Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II - Notatki - Bankowość , Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II - Notatki - Bankowość , Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (70 KB)
9 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości dotyczące charakterystyki ubezpieczeń działu I i II.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

Dział I: Ubezpieczenia życioweUbezpieczenia osobowe:Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; 2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na życie, a także do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która powinna obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie może naruszać jego praw ani praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. W dziale I wyodrębniono następujące grupy ubezpieczeń: Ubezpieczenia na życie; Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci; Ubezpieczenia życiowe, jeśli są związane z funduszem inwestycyjnym; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia wypadowe i chorobowe

Ubezpieczenia na życie Do grupy pierwszej ubezpieczeń na życie wchodzi przeważająca część produktów ubezpieczeń na życie w klasycznej ich postaci. Skupia ona najczęściej najstarsze (podstawowe) rodzaje ubezpieczeń. Ich ewolucja doprowadziła do dużej różnorodności produktów ubezpieczeniowych.

Wynikiem tego procesu jest Wyodrębnienie w dziale I innych grup ubezpieczeń na życie. Należy wyróżnić tu 2 przesłanki zaliczenia danego rodzaju ubezpieczeń do tej grupy: pozytywną i negatywną. Pozytywną przesłanką jest przedmiot ubezpieczenia, który stanowi życie osoby ubezpieczonej. Jednak zdarzeniem Ubezpieczeniowym nie jest w przypadku tych ubezpieczeń, tylko i wyłącznie śmierć ubezpieczonego. Może nim być również stan alternatywny do ryzyka śmierci życie, a ściślej dożycie ubezpieczonego do określonego w umowie ubezpieczenia terminu. Przesłanką negatywną wyłączającą dany rodzaj ubezpieczenia z pierwszej grupy jest istnienie funduszu inwestycyjnego.Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci. Rozwój rynku ubezpieczeniowego spowodował potrzebę stworzenia produktów zabezpieczających materialny byt dzieci. Powstałe w wyniku tego produkty ubezpieczeniowe zostały wyodrębnione jako ubezpieczenia posagowe i zaopatrzenia dzieci. Umowy te służą w pierwszej kolejności zebraniu odpowiedniej kwoty pieniędzy, która będzie wypłacona uprawnionemu w momencie, np.: osiągnięcia określonego wieku, zawarcia związku małżeńskiego itp. Sumy ubezpieczenia w takich umowach są z reguły niewysokie i stąd pełnią one rolę drugorzędną. Podstawową rolę w tych ubezpieczeniach spełnia funkcja oszczędności. Istnieją także umowy ubezpieczenia posagowego, podstawową rolę odgrywa suma ubezpieczenia. Taka sytuacja występuje w przypadku ubezpieczenia dziecka na wypadek śmierci rodziców (opiekunów). Wówczas drugorzędne znaczenie w tym ubezpieczeniu ma funkcja oszczędnościowa, o ile w ogóle występuje. Ubezpieczenia życiowe, jeśli są związane z funduszem inwestycyjnymTrzecia grupa wyodrębniła się w czasie gdy pojawiły się na rynku produkty łączące w sobie elementy ubezpieczeniowe (ryzyka) i elementy oszczędnościowe, mające w przyszłości (dożyciu) gwarantować ubezpieczonemu korzystanie ze zgromadzonego na rachunku polisy kapitału. Cechą wyróżniającą i klasyfikującą dany rodzaj ubezpieczenia do tej grupy jest tworzenie związanego z ubezpieczeniem funduszu inwestycyjnego. Zakład ubezpieczeń wypłaca uposażonemu (osobie uprawnionej) na podstawie takiej umowy świadczenia z tytułu:Zajścia określonego zdarzenia (śmierci lub dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku),Zebranego funduszu, Bądź odbywa świadczenia łącznie.Wielkość świadczeń wypłacanych w ramach umowy ubezpieczenia ma bezpośredni wpływ na wysokość składki. Osobą otrzymującą te świadczenia, bądź świadczenie w przypadku jednorazowej wypłaty kwoty funduszu inwestycyjnego, może być zarówno sam ubezpieczony, jak i osoby wskazane w umowie ubezpieczenia (uposażeni). Ubezpieczenia rentoweTa grupa ubezpieczeń jest często niesłusznie kojarzona ze świadczeniami wypłacanymi w ramach ubezpieczeń społecznych i z rentą

wypłacaną na podstawie roszczenia odszkodowawczego na mocy odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Ideą powstania tych ubezpieczeń była chęć zabezpieczenia przez ubezpieczających określonych (stałych) środków do życia na przyszłość (utrzymania stopy życiowej), na podstawie przekazanych zakładowi ubezpieczeń środków (nieruchomości, części wynagrodzenia itp.). Ubezpieczenia te charakteryzują się periodycznym świadczeniem wypłacanym przez zakład ubezpieczeń w postaci określonych kwot pieniężnych, w okresie ustalonym w umowie ubezpieczenia.Wypłata świadczenia może następować bezpośrednio po zawarciu umowy ( w postaci tzw. renty natychmiast płatnej) albo po ustalonym okresie czasu (tzw. renta odroczona). Ubezpieczenie rent płatnych natychmiast zapewnia ubezpieczonemu świadczenie rentowe płatne począwszy od dnia następnego po zapłaceniu składki, która jest opłacona jednorazowo. W ubezpieczeniu renty odroczonej jest ona wypłacana ubezpieczonemu po upływie określonego w umowie czasu płatności składki ubezpieczeniowej. Wypłata świadczeń może trwać przez określony czas lub do końca życia ubezpieczonego. Wypłata świadczenia może być kontynuowana po śmierci ubezpieczonego na rzecz uposażonych (uprawnionych). Ponadto umowa ubezpieczenia rentowego może zostać zawarta w celu wypłaty renty osobie uposażonej po śmierci ubezpieczonego. Wysokość renty zależy od wysokości wpłaconej składki, czasu trwania wypłat renty oraz ich struktury, wieku ubezpieczonego. Ubezpieczenia wypadowe i choroboweUbezpieczenia wypadkowe i chorobowe mogą być zaliczone do ubezpieczeń na życie jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w poprzednich grupach. Pierwotnie ubezpieczenia na życie zapewniały wypłatę świadczeń tylko w przypadku śmierci. Z biegiem czasu zakres świadczeń zakładu ubezpieczeń zaczął obejmować coraz większą liczbę zdarzeń, poprzez włączenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej również świadczeń z tytułu choroby, następstw nieszczęśliwych wypadków itp. Ubezpieczenia te mogą być traktowane jako uzupełniające ubezpieczenia na życie, kiedy spełniają następujące warunki: 1) Przedmiot umowy ubezpieczenia uzupełniającego(ubezpieczane osoby), musi być tożsamy z przedmiotem umowy ubezpieczenia od ryzyka głównego (śmierci), 2) Ubezpieczenie ryzyk uzupełniających musi nastąpić na podstawie tej samej umowy, która obejmuje ryzyko główne (śmierć dożycie), 3) Okres ubezpieczenia powinien być tożsamy z okresem umowy ubezpieczenia od ryzyka głównego (śmierci, dożycie).

Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Grupy ubezpieczeń:

Ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (jednorazowe, powtarzające się, kombinowane, przewóz osób); Ubezpieczenie choroby (jednorazowe, powtarzające się, kombinowane); Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych i lądowych bez własnego napędu; Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych obejmujących szkody w pojazdach szynowych; Ubezpieczenie casco pojazdów powietrznych obejmujących szkody w pojazdach powietrznych; Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej obejmujące szkody w statkach żeglugi morskiej i śródlądowej; Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu; Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe, spowodowane przez: ogień, eksplozję, burze, inne żywioły, energię jądrową, obsunięcie ziemi lub tąpnięcia;Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych wywołanych poprzez grad lub mróz oraz przez inne przyczyny (jak np. kradzież); Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej statków morskich, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowe OC rolników oraz pozostałe obowiązkowe; Ubezpieczenie kredytu: w tym: ogólna niewypłacalność, kredyt eksportowy, spłaty, pożyczki hipoteczne, pożyczki rolnicze;Gwarancja ubezpieczeniowa: bezpośrednia, pośrednia; Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym: ryzyka zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodów, innych strat finansowych; Ubezpieczenie ochrony prawnej; Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych

Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym podlegające rejestracji lub dopuszczone do ruchu na terenie Polski, stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym; 2) inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii; 3) trolejbusy;

Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być: 1) pojazdy mechaniczne wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (składaki); 2) motocykle, motorowery, trój i czterokołowce (quady); 3) tramwaje i inne pojazdy szynowe; 4) pojazdy sprowadzone do Polski z zagranicy poza siecią dealerską (w ramach importu prywatnego), które zostały zarejestrowane pierwszy raz na terenie Polski w okresie ostatnich 12 miesięcy i których wiek przekracza 5 lat; 5) pojazdy wyścigowe, rajdowe, uczestniczące w wyścigach lub innych zawodach, w tym w jazdach próbnych lub treningowych, oraz w próbach lub testach wytrzymałościowych; 6) pojazdy prototypowe oraz używane do jazd próbnych; 7) pojazdy wolnobieżne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym; 8) pojazdy użytkowane na obszarach lotniska oraz tam gdzie pojazdy publiczne nie mają dostępu; 9) pojazdy służące do przewozu materiałów wybuchowych, łatwopalnych, chemikaliów toksycznych lub materiałów niebezpiecznych biologicznie lub substancji powodujących zanieczyszczenia środowiska, jak również wszelkiego rodzaju źródeł promieniowania jonizującego używanego w przemyśle jądrowym, za wyjątkiem cystern służących do transportu paliw lub olejów; 10) pojazdy historyczne; 11) pojazdy wojskowe lub pojazdy innych służb mundurowych (np. pojazdy należące do Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tym podobnych); 12) wózki akumulatorowe i podnośnikowe; 13) inne pojazdy, które nie zostały zaprojektowane jako pojazdy lądowe

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe oraz wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego wskutek: 1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu;

2) powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (z wyjątkiem opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody (z wyjątkiem trzęsienia ziemi); 3) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 4) uszkodzenia przez osoby trzecie (dewastacja); 5) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowegoUbezpieczenie casco pojazdów szynowych Umowy ubezpieczenia casco pojazdów szynowych zawierane są z podmiotami gospodarczymi będącymi właścicielami bądź użytkownikami pojazdów szynowych na podstawie tytułu prawnego.

Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe wraz z wyposażeniem standardowym stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, używane i przeznaczone do eksploatacji na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych a w szczególności: wszelkiego typu lokomotywywagony osobowe i towarowe,zespoły trakcyjne,samobieżne zestawy do utrzymania i napraw nawierzchni, podtorza kolejowego i sieci trakcyjnej,ciągniki szynowe, drezyny i wózki robocze.

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych zapewnia podmiotom gospodarczym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk związanych z posiadaniem i eksploatacją taboru kolejowego. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu szynowego z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,katastrofę, ogień, eksplozję, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego,powódź, grad, deszcz nawalny, huragan, lawinę, trzęsienie ziemi,osunięcie lub zapadanie się ziemi, przerwanie tam, zerwanie mostów, zawalenie tuneli, przepustów i wiaduktów,wynikające z eksploatacji uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń itp.,falę uderzeniową,dewastację przez osoby trzecie,kradzież, rabunek,zalanie wodą wydobywającą się z przewodów i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych lub technologicznych,przemieszczanie się ładunków, zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku towarów,akcję ratowniczą.

Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej

Adresatami ubezpieczeń są: armatorzy morskich jednostek pływających, armatorzy statków żeglugi śródlądowej,stocznie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowe OC rolników oraz pozostałe obowiązkowe Ubezpieczenie jest obowiązkowe i dotyczy posiadaczy gospodarstw rolnych. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.

Dla kogo Ubezpieczenie OC adresowane jest do wszystkich rolników, zarówno posiadaczy, jak współposiadaczy gospodarstw rolnych. Zakres i przedmiot ubezpieczenia Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia ,utrata lub zniszczenie mienia. Suma gwarancyjna (w przeliczeniu na euro przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody) w ubezpieczeniu OC rolników wynosi:jeśli ofiarą padli ludzie - 1. 500 000 euro na każdego poszkodowanego,jeśli szkody dotyczą mienia 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Korzyści Rolnik, który korzysta z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie musi się obawiać, że przegrany proces o odszkodowanie może pochłonąć wyniki jego wieloletniej pracy i zmusi go do sprzedaży gospodarstwa. Koszty przejmie na siebie PZU SA.Okres ubezpieczenia Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, na wniosek rolnika, zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie powiadomi PZU SA o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zawarto umowę na następny rok.Ubezpieczenie kredytuUbezpieczenie kredytu to forma zabezpieczenia bankowi terminowej spłaty kredytu. Bank udziela kredytu pod warunkiem objęcia go umową ubezpieczeniową, w której ubezpieczonym jest bank.Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota udzielonego kredytu wraz z odsetkami i opłata za obsługę kredytu.

Gwarancja ubezpieczeniowa Gwarancja ubezpieczeniowa - jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do zapłaty na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku nie wywiązania się (podmiotu wnioskującego) dłużnika z

zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa. Zalety gwarancji ubezpieczeniowej: dla beneficjenta (osoba fizyczna lub prawna , której udzielono kredytu) bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku nie wywiązania się dłużnika z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją. dla dłużnika: możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia w przypadku gwarancji celnych - możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej) w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd. Rodzaje gwarancji: Gwarancja zapłaty wadium - zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, który wygrał przetarg: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy, czy też nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Okres ważności gwarancji zwykle jest niedługi i pokrywa się z okresem związania ofertą. Gwarancja należytego wykonania kontraktu - wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Obowiązek jej złożenia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy. Gwarancja jest jedną z kilku, dopuszczalnych przez ustawę o zamówieniach publicznych, form składania przedmiotowego zabezpieczenia i stanowi doskonałą alternatywę dla formy gotówkowej. Gwarancja usunięcia wad i usterek - stanowi dla inwestora zabezpieczenie, że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo odbiorczym) zostaną właściwie i terminowo usunięte. Gwarancja zwrotu zaliczki ma zastosowanie w sytuacji, gdy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki pieniężne na poczet realizowanego kontraktu. Chroni ona interesy inwestora w sytuacji, gdy nierzetelny kontrahent wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową lub nie rozliczy się z niej we właściwy sposób. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowychryzyka braku zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków

handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodu, pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi, innych strat finansowych.

Ubezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera. Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdu oraz umów obejmuje właściciela lub posiadacza pojazdu, którego numery rejestracyjne zostały określone w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje: dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem. Ubezpieczony może wybrać adwokata albo radcę prawnego, który będzie reprezentować jego interesy w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. Pomoc prawna obejmuje zwrot kosztów: wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicą, jeżeli konieczne jest jego stawiennictwo przed sądem. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, udziela także pożyczki na kaucję w celu uniknięcia aresztowania ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem karnym.Suma ubezpieczenia może wynosić 10.000 zł albo 30.000 zł albo 60.000 zł.Składka uzależniona jest od rodzaju pojazdu, sumy ubezpieczenia, posiadania ubezpieczenia AC w Compensa bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia i sposobu płatności składki. Umowa ubezpieczenia OP zawierana jest na okres roczny albo, jeżeli umówiono się inaczej, na czas krótszy od okresu rocznego (ubezpieczenie krótkoterminowe).

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument