest kapitał wynoszący minimalnie 500 000 zł. Spółka akcyjna kumuluje kapitały wielu osób

lub firm. Choć może ją założyć tylko jedna osoba, to jest ona przeznaczona do zebrania kapitału od wielu akcjonariuszy. W jednej

spółce akcyjnej mogą być zaangażowane duże kapitały należące do tzw. inwestorów wiodących, jak i niewielkie kapitały drobnych akcjonariuszy. Ma ona osobowość prawną, co oznacza, że jest

wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa.

- spółki paneuropejskie - Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-

prawnych przedsiębiorstw. W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

 spółka europejska – SE mogą tworzyć tylko spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spółka może być zarejestrowana w rejestrach handlowych wszystkich państw

członkowskich Unii Europejskiej, a jej działanie jest oparte na przepisach wspólnotowych zawartych w rozporządzeniu, a także

przewidzianych w innych aktach wspólnotowych.  europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - EZIG ma głównie

na celu ułatwianie rozwijania działalności jego uczestników,

polepszenie lub zwiększenie wyników tej działalności, a nie tylko osiąganie zysków (ewentualny osiągnięty zysk nie stanowiący

pierwszoplanowego celu działalności EZIG jest dzielony miedzy członków). Działalność EZIG musi być powiązana z działalnością

gospodarczą jego uczestników i mieć w stosunku do nich charakter

pomocniczy

- spółka handlowa - to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia

właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego (w Polsce ustawy Kodeks spółek handlowych). Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa

handlowego.

Niektóre spółki, ze względu na ich specyficzne cechy pozanormatywne, określa się mianem "lwiej spółki" lub "spółki cichej", inne spółki w oparciu o cechy normatywne kwalifikuje się jako spółki jednoosobowe, spółki dominujące, spółki powiązane, spółki

zależne i spółki publiczne.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument