Mediacje gotowe - Notatki - Resocjalizacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8916 kwietnia 2013

Mediacje gotowe - Notatki - Resocjalizacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw

DOC (44 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Medycyna: notatki z dziedziny resocjalizacji przedstawia mediacje społeczne, pytania i odpowiedzi.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Mediacja społeczna

1. Czy mediacja jest dobrowolna?

Tak, mediacja jest dobrowolna.

2. Czy postępowanie mediacyjne przeprowadza się za zgodą wszystkich uczestników?

Tak, mediacje przeprowadza się za zgodą wszystkich ucze

3. Czy mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji?

Tak, mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.

4. Czy postępowanie mediacyjne nie jest jawne?

Postepowanie mediacyjne nie jest jawne.

5. Czy mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko?

Nie.

6. Czy można odstąpić od poufności postępowania mediacyjnego za zgodą uczestników?

Tak, jeśli strony zwolnią mediatora z tego obowiązku

7. Czy postępowanie mediacyjne przeprowadza się w budynku sądu?

Nie, Mediator ustala miejsce posiedzenia mediacyjnego.

8. Czy mediator może przeprowadzić z uczestnikami spotkania indywidualne, informujące o istocie i zasadach postępowania mediacyjnego oraz roli i uprawnieniach uczestników?

Tak, mediator przeprowadza z uczestnikami spotkania indywidualne.

9. Czy ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem?

Tak

10. Jakie sprawy kieruje się do postępowania mediacyjnego?

Takie w których jest konflikt „interesów”

1. Jakimi cechami powinien charakteryzować się mediator?

Mediator powinien promować najwyższe standardy etyczne wśród polskich mediatorów, powinien budować wiarygodność swojego zawodu wśród stron mediacji oraz szerokiej opinii publicznej oraz służyć pomocą innym mediatorom w rozstrzyganiu mediacji. Mediator jest odpowiedzialny (oraz musi by świadomy odpowiedzialności)za zaufanie stron- nie może tego zaufania zawieść. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w rozwiązaniu konfliktu, bez stosowania żadnej formy przymusu ani manipulacji. Ponadto mediator w swojej pracy musi być człowiekiem prawym, uczciwym, musi działać bezstronnie oraz zadbać o rzetelny oraz zgodny z regułami sztuki przebieg mediacji. Mediator musi znać oraz stosować się do przepisów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących mediacji.

2. Różnice pomiędzy mediacją a innymi sposobami postępowania

a) postępowanie polubowne i rozjemcze a mediacja W postępowaniu polubownym i rozjemczym zadaniem rozjemcy i sędziego jest przedstawienie propozycji rozwiązania konfliktu, natomiast w przypadku mediacji pośrednik nie podaje gotowych rozwiązań, lecz inicjuje poszukiwanie ich

b) moderacja a mediacja Moderacja różni się od mediacji tym, że jest metodą pracy grupowej, podczas gdy mediacja dotyczy jedynie dwóch osób. Drugą różnicą jest to, że moderacja nie zakłada wystąpienia żadnych konfliktów

c) pertraktacje a mediacja W przeciwieństwie do mediacji pertraktacje przewidują istnienie przynajmniej dwóch grup osób, które wspólnymi siłami próbują wynegocjowac wyniki, nie chodzi o konflikt między stronami, lecz o kwestie rzeczowe

d) superwizja a mediacja W superwizji poszczególne osoby lub grupy przedstawiają na posiedzeniu zaburzenia ze swojej pracy, więc nie dotyczy to konfliktów między uczestnikami tak jak to ma miejsce w mediacji. Superwizor poprzez pomoc swoim klientom ma na celu poszerzanie osobistych kompetencji danej osoby. W mediacji chodzi o rozwiązanie konfliktu, a nie o rozwój osobowości. Spotkania z superwizorem odbywają się regularnie i trwają z reguły dłuższy czas (1-2 lata), natomiast mediacja trwa krótko (3-7, max.10 posiedzeń)

e) trening a mediacja Trening jest to inicjacja konsultacyjna dotycząca osoby, jej zawodu i kariery. Powodem jest rozszerzenie kompetencji klienta. Potencjalny konflikt może wystąpić w trakcie treningu- wtedy praca polega na jednorazowym posiedzeniu pośrednika i klienta, w przeciwieństwie do mediacji, gdzie konflikt z drugą osobą jest już z góry założony a praca z klientami trwa przez trzy kolejne posiedzenia.

3. Najważniejsze etapy mediacji

Moim zdaniem najważniejszymi etapami mediacji jest 8 pierwszych etapów w klasyfikacji wg. Christophera Moore’a:

1. Nawiązanie kontaktu ze stronami sporu 2. Wybór strategii prowadzenia mediacji 3. Zbieranie i analizowanie podstawowych informacji 4. Sporządzenie szczegółowego planu mediacji 5. Budowanie zaufania i współpracy 6. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej 7. Zdefiniowanie spraw i ustalenie planu 8. Odkrywanie ukrytych interesów stron

Aby mediacja przebiegła sprawnie i pomyślnie mediator musi nawiązać kontakt ze stronami, wyjaśnić istotę procesu, zmotywować strony do podjęcia mediacji. Następnie mediator pomaga stronom w wyborze sposobów rozwiązywania konfliktu. Zarówno dla mediatora jak i dla stron rzeczą niezwykle ważną jest zgromadzenie i przeanalizowanie informacji o uczestnikach konfliktu, istocie konfliktu, mediator uściśla również wszystkie dane oraz redukuje nieścisłości. Mediator ma za zadanie sporządzić- szczegółowy plan mediacji, strategię, posunięcia stron, co umożliwi stronom zmierzanie ku porozumieniu. Następnym bardzo ważnym elementem jest zbudowanie zaufania i współpracy, przygotowanie stron do udziału w negocjacjach, kierowanie silnymi emocjami stron, budowanie zaufania i uznawania racji stron, wyjaśnianie. Kluczowym momentem jest również otwarcie negocjacji pomiędzy stronami, stworzenie pozytywnej niekrępującej atmosfery, ustalenie wszystkich reguł oraz zasad zachowania. Mediator pomaga również stronom pozbyć się nadmiaru emocji. Następnie mediator wraz ze stronami ustala obszar tematów

interesujących strony oraz rozstrzyga o kolejności omawiania poszczególnych spraw. Mediator uświadamia również stronom ich rzeczywisty interes w procesie mediacyjnym.

Oczywiście wszystkie etapy mediacji są niezwykle ważne, jednak wśród nich występują te, poprzez które mediator odpowiada za powodzenie oraz pozytywne rozstrzygnięcie mediacji. Bez tych etapów np. bez wprowadzenia pozytywnej atmosfery i zaufania mediacje mogłyby nie udać się, bądź któraś ze stron zrezygnowałaby z mediacji.

ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW

1. KONFLIKT Z KTÓRYM SIĘ ZETKNĄŁEM 2. JAK STARAM SIĘ ROZWIĄZAĆ KONFLIKT 3. WYNIK KOŃCOWY

I Ad. 1 konflikt dziecko- rodzice (własny przykład) Czasami zdarza mi się pokłócić z rodzicami, konflikty najczęściej dotyczą różnicy poglądów na różne sprawy, dawniej było to również nieposłuszeństwo, moja upartość oraz robienie na złość poprzez odmawianie pomocy w zajęciach domowych Ad.2 zazwyczaj zaczynało się na ostrej wymianie zdań, aby wrzucić z siebie gniew oraz negatywne emocje, nigdy jednak nie był to tak poważny konflikt aby w jego rozwiązywaniu musiały uczestniczyć osoby trzecie Ad. 3 w rezultacie zawsze po wielkiej burzy następuje spokój i wszystko wraca do normy

II Ad. 1 konflikt uczeń- uczeń (poczucie wyższości, zadrość) Ad. 2 wychowawca próbował rozmawiać z uczniami kilka razy na lekcji wychowawczej co nie dało rezultatu, o pomoc został poproszony pedagog szkolny Ad. 3 po kilkumiesięcznych spotkaniach z pedagogiem konflikt ucichł, problemy między tymi uczniami ustały

III Ad. 1 konflikt nauczyciel- uczeń (słaba komunikacja, sugerowanie się wyglądem ucznia, notoryczne ośmieszanie ucznia [komentarze w jego stronę], przyzwyczajenie do słabych wyników ucznia) od momentu powstania konfliktu sytuacja była coraz gorsza, nauczyciel bez podejścia pedagogicznego przez cały czas dokuczał uczniowi, za wszelką cenę chciał mu udowodnić brak przygotowania, komentował jego wygląd i ubiór ośmieszając go przy tym, w momencie gdy uczeń zdobył lepszą ocenę, nauczyciel posądzał go o ściąganie Ad.2 na początku konfliktu uczeń znosił docinki nauczyciela, walczył też o swoje racje, jednak z biegiem czasu sytuacja stała się nie do zniesienia dla ucznia, więc poprosił o interwencję rodzica. Mama ucznia rozmawiała z wychowawcą oraz zgłosiła problem dyrekcji Ad. 3 po rozmowie z panią dyrektor nauczycielka na jakiś czas diametralnie zmieniła swoje podejście do ucznia, jednak z biegiem czasu powróciła do jego gnębienia, w mniejszym już stopniu, jednak nigdy nie wyzbyła się całkowicie swoich cech przywódczych i dalej przejawiała niechęć do ucznia. Problem rozwiązał się sam w momencie, gdy uczeń opuścił mury szkoły

IV Ad. 1 konflikt uczeń- nauczyciel Uczeń opuszczał lekcje, nie przejawiał żadnego zainteresowania na lekcjach, źle się uczył, dezorganizował zajęcia, był niekulturalny; używał wulgaryzmów, okazywał złość, Ad. 2 po rozmowie nauczyciel wraz z wychowawcą podjęli decyzję o oddaniu ucznia pod oko pedagoga szkolnego, dodatkowo na lekcji wychowawczej poruszony został temat nauki oraz kultury w szkole- luźna pogadanka w celu uświadomienia problemu Ad. 3 po kilku rozmowach z pedagogiem chłopak stał się łagodniejszy, zdał sobie sprawę, że nie warto się buntować, zaczął chodzić do szkoły a nauczyciel ułatwił mu tę przemianę, dał mu szansę na pokazanie się z dobrej strony. Konflikt został rozwiązany

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument