Podstawowe pojęcia socjologii - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

Podstawowe pojęcia socjologii - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

PDF (172 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii przedstawiające podstawowe pojęcia socjologii.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument
PODSTAWOWE POJĘCIA SOCJOLOGII

PODSTAWOWE POJĘCIA SOCJOLOGII

SOCJOLOGIA

• termin wprowadzony przez A. Comte’a na określenie nauki o społeczeństwie,

E. Durkheim - socjologia to nauka o faktach społecznych.

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA • to nauka zajmująca się badaniem stosunków społecznych występujących w procesach wychowawczych i kształcących oraz w instytucjach wychowania bezpośredniego i pośredniego.

KULTURA

• to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według pewnych wzorów wspólnych dla społeczeństwa, które są przyswajane w toku interakcji społecznych, są to także wszystkie wytwory tych zachowań.

SOCJALIZACJA

• proces przyswajania przez jednostkę pewnej wiedzy, dyspozycji, umiejętności, czyniących ja zdolną do życia społecznego,

• socjalizacja pierwotna - nabyta w dzieciństwie,

• socjalizacja wtórna - nabyta w ciągu całego życia.

WYCHOWANIE • świadomie organizowane działania społeczne, mające na celu określone zmiany w osobowości jednostki.

ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

• całokształt wpływów i oddziaływań środowiskowych organizowanych celowo i występujących samorzutnie.

GRUPA SPOŁECZNA

• pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną i zewnętrznie postrzeganą wspólnotą pewnego typu (np. wspólnota celów do wykonywania jakiegoś zadania).

WIEŹ SPOŁECZNA

• pewien ogół relacji, które występują pomiędzy jednostkami czy grupami.

docsity.com

ROLA SPOŁECZNA

• zespół oczekiwań grupy odnoszących się do zachowań osoby zajmującej daną pozycją w strukturze społecznej,

• ogół pewnych praw i obowiązków wiążących się z daną pozycją społeczną.

KONTROLA SPOŁECZNA

• czynnik określający duże miasta,

• pewien system różnorodnych oddziaływań ze strony społeczeństwa wymuszający na jednostce, grupie zachowania zgodne z obowiązującymi normami, wartościami występującymi w tejże zbiorowości,

• najstarszy czynnik kontroli to kara. STRUKTURA SPOŁECZNA

• pewien układ stosunków, zależności występujących pomiędzy jednostkami, grupami, kategoriami itp.

INSTYTUCJE SPOŁECZNE

• trwałe układy kulturowe, społeczne, strukturalne, które albo rozwijają się samorzutnie albo zostają powołane w celu rozwiązywania problemów społecznych.

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

• ustawienie kategorii społecznych w pewnym hierarchicznym porządku.

• 3 podstawowe czynniki charakteryzujące społeczność to: wiedza, władza, pieniądze.

HABITUS

• nawyk, przyzwyczajenie dotyczące stałego sposobu postępowania danej jednostki,

• habitus pierwotny jest kształtowany przez rodzinę. DEZINTEGRACJA

• rozpad,

• następuje, gdy wymagania roli społecznej są sprzeczne z cechami bio- i psychogennymi.

ETNOCENTRYZM

docsity.com

• tendencja do uznawania własnej kultury za lepszą od innych i ocena innych kultur według własnych standardów.

RELATYWIZM KULTUROWY

• żadna praktyka nie jest ani dobra ani zła i powinna być oceniana na podstawie funkcjonowania.

NAŚLADOWNICTWO

• upodobanie zachowań jednostki do zachowań innych osób.

AKOMODACJA • typ przystosowania jednostki do nowego środowiska, przyjmowanie obcych wzorów przy zachowaniu własnych wartości.

ASYMILACJA

• typ przystosowania się jednostki do nowego środowiska, przyjmowanie obcych wzorów przy odrzuceniu dawnych wartości i pełnej akceptacji danego środowiska.

Socjalizacja - proces przyswajania przez jednostkę wiedzy, umiejętności i dyspozycji, czyniących ją zdolną do życia w społeczeństwie. Socjalizacja - oddziaływanie ze strony środowiska, zmierzające do przekazania jednostce swoich wzorów zachowań, norm, wartości oraz zdolności do samodzielnego utrzymania się i pełnienia ról społecznych (ucznia, rodzica, pracownika, sąsiada, dziecka itd.). Socjalizacja jawna - intencjonalne, świadome oddziaływanie na osobę, kształtowanie jej osobowości, według przyjętego ideału wychowawczego. Socjalizacja ukryta - dokonuje się ona poprzez przekazywanie jednostce przez grupę norm i wartości społecznie uznanych a także przez ich faktyczną realizację. W wyniku socjalizacji, dziedziczone są wzory zachowań pozytywnych jak i negatywnych.

Dwa etapy socjalizacji: - pierwotna (dzieciństwo, młodość), kończy się gdy człowiek zaczyna mieć poczucie własnej tożsamości. - Wtórna - korekta socjalizacji pierwotnej (zachowań, norm, wartości, obyczajów, etc.)

Cechy socjalizacji: 1. Socjalizacja jest procesem ciągłym. 2. Socjalizacja jest procesem jednokierunkowym.

Przez socjalizację rozumie się całokształt wpływów wywieranych na jednostkę przez środowisko społeczno-kulturowe w którym ona żyje i rozwija się jakby niezależnie od wysiłków i starań nauczycieli i wychowawców.

docsity.com

Wychowanie, całokształt wpływów i oddziaływań środowiska społecznego oraz przyrodniczego na człowieka, kształtujących jego rozwój i osobowość oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie.

We współczesnej pedagogice używa się terminu wychowanie w węższym znaczeniu tego słowa - jako świadome, zamierzone i specyficzne działania osób (wychowawców), których celem jest osiągnięcie względnie trwałych zmian w osobowości jednostki (wychowanka). Zmiany te obejmują zarówno sferę poznawczo-instrumentalną, pozwalającą na poznanie i przekształcanie rzeczywistości, jak i stronę aksjologiczną, kształtującą stosunek człowieka do świata i ludzi, jego przekonania, system wartości itp. W pedagogice używa się pojęcia wychowanie w trzech znaczeniach:

1) jako proces - rodzaj działalności ludzkiej, polegającej na wywoływaniu zmian w osobowości człowieka,

2) jako stan - ogół zjawisk określających przebieg, cele, metody, środki i warunki wychowania,

3) jako wynik - suma następstw wyrażająca się w zmianie osobowości człowieka i w stopniu przygotowania go do życia społecznego.

Rozróżnia się wychowanie: umysłowe, moralne, społeczne, estetyczne i fizyczne, a także samowychowanie.

Powiązania Edukacja, Temperament, Wychowanie fizyczne, Psychologia wychowawcza, Key Ellen Karoline Sofia

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument