Swapy walutowe - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Swapy walutowe - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (300 KB)
4 strony
798Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: swapy walutowe; kwity depozytowe, modele bankowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Swapy walutowe pozwalają przedsiębiorstwom na: - wzajemne zredukowanie kosztów finansowych dla różnych walut - zaciągniecie pożyczek na rynkach, do których firmy mają ograniczone lub

niemożliwy dostęp - ograniczenie ryzyka kursu spłat kredytu, gdy firma zaciągnęła kredyt w

jednej walucie a spłata w innej walucie Ze względu na sposób realizacji kontraktu:

a) swap rzeczywisty – faktyczna zamiana jednego bazowego instrumentu na inny b) swap nierzeczywisty – nie dokonuje się wymiana, ale wyrównanie różnic

Ze względu na czas obowiązywania a) spot – forward – zakup 9sprzedaż) instrumentu bazowego na rynku kasowym

(spot) z równoczesną odsprzedażą tego instrumentu w przyszłym terminie b) forward – forward – dwie operacje dokonują się na dniach

Ze względu na liczbę stron kontraktu a) swap czysty – tylko 2 strony b) swap kombinowany – 3 strony A z B przy zawarciu z C

V. Kwity depozytowe - certyfikat inkorporujący prawo własności akcji spółki mieszczącej się poza

granicami kraju, w którym stanowi one przedmiot obrotu, a którego warunki nabycia zostały wynegocjonowane przez zainteresowane strony – emitent i inwestor

- każdy kwit odpowiada określonej ilości akcji spółki, które zdeponowane są w państwie jej siedzibą zarządu i kryterium geograficznym:

 ADR- y amerykańskie kwity, są przedmiotem obrotu na rynku amerykańskim, obrót akcjami spółki spoza USA wraz z ich kwotowaniu dolarów  GDR- y – globalne mogą być przedmiotem na 1 rynku

Rodzaje emisji: - niesponsorowana - sponsorowana ( za wiedzą emitenta, aby złożyć w depozyt)

Powszechne Świadectwo Udziałowe – papier wartościowy wyemitowany przez Skarb Państwa i związany wyłącznie z Programem Powszechnej Prywatyzacji od 1997 roku wymiana na akcje NFI, straciły wartość 31.12.1998 roku Banki – jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytu i zdobywaniu środków na nie ( w ujęciu tradycyjnym)

- w ujęciu nowoczesnym, organizacja, która zatrudnia ludzi - wewnętrzne i zewnętrzne warunki jego działalności:

- współpraca - składniki otoczenia: - operatywne zarządzanie - klienci - informacje - właściciele banku - zasoby pieniężne - inne banki

- polityka pieniężna -społeczne otoczenie

docsity.com

def. Banku z pkt. widzenia klienta – bank to przedsiębiorstwo, które zaciąga i udziela

kredytu oraz świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym

z pkt. widzenia ogólnogospodarczego – to podmioty, które dokonują akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego, a także są pośrednikami , którzy dzięki transformacji wielkości. Terminu i ryzyka doprowadzają do wspólnego uzgodnienia struktur podaży i popytu.

Rola banku:

Dziedziny I. Udział w kreacji pieniądza II. Udział w społecznym podziale pracy III. Dokonywanie alokacji i transformacji środków Ad I) Od 01.12.2001 NBP wprowadził nowe dwa produkty :

- kredyt techniczny ( na 1 dzień 0%, a po tym czasie zgodnie z oprocentowaniem lombardowym)

- lokata nocna ( 7,5% w skali roku Ad II) Przejmować od jednostek lub przedsiębiorstw czynności, nie musimy sami szukać osób chętnych na naszą lokatę a także daje pożyczkę Ad III) Transformacja informacji, sum pieniężnych, terminu System bankowy – obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz norm określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem

Elementy systemu bankowego:

1. Bank centralny 2. Bank depozytowo – kredytowy 3. Bank inwestycyjny 4. Bank uniwersalny

Modele bankowości:

 uzależnione od gospodarki

a) planowana Bank centralny

Emisyjny państwa obsługuje podmioty struktura monobankowa (przed 89 były tylko oddziały NBP)

b) rynkowa Bank centralny

Bank depo – kredy. Bank inwesty. Bank uniwersalny  banki komercyjne

Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa docsity.com

Bank centralny:

- emisyjny - bank państwa - bank banków

 modele

a) anglosaski – opiera się na rynku finansowym zwłaszcza kapitałowym, co sprzyja to uniezależnieniu wielkich przedsiębiorstw od banków komercyjnych (giełda to

główny zasiłek), poza tym ważną rolę odgrywają banki inwestycyjne b) niemiecko – japoński - zakłada , że główną rolę w finansowaniu pełni system

bankowy, zaspakaja zarówno krótko jak i długoterminowe potrzeby klientów. Banki o charakterze uniwersalnym

Modele Zalety Wady

Anglosaski - nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw - sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych - pobudzanie innowacji finansowych

- oparcie finansowania przedsiębiorstw na anonimowych rynkach papierów wartościowych - nastawienie na częste zmiany partnerów ( krótkoterminowa perspektywa w procesach decyzyjnych) - duża formalizacja

transakcji ekonomicznych

Niemiecko – japoński - finansowanie przedsiębiorstw na podstawie indywidualnych umów kredytowych - długoterminowe finansowanie między

bankiem a przedsiębiorstwem - stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych

- niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych - opóźnienia we wprowadzeniu innowacji bankowych

- mniejsza odporność na konkurencję ze strony instytucji pozabankowych

Rodzaje banków:

1. Bank Centralny – bank państwowy spełnia jednocześnie 3 funkcje ( emisyjna, państwa, bank banków)

- obowiązek, dbałość o stabilność waluty narodowej - BC jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych - Jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wewn. Kraju - Bankier udzielający kredytu dla rządu obsługującym dług państwowy oraz

kasową oraz kasowa obsługę budżetu - BC tworzy dwa rodzaje pieniądza:

docsity.com

a) banknot – jako centralny pieniądz gotówkowy b) pieniądz żyrowy – centralny pieniądz rezerwowy

W Polsce BC to NBP: - posiada osobowość prawną - siedziba w Warszawie - bank RP

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument