Box and Whisker Plot - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Box and Whisker Plot - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (142 KB)
1 strona
772Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: box and whisker plot; rozwiązanie problemu promocji, wartości nietypowe (outliers)
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Box and Whisker Plot.

Box-and-W hisker Plot

m i l d o u t l i e r

e x t r e m e o u t l i e r

Przy tworzeniu wykresu typu Box-and-Whisker Plot trzy środkowe linie odpowiadają wartościom kwartyli oraz mediany odpowiednio. Szerokość

"pudełka" równa jest zatem rozstępowi międzykwartylowemu IQR.

Długości "wąsów" zależą od rozkładu wartości w próbce i równe są

odpowiednio odległości najmniejszej wartości w próbce mieszczącej się w przedziale o szerokości 1.5IQR na lewo od dolnego kwartyla oraz

odległości największej wartości w próbce mieszczącej się w przedziale o

szerokości 1.5IQR na prawo od górnego kwartyla. Wszyskie wartości poza

wymienionym przedziałem traktowane są jako wartości nietypowe. Przy czym rozróżnia się wartości ekstremalnie nietypowe (większe od Q IQR3 3 

lub mniejsze od Q IQR1 3  ). Wykres ten po raz pierwszy wprowadzony

przez J.Tukeya w 1977 roku jest czasami nazywany wykresem pięciu liczb

(five-number summary), ponieważ przedstawione są na nim kwartyle,

mediana oraz wartości ekstremalne w próbce. Jest to najprostszy sposób

zobrazowania danych przy pomocy miar pozycyjnych.

Rozwiązanie problemu promocji. Z zebranych wyników pierwszego testu mamy x = 22.6, xmed= 22.9 oraz

s = 2.8. Podobnie osoby, które przeszły drugi test uzyskały wyniki x = 107.8, xmed= 104.9 oraz s = 17.4. W obu przypadkach testowi poddano

po kilkuset pracowników. Ponieważ zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku moduł indeksu skośności jest mniejszy od 0.5 (dla pierwszego

testu I = - 0.32 dla drugiego I = 0.5) można przyjąć, że oceny mają

rozkłady symetryczne. Obliczmy wartości standaryzowane dla obu

wybranych pracowników:

z1 29 22 6

2 8 2 29

 

.

. . oraz z2

143 107 8

17 4 2 02

 

.

. . .

Z porównania obu liczb wynika, że pierwszy pracownik uzyskał relatywnie

lepszą ocenę.

Wartości nietypowe (Outliers):

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument