Przyczyny rozpadu systemu z Bretton Woods - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Przyczyny rozpadu systemu z Bretton Woods - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (178 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: przyczyny rozpadu systemu z Bretton Woods; monowalutowość.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PRZYCZYNY ROZPADU SYSTEMU Z BRETTON WOODS

Ogólną przyczyną rozpadu systemu z Bretton Woods były tkwiące w nim cechy prowadzące do zachwiania międzynarodowej równowagi płatniczej:

- monowalutowość, - brak elastyczności w przywracaniu zewnętrznej równowagi płatniczej, - wysoki stopień międzynarodowej mobilności pieniądza i kapitałów krótkoterminowych.

Cecha monowalutowości związana była z rolą dolara USA jako waluty kluczowej systemu oraz waluty

rezerwowej. W taki sposób dolar pozbawiał władze monetarne Stanów Zjednoczonych możliwości prowadzenia własnej polityki kursowej, gdyż to inne kraje ustalały kursy centralne swoich walut w stosunku do dolara. W konsekwencji narastał deficyt bilansu płatniczego US.

Brak elastyczności w przywracaniu zewnętrznej równowagi płatniczej był związany z systemem stałego kursu walutowego obowiązującego na mocy porozumienia z Bretton Woods. Utrzymywanie stałego kursu walutowego w dłuższym okresie czasu prowadziło do powstawania nadwyżek płatniczych bądź deficytów płatniczych wielu krajów.

Zwiększenie mobilności pieniądza związane jest z wymienialnością walut połączoną z rozwiniętymi międzynarodowymi rynkami walutowymi i pieniężnymi. Przepływy międzynarodowe depozytów a’vista i operacje eurowalutowe doprowadziły do stanu gdzie rozmiar rezerw walutowych poszczególnych krajów w coraz większym stopniu uzależniony był od spekulacyjnych ruchów kapitałów krótkoterminowych. Bezpośrednim następstwem rozpadu systemu z Bretton Woods było odejście od kursów stałych i wprowadzenie przez większość krajów ograniczonych kursów płynnych. Proces ten przekształcił się w działania dające podstawy nowego międzynarodowego systemy walutowego, zapoczątkowane w 1972r. w ramach prac MFW przez tzw. Komitet Dwudziestu (w 1974r. powołano Radę Gubernatorów) a zakończone propozycją reformy systemu walutowego w ramach tzw. porozumień jamajskich ( 1976 i 1978r. ). Na mocy porozumień jamajskich:

1. zniesiono oficjalnie stałe kursy walutowe ( sztywne kursy walutowe ) 2. kraje zyskały swobodę wyboru reguł kursowych ( kreowanie rynków zmiennych kursów walutowych),

lecz została narzucona konieczność prowadzenia polityki kursowej zgodnie z celami MFW, którego upoważniono do nadzorowania zgodności reguł wybranych przez poszczególne kraje.

3. przyjęto również zasadę ,że wybrane reguły kursowe ( noszące również nazwę systemu kursowego danego kraju ) powinny być przestrzegane a ich zmiany muszą być poddane notyfikacji MFW

4. zniesiono zasadę ustalania parytetu walut w złocie 5. kraje powinny się powstrzymać od manipulowania kursem w celu osiągania korzyści.

Głównym składnikiem rezerw walutowych uczyniono specjalne prawa ciągnienia ( SDR ).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument