Statut - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Statut - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (209 KB)
7 strona
404Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące statutu, władz SWF-K, majątku i funduszu SF-F.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

1

STATUT

I. Postanowienia Ogólne.

§1

Stowarzyszenie Wielbicieli Fantastyki „Kosmo”, zwane dalej SWF-K, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 7.04.1989r. - "Prawo o stowarzyszeniach" z późniejszymi zmianami i działa na podstawie powołanej ustawy oraz tego Statutu.

§2

Terenem działalności SWF-K jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar województwa warszawskiego.

§3

Siedzibą SWF-K jest miasto Warszawa.

II. Cele i Formy Działania

§4

Celem działalności SWF-K jest propagowanie twórczości fantastycznej w szerokim rozumieniu tego terminu, wspieranie wszelkich form aktywności związanych z fantastyką, stwarzanie członkom dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami fantastyki a także rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki.

§5

SWF-K realizuje swoje cele poprzez:

 organizowanie dla członków zebrań, dyskusji, odczytów, seansów filmowych oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami fantastyki;

 prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami;

 organizowanie imprez kulturalnych;  prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów

poprzez konkursy, warsztaty i umożliwianie debiutu;  zakładanie i prowadzenie bibliotek i taśmotek tematycznych;  wszelką inną działalność związaną z fantastyką.

2

III. Członkowie, ich Prawa i Obowiązki

§6

Członkiem SWF-K może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obcokrajowiec mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył osiemnaście lat (lub lat czternaście i przedstawił pisemną zgodę rodziców lub opiekunów), złożył deklarację członkowską i uiścił obowiązujące opłaty.

§7

Członek SWF-K ma prawo:

 brać czyny udział w działalności SWF-K;  wybierać i by wybieranym do wszystkich władz SWF-K na zasadach

określonych w niniejszym Statucie;  zgłaszać postulaty, wnioski, skargi i zapytania do władz SWF-K  otrzymać legitymację SWF-K;  nosić odznakę SWF-K;  korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw SWF-K według zasad określonych

w odrębnych regulaminach zatwierdzonych prze władze SWF-K;  reprezentować SWF-K na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za

zgodą Zarządu SWF-K.

§8

Członek SWF-K ma obowiązek:

 przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;

 - sumienie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze SWF-K;

 ochraniać mienie SWF-K jako wspólne dobro jego członków;  opłacać regularnie składki członkowskie;  chronić dobre imię SWF-K i kształtować pozytywny jego wizerunek.

§9

Członek SWF-K naruszający obowiązki określone w §8 Statutu i w regulaminach może być ukarany przez Zarząd SWF-K jedną z następujących kar:

3

 upomnieniem;  naganą z ostrzeżeniem;  częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1

roku;  wykluczeniem z SWF-K.

§10

Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z SWF-K może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

§11

Członkowie SWF-K ukarani jedna z kar wymienionych w §9 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie dwumiesięcznym.

§12

Członkostwo w SWF-K ustaje na skutek:

 rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi SWF-K;  skreślenia z powodu nieopłacenia składki do końca kwartału, z wyjątkiem

przypadków, gdy Zarząd SWF-K uzna zwłokę za usprawiedliwioną;  wykluczenia przez Zarząd SWF-K;  śmierci.

IV. Władze SWF-K

§13

1. Władzami SWF-K są: o Walne Zebranie o Zarząd o Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata

§14

Walne Zebranie jest najwyższą władzą SWF-K. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie SWF-K z prawem głosu. Każdy członek posiada jeden głos.

.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

4

 uchwalanie zmian w Statucie  ustalanie programu i kierunku działalności merytorycznej SWF-K  ustalenie polityki finansowej SWF-K  wybór członków Zarządu  wybór członków Komisji Rewizyjnej  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu SWF-K i

Komisji Rewizyjnej  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji

Rewizyjnej  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SWF-K

§16

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności minimum 1/2 członków SWF-K z prawem głosu, w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych członków.

2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. Na życzenie co

najmniej 1/3 członków, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

§17

Zarząd SWF-K składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu osób.

§18

Zarząd wybiera spośród swego grona prezesa, jednego lub dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§19

Do kompetencji Zarządu SWF-K należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania SWF-K a w szczególności:

1. reprezentowania SWF-K na zewnątrz 2. kierowanie działalnością SWF-K zgodnie z postanowieniami Statutu oraz

wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania 3. zwoływanie Walnych Zebrań SWF-K 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i

międzynarodowych o podobnym profilu działania 5. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i

wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu 6. powoływanie członków i prowadzenie ich ewidencji

5

7. zarządzanie majątkiem i funduszami SWF-K

§20

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa, lub co najmniej jednego wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i członków. 2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i

finansową SWF-K na wszystkich szczeblach. 3. Komisja Rewizyjna może powoływać mężów zaufania do pomocy w

przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności SWF-K 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

o sprawdzanie godności uchwał Zarządu SWF-K o z obowiązującym prawem, Statutem SWF-K, uchwałami Walnego

Zgromadzenia i wewnętrznymi regulaminami SWF-K o przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu

działalności SWF-K, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

o występowanie, w oparciu o wyniki kontroli, z wnioskami i zapytaniami do Zarządu SWF-K

o rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SWF-K dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu SWF-K

o rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SWF-K dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności SWF-K

o składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności

o występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi SWF-K. W przypadku nie udzielenia absolutorium, Komisja Rewizyjna przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji.

5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu SWF-K z głosem doradczym.

§22

Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

 liczba kandydatów nie jest ograniczona

6

 kandydata zgłasza co najmniej pięciu członków SWF-K, nie później niż pół godziny przed głosowaniem

 głosowanie jest jawne.

§23

W przypadku zdekompletowania Zarządu lub komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, uzupełniają one swój skład w drodze kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku zdekompletowania władz SWF-K w stopniu przekraczającym możliwości dalszej kooptacji, Zarząd w przeciągu trzech miesięcy zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu dokonania wyborów uzupełniających.

V. Majątek i Fundusze SF-F

§24

Na majątek SWF-K składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§25

Na fundusze SWF-K składają się:

 wpisowe i składki członkowskie  dotacje i darowizny  dochody z działalności statutowej SWF-K  dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami

§26

1. Gospodarka majątkiem i funduszami SWF-K prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki.

2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§27

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych SWF-K wymagane są podpisy prezesa (lub wiceprezesa) oraz skarbnika.

VI. Postanowienia Końcowe

7

§28

Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie.

§29

1. Uchwałę o rozwiązaniu SWF-K podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2. Po przegłosowaniu uchwały o rozwiązaniu się SWF-K, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku SWF-K podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument