Podstawy socjologii, egzamin- Notatki - Socjologia - Część 3, Notatki'z Socjologia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Podstawy socjologii, egzamin- Notatki - Socjologia - Część 3, Notatki'z Socjologia. Warsaw School of Economics

PDF (301 KB)
11 strona
1Liczba pobrań
881Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z socjologii: podstawy socjologii, egzamin. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

23

c) Durkheim

d) Marks

e) Wesołowski

(120) Pojęcie warstwy społecznej wprowadził do socjologii:

a) Weber

b) Lenin

c) Durkheim

d) Marks

e) Wesołowski

(121) Stosunek społeczny to relacja między:

a) jednostkami ,

b) grupami

c) pozycjami społecznymi

d) organizacjami społecznymi

e) instytucjami społecznymi

(122) Jedyna powszechnie spotykana we wszystkich kulturach norma dotycząca stosunków seksualnych to zakaz:

a) bigamii

b) cudzołóstwa

c) kazirodztwa

d) aborcji

e) rozwodów

(123) Monopol na stosowanie przymusu posiada:

a) władza autorytarna

b) policja

c) grupa terrorystyczna

d) państwo

e) ojciec rodziny

(124) Dobrym przykładem stosunków społecznych egalitarnych jest:

a) ojcostwo

b) przyjaźń

c) zatrudnienie w zakładzie pracy

d) służba wojskowa

e) porada u adwokata

docsity.com

24

(125) Najważniejsza właściwość stosunku społecznego, która nie występuje w innych formach kontaktów międzyludzkich, to:

a) wzajemność

b) normatywna regulacja

c) powtarzalność

d) ukierunkowanie na innego człowieka

e) znaczenie motywacyjne

(126) Synonimem pojęcia struktury społecznej jest:

a) sieć stosunków społecznych

b) instytucja

c) grupa społeczna

d) działanie zbiorowe

e) formacja społeczno-ekonomiczna

(127) Egzaminy na studia wyższe w Polsce odbywają się obecnie wg kryteriów:

a) partykularystycznych

b) uniwersalistycznych

c) rygorystycznych

d) liberalnych

e) przypadkowych

(128) W zamkniętym systemie stratyfikacji społecznej (pozbawionym ruchliwości pionowej) podstawowa zbiorowość społeczna stanowiąca składnik hierarchii nierówności to:

a) kasta -

b) warstwa

c) stan

d) pokolenie

e) sekta

(129) Twórcą teorii tzw. "faktów społecznych" był

a)Weber

b) Simmel

c) Toennies

d) Durkheim

e) Pareto

(130) Działanie to takie zachowanie jednostki, które:

a) wywołuje istotne skutki społeczne

docsity.com

25

b) wyraża społeczną osobowość jednostki

c) posiada znaczenie motywacyjne i kulturowe

d) odzwierciedla socjalizujący wpływ społeczeństwa na jednostkę

e) ma charakter zbiorowy

(131) Akulturacja to to samo co:

a) konflikt kulturowy

b) asymilacja

c) socjalizacja

d) imigracja

e) relatywizm kulturowy

(132) Przeciwieństwo konformizmu to:

a) dewiacja

b) nonkonformizm

c) oportunizm

d) bunt

e) alienacja

(133) Tabu kulturowe to inaczej:

a) nakaz

b) przyzwolenie

c) zakaz

d) preferencja

e) ideał kulturowy

(134) Role społeczne to składniki:

a) struktury idealnej

b) struktury interakcyjnej

c) struktury normatywnej

d) struktury interesów

e) grupy społecznej

(135) Kontrola społeczna to:

a) sprawdzanie działania urzędów przez komisje obywatelskie

b) system sankcji społecznych wymierzanych za akty dewiacji

c) nadzór parlamentu nad ministerstwami

d) nadzór NIK nad administracją publiczną

docsity.com

26

e) forma działania ruchów społecznych

(136) Socjalizacja antycypująca to:

a) to samo co resocjalizacja

b) naśladowanie norm i wartości grup, do których się pragnie należeć

c) socjalizacja we wczesnym dzieciństwie

d) przygotowanie do śmierci

e) edukacja szkolna

(137) Ruchy społeczne to:

a) działania odgórne wywołujące zamierzoną zmianę społeczną

b) działania oddolne zmierzające do wywołania zmian społecznych

c) działania odgórne wywołujące zmianę społeczną jako skutek uboczny

d) działania oddolne wywołujące zmianę społeczną jako skutek uboczny

e) działania reformatorskie podejmowane przez państwo

(138) Zbiorowość "skinów" to:

a) grupa pierwotna

b) kontrkultura .

c) konformiści

d) mniejszość etniczna

e) kategoria społeczna

(139) Muzycy rockowi to:

a) grupa pierwotna

b) szczególna subkultura

c) mniejszość etniczna

d) ruch społeczny

e) klasa społeczna

(140) Jako student masz pewne obowiązki wobec profesora. Tworzą one:

a) Twoją rolę społeczna

b) Twój zespół ról

c) segment Twojej roli

d) konglomerat Twoich pozycji

e) Twoje ego

(141) Zachowanie ludzi w tłumie cechuje się wszystkimi poniższymi cechami z wyjątkiem jednej. Której?

a) irracjonalność

docsity.com

27

b) sugestywność i naśladownictwo

c) zimna kalkulacja

d) zanik hamulców moralnych

e) uniformizacja zachowania

(142) Instytucje społeczne w rozumieniu socjologicznym to:

a) zespoły stosunków społecznych

b) budynki państwowe

c) więzienia, szpitale i przedszkola

d) przepisane sposoby postępowania (reguły, normy, wartości) w danej dziedzinie

e) to samo, co grupy społeczne

(143) Wszyscy urodzeni w piątek to:

a) kategoria społeczna

b) kategoria statystyczna

c) grupa społeczna

d) organizacja społeczna

e) instytucja społeczna

(144) Stosunki społeczne wiążą ze sobą:

a) działania

b) osoby

c) pozycje (statusy)

d) normy

e) wartości

(145) Koncepcja trzech wymiarów stratyfikacji społecznej wywodzi się od:

a) Marksa

b) Davisa i Moore'a

c) Webera

d) Milovana Djilasa

e) Wesołowskiego

(146) Sprawiedliwość merytokratyczna wyraża się formułą:

a) dla każdego według jego potrzeb

b) biednym najwięcej dodać, bogatym zabrać

c) dla każdego wedle zasług, wkładu pracy i pożytku społecznego

d) wszystkim po równo ;

docsity.com

28

e) biedni będą jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bogatsi

(147) Zbiór ludzi wyróżniających się pewną wspólną cechą i świadomych tej odrębności to:

a) organizacja społeczna

b) stowarzyszenie

c) grupa społeczna

d) kategoria społeczna

e) instytucja

(148) Prekursorem teorii zachowania zbiorowego był:

a) Weber

b) Marks

c) Le Bon

d) Simmel

e) Toennies

(149) Głównym przedmiotem zainteresowania socjologii są:

a) ludzie

b) historia

c) zbiorowości ludzkie

d) "przestrzeń międzyludzka" czyli struktura społeczna

e) ideologia

(150) Biurokratyczna forma zarządzania przynosi najlepsze efekty w przypadku:

a) zadań twórczych i innowacyjnych

b) zadań rutynowych i powtarzalnych

c) przywództwa w małych grupach

d) mobilizacji ruchów społecznych

e) zachowania zbiorowego

(151) Prawo to zbiór norm społecznych:

a) najsurowszych

b) stanowionych i sankcjonowanych przez państwo

c) za których naruszenie grozi nawet kara śmierci

d) zawartych w kodeksach

e) dotyczących dorosłych obywateli

(152) Reguła, że zdejmujemy kapelusz, żeby pozdrowić znajomego, jest przykładem:

a) normy moralnej

docsity.com

29

b) normy prawnej

c) anomii

d) alienacji

e) zwyczajowej konwencji kulturowej

(153) Rodzina nie jest:

a) grupą

b) stowarzyszeniem

c) grupą pierwotną

d) instytucją

e) organizacją

(154) Układ powiązanych ze sobą pozycji społecznych nazywamy:

a) grupą

b) społecznością lokalną

c) instytucją

d) organizacją

e) państwem

(155) Ksiądz Maksymilian Kolbe, poświęcając się za innego więźnia w Oświęcimiu, podejmował działanie:

a) oportunistyczne

b) nieracjonalne

c) racjonalne instrumentalnie

d) racjonalne ze względu na wartość

e) teologiczne

(156) Kibice demolujący ławki na stadionie to

a) masa społeczna

b) tłum

c) ruch społeczny

d) grupa społeczna

e) organizacja społeczna

(157) Uporządkuj poniższe zjawiska od najmniej groźnych do najbardziej groźnych społecznie: CEABD

a) segregacja

b) dyskryminacja

c) stereotyp

d) eksterminacja

docsity.com

30

e) przesąd

(158) Kiedy ktoś zmusza się do picia alkoholu, bo tego oczekują od niego koledzy, to jest to przykład:

a) nonkonformizmu

b) dewiacji

c) konformizmu

d) wycofania się

e) oportunizmu

(159) Autorem koncepcji zwanej "psychologią tłumów" jest:

a) Cooley

b) Durkheim

c) Le Bon

d) Comte

e) Spencer

(160) Zmiana dialektyczna, rewolucyjna czy skokowa to odmiana:

a) rozwoju społecznego

b) procesu cyklicznego

c) ewolucji

d) postępu społecznego

e) traumy kulturowej

docsity.com

31

Klucz prawidłowych odpowiedzi

(1)-c (2)-e (3)-b (4)-d (5)-c (6)-e (7)-b (8)-c (9)-c (10)-d (11)-e (12)-b (13)-b (14)-d (15)-b (16)-d (17)-c (18)-d (19)-c,d,a,e,b (20)-a (21)-c (22)-c (23)-a (24) - c (25)-d (26)-b (27)-c (28)-b (29)-c (30)-c (31)-c (32)-b (33)-a (34)-b (35)-c (36)-d (37) - e (38)-d (39)-c (40) - c (41)-c (42) - d (43)-a (44) - d

docsity.com

32

(45)-d (46)-c (47)-c (48)-d (49)-b (50)-b (51)-c (52)-b (53)-c (54)-b (55)-d (56)-e (57) - b (58)-c (59)-b (60) - d (61)-b (62) - e (63) - b (64)-c

(65)-c (66) - d (67)-d (68)-c (69)-b (70)-b (71)-c (72)-c (73)-d (74) - c (75)-b (76) - d (77) - b (78) - c (79)-b (80)-c (81)-d (82) - b (83)-b (84)-d (85)-c (86)-d (87)-c (88)-c (89)-c (90)-d (91)-c (92)-c (93)-a (94)-c (95)-c (96)-b (97)-c (98)-c (99) - d (100) - c (101)-e (102)-c (103)-b

docsity.com

33

(104) - c (105)-d (106)-d (107)-d (108)-c (109)-d (110)-d (111)-c (112)-b (113)-d (l 14)-c (115)-c (116)-c (117)-b (118)-c (119)-d (120)-a (121)-c (122)-c (123)-d (124)-b (125)-b (126)-a (127)-b (128)-a (129)-d (130)-c

(131)-c (132)-a (133)-c (134)-c (135)-b (136)-b (137)-b (138)-b (139)-b (140) - c (141)-c (142)-d (143)-b (144)-c > (145)-c (146)-c (147)-d (148)-c (149)-d (150)-b (151)-b (152)-e (153)-b (154)-d (155)-d (156)-b (157) - c,e,a,b,d (158)-c (159)-c (160)-a

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument