Determinanty dochodu narodowego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Determinanty dochodu narodowego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (123 KB)
2 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki opisujące zagadnienia ekonomiczne: determinanty dochodu narodowego; produkcja potencjalna, mnożnik.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

21. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO PRODUKCJA POTENCJALNA – jest to wielkość produkcji, która wytworzyłaby gospodarka gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane Produkcja potencjalna ma tendencje do równomiernego wzrostu w miarę zwiększenie zasobu czynników wytwórczych % gospodarce. Produkcja potencjalna zmienia się powoli Jest to produkcja, jaką można by osiągnąć gdyby wszystkie rynki w gospodarce znajdowały się w stanie równowagi. Johna Maynarda KEYNESA Keynesistamji opowiadającymi się za interwencją państwa, które miała utrzymać produkcje na poziomie zbliżonym do potencjalnego. Miltion Friedman AD – popyt globalny C popyt konsumpcyjny I popyt inwestycyjny Otrzymujemy; AD=C+I ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE – są to dochody, jakie gospodarstwa domowe otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wpłaty transferowe otrzymywane od państwa i zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu. Są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności FUNKCJA Konsumpcji= obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych. AUTONOMICZNYM POPYTEM KONSUMPCYJNYM – OZNACZA POPYT NIEZALEŻNY OD WIELKOŚCI DOCHODU KARAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI – jest to część każdego dodatkowego funta dochodu rozporządzalnego, która gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcje POPYT INWESTYCYJNY – oznacza zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny ) oraz stanu zapasów Popyt inwestycyjny przedsiębiorstw zależy głównie od ich przewidywań co do tempa wzrostu popytu na ich produkty na ich produkty POPYT GLOBALNY jest to suma, która przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu Popyt Globalny –to po prostu popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych C plus popyt inwestycyjny przedsiębiorstw I W sytuacji, gdy popyt globalny spada poniżej poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie , przedsiębiorstwa nie mogą sprzedać tyle ,ile pragnęłyby . Mówimy ze występuje PRZYMUSOWA nadwyżka zdolności wytwórczych Przy stałych cenach i płacach RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA na rynku dóbr istnieje wtedy, kiedy popyt globalny lub inaczej – planowane globalne wydatki dokładnie zrównają się z faktycznie wytworzona produkcją. Planowane zmiany zapasów są już włączone do globalnego popytu inwestycyjnego I SPADEK POPYTU GLOBALNEGO 21.6

docsity.com

Funkcja popytu globalnego AD; Nachylenie krzywej AD zależy wyłącznie od krańcowej skłonności konsumpcji (MPC) -wydatków autonomicznych takie wydatki, które są nie zależne od dochodu Zmiany wydatków autonomicznych prowadza do równoległych przesunięć krzywej AD Popyt inwestycyjny zależy przede wszystkim od bieżących oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących przyszłego popytu na ich produkcję Keynes dowodził ze popyt inwestycyjny może wykazywać znaczne wahania silnie reagujące na bieżący pesymizm lub optymizm w ocenie przyszłości i nazwał to zjawisko NATURALNYM INSTYNKTEM INWESTORÓW MNOŻNIK 21.7 MNOŻNIKIEM – nazywamy stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do powodującej ja zmiany w wydatkach autonomicznych MNOŻNIK – informuje jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany popytu globalnego Mnożnik jest większy od 1 ponieważ każda zmiana autonomiczna popytu inwestycyjnego uruchamia dalsze zmiany popytu konsumpcyjnego MNOŻNIK = 1 _______

1- MPC Początkowy spadek popytu inwestycyjnego 9 spowoduje ostatecznie spadek produkcji równowagi o 30 Odjęcie MPC od jedności daje krańcową skłonność do oszczędności ( MPS) im jest ona wyższa tym większa cześć każdej dodatkowej jednostki dochodu wypada z ruchu okrężnego powiększając oszczędności Paradoks zapobiegliwości –zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniając równowagę . nie następuje natomiast zmiana oszczędności w punkcie równowagi nadal muszą się one równać się planowanym inwestycją

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument