Identyfikacja wybranych anionów - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Identyfikacja wybranych anionów - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (193 KB)
7 strona
5Liczba pobrań
891Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii dotyczące identyfikacji wybranych anionów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Lądowej

S P R A W O Z D A N I E Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU: CHEMIA BUDOWLANA

Imię i Nazwisko Data wykonania ćwiczenia: 30.10.2004

.........................

Nr ćwiczenia:

4.2 Temat ćwiczenia: Rok studiów: ..... Semestr: ...... Identyfikacja wybranych anionów oraz Grupa: ...... związków chemicznych Zespół: .......

Data: Ocena:

Uwagi prowadzącego ćwiczenie:

2

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA NR 4.2

1. TEMAT ĆWICZENIA Identyfikacja wybranych anionów oraz związków chemicznych.

2. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest identyfikacja anionów w 5 próbkach roztworów o

nieznanym składzie, przeprowadzając wstępny podział wg rys 1, a następnie na

podstawie reakcji charakterystycznych rozpoznanie tych związków.

3. PODSTAWY TEORETYCZNE ĆWICZENIA W budownictwie metody chemii analitycznej wykorzystuje się do kontroli

jakości surowców oraz wyrobów budowlanych, przeprowadzając analizę korozji

różnych materiałów budowlanych, zwłaszcza betonu, oraz przy wykrywaniu

obecnych w materiałach budowlanych zanieczyszczeń, a także przy określaniu

warunków pracy budowli lub jej elementu (ocena agresywności środowiska).

Analizę chemiczną najogólniej można podzielić na:

- analizę jakościową – wykrywanie i identyfikacji substancji (pierwiastków, jonów

lub związków chemicznych), tzn. ustalenie chemicznego składu jakościowego

materiałów;

- metody fizykochemiczne (instrumentalne);

- metody chemiczne;

- analizę ilościową – określanie ilości badanych substancji, tzn. ustalanie składu

ilościowego materiałów;

- metody instrumentalne;

- metody klasyczne: wagowe i objętościowe;

Do przeprowadzenia ćwiczenia 4.2. wykorzystamy metody chemiczne jakościowego

składu związków chemicznych.

Analiza jakościowa przebiega zazwyczaj w kilku etapach:

- oględziny próbki - stwierdzenie charakterystycznych cech substancji (barwa,

zapach, postać)

3

- próby wstępne – proste badania wykonywane przed przystąpieniem do

właściwej analizy (np. podgrzewanie próbki w celu zaobserwowania wydzielania

się gazu lub topnienia się próbki, lub zmiany barwy płomienia po wprowadzeniu

próbki do płomienia palnika)

- rozpuszczanie próbki – ponieważ reakcje analityczne zachodzą w fazie ciekłej

niezbędne jest rozpuszczenie substancji

kolejność rozpuszczania w zależności od substancji:

- woda destylowana,

- rozcieńczone kwasy lub zasady,

- stężone kwasy lub zasady,

- mieszaniny kwasów.

- systematyczna analiza kationów i anionów,

Reakcja charakterystyczna to taka reakcja której wynikiem jest:

- zmiana zabarwienia roztworu,

- wytrącenie się osadu,

- wydzielenie się gazu.

Reakcje charakterystyczne zapisuje się w postaci jonowej, np.:

Ag+ + Cl- AgCl

W wyniku reakcji kationu srebrowego z anionem chlorkowym wytrąca się

charakterystyczny biały, serowaty osad chlorku srebrowego. Rekcja ta może służyć

zarówno do wykrycia kationów srebrowych jak i anionów chlorkowych.

Do celów analitycznych jony zostały podzielone na grupy analityczne. Jony

wchodzące w skład tej samej grupy reagują w sposób charakterystyczny z tym

samym odczynnikiem (tzw. odczynnik grupowy). Pozwala to na ich wstępne

wyodrębnienie. Jest to wstępny etap analizy poprzedzającym właściwą

identyfikację.

Następnie stosuje się odczynniki selektywne (reagujące z niewielką liczbą

jonów), a w końcu odczynniki specyficzne (reagujące z jednym jonem).

W analizowanym roztworze przeprowadza się osobno oznaczenie kationów i

anionów.

4

4. OPIS STANOWISKA Ćwiczenie przeprowadza się na stole laboratoryjnym.

4.1. Sprzęt potrzebny do wykonania ćwiczenia:

- probówki,

- wkraplacze,

- bagietka szklana,

- stojak do probówek

4.2. Stosowane odczynniki:

- roztwory wodne 0,1 m: AgNO3 , Ag2SO4, BaCl2, HCl,

Na2SiO3, (NH4)2CO3, NH4OH, Pb(NO3)2

Ćwiczenie przeprowadza się z zachowaniem ostrożności i przepisów BHP po

wcześniejszym założeniu fartucha.

5. PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 5.1. Przeprowadzam wszystkie reakcje charakterystyczne anionów zgodnie z

tablicą 4.3 („Ćwiczenia laboratoryjne...” s.23):

- anion siarczanowy SO42- a) Działam na CuSO4 odczynnikiem BaCl2

SO42- + Ba2+ BaSO4 efekt: biały osad

b) Działam na CuSO4 odczynnikiem Pb(NO3)2 SO42- + Pb2+ PbSO4 efekt: biały osad

- anion chlorkowy Cl- a) Działam na HCl odczynnikiem AgNO3

Cl- + Ag+ AgCl efekt: biały osad

b) Działam na HCl odczynnikiem NH4OH AgCl + 2NH4OH Ag(NH3) 2+ + Cl- + H2O efekt: rozpuszczenie

osadu

- anion węglanowy CO32- a) Działam na (NH4)2CO3 odczynnikiem AgNO3

CO32- + 2Ag+ Ag2CO3 efekt: biały osad

Na powietrzu Ag2CO3 rozkłada się

Ag2CO3 Ag2O + CO2 efekt: brunatny osad

b) Działam na (NH4)2CO3 odczynnikiem BaCl2 CO32- + Ba2+ BaCO3 efekt: biały osad

Dodaję mocny kwas (HCl)

BaCO3 + 2H+ Ba2+ + H2O + CO2 efekt: rozpuszczenie osadu

5

- anion krzemianowy SiO32- a) Działam na Na2SiO3 odczynnikiem AgNO3

SiO32- + 2Ag+ AgSiO3 efekt: jasnożółty osad

b) Działam na Na2SiO3 odczynnikiem BaCl2 SiO32- + Ba2+ BaSiO3 efekt: biały osad

c) Działam na Na2SiO3 odczynnikiem HCl SiO32- + 2H+ H2SiO3 H2O + SiO2 efekt: biały galaretowaty osad

5.2. Przystąpiono do identyfikacji anionów w 5 różnych roztworach wodnych o

nieznanym składzie. Przeprowadzamy wstępny podział. Do przeprowadzenia

doświadczenia posługujemy się poniższym schematem:

6

5.2.1. Próbka nr 1 (roztwór koloru niebieskiego)

Po dodaniu do analizowanego roztworu AgNO3 nie wytrącił się osad. Świadczy to o obecności anionów SO42- Przeprowadzono reakcje charakterystyczne z:

- BaCl2 – wytrącił się biały osad - SO42-+ Ba2+ BaSO4 - Pb(NO3)2 – wytrącił się biały osad - SO42-+ Pb2+ PbSO4 Wniosek: w badanym roztworze znajdują się jony SO42-

5.2.2. Próbka nr 2

Po dodaniu do analizowanego roztworu AgNO3 nie wytrącił się osad. Świadczy to o obecności anionów SO42- Przeprowadzono reakcje charakterystyczne z:

- BaCl2 – wytrącił się biały osad - SO42-+ Ba2+ BaSO4 - Pb(NO3)2 – wytrącił się biały osad - SO42-+ Pb2+ PbSO4 Wniosek: w badanym roztworze znajdują się jony SO42-

5.2.3. Próbka nr 3

Po dodaniu do analizowanego roztworu AgNO3 –wytrącił się biały osad. Świadczy to o obecności anionów Cl- , CO32- albo SiO32- Przeprowadzono reakcje charakterystyczne z:

- BaCl2 – nie wytrącił się biały osad Wniosek: w badanym roztworze znajdują się jony Cl-

5.2.4. Próbka nr 4

Po dodaniu do analizowanego roztworu AgNO3 –wytrącił się biały osad. Świadczy to o obecności anionów Cl- , CO32- albo SiO32- Przeprowadzono reakcje charakterystyczne z:

- BaCl2 – nie wytrącił się biały osad Wniosek: w badanym roztworze znajdują się jony Cl-

5.2.5. Próbka nr 5

Po dodaniu do analizowanego roztworu AgNO3 –wytrącił się biały osad. Świadczy to o obecności anionów Cl- , CO32- albo SiO32- Przeprowadzono reakcje charakterystyczne z:

- BaCl2 – wytrącił się biały osad - CO32- + Ba2+ BaCO3

7

Świadczy to o obecności anionów CO32- albo SiO32- - AgNO3 – wytrącił się biały osad - CO32-+ Ag2+ Ag2CO3 Wniosek: w badanym roztworze znajdują się jony CO32-

6. KOŃCOWE WYNIKI ĆWICZENIA Celem ćwiczenia była identyfikacja wybranych anionów oraz związków

chemicznych.

Po wykonaniu doświadczenia stwierdzono, że:

6.1. PRÓBKA nr 1 roztwór zawiera aniony SO42-

6.2. PRÓBKA nr 2 roztwór zawiera aniony SO42-

6.3. PRÓBKA nr 3 roztwór zawiera aniony Cl-

6.4. PRÓBKA nr 4 roztwór zawiera aniony Cl-

6.5. PRÓBKA nr 5roztwór zawiera aniony CO32

7. LITERATURA 1. Praca zbiorowa pod redakcją Lecha Czarneckiego „ Ćwiczenia laboratoryjne z

chemii budowlanej” Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2001

2. L. Czarnecki, T.Broniewski, O.Henning. „Chemia w Budownictwie”.Wydawnictwo

ARKADY. Warszawa 1996

Załącznik:

- notatki z przeprowadzenia doświadczenia w laboratorium

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument