Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny - Notatki- Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny - Notatki- Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (263 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia ekonomiczne: globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny; podstawowe pojęcia, deficyt budżetowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

22. GLOBALNY POPYT, POLITYKA FISKALNA I HANDEL ZAGRANICZNY PODSTAWOWE POJĘCIA Polityka fiskalna – decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Polityka stabilizacyjna – obejmuje działania rządu zmierzające do utrzymania poziomu produkcji, tak aby PNB był blisko poziomu zapewniającego pełne wykorzystanie czynników wytwórczych (pełne zatrudnienie). Deficyt budżetowy - nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami. Państwo finansuje zwykle swój deficyt, zapożyczając się u społeczeństwa poprzez sprzedaż obligacji.  DŁUG PUBLICZNY (narodowy) – suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych Udział państwa w ruchu okrężnym – państwo włącza się do ruchu okrężnego poprzez zakup dóbr i usług ( wydatki państwa G zwiększają łączny popyt), oraz poprzez ściąganie podatków Td i Te (pomniejszonych o transfery zasiłków [B]) które sprawiają, że dochody rozporządzalne są mniejsze od dochodu i produktu narodowego.

Rys. 21.1 DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY(YD) to dochód narodowy (Y ≡ C + I + G) pomniejszony o podatki netto (NT) YD = Y – NT = Y – tY = Y(1 – t) Podatki netto (NT) - podatki minus transfery (B) Stopa procentowa ( t ) – np. jeśli podatki wynoszą 20 % dochodu narodowego to stopa = 0,2 WPŁYW WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH ( G ) NA POZIOM PRODUKCJI Wzrost G wywołuje wzrost poziomu produktu społecznego odpowiadającego warunkom równowagi ( linia 45 ) o wielkość równą iloczynowi mnożnika i przyrostu G. w czasie recesji, gdy równowaga następuje na niskim poziomie produkcji, wzrost wydatków państwa (G) podwyższa łączny popyt i poziom produkcji zapewniający równowagę.

Rys. 21.3

WPŁYW WYDATKÓW NETTO ( NT) NA POZIOM PRODUKCJI Zwiększenie stopy opodatkowania netto obniża poziom produkcji zapewniający równowagę, a obniżenie stopy opodatkowania netto prowadzi do ustalenia poziomu równowagi (linia 45) na wyższym poziomie produkcji. Stopa podatków netto t wzrasta, gdy:

1) rząd podnosi podatki bezpośrednie 2) rząd ogranicza stopę subsydiów, np. zasiłki za bezrobotnych

Rys. 21.4

POŁĄCZONY EFEKT WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH I OPODATKOWANIA Mnożnik zrównoważonego budżetu – oznacza że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji. DZIAŁANIE MNOŻNIKA PRZY PROPORCJONALNYCH PODATKACH KSK’ (krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego) = KSK (1 – t ) Modyfikacja mnożnika z poprzedniego rozdziału ( w tamtym rozdziale była KSK z dochodu rozporządzalnego) :

docsity.com

Mnożnik = 1 / 1 – KSK’ Budżet – zapis planu wydatków i sposobów ich finansowania; określonej osoby, przedsiębiorstwa lub państwa. DEFICYT BUDŻETOWY PAŃSTWA = G – NT G – wydatki państwa na dobra i usługi NT – j.w. Trzy wielkości, które określają stan budżetu:

1) stopa podatkowa (t) 2) wielkość wydatków państwowych (G) 3) poziom dochodu

Przy danym poziomie wydatków państwa G i danej stopie podatków t, nadwyżka bądź deficyt budżetu zależą od wysokości dochodu. Im wyższy dochód, tym mniejszy deficyt bądź większa nadwyżka. Przy danej stopie podatkowej wzrost G powoduje zwiększenie dochodu gwarantującego równowagę, co z kolei zwiększy wpływy z podatków INWESTYCJE, OSZCZĘDNOŚCI I DEFICYT BUDŻETOWY Stan równowagi : S + NT = G + I  faktyczne oszczędności (S) + faktyczne podatki netto (NT) muszą zawsze równać się faktycznym wydatkom państwa (G) i faktycznym inwestycją. S + NT = G + I, więc : S – I = G – NT , a G – NT = deficyt budżetu, czyli S – I = przewidywany deficyt budżetu państwa Wzrost wydatków państwowych na dobra i usługi (G) podnosi poziom produkcji zapewniający równowagę (linia 45). Przy danej stopie podatkowej wpływy podatkowe rosną. Mimo to deficyt budżetowy powiększa się ( lub nadwyżka budżetu zmniejsza się). Dlaczego? S – I = G – NT (deficyt budżetu) I jest wartością stałą, więc musi wzrosnąć S Większe G to większe S więc : S (większe) – I (stałe) = większy deficyt Przy danym poziomie wydatków państwa (G) wzrost stopy podatkowej (t) zmniejsza zarówno poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego [ rysunek 21.4], jak i rozmiar deficytu budżetowego, ponieważ Większy podatek to mniejsze oszczędności S S (mniejsze) – I (stałe) = mniejszy deficyt DEFICYT A CHARAKTER POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA Polityka fiskalna – decyzje rządu dotyczące wydatków (G) i podatków (NT) Deficyt sam w sobie nie jest dobrą miarą charakteru polityki fiskalnej państwa. Deficyt może się zmieniać z powodów, które nie mają wiele wspólnego z polityką fiskalną, np. przy danym poziomie wydatków (G) i danej stopie podatkowej (NT), należy oczekiwać, że budżet będzie wskazywał większy deficyt w czasie recesji, gdy dochód będzie niski, niż w czasie ożywienia, gdy dochód będzie wysoki. Wskaźnik budżetu pełnego zatrudnienia – pokazuje, czy budżet miałby deficyt, czy nadwyżkę, gdyby dochód znajdował się na poziomie pełnego wykorzystania czynników wytwórczych (zatrudnienia). Jest to znacznie lepszy wskaźnik charakteru polityki fiskalnej niż faktyczna nadwyżka lub deficyt.

docsity.com

Drugą przyczyną tego, że faktyczny deficyt budżetowy nie jest najlepszym wskaźnikiem charakteru polityki fiskalnej, jest istnienie różnicy miedzy realną i nominalną stopą procentową (wpływ inflacji) AUTOMATYCZNE STABILIZATORY I AKTYWNA POLITYKA FISKALNA Automatyczny stabilizator to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatność PNB na wstrząsy poprzez zmniejszenie wartości mnożnika. Ich zaletą jest to, że działają automatycznie (nikt nie musi decydować o ich uruchomieniu) Wstrząsy – zaburzenia w gospodarce wywołane, np. przez wojnę, wzrost cen ropy, wstrząsy mogą zmienić automatycznie składniki łącznego popytu i przesunąć krzywą popytu globalnego. Automatyczne stabilizatory:

 podatek dochodowy

 podatek od wartości dodanej VAT

 zasiłek dla bezrobotnych

 import (w gospodarce otwartej) AKTYWNA (DYSKRECJONALNA) POLITYKA FISKALNA Aktywna polityka fiskalna – wpływanie rządu na zmiany poziomu wydatków lub stopy podatkowej, polityka ta oddziałuje stabilizująco na poziom popytu globalnego i przybliża gospodarkę do stanu pełnego zatrudnienia. Ograniczenia aktywnej polityki fiskalnej:

1) opóźnienia czasowe w rozwiązaniu problemu, wprowadzeniu zmian w polityce oraz dostosowaniu się do nowego stanu równowagi.

2) Niepewność – błędy w oszacowaniu przyszłego popytu, oszacowaniu wysokości mnożnika i w ocenie zakresu zmian w automatycznych składnikach popytu wywołanych posunięciami fiskalnymi – prowadzi to do błędnego oszacowania zakresu zmian w polityce fiskalnej.

DŁUG PUBLICZNY I DEFICYT Dług publiczny (narodowy) – całkowite pozostające do spłaty zadłużenie państwa. Wzrasta w wyniku deficytu budżetowego Dług sektora publicznego – deficyt budżetu państwa i dług znacjonalizowanych gałęzi przemysłu Dwie przesłanki, które mogą powodować wyolbrzymienie problemu długu narodowego:

1) większość długu państwo zaciąga u swoich obywateli (obligacje państwowe), więc sami pożyczamy sobie.

2) cześć pieniędzy wcześniej pożyczonych została zainwestowana, więc zacznie przynosić dodatkowe dochody, co pomoże w spłacie długu.

Z drugiej strony:

1) Jednak, jeśli dług będzie zbyt duży w stosunku do PNB to rząd może zdecydować się na zwiększenie stopy opodatkowania, aby pokryć ten dług, co może wywołać zaburzenia w gospodarce.

2) Wysokie zadłużenie może spowodować nadmierny deficyt, który rząd będzie mógł sfinansować wyłącznie poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek bądź druk pieniędzy (groźba hiperinflacji)

WPŁYW HANDLU ZAGRANICZNEGO NA DOCHÓD Bilans handlowy – wartość eksportu netto. Gdy eksport (X) jest większy od importu (Z), występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy.

docsity.com

Wpływ produktu krajowego i dochodu na import i eksport:

 w każdym przypadku popyt na import najczęściej rośnie, kiedy wzrastają dochód i produkt krajowy [rys. 21.7]

 eksport nie zależy od dochodu narodowego Krańcowa skłonność do importu (KSI) – pokazuje, jaką część każdej dodatkowej złotówki dochodu narodowego podmioty krajowe chcą wydać na import, np. KSI =0,2, więc każda planowana złotówka dochodu narodowego powiększa planowany poziom importu o 20 groszy. KSI obniża wartość mnożnika z 1/ 1 – KSK’ do 1/1-KSK’ + KSI Nadwyżka handlowa – dodatnia różnica między eksportem a importem. Nadwyżka jest tym wyższa, im niższy jest poziom dochodu. Wzrost eksportu zwiększa nadwyżkę handlową, a wzrost KSI zmniejsza ją Popyt na eksport netto – różnica miedzy popytem na eksport a popytem na import przy każdym poziomie dochodu narodowego. Wzrost eksportu wywołuje wzrost krajowej produkcji i dochodu. Wzrost KSI powoduje zmniejszenie krajowej produkcji i dochodu. W sytuacji równowagi zamierzone odpływy S + NT + Z muszą być równe dopływom G+I+X. oznacza to, że każdą nadwyżkę S –I planowaną przez sektor prywatny musi skompensować suma deficytu państwa G –NT i zamierzonej nadwyżki handlowej X – Z

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument