Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 5, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 5, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (114 KB)
3 strony
477Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: psychologia; teoria Gordona Allport’a, kryteria dojrzałej osobowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PSYCHOLOGIA – WYKŁAD 5

(27/11/2006)

1) ekstrawersja – introwersja – poziom i ukierunkowanie energii wewnętrznej 2) ugodowość – nieustępliwość – nastawienie do innych ludzi; na ile drugi człowiek jest ważny dla

danej osoby:

 ugodowość – inni ludzie są bardzo ważni, pozytywne nastawienie; altruiści, działają na

rzecz innych, łatwiej ulegają

 nieustępliwość – interesy jednostki są najważniejsze, inni ludzie nie są na tyle ważni, aby

rezygnować z własnych korzyści

3) sumienność – chaotyczność – odnosi się do nastawienia do pracy, obowiązków (to wskaźnik

oceniający efektywność jednostki w pracy):

 sumienność – to osoby pracowite, odpowiedzialne, rzetelne, w skrajnych przypadkach :

pracoholizm, perfekcjonizm

 chaotyczność – osoby leniwe, niechętne do podejmowania obowiązków, osoby z dystansem

do własnej osoby, a z drugiej strony osoby bardzo spontaniczne

4) labilność emocjonalna – stabilność – mówi o emocjonalności i o sile reakcji emocjonalnej:

 labilność – charakteryzuje się dużym poziomem emocjonalności, są to osoby, które

przyżywają dużo emocji, nerwowe, wybuchowe, zmienne, zbyt mocno reagujące na

sytuacje, osoby wrażliwe emocjonalnie (przeżywające świat uczuć)

 stabilność – świat emocji jest mało istotny, osoby takie łatwiej radzą sobie w trudnych

sytuacjach

5) otwartość na doświadczenia – zamkniętość na doświadczenia – nastawienie do informacji,

świata nowości:

 otwartość –osoby, które potrzebują nowości, ciekawe świata, osoby, które potrafią

uwzględniać różne punkty widzenia, słaba wytrwałość

 zamkniętość – biegunowe, ostre widzenie rzeczywistości, osoby takie mają jasny punkt

widzenia na świat, mają jakiś stały punkt odniesienia

Teoria Gordona Allport’a:

0 – 3 lat – tworzą się podstawy osobowości:

 poczucie odrębności fizycznej

 poczucie ciągłej tożsamości

 poczucie własnej godności

4 – 6 lat:

 poszerzanie zakresu tego, co się nazywa „moje”

 tworzenie się obrazu samego siebie (wiedza o sobie samym)

6 – 12 lat:

 jaźń (self) – istota ujmująca rzeczywistość w sposób rozumny

Okres adolescencji (osiągania dojrzałości):

 dążenie do wybranych (często bardzo odległych) celów – około 12 roku życia myślenie

abstrakcyjne

Rozwój osobowości:

 organizm biologiczny w znacznym stopniu reagujący odruchami i kierowany popędami

 jednostka posiadająca umiejętności obserwowania i oceniania samego siebie

 człowiek powinien posiadać swoje cele, wartości

Kryzysy rozwojowe – bardzo istotne okresy pomagające tworzyć dojrzałą osobowość; to sytuacja

emocjonalnego i umysłowego stresu wymagającego znaczących zmian poglądu na świat w krótkim

czasie. Zmiany sposobu widzenia świata często łączą się ze zmianami w strutkurze osobowości.

Kryzysy rozwojowe powodują przewartościowywanie sposobu widzenia świata – mogą

powodować zmiany pozytywne i negatywne.

6 kryteriów dojrzałej osobowości:

1) poszerzanie zasięgu „ja”:

 szerokie horyzonty, zainteresowanie światem

 nie ogranicza się do bezpośrednich potrzeb

 aktywnie uczestniczy w życiu, formułuje plany

 granice tego, co nazywa „moim” znacznie się poszerzają; dostrzega życie społeczne

2) serdeczne kontakty z ludźmi:

 głębokie kontakty z innymi

 jednostka jest zdolna do bezinteresownej sympatii, miłości

 nie naruszanie praw innego człowieka

 nie ograniczanie praw swojej odrębności

3) poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i samoakceptacja:

 dojrzałość emocjonalna

 brak nadmiernych reakcji na stresujące, lękowe sytuacje

 uznanie sytuacji stresowych i lękowych za element rzeczywistości

 akceptuje własne słabości, porażki bez poczucia klęski

 liczy się z odczuciami i przekonaniami innych ludzi, ale nie czuje też zagrożenia z nimi

związanego

4) realizm:

 zdrowy rozsądek

 umiar

 dystans w podejściu do siebie i świata

 umiejętność dostrzegania własnego miejsca w świecie

5) obiektywizacja samego siebie:

 wgląd (znajomość samego siebie, dostrzeganie skomplikowaności rzeczywistości)

 poczucie humoru

6) jednocząca filozofia życia:

 jasna świadomość celu własnego życia

 posiada jakieś wartości, które są najistotniejsze, które warunkują zachowanie danej osoby w

każdej sytuacji

6 orientacji wartościujących życie:

 teoretyczna (główna wartość – prawda)

 społeczna (główna wartość – miłość)

 estetyczna (główna wartość – piękno)

 religijna (główna wartość – doskonałość)

 polityczna (główna wartość – władza)

 ekonomiczna (główna wartość – użyteczność)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument