Procedury - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Procedury - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (239 KB)
4 strony
926Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: procedury; zadania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

I. Procedury

1. Danych jest 30 całkowitych liczb pseudolosowych z przedziału <-3; 10>. Policz, ile liczb parzystych jest większych od 5.

2. Danych jest 50 rzeczywistych pseudolosowych z przedziału <1; 10). Policz, jaka jest średnia liczb, których wartość mieści się w przedziale <3; 7>

3. W wektorze danych jest 100 kolejnych parzystych liczb całkowitych, począwszy od 20. Podaj ile spośród nich jest mniejszych od 70% średniej liczb podzielnych przez 5.

4. W tablicy 10x5 znajdują się losowe liczby rzeczywiste z przedziału <0; 1). Podaj, w której kolumnie oraz wierszu jest największa wartość (maksimum).

5. Podaj w ilu krokach można obliczyć przybliżoną do 4 miejsca po przecinku wartość liczby pi. Zastosuj wzór Leibniza.

6. W tablicy 10x5 zawarto całkowite liczby losowe z przedziału <1; 20>. Podaj, ile jest liczb parzystych oraz ile jest liczb niepodzielnych przez 5.

7. Podaj w ilu krokach można wygenerować trzy różne, całkowite liczby losowe. 8. Dane są współrzędne [5; 5]. Podaj, ile potrzeba kroków, aby trafić (wylosować)

podane współrzędne spośród liczb 1 do 10 (wymiar tablicy 10x10).

9. Rzut monetą. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania reszki oraz orła (na 100 000 prób).

10. Rzut monetą. Ile potrzeba rzutów, aby żadne z prawdopodobieństw nie różniło się więcej niż 0.03 od "docelowego" 0.5?

11. W tablicy 10x10 znajdują się losowe liczby rzeczywiste z przedziału <0; 1). Podaj, w której kolumnie oraz wierszu jest największa wartość (maksimum) oraz jakie są jej

współrzędne.

12. Wylosować 3 różne, całkowite liczby losowe z przedziału <1; 5> 13. Należy losować w kolumnie A (komórki A1, A2, ...) kolejne liczby losowe z

przedziału <1; 5>. Losowanie i wypisywanie wartości należy przerwać w przypadku,

gdy w całym ciągu wylosowanych zostanie 6 "trójek".

14. Danych jest 30 kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego. Podać, jaka jest największa wartość spośród liczb parzystych oraz jaki jest jej indeks (który to jest element

ciągu).

15. Danych jest 50 liczb rzeczywistych, z przedziału <1; 3). Podać, ile jest liczb większych niż podwojona wartość minimum wszystkich wartości.

16. Do 1000-elementowego wektora należy wpisać rzeczywiste liczby losowe z przedziału <0; 1). Podaj, ile jest elementów większych od średniej.

17. Do 20-elementowego wektora należy wpisać kolejne wielokrotności liczby 3. Ile jest liczby podzielnych przez 4?

18. Do 100-elementowego wektora należy wpisać rzeczywiste liczby losowe z przedziału <0; 10), a następnie wartość elementów o parzystych indeksach zwiększyć o 20.

Wypisać elementy wektora w odwrotnej kolejności (A1 - el.100, A2 - el.99, A3 -

el.98, ...)

19. Do 100 elementowej tablicy (10x10) należy wpisać liczby losowe z przedziału <0; 1). Wartość elementów leżących na przekątnej należy powiększyć o 10. Wypisać

wszystkie elementy do komórek arkusza.

20. Do 100 elementowej tablicy (10x10) należy wpisać liczby losowe z przedziału <0; 1). Wartość elementów w kolumnach parzystych należy pomnożyć przez 10. Zmienić

znak na przeciwny tych elementów, które leżą pod przekątną. Wypisać pierwsze 5

wierszy macierzy.

21. Do 100 elementowej tablicy (10x10) należy wpisać liczby losowe z przedziału <0; 100). Podać, jakie jest maksimum, minimum oraz średnia wszystkich elementów.

docsity.com

22. Do 100 elementowej tablicy (10x10) należy wpisać liczby losowe z przedziału <0; 100). Podać, jakie jest maksimum, minimum oraz średnia elementów leżących na i

nad główną przekątną macierzy.

23. Do 100 elementowej tablicy (10x10) należy wpisać liczby losowe z przedziału <0; 10). Podać, jakie jest maksimum oraz jakie są jego współrzędne (kolumna i wiersz).

24. Dane są dwie macierze 5x5 (m1 i m2), zawierające całkowite losowe liczby z przedziału <-5; 5>. Należy utworzyć macierz m3, będącą sumą m1 oraz m2, oraz m4,

będącą różnicą m1 oraz m2.

25. Dane są dwie macierze 5x5 (m1 i m2), zawierające całkowite losowe liczby z przedziału <-5; 5>. Należy utworzyć macierz m3, iloczynem (uwaga: matematyka!)

macierzy m1 oraz m2.

26. Dana jest macierz 5x5 (m1), zawierająca całkowite losowe liczby z przedziału <-5; 5>. Należy utworzyć macierz m3, będąca transpozycją macierzy m1 (m3 = m1').

27. Z wykorzystaniem instrukcji Select Case napisać program do przeliczania kursów 3 dowolnych walut z i na złotówki (podawana jest kwota, waluta oraz sposób liczenia).

28. Napisać procedurę obliczającą NWD (największy wspólny dzielnik) dwóch dowolnych liczb (należy zastosować algorytm Euklidesa).

29. Napisać procedurę sprawdzającą, czy podana liczba jest liczbą pierwszą. 30. Napisać procedurę sprawdzającą, czy podana liczba jest liczbą doskonałą.

docsity.com

II. Schematy blokowe

1. Napisać program obliczający pierwiastki równania kwadratowego. 2. W komórkach A1:A100 dane są kolejne liczby losowe z przedziału <0; 1). Należy

obliczyć średnią liczb oraz policzyć ile jest liczb większych od obliczonej średniej.

3. Wygenerować automatycznie macierz (do dowolnych komórek arkusza) zawierającą następujące elementy:

0 1 1 1 1 1

1 0 1 2 1 2

1 3 0 3 1 3

1 4 1 0 1 4

1 5 1 5 0 5

1 6 1 6 1 0

4. Wylosować dwie różne całkowite liczby losowe z przedziału <1; 6>. 5. Dane są dwie macierze 5x5 (m1 i m2), zawierające losowe liczby z przedziału <-5;

5>. Należy utworzyć macierz m3, będącą sumą m1 oraz m2.

6. Dane są dwa 10-elementowe wektory. Narysować schemat blokowy do wpisywania do 20-elementowego wektora kolejnych elementów pierwszego oraz drugiego

wektora.

7. Dane są dwa 10-elementowe wektory. Narysować schemat blokowy do obliczania najmniejszego elementu z obydwu wektorów.

8. Dane są dwa 10-elementowe wektory. Narysować schemat blokowy do tworzenia macierzy 10x2, zawierającej w pierwszej kolumnie elementy pierwszego wektora, w

drugiej - elementy drugiego wektora.

9. Dane są dwa 10-elementowe wektory. Narysować schemat blokowy do wypisania elementów pierwszego wektora w komórkach A1:A10 oraz drugiego wypisać w

komórkach B1:B10 w odwrotnej kolejności.

10. Narysować schemat blokowy do obliczania maksimum elementów parzystych danej macierzy 5x5.

11. Narysować schemat blokowy do obliczania maksimum elementów o parzystych wierszach macierzy 5x5.

12. Narysować schemat blokowy do obliczania maksimum elementów o nieparzystych kolumnach macierzy 5x5.

13. Narysować schemat blokowy do obliczania n!. Operację podawania n należy powtarzać do momentu, gdy n będzie większe lub równe 0.

14. Narysować schemat blokowy do obliczania n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego. Operację podawania n należy powtarzać do momentu, gdy n będzie większe lub

równe 0.

15. Narysować schemat blokowy do obliczania maksymalnej wartości kolejnych k- kolumn macierzy M (10x10).

16. Narysować schemat blokowy do sumowania kolejnych 20 liczb naturalnych (uwaga! w niektórych zadaniach nie stosujemy zarówno tablic, jak i komórek arkusza;

wykorzystujemy tylko zmienne sterujące pętlami).

17. Narysować schemat blokowy do obliczania średniej kolejnych 20 parzystych liczb naturalnych (uwaga! w niektórych zadaniach nie stosujemy zarówno tablic, jak i

komórek arkusza; wykorzystujemy tylko zmienne sterujące pętlami).

docsity.com

III. Funkcje

1. Napisz funkcję do obliczania n! (iteracyjnie) 2. Napisz funkcję do obliczania n! (rekurencyjnie) 3. Napisz funkcję do n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego (iteracyjnie) 4. Napisz funkcję do n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego (rekurencyjnie) 5. Dany jest ciąg liczb: 1, -1/3, +1/5, -1/7, +1/9... Napisać funkcję obliczającą n-ty wyraz

ciągu.

6. Dany jest ciąg liczb: 1, 4, 9, 16, 25... Napisać funkcję obliczającą n-ty wyraz ciągu. 7. Dany jest ciąg liczb: 1, -2/20, +3/19, -4/18, +5/17... Napisać funkcję obliczającą n-ty

wyraz ciągu.

8. Dany jest ciąg liczb: 20, 19, 15, 6, -10, -35... Napisać funkcję obliczającą n-ty wyraz ciągu.

9. Dany jest ciąg liczb: 20, 19, 16, 11, 4, -5... Napisać funkcję obliczającą n-ty wyraz ciągu.

10. Dany jest ciąg: a(1) = 10; a(2) = 20; dla k > 2 a(k) = 2*a(k-1) - a(k-2). Napisać funkcję iteracyjną, obliczającą k-ty wyraz ciągu.

11. Dany jest ciąg: a(1) = 10; a(2) = 20; dla k > 2 a(k) = 2*a(k-1) - a(k-2). Napisać funkcję rekurencyjną, obliczającą k-ty wyraz ciągu.

12. Napisz funkcję do obliczania (n!)^2-3 (iteracyjnie). 13. Napisać funkcję obliczającą połowę powierzchni prostopadłościanu. 14. Napisać funkcję obliczającą NWD dwóch dowolnych liczb. 15. Napisać funkcję sprawdzającą, czy podana liczba jest liczbą pierwszą. 16. Napisać funkcję sprawdzającą, czy podana liczba jest liczbą doskonałą.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument