Istota, zadania i funkcje międzynarodowego funduszu walutowego - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Istota, zadania i funkcje międzynarodowego funduszu walutowego - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (276 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: istota, zadania i funkcje międzynarodowego funduszu walutowego; mechanizmy kredytowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ISTOTA, ZADANIA I FUNKCJE MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO

Został utworzony równocześnie z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju ( zwany Bankiem

Światowym) na konferencji w Bretton Woods, która odbyła się w dniach 1-22 lipca 1944 roku. MFW zaczął

funkcjonować z dniem 1 marca 1947 roku.

Liczba państw założycielskich MFW wynosiła 44 ( w tym Polska). Polska wystąpiła jednak z MFW 14

marca 1950 roku. Oprócz Polski z MFW wystąpiły jeszcze: Czechosłowacja w 1954 roku oraz Kuba w roku 1964. Ponownie Polska przystąpiła do MFW 12 czerwca 1986 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy należy do instytucji, która ma ogromne znaczenie funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, a za jego pośrednictwem – całej gospodarki światowej poprzez:

 tworzenie warunków niezbędnych do stabilizacji finansowej i gospodarczej krajów członkowskich,  utrzymanie względnej stabilności walut,  tworzenie ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału między krajami członkowskimi,  wspieranie wzrostu gospodarczego.

MFW pełni następujące funkcje:

 regulacyjną, polegającą na ustanowieniu międzynarodowych norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych,

 kredytową, która polega na dostarczeniu krajom członkowskim dodatkowych środków finansowych,  konsultacyjną, oznaczającą stworzenie krajom członkowskim miejsca konsultacji i wymiany:

 doświadczeń  oraz doradztwa gospodarczego,

 kontrolną, polegającą na nadzorowaniu przez MFW uzgodnionych programów dostosowawczych i wykorzystania kredytów zgodnie z ustalonymi wcześniej celami.

W bieżącej działalności MFW najważniejsza jest funkcja kredytowa, która polega na dostarczaniu

państwom członkowskim w pierwszej kolejności środków na likwidowanie deficytu bilansów płatniczych, a w

dalszej – na finansowanie programów stabilizacji gospodarki i bilansu płatniczego.

Pod względem proceduralnym i warunków, jakie trzeba spełniać, system przyznawania kredytów jest

skomplikowany, gdyż zależy to od oceny kondycji ekonomicznej kraju, który się o nie zwraca. Generalnie

stosuje się dwa podstawowe mechanizmy kredytowania związane z różnym stopniem uwarunkowania.

1. zwyczajna promesa kredytowa ( Stand-by Arragement), tj., obejmująca okres 1-2 lat i wynosząca 125- 200 kwoty udziałowej. Jej utrzymanie wymaga uzasadnienia w formie listu intencyjnego zawierającego program sanacji gospodarki i przywrócenia równowagi bilansu płatniczego.

2. wydłużona promesa kredytowa (Extended Arrangements) obejmująca okres 3-4 lat w trakcie których państwo o nią starające musi przedstawić program działań dostosowawczych w polityce ekonomicznej zgodnie z zaleceniami MFW. Ponadto oferowane są stałe i czasowe udogodnienia kredytowe, zwłaszcza dla krajów rozwijających

się, które razem wzięte mogą kilkakrotnie przekraczać wkład członkowski. Należy podkreślić, że kredyty MFW

ze względu na niższe oprocentowanie i dłuższy okres karencji spłat są znacznie korzystniejsze niż te zaciągane w

bankach prywatnych na międzynarodowym rynku finansowym.

docsity.com

Podstawowym rodzajem kredytów udzielanych przez MFW krajom członkowskim są kredyty udzielane w

ramach tzw. transz, czyli limitów kredytowych, których łączna wartość uzależniona jest od kwot wniesionych

przez kraje członkowskie.

Środki finansowe na kredyty MFW pochodzą z :

- wpłat krajów członkowskich ( 25% w walucie wymienialnej, a 75% w walucie krajowej), - emisji własnego pieniądza pod nazwą SDR (Special Drawing Rights), - dochodów z lokat oraz pożyczek na międzynarodowym rynku finansowym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument