Struktura materialow, struktury metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Struktura materialow, struktury metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (2 MB)
13 strona
944Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: struktura materiałów, struktury metali.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
2a Struktura materialow. Struktury metali cz2.pdf

Komórka elementarna

• Komórka elementarna: równoleg o!cian o

parametrach sieciowych a,b,c

• Opis komórki sieciowej przez parametry

sieciowe a,b,c, oraz k"ty ,!,"

docsity.com

docsity.com

Symetria kryszta u

• Proste elementy symetrii: !rodek, p aszczyzny, osi symetrii

• Rodzaj elementów symetrii decyduje o podziale kryszta ów o komórce prymitywnej na 7 uk adów krystalograficznych

• Komórka prymitywna: atomy wy "cznie w w#z ach sieci

docsity.com

docsity.com

Typy sieci przestrzennej

• Sieci przestrzenne: uk ady z komórkami

prostymi lub z o$onymi; 14 sieci

przestrzennych Bravaise`a

• Liczba koordynacyjna: liczba najbli$szych i

równo oddalonych atomów od jednego

dowolnie wybranego

• Stopie% wype nienia przestrzeni: stosunek

obj#to!ci przestrzeni zaj#tej przez sfery

atomów do zajmowanej przez komórk#

docsity.com

docsity.com

Przyk ady uk adów krystalograficznych

L.p. Uk ad Parametry sieci

Sie& przestrzenna

1. trójsko-

!ny

# ! # $

a # b # c

prymitywna

prymitywna2. tetrago-

nalny

= ! = $ = 90%

a = b # c przestrzen-

nie centro-

wana

Szkic komórki

prymitywnej

docsity.com

3. heksago-

nalny

= ! = 90°

$ = 120%

a = b # c

prymitywna

prymitywna

przestrzen-

nie centro-

wana

4. regularny = ! = $ &=

90%

a = b = c

!ciennie

centrowana

docsity.com

Wska'nikowanie

• Wska'nikowanie w#z ów sieciowych hkl

• Wska'nikowanie kierunków

krystalograficznych [hkl]

• Wska'nikowanie p aszczyzn

krystalograficznych (hkl)

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

W sieci przestrzennej mo$na wyró$ni& równowa$ne

p aszczyzny i kierunki, o tej samej konfiguracji w#z ów.

Na przyk ad, w uk adzie regularnym p aszczyzny

wszystkich !cian komórki elementarnej s" równowa$ne.

Zespó takich p aszczyzn opisuje wska'nik jednej

dowolnej p aszczyzny, zamkni#ty w nawiasie

klamrowym, np. {100}. Kierunki równowa$ne oznacza si#

natomiast zapisuj"c wska'niki jednego z kierunków w

nawiasie ostrym <111>.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument